Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, November 15, 2010

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/10 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-11-2010 gÀAzÀÄ ºÉZï.¹ -49 gÀªÀgÀÄ ºÀħâ½î «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆëAzÀUËqÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¤AwzÀÄÝ, C°è ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ EgÀzÉà EzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ,DUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À r¸Éïï mÁåAPÀ¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ r¸Éïï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÀÆUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ r¸Éïï PÁå£ï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉzÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀvÀÛ°¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä DUÀ¢zÀÄÝ, DUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀzÀj §¸ï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ §¹ì¤AzÀ r¸Éïï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà vÉUÉ¢zÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ZÁ®PÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¤ªÁðºÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/10 PÀ®A (E) (eÉ) 110 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-11-10 gÀAzÀÄ §¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄw PÉÆêÀiÁgÀ J£ÀÄߪÁvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr, HgÀ°è ±ÁAw¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ §¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀîzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ " AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. Erà §¼ÀUÉÃj £À£ÀßzÉà EzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀzÀÄ K£ÀÄ" CAvÁ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À CªÀÄ°£À°èzÀÝ PÁgÀt, CªÀ£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzsÀévÀð£ÉUÁV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/10 PÀ®A 309 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-11-10 gÀAzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£À ¹ÜwUÀw §UÉÎ «ZÁj¹, £ÀAvÀgÀ, CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ UÀÄgÀªÀÄä PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹, CªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ n.©. gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀAlÄ EzÀÄÝ, vÁæ¸À ¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß UÀzÀUÀzÀ°è vÉÆÃj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ, UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EwÛvÀÛ¯ÁV eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥Á°£À ªÀÄ£É,ºÉÆ® MvÉÛ ºÁQ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ°¯Áè, ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:14-11-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è vÀ£ÀVzÀÝ gÉÆÃUÀzÀ ¨sÁzsɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀzÀ JuÉÚ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÁgÀt, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/10 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:14-11-2010 gÀAzÀÄ VtÂUÉÃj gÀ¯Ééà UÉÃmï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨sÁUÀå®Qëöä ºÉÆÃl®zÀ°è DPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃl¯ï ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃvÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ FvÀ¤AzÀ 1] M¯ïØlªÀgÉ£ï «¹ÌAiÀÄ ¥ËZï 180 JA.J¯ï.£À 48¥ËZï2] Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 14 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 3] gÁAiÀįï UÉÆÃ®Ø PÁ¥sï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 30 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 4] ªÀiÁåPïqÀ¯ï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 25 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 5]gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖUï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 10 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6,500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/10 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 14-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ PÁZÀªÁ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt PÁZÀªÁ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð G: ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï VtÂUÉÃgÀ ±ÁSÉ ¸Á:eÉÊ¥ÀÄgÀ gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: VtÂUÉÃgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ VtÂUÉÃgÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï£À°ègÀĪÀ J.n.JA. gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÀUÉzÀÄ J.n.JA «ÄõÀ¤£À ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ¸À®PÀgÀuɬÄAzÀ QwÛ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁQ£À ºÁåAqÀ®£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ rdl®£ÀÄß QwÛ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, November 14, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/10 PÀ®A 279, 427 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-11-2010 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀ°AUÀ¥Àà gÉêÀtÚ ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢: 13-11-2010 gÀAzÀÄ 01-30 JJªÀiï UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¹ªÉÄAl ªÀPÀìð ºÀwÛgÀ Cwà ªÉUÀªÁV ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ ¯Áj £ÀA-PÉ,J-25/¹-5769 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÉÆgÀtUÀ¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ mÁAPÀgï PÉÆAr PÀmÁÖV zÀUÀÄ°zÀjAzÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ PÀA§PÉÌ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 21030/- gÀÄ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£À DVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¸ÀzÀj zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/10 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹

¢:13-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà LºÉƼɥÀà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAzÁ° ¸Á:PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉazÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ «ÄãÁQë @ ºÀ£ÀĪÀĪÀé¼À£ÀÄß FUÉÎ 17 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ DPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ «£ÀBPÁgÀt QjQj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ 2 ¦.JA UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÀ®Ä §A¢zÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÉ K£À¥Àà ¢£Á ¤AzÀÄ EzÁ QjQj DAiÀÄÄÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á £À£Àß ªÀÄ£É ¨Á¼ÉªÀÅ ¤Ã J£ï ºÉüÁPÀ §A¢¢ CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ EªÀvÀÄÛ ¤£Àß fêÀ vÀVzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 35/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV vÀ¯É ZÀPÀæ §AzÀÄ ©¢ÝzÀÄ DUÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì UÁV ¸ÀgÀPÁj PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ E°èAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ºÀħ⽠QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj D¸ÀàvÉæUÉ ¢£ÁAPÀ 08-11-2010 gÀAzÀÄ aQvÉìUÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 13-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ E¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.            

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.188/10 PÀ®A 408, 420 L¦¹

DgÉÆæ xÁªÀĸï,J¸ï.PÀnÖªÀĤ gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°ègÀĪÀ J¸ï.PÉ.J¸ï. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£ïì °, ±ÁSÉAiÀÄ°è ¦üïïØ C¹¸ÉÖAmï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ J¸ï.PÉ.J¸ï. ªÉÄÊPÉÆæà ¥sÉÊ£Á£ïì °, UÀAUÁªÀwAiÀÄ ±ÁSÉAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀåjAzÀ ¸Á®zÀ PÀAw£À ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¸Á®zÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ ªÀiÁqÀzÉ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ ¸Á®zÀ SÁvÉzÁgÀjUÉ ªÀÄAdÆjAiÀiÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¤ÃqÀzÉ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹PÉÆAqÀÄ ¨ÁåAQUÉ ªÀÄvÀÄÛ SÁvÉzÁgÀjUÉ £ÀA©PÉzÉÆæúÀªÉ¸ÀV ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.182/10 PÀ®A 454, 457, 380, 511, L.¦.¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd ¸Á:PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀPÉÌAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-11-2010 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É UÀȺÀ ¥ÀæªÉñÀPÉÌAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆjUÉ ºÉÆUÀĪÁUÉÎ PÁgÀlVAiÀÄ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ ©ÃUÀºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢£À ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ zÉêÀgÁd EªÀgÀÄ ¥ÉÇÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, ¤ÃªÀÅ §¤ß CAvÁ w½¹zÀÝjAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÁVgÀĪÀzÀÄ ¤d«zÀÄÝ, £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ C®ªÀiÁgÀ «ÄÃn vÉUÉzÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°ènÖzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀPÉè¸ï CA.Q-15,000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ N0 PÉç¯ï £ÉmïªÀPÀìð D¦ü¸À£ÀÄß ¸ÀºÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ £ÀªÀÄä ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄw¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, November 13, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 27/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ PÀA¥À¤AUÀ¥Àà UÉÆA¢, ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁdÆgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð ¢£ÁAPÀ 11-11-2010 gÀAzÀÄ gÁdÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß PÀgÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉzÀ PÀrè ¨É¼ÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢ü ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ OµÀ¢ü ºÉÆqÉzÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà CzÉà PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ ªÁ¥ÀÀ¸À ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉÉ §gÀĪÁUÀ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ªÀiÁV ºÉÆ®zÀ°è zÁj¬ÄAzÀ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ KPÁKQAiÀiÁV vÀ£ÀUÉ KPÉÆà ¸ÀAPÀl DUÀÄwÛzÉ, vÁ£ÀÄ ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ «±ÁæAw ªÀiÁr §gÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ £ÀqɬÄj CAvÁ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ ºÉý ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¥ÀA¥À£ÀÄß ºÉÆ®¢AzÀ §gÀĪÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢ ªÀÄ®è¥Àà UÉÆA¢ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ MAiÀÄå®Ä PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÁªÀÅ ºÁUÉAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¨É½UÉÎ 5-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄPÀÄvÁÛ ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ®PÀëöät ¥ÀvÁÛgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CvÉÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ w½¹gÀÄvÉÛãÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV vÉƼÉzÀÄPÉƼÀîzÉà ºÁUÉÃAiÉÄ Hl ªÀiÁrzÀÝjAzsÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 241/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀĪÀé ¸Á: PÀ®PÉÃj ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ºÁUÀÆ Hj£ÀªÀgÁzÀ zÁåªÀÄ¥Àà, zÉêÀªÀÄä, ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ lA.mÁA ªÁºÀ£ÀzÀ°è ltPÀ£ÀPÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄÄgÁfð ¸ÀÆ̯ï PÀlÖqÀzÀ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8:45 UÀAmÉUÉ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E½¢zÀÄÝ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ J¹ ªÁºÀ£À §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÉ®ègÀÆ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÀzÀ£ÀÄß ¤°è¹. gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¤AwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÄ«ÄvÁæ½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀÄ«ÄvÁæ EªÀ¼ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ lPÀÌgïPÉÆlÖ mÁmÁ J¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢zÀÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä NrºÉÆÃzÁUÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/10 PÀ®A 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 10-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÁ¥À¸ï HjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁPÀ¯Éà ¸ÀƼÉAiÀÄgÀ ¤ªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃrj CAvÁ ¤ªÀÄUÉ JµÀÄÖ ¸ÁgÉ ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ ¤ªÀÄUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄ J¼ÀzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÁUÀÆ PÀÄwÛUÉUÉ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, November 10, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 292/10 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà ²ªÀtÚªÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " FUÉÎ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ²ªÀtÚªÀgï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. FvÀ£ÉÆUÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄäzÀÄ ¸ÀéAvÀ JgÀqÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀÄ ¸ÀAvÁ£À E®èzÀÝjAzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀįÁè¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ElÄÖPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. £À£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ £À£Àß UÀAqÀ ¨sÀzÀæ¥Àà£ÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸À ¨ÁæAr PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ «£Á PÁgÀt ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. CzÀ£ÀÄß ¸À»¹PÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÉÝ£ÀÄ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3, 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ "¨Áæ÷åAr PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ¸Á® ªÀiÁr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ Qj Qj ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ £Á£ÀÄ d£ÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÆnÖgÀ°®è. MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¤£ÀUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁzÀgÉ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ¸Á® ªÀiÁr ¨Áæ÷åAr PÀÄr CAvÁ CA¢zÉÝãÀÄ CzÀPÉÌ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è "¨ÁAqÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ `` ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ¤Ã£ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛïÁè'' CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉÊUÀ½AzÀ £À£Àß ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ, ¤£ÀߣÀÄß AiÀiÁªÁUÀ¯ÁzÀgÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 293/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà J. GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ J. ZÀAzÀæ¥Àà, ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÄʯÁj gÁªï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¹.r. qÁ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-37/ PÉ-5810 (ZÁ¹ì £ÀA: OSC 27F 46549 EAf£ï £ÀA: OSC 27E 44720) CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. F ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¸À£ï 2005 £Éà ¸Á°£À°è Rjâ¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¥Àæw¤vÀå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¸ÀÄwÛzÉݪÀÅ. JA¢£ÀAvÉ ªÉÆ£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÉݪÀÅ. CzÀgÀ ¸ÉÊqï ¯ÁPï ºÁQgÀ°¯Áè. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ ¤£Éß ¢:- 08-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°¯Áè. CzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîªÀÅ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 294/10 PÀ®A 107 ¹Dg惡

09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÉð £ÀA: 237/C1 ºÁUÀÆ 237/PÀ «¹ÛÃtð 1 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ 1-19 JPÀgÉ d«Ää£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ïUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁjAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÉ. £ÁUÉñÀégÀgÁªï vÀAzÉ £ÁUÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: F½UÉÃgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ qÀVÎ DAd£ÉÃAiÀÄ PÁåA¥ï. JgÀqÀ£Éà ¥Ánð: 1] F±À¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ CAUÀr, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ vÀªÀÄäzÀÄ EzÀÄÝ, E°è wgÀÄUÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà gÀ¸ÉÛ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÀÄ E°è ªÉÆzÀ°¤AzÀ gÀ¸ÉÛ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÁ¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 46/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÄì: 30 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: qÀuÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ªÀiÁr¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 3-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ Cu®Û ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 238/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA-PÉ.J.35/eÉ-2858 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÀ EgÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀ×V gÉÆÃqï ªÀÄÆSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/10 PÀ®A ªÀÄ»¼É/ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ wªÀÄätÚ CAUÀr ¸Á: ©ÃgÀ®¢¤ß vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 23-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAV ²æêÀÄw ®°vÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 26, EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀıÉÆÃzsÁ ªÀAiÀĸÀÄì 6 ªÀµÀð, EªÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ©¼ÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁgÀÄw zÉêÀgÀ zÀ±Àð£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/10 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 09-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ £ÁUÀgÀvÁß EªÀ¼À ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¹nN D¦üøï PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ J¸ï.Dgï. »gÉêÀÄoÀ ªÀQîgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÉƸÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÉ-1793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ «±Àé£ÁxÀ¤UÉ vɯÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj M¼À ¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀÄÝ, ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®èzÉà JqÀ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, JgÀqÀÆ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄïÉ, JgÀqÀÆ ¥ÁzÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/10 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ±ÀAPÀæªÀé EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà zÁåªÀÄ¥Àà ElV EªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ® ªÀiÁjzÉ E£ÀÄß ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÁÝgÉ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ CªÀ¼À vÀAzÉ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ EzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Àà ElV, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ElV gÀªÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸ÁAvÀ¥Àà ElV EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ ¯Éà ¸ÁAvÀ¥Àà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ºÀÄ®è¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ FvÀ£À dUÀ¼À ©r¸À®Ä §gÀÄwÛÃgÉãÀ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CAzÀÄ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¸ÁAvÀ¥Àà¤UÉ §r¢zÀÝjAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EzÉ.

Tuesday, November 9, 2010

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆâ£ï©Ã §¤ßUÉÆüÀ EªÀgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄA¨sÁUÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è "CAzÀgï ¨ÁºÀgï" E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 12 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,985-00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹gÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 290/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 08-11-2010 gÀAzÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ PÁåA¥ï£À°è ¸Áé«Ä JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀÄgÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ¸Áé«Ä JA§ÄªÀªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, 7 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1885-00 UÀ¼ÀÄ, 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 2 ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aïïªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 291/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 09-11-2010 gÀAzÀÄ aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀ ¥Á£ï ±Á¥ï ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 114, ¦.¹. 40, 54, 61, 64, 117, 190, ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹. 77 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ¥sÁ£ï ±Á¥sï ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä 12 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆævÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. gÀÆ. 19,430-00 UÀ¼ÀÄ, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aîªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 08/11/2010 gÀAzÀÄ ¦.L. gÀªÀgÀÄ, ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ UËj, CAUÀ¼ÀzÀ »gÉà ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½Ã ªÀiÁr 7 d£À DgÉÆævÀ£ÀÄß »rzÀÄ DlPÉÌ §¼À¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2800=00, 52 E¸ÉàÃmï J¯É ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÀªÀ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 08-11-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀzÀ°è PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÀ ªÉÄÃ¯É ²æà w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 300-00. 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 205/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 08-11-2010 gÀAzÀÄ ¹ªÀiÁè PÁæ¸À ºÀwÛgÀ QgÀt vÀAzÉ «ÃgÀtÚ Q£Áß¼À ¸Á. CUÀ¼ÀPÉÃgÁ mÁmÁ K¸À £ÀA. PÉ.J 37/8458 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹zÀÝ ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä w½¹zÁUÀ ªÁºÀ£À ¤°è¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 302, 324, 506 L¦¹

ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ gÀvÀߪÀé @ ¥ÀĵÀà®vÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ FUÉÎ 3 ªÀµÀðzÀ »AzÉ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ r¯ÉêÀjUÉ §AzÁV¤AzÀ ªÁ¥À¸ï PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà EzÀݼÀÄ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DPÉAiÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ªÀÄÄAzÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §gÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼À G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ CAvÁ PÀĵÀÖV PÉÆÃlð£À°è ¥ÉÆÃlV PÉøÀ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ «ZÁgÀuÉAiÀiÁV ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ ªÀÄÈvÀ½UÉ »A¢£À ¨ÁQ 80-00 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ wAUÀ½UÉ 2 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DzÉò¹zÀÄÝ, CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ½gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV DPÉUÉ PÀÄqÀUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ©r¸À®Ä ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CzÉà PÀÄqÀUÉÆî¢AzÀ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁUÀÆ dUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/10 PÀ®A 279, 337, & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ. L¦¹

¢£ÁAPÀ 08-11-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 3-30 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥Àæ¯ÁízÀ vÀAzÉ ªÀÄzsÁéZÁgÀ ªÀqÀ« ªÀAiÀiÁ 66 ªÀµÀð eÁ.¨ÁæºÀät G.¤ªÀÈvÀÛ EAfAiÀÄgï ¸Á.ªÀÄļÀUÀÄAzÀ ºÁ,.ªÀ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ E£ÉÆêÁ PÁgÀÄ £ÀA. PÉ.J.05/JA.J¥sï.-5570 £ÉÃzÀÝgÀ°è ©dPÀ¯ï UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¤ÃgÀ®Æn-ºÀÄ°AiÀiÁ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À°è £ÀªÀÄä JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁmÁ «Ä¤ UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.37/8691 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ªÉÆtPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ §® JzÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£ÀßAvÉAiÉÄà £ÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ «zÁå ¥ÀlªÁj gÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ mÁmÁ «Ä¤ UÀÆqïì ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ E§âjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ C°èAzÀ JvÀÛ¯ÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, November 8, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ AiÀÄ®§ÄUÁð-ªÀÄÄzsÉÆüÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ©ÃgÀ°AUɱÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37/8747 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¹zÁæªÀÄAiÀÄå EvÀ£À §® ¥ÀPÀÌqÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆgÀzÀ M¼À ¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® »A§rUÉ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 07-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 45 ªÀµÀð FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ 06-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ 12 ªÀµÀð JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÀÄÝ UÁ¨sÀjAiÀiÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, PÀÆr WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £À£Àß UÀAqÀ¤AzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÀAzÀgÉ, M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß UÀAqÀ£À ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀ¨ÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ JzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ C®è°è UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Friday, November 5, 2010

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/10 PÀ®A 326, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: ®ªÀiÁt G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: UÉzÀUÉÃj vÁAqÁ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ oÉÆÃ¥ÀtÚ gÁoÉÆÃqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É, "¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ "¨ÉÊAiÀÄÄÝ C¯Éèà EzÀÝ »rUÉ UÁvÀæzÀ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ dfÓzÀÝjAzÀ ¨ÁAiÀÄ°è£À ªÉÄïÁãUÀzÀ MAzÀÄ ºÀ®Äè ©¢ÝzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 204/10 PÀ®A 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀļÀzÀ½î zÁn PÉÆý ¥ÁgÀA ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA. J.¦. 16/n.JPÀì. 4797 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ºÉÆgÀl MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÁÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/10 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖVgÀªÀgÀÄ zÁ½ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀݪÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 04-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-15 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.®ªÀiÁt ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆgÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.-292,269,414 gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ ªÀįÉèñÀUËqÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßUËqÀ ºÁUÀÆ «dAiÀÄ£ÁAiÀÄ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà Z˺Át ¸Á.¨ÉÆÃzÀÆg vÁAqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 1) Mjf£À¯ï ZÁAiÀiïì JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 11 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 2) «AqÀ¸Àgï JA§ ¯Éç°è£À 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 13 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, 3) QAUï¦üµÀgï ¸ÁÖçAUï JA§ ¯Éç°è£À 330 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀ MlÄÖ 50 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ, »ÃUÉ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À MlÄÖ CA.Q. 2,922=00 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À°è MAzÉÆAzÀÄ ¯Éç°è£À MAzÉÆAzÀÄ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉzÀÄ MAzÉÆAzÀÄ ©½ §mÉÖAiÀÄ aîzÀ°è ºÁQ ¹Ã¯ï ªÀiÁr G½zÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¨ÁPïìzÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 38/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢:04-11-10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¨É¼ÀV£À 11:45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆäj£À FZÀ® PÉgÉAiÀÄ°è JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä £ÀªÀÄÆäj£À gÀvÀߪÀÄä vÀAzÉ gÁd¥Àà PÀA§½ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ FPÉAiÀÄÄ JvÀÄÛUÀ½UÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¸À®Ä ºÉÆÃV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÉÆøÀjPÉÆAqÀÄ ¤Ãj£À°è ºÉÆÃVzÀÄÝ JvÀÄÛUÀ¼À ºÀUÀÎzÀ UÀÄAl PÉgÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Thursday, November 4, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/10 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 03-11-2010 gÀAzÀÄ §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, ¨Á£ÀĦæAiÀiÁ UÀAqÀ ¢: ºÀĸÉãï¸Á§, 35 ªÀµÀð, ºÀĸÉãÀªÀé UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, ºÀĸÉãï©Ã UÀAqÀ ªÀiÁ§Ä¸Á§ PÀA¦è, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ±ÀªÀiï¸ÉÃgï ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¨Á¼ÉÃPÁ¬Ä, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1,215-00 UÀ¼ÀÄ, 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉÆêÀÄð ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï aÃ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/10 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-11-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀÄ ¥Éưøï E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï ¸ÀA. PÉJ-37/f-305 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï¢AzÀ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §¸ï¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¨ÉÊgÀÆ£ï ªÀĹâAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, D ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃqï rêÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ªÀi˯ÁºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á|| UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw JA§ ¨Á®PÀ£ÀÄ ¤AwzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqï rªÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ¤AwzÀÝ ¨Á®PÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¨Á®PÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÁ°AiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ, E¯Áeï PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁV, E¯Áeï ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ C¥ÀWÁvÀzÀ°è GAmÁzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ ¨Á®PÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, November 3, 2010

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 227/10 PÀ®A 302,201,109 gÉ.«. 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA. ªÉüÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÉ£À߯ÁzÀ ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ£ÀUËqÀ gÀªÀjUÀÆ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÁådå«zÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀUËqÀ£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß G½zÀ DgÉÆævÀgÉ£À߯ÁzÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀÄqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ±ÉÃRgÀUËqÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ §gÀĪÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¥Á®Ä PÉÆqÀĪÀAvÉ ±ÉÃRgÀUËqÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀUËqÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®Ä PÉýzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀAvÀªÁV ¸ÀÄlÄÖ ©qÀĪɣÀÄ CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄwÛzÀÄÝ D ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀ°è ºÉÆ® ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆÃnð£À°è zÁªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ «ZÁgÀuÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. EzÉà GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ±ÉÃRgÀ£ÀUËqÀ£ÀÄ G½zÀ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤Ãr £ÀªÀÄUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 01-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀUËqÀ, ±ÀgÀtUËqÀ, ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ vÀÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ J©â¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CxÀªÁ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÀÄ vÀA©UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¹zÀÝ¥Àà ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ J½î£À PÀnÖUÉAiÀÄ°è ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/10 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ

¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄ¥Àà PÀÄgÀħ£Á¼ÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀªÁqÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 60ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É EzÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ°AUÀ¥Àà ªÀÄÆ°ªÀĤ, ªÀAiÀiÁ: 28, ¸Á: PÁgÀlV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ©üêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ 20-00 UÀÄAmÉ d«Ä£À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ vÀf«fAiÀÄ°è EzÁÝUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ F jÃw ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÉ ºÉÃUÉ CAvÁ CrØ¥Àr¹zÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ£À°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CzÉà ¹nÖ£À°è ¢£ÁAPÀ 01-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EPÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ DPÉUÉ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ©¢ÝzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÉÆåAiÀiÁÝUÀ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ ¢: 02-11-2010 gÀAzÀÄ 01-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/10 PÀ®A 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ:02-11-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï,¹ §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV C°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß ¨ÉÃnªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀÄ®è¥Àà vÁ¬Ä AiÀÄAPÀªÀé C¼Àî½î EªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 02-11-2010 gÀAzÀÄ ¯Áj £ÀA- PÉ.J.37/5465 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁåAiÀiÁ¨É¯ÉAiÀÄ CAUÀrAiÀÄ CQÌAiÀÄ£ÀÄß a®ªÁqÀV UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®PÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è E½¹ ªÀÄÄAzÉ ltPÀ£ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E½¸ÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ jªÀ¸Àð UÉÃj£À°è ¤°è¹ E½¬ÄªÁUÀ MªÉÄä¯Éà ¯ÁjAiÀÄÆ »AzÀPÉÌ ZÀ°¹ ¯Áj »A¢£À §A¥Àgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÉÄlÖ°£À ªÀÄzÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀªÀÅ ¹QÌ dfÓ ¨sÁjUÁªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£À ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É dgÀVzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008