Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 31st MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 31-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÉ.gÁªÀĸÁé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgï DzÀ PÁgÀt ®ºÀj qÁ¨ÁzÀ°è ¤°è¹ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-25/ r-9263 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ §® PÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-03-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-40 UÀAmÉUÉ ¸ÀégÁd ªÀÄdqÁ PÉ.J.37/f-157 CA§Äå¯É£Àì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn 2 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è vÀ¼ÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊmï ¥sÉÆPÀ¸ï EzÀÝjAzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÃvÀÄªÉ UÀªÀĤ¸ÀzÉ §®UÀqÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ CA§Äå¯É£Àì ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÄ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀ£Àß«ÃgÀ ¦.¹. 22 ºÁUÀÆ ¦.¹ 39 ±ÀAPÀgÀ¥Àà E§âgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HgÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄAdƲæà ¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁwæ 3:00 UÀAmÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸ï ªÀAiÀi: 21 eÁ: zÁ¸Àgï G: ºÉÆl¯ïzÀ°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á: wgÀĪÀÄ® £ÀUÀgÀ 3 £Éà ªÁqÀð ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ 5:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 30th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA§gï KA-35/M-5381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¹.©.J¸ï. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ JqÀUÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï JA-26/J-986 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JqÀ¨ÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ PÉÊ-PÁ®Ä, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ wêÀæ vÀgÀºÀzÀ ºÁUÀÆ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà gÀ« ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀiï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 31-03-08 gÀAzÀÄ 01:30 UÀAnUÉ ¦ügÁå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÉñÀ 26 ªÀµÀð eÁ: D¢ PÀ£ÁðlPÀ G : J¸ï.«.PÉ AiÀÄ°è ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ §gÀĪÀÅzÁV ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, §gÀzÉ EzÁåUÀ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ¬ÄAiÀÄÄ eÉÆvÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£Éà ¦ügÁå¢ vÀAzÉ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30-03-08 gÀAzÀÄ 10:15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ »mÁß¼À gÉʯÉé UÉÃmï ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ [ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è] ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁ¢J ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

30-3-08 gÀAzÀÄ 6 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. gÀÆgÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è 4 .¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdªÀĺÀäzï vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄݯÁè, 50 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw [2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 60 ªÀµÀð,fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr [3] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw [4] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ PÉÆêÀiÁgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ,ºÀÄ°ºÉÊzÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ«zÀÝ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 46,224=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è EªÀgÀ CPÀÌ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀé UÀAqÀ FgÀ¥Àà EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ EzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉý CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è EvÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §eÁgÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-10 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ §A¢ CAvÁ ºÉý «ZÁj¹zÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è eÁ: ºÀjd£À, §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À, §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vɼÀV£À ªÀĤ ºÀjd£À, ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À,UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀV£À ªÀĤ ºÀjd£À,ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ºÀjd£À , PÀ£ÀPÀªÀé UÀAqÀ UÁ¼É¥Àà ºÀjd£À , ¥ÁgÀªÀé UÀAqÀ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà ºÀjd£ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ªÀģɪÀgÉUÉ PÉüÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉƯɪÀiÁr©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À JzÉ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉM¼ÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ MªÉÄä¯É ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CAiÉÆåà ¸ÀvÉÛ CAvÁ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUɪÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¨Áj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉM¼É¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/03/2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ °AUÁ£ÀAzÀ±ÀªÀÄð ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 08/09/2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸À£Àß gÉÃtÄPÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÄߪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ, PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §AzsÀÄ-§¼ÀUÀzÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ J°èAiÀÄÆ DvÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¥ÁæuÉñÀgÁªï J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ zÉêÀgÀ¸Á½ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: §ºÀzÀÆÝgÀ§Ar EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2008 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2008 jAzÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£Éà zsÁgÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄjzÀ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑ ºÉÆÃV £ÉʸÀVðPÀ «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw «ÄãÁQë¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà JJ¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Sunday, March 30, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SATURDAY 29th MARCH 08:

C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®¬Ä¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A. 279, 336 L.¦.¹:.

DgÉÆæAiÀÄÄ D£ÉUÀÄA¢ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÁzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA.PÉ.J-37/6201 gÀ°è ºÉaÑUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ, ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ (.) ºÉZÀ.¹. 106 ²ªÀ§¸À¥Àà UÀAUÁªÀw (UÁæ) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦.J¸ï.L PÁgÀlV gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÆêÀÄ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ MAzÀÄ j¯ÉÊ£ïì J¯ï.f. ªÉƨÉʯï. ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.150=00 ºÁUÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ J.J¸ï.L C±Àæ¥sï ºÀĸÉì£ï PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 323, 504, 506 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:29-3-08 gÀAzÀÄ 5.30 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw «uÁ UÀAqÀ ²æêÀ®è¨sÀ zÀÄzÁÝ° ªÀAiÀiÁ:31 eÁ: §æºÀät ¸Á: §¤ßPÀnÖ PÉÆ¥Àà¼À, ¢ 26-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwgÀ®Ä CzÉà ªÉüÉUÉ Hj£À ¤AUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9.15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ²æêÀ®è¨sÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉÆnð£À°è qÉʪÀ¸Àð PÉÆqÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ rʪÀ¸Àð PÉÆlÖgÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®è gÀAqÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 323, 498(J) 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁVzÀÄÝ ¸ÀA¸ÁjPÀªÁV CªÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ «bÉÑÃzÀ£À ¸À®ÄªÁV £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ªÀgÉUÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ, ¢ : 28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä HjV ºÉÆÃUÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÒ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 28th MARCH 08:

C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®¬Ä¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 6-15 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ TRAX NO. KA.36. M-3460 gÀ ZÁ®PÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄgÀr ¸Á:zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ï [2] ¦AlÆ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ eÁzÀ¯ï 22 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: gÀ«£ÀUÀgÀ
TRAX NO. KA.37 6233 gÀ ZÁ®PÀgÀÄ dÆgÀlV ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPïì UÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑUÉ ¥Áå¸ÉÃAdgï ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JAPÉÌ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ¦.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr £ÀAvÀgÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ

¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄæ¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ n.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §®gÁªÀÄgÀrØ 24 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆgɨÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-17/2104 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á»¹zÀÄÝ ²æà gÀ« ¥ÀÄgÀĵÉÆvÀÛªÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-3-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn, ªÀ:40ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀÄUÀ, ¸ÉƸÉAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄUÀ, ¸ÉƸÉUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-3-08 gÀAzÀÄ 9-00 ¦JAPÉÌ ²æêÀÄw ªÀĺÁªÀiÁAiÀĪÀé UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ PÀÄqÀUÀÄAn, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, C½AiÀÄ CPÀÌ£ÉÆA¢UÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ C½AiÀÄ, ªÀÄPÀ̽UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-3-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀéUÀAqÀ UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°ÃUËqÀæ, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä aPÀ̸ÀƽPÉÃjAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï, ªÀ:36ªÀµï, eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ°, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉà 4d£ÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀ ZËPÁ¹ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ½AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé EªÀjUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆr -§r ªÀiÁr fêÀPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ J£ï.JA.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, March 28, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 27th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦ügÁå¢ zÁgÀ£Á ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁ° ªÀiÁnî ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdÄ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 27-03-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-37/5121 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀzÀPÁÌV 10-45 J.JA PÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÀ¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÉÆÃn vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀVΣÀ°è JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄAiÀÄ PÉüÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. ªÀÊQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ 30 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 27-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ªÀÄÄ¶Ö ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 27-eÉ- 9014 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. gÀ«¥ÀÄgÉÆõÀvÀÛªÀÄ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-03-08 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦ügÁå¢ ¨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀÄ PÉÃjqÉÃj, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ°AUÀ vÁ: ²gÀÆgÀ f: ¥ÀÄuÉ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.-12/r.f.-465 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ¹AUï, 28 ªÀµÀð, [¸Á: ¸ÀÄAzÀgï, ¥ÉÆÃ. vÁ: PÉÆÃn¥ÉvÀÛr f¯Áè eÉÊ¥ÀÄgÀ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ.-32/fJ-4175 ] EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ, JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ M§â QèãÀgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è E§âjUÉ ¨sÁjÃUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27/3/08 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð PÁgÀ £ÀA§gï PÉJ-35/JªÀiï.-53 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛ »mÁß¼ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà aUÀj ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-29-7332 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁ£ÀªÀÄnÖ EªÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ PÁjUÉ CwêÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¸ÀÄgÁÛ£É. ²æà ªÉÆÃw¯Á® ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 26-03-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÉÃSïAiÀÄƤ¸ï vÀAzÉ ±ÉÃSïªÉÄÊ£ÀÆzï ªÀAiÀiÁ:38 ¸Á//DqÀƯï f//OgÀAUÀ¨sÁzÀ JA.ºÉZï-20/J.J.9942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £Ér¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ «oÀ® PÀÄA¨ÁgÀ ¯Áj £ÀA- JA.ºÉZï-04/¹.¦-8170. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á//ªÀįÉUÁAªï vÁ//¨ÁgÀªÀÄ¯É f// ¥ÀÅ£Á [ªÀĺÁgÁµÀ×]¯Áj £ÀA- JA.ºÉZï-04/¹.¦-8170. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Cwà eÉÆÃgÁV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À qÁ§zÀ ©æeï ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-03-08 gÀAzÀÄ ¯ÉçUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 08-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁåzÀ£ÉÃj 40 ªÀµÀð, ªÉÆ®ªÀÄ£É PÀÆ° PÉ®¸À, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£ÀªÀÄgÀ PÀr¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ zÁåªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÉçUÉÃj ( ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ) ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A. 447, 504, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¨sÀƵÀt ¥ÀlÖt±ÉlÖgï, 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀĵÀÖV, F¢£À ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀ ¸Á: zÀÄUÁð PÁ¯ÉÆä, PÀĵÀÖV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqɸÀ®Ä PÀ½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®, E°è AiÀiÁPÉ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqɸÀÄwÛÃj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉÃ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-3-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £À«Ã£À ¤±ÁѼÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä, 28 ªÀµÀð, ¥ÉÆæeÉPïÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï, J.©.©., PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ zÀÆgÀÄ - ¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 2.20. J.JªÀiï. ¢AzÁ 07-00 J.JªÀiï. ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è C¨sÀAiÀÄ ¸Á®éAmï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ J.©.©. GUÁætzÀzÀ°ènÖzÀÝ J.¹.J¸ï.Dgï. gÁå©mï C.Q. 1.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ GUÁætzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà gÁåªÀtQ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, PÁ«ÄðPÀ, PÀÄgÀħgï, ¸Á: VtÂUÉÃgÀ zÀÆgÀÄ - ¢£ÁAPÀ 26/3 2100 UÀAmɬÄAzÀ 27/3/08 gÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆÃV §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÆüÀ C.Q. vÀÆPÀ 1/2 vÉƯÉ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- »ÃUÉ MlÄÖ 18,500 gÀÆ . ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

10] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/03/2008 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ©.gÁeÉñÀ vÀAzÉ ©.UÀ¢UÉ¥Àà ¸Á; »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 25/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀªÀ£À¨Ágï-L¸À¯ÁåAqï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹®égï §tÚzÀÄÝ. ªÀiÁqÀ¯ï 2001, ZÁ¹ £ÀA. 01 f. 21 ¹. 12234, EAd£ï £ÀA. 01 ºÉZï. 21 JA. 31783 gÀ.£ÀA. PÉ.J.37/f.3572, CA.Q.gÀÆ. 20,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

ºÀÄqÀV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

11] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-3-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ²æà Q±ÉÆÃgÀ¹AUï vÀAzÉ gÁzsÁQ±À£ï¹AUï ªÀÄÄzÀUÀ¯ïPÀgï, ªÀ: 49ªÀµÀð, eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ, G:f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è J¸ï.r.¹. ¸Á:ºÀ¸À£ÀgÉÆÃqÀ, AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï mÉîgï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, PÉÆ¥Àà¼À, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ¹AUï vÀAzÉ Q±ÉÆÃgÀ¹AUï ªÀÄÄzÀUÀ¯ïPÀgï, ªÀ: 17ªÀµÀð, G:¦AiÀÄĹ «zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:20-3-08 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CdÓ¤UÉ §mÉÖ ºÉÆðAiÀÄ®Ä PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

Thursday, March 27, 2008

DAILY INCIDENTS FOR WEDNESDAY 26TH MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹.

¢: 26-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀtÚ vÀA¢ ¥ÀQÃgÀ¥Àà £ÀA¢ºÁ¼À ¸Á-PÀ§âgÀV vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À0-PÉ.J-37/eÉ-16061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄ£ÉßÃgÁ¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁ¢rØ Nr¸ÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA¢ ¸ÀPÀæ¥Àà ¤ÃgÀªÁtzÀ ªÀAiÀÄ; 40, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £À0-PÉ.J-29/PÉ.9423 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ vÁ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¤UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸À0eÉ 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ w¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 26.03.2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀÆPÀgÀrØ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt gÀrØ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á: PÀȵÀÚ gÀrØ PÉÆý ¥ÁgÀA. ¢£ÁAPÀ: 25.03.2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J37/ J¯ï.4644 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ ©üêÀÄ£ÀÆgÀ-VtÂUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ©½¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ £À£ÀUÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ ¸ÀwñÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÝjAzÀ J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 392 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ¼À¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ PÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ ªÀiÁr ¦gÁå¢UÉ ¤°è¹ ²ªÀtÚ gÁAiÀÄgÀrØAiÀĪÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¤°è¹ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¥ÉÆãÀ QwÛ J¸ÉzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À°èzÀÝ 30,000-00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀÄ ZÁ«AiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÁ PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì CªÀgÀÄ ¨Á£Á¥ÀÄgÀÄ PÀqÉUÉ CªÀgÀÄ vÀAzÀ »gÉƺÉÆAqÁ ¹.r 100 ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸ÉÊ ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA§gÀ PÉJ-37 CAvÁ£ÉÆÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA¢£À JgÀqÀÄ CPÀëgÀUÀ¼ÁzÀ 53CxÀªÁ 33 CAvÁ £ÉÆÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj E§âgÀ°è M§â£ÀÄ 35 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ M§â£ÀÄ 28 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ E§âgÀÄ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖªÀżÀîªÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ.M§â£ÀÄ ©½ n ±ÀlÄð ºÁQzÀÄÝ PÀj §tÚzÀ ¥ÁåAl ºÁQgÀÄvÁÛ£É E£ÉÆߧâ£ÀÄ ©½ D¥ï ±ÀlÄðºÁQzÀÄÝ ¥ÁåAl PÀ®gÀ £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-26-03-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀPÁåA¥ï UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ eÁUÀÈvÀ zÀ¼ÀzÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå ²æà ©.J¸ï. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃtªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹.gÀªÀgÁzÀ 50,65, 245, 213, 253, 239, 279 gÀªÀgÉÆAzÀUÉ zÁ½ ªÀiÁr (1) gÁªÀÄPÀȵÀÚ @ n. gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, (2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 480-00 UÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

EAzÀÄ ¢: 26-03-08 gÀAzÀÄ 1.30 ¦.JA.PÉÌ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ ¸É¼ÀîV ,ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð, ¸Á: ©.n.¦. £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 5-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ¸É¼ÀîV, ªÀ: 54 ªÀµÀð, ªÉʱÀå, G: ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: ©.n.¦. £ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ zsÀªÀÄðPÉëÃvÀæUÀ½UÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉ«UÀÆ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. vÁªÀÅ zsÀªÀÄðPÉëÃvÀæUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀ°è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¥ÀvÉÛ ºÀaÑPÉÆqÀ®Ä ¦üügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Wednesday, March 26, 2008

DAILY INCIDENTS FOR TUESDAY 25th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 25-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-45 UÀAmÉUÉ PÉîÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ »gÉÃSÉÃqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZï.14/J¥sÀ-5304 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀ£ÀPÀVj »gÉÃSÉÃqÀ gÉÆÃr£À°è ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀÑgÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §AzÉãÀªÁd vÀAzÉ gÀeÁ¸Á§ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA. ¸Á©eÁ¥ÀÆgÀ EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀÆPÀÛ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¹.¦.L (UÁæ) gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è PÁgÀlV ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ©ÃgÀ¥Àà vÀA.CAiÀÄå¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:ªÉÄʯÁ¥ÀÄgÀ & gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀA. «ÃgÀ§PÀzÀæAiÀÄå ¸Á: £ÀªÀ° EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƪÉÄʯï & 330 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J.J¸ï.L C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ & ¹.¦.L (UÁæ) gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ gÀÄzÀæAiÀÄå vÀA. zÀȵÀÚgÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á; ºÀĽîºÁ¼À PÁåA¥À EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¸Éàmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 5 ªÉƪÉÄʯï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 23,050=00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ & ¹.¦.L (UÁæ) gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀA. ¸ÀÄUÀgÀ¥Àà dAvÀUÀ®è ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: JgÀqÉÆt EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¸Éàmï dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 8 ªÉƪÉÄʯï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2695 =00 gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄgÉUÉ ¦J¸ï.L PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀÄAdÄ£ÁvÀ vÀA. «gÀÄ¥ÀtÚ a£ÁߥÀÄgÀ 20 ªÀµÀð eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ ¸À: fgÁ¼À 2] §¸À£ÀUËqÀ ¸Á: PɸÀgÀnÖ EªÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÆdlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ §¼À¹zÀ MAzÀÄ aÃn 1 ¨Á¯ï ¥É£Àß & gÀÆ 212 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß gÀÆ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¹.ºÉZï.¹. 67 PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀvÁÛgÉ.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ:-25-03-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀzÀä FgÀtÚ gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£Àå ²æà ©. ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgï ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 98, ¦.¹.gÀªÀgÁzÀ 245, 243, 324, 253 gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀºÀgÁzÀ (1) ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ (2) zÁzÁ¦ÃgÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á¨ï, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ EªÀjAzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 950-00 UÀ¼ÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ºÉZï.¹. 76 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 353, 504, 506 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 25/03/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀA ¦AiÀiÁð¢ F±À¥Àà ¹.¦.¹ 35 vÁªÀgÀUÉgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀÄ.J¥ï.¹ PÉÆlð DªÀgÀt PÀĵÀÖVAiÀÄ°è PÉÆlð PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®è¥Àà ªÀiÁa ¸Á:«ÄlÖ®PÉÆqÀ vÁ:PÀĵÀÖV C°è MzÀgÁqÀÄvÀÛ ¤AwzÀÄÝ MzÀgÁqÀ¨ÉÃqÀ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ bÀwæAiÀÄ£ÀÄßvÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ UÀÄAr QvÀÛzÀÄÝ fªÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 364 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 25 -03-08 jAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æà ªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¸Á: §¼ÀÆlV 25 ªÀµÀð FPÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄzÉߥÀà ªÉÄn vÁ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå §¼ÀÆlV 43ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ J°è ºÉÆVzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ lA.lA UÁr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV ºÉÆVzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÀ½UÉ £À£Àß eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ ¨Á JAzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ HgÀ d£ÀgÀÄ §AzÁUÀ ©lÄÖ Mr ºÉÆVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 96(©) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 24.03.08 gÀAzÀÄ J£ï.JªÀiï.¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸À.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQÌAUï PÀvÀðªÀå EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAmï ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ J.©.¦. ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqïØ PÀA¥À¤AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀAUÀ滹 ElÖ J¯ÉQÖçPï ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ªÀÄPÀÄÛªÀiï ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÉÆ»¢ÝÃ£ï ¸Á¨ï AiÀÄgÀUÀnÖ ªÀAiÀÄ: 48 eÁ: ªÀÄĹèA. G: ¸ÉPÀÆåjK UÁqïð ¸Á: PÀÄgÀºÀnÖ ¥ÉÃmÉ ¨ÉlUÉÃj vÁ; UÀzÀUÀ 2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÅvÀæAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀ±Àð eÁ: dAUÀªÀiï G: ¸ÉPÀÆåjn UÁqïð ¸Á: ºÀ¼É PÀbÉÃj Nt UÀzÀUÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀªÉÄÃgÉUÉ CªÀjUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

10] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 109 ¹.Cgï.¦.¹:.

r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L. (C.«) £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw ¢£ÁAPÀ 25/03/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ 7-00 ¦.JA.PÉÌ ®Qëöä PÁåA¦£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃr AiÀiÁgÀÄ CAvÁ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ZÉÆÃUÀÄgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: eÁqÀgÀ, G: jPÁëZÁ®PÀ ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è EgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÀ¼ÀÄ«£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è EgÀħºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

11] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 25-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À°AUÀAiÀÄå drªÀÄoÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀÄå drªÀÄoÀ 22ªÀµÀð eÁ:dAUÀªÀÄ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀļÉUÁ®zÀ°è & ZÀ½UÁ®zÀ°è £ÉUÀr§gÀĪÀ PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ J°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ UÀÄtªÀÄÄPÀªÁUÀzÉ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ¼É ©Ã¼ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄvÉÛ £ÉUÀrAiÀiÁVzÀÄÝ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ vÉAV£ÀªÀÄgÀzÀ ±ÉrØ£À°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀrØzÀÄÝ CzÉ. J.J¸ï.L §¸ÀªÀgÁd AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Tuesday, March 25, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 24th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 279, 337, 304 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ : 24-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà jPÁë £ÀA. PÉ.J.-37/5581 gÀ°è n.©. qÁåAzÀ ¸ÉAmï eÉƸÉÃ¥ï EAVèµÀ «ÄrAiÀÄA ¸ÀÆ̯ïzÀ°è NzÀÄwÛgÀĪÀ ºÀÄ®V, ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÆgÀ, ºÉƸÀºÀ½î ºÁUÀÆ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀUÉ ¸ÉÃjzÀ 17 d£À «zsÁåyðUÀ¼À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¨ÉÊ¥Á¸ï AiÀÄ®ªÀÄAZÁ° ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ gÉÆÃr£À°è ªÀÄĤgÁ¨Á¢£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ vÀ®Ä¦¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ J¸ï.«.PÉ. SÁ¸ÀV §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É §®PÉÌ gÁAUÀ¸ÉÊr£À°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¸ÀÆàwð, £ÁfAiÀÄƨÉÃUÀA ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ JA§ÄªÀjUÉ wêÀæUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, G½zÀ «zsÁåyðUÀ½UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

F ¢£À 4.30 ¦.JªÀiï. PÉÌ ¦ügÁå¢ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà, 49 ªÀµÀð, G: PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-3-08 gÀAzÀÄ 2 ¦.JA.PÉÌ vÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÁzÀ [DgÉÆæ] ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ, PÁgï £ÀA. PÉ.J.-37/f-2000 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÁuÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DPÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀ PÀÆqÀ¯Éà CzÀ£ÀÄß vÀ¥Àà¸À®Ä DgÉÆævÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß §®UÀqÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁgï dRA UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ªÀÄ®ètÚ, J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

F ¢£À 6 ¦.JªÀiï, PÉÌ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀjUÉ §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ §gÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr DgÉÆæ ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï ZÀ¥Áæ¹ 19 ªÀµÀð, ¸Á: §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹QÌzÀÄÝ, DgÉÆæ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ aÃn, ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, 180=00 gÀÆ. d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÉ, E¤ß§âgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ CAzÁ£À¥Àà ªÀtUÉÃj 25 ªÀµÀð ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
J.J¸ï.L C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 504, 506, 427 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-3-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ²æà CfêÀiï SÁ£ï vÀAzÉ C£Àégï SÁ£ï eÁ: ªÀÄĹèA ªÀ:35ªÀµÀð, G: J¸ï.«.PÉ. §¸ï ZÁ®PÀ ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ, F ¢£À 12-45 ¦JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄĤgÁ¨Ázï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ AiÀÄ°ªÀÄAZÀ° ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÉÃjzÀ §¸ï CmÉÆÃPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀÄ®V ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ EvÀgÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ gÉÆaÑUÉzÀÝ ºÀÄ®V ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ d£ÀgÁzÀ «gÉñÀ, £ÁUÀgÁd, ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 30 jAzÀ 40 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è 4-00 ¦JAPÉÌ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÁVð¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïzÀ°è §AzÀÄ §APïzÀ°è ¤°è¹zÀÝ vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜÃAiÀÄ K¼ÀÄ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr §¹ì£À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀgÀÄUÀ½UÉ DªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, §¸ïUÀ½UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ, ¦.J¸ïL, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁ UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

5] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A. 26/08 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ ¦AiÀiÁ𢠱ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ §ÄqÀPÀÄAn¸Á: »gÉà CgÀ¼ÀºÀ½î. FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà §ÄqÀPÀÄAn FvÀ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà §ÄqÀPÀÄAn FvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ »gÉCgÀ¼ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV «ZÁj¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ¤UÉ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ½UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. §ÆzÉ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

6] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. PÀ®A. 27/08 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ AiÀÄAPÀ¥Àà §ÄqÀPÀÄAn EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ K£À¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Éà F »AzÉ ºÀ¼É PÉù£À°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ PÉÆÃnð£À°è ¸ÁQë ºÉüÀ®Ä ¤ªÀÄä zÉÆqÀتÀé£À£ÀÄß ¤Ã£ÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢¢ÝÃ, ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ gÁªÀÄtÚ FvÀ£ÀÄ PÀÄqÀÄUÉÆð¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. £ÀgÀ¹AºÀ eÉÆö ºÉZï.¹-13 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

7] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀÄgÉñÀ, J.J¸ï.L. EªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÀtUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨ÉlzÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ UËqÀÄæ, ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: ªÀt§¼Áîj EªÀ£ÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ EzÀjAzÀ ¨ÉøÀwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ, ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä, ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÄrzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, UÀÆAqÁVj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ w½zÀħA¢gÀĪÀÅzÀjAzÁ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, March 24, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 23rd MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. PÀ®A 304 (J) L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 22-3-2008 gÀAzÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è ºÉaÑ£À UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁVzÀÝ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ §Ä®è¨Á¬Ä PÀªÀiÁä ¸Á : ªÀįÁè¥ÀÄgÀ vÁ : ¨sÀzÁæªÀw EvÀ£ÀÄ F ¢£À ¨É½UÉÎ ¢£ÁAPÀ 23-3-2008 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ²ªÀªÉÆUÁÎPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉƼɺÉÆ£ÀÆßgÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 338, 304 (J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀÄÄzÁè¥ÀÄgÀ 21 ªÀµÀð eÁ// ªÁ°äÃQ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ºÉÆøÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ. EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀÄzÀæ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉlzÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ 30 ªÀµÀð eÁ// PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á// £ÀgÉÃUÀ¯ï ºÁ.ªÀ.ºÉÆøÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ. EªÀj§âgÀÆ MAzÉ ¸ÉåPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA.JªÀiï.¦.09/ºÉZï.4794 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉåPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ gÀÄzÀæ¥Àà¤UÉ §®vÉÆqÉUÉ, JzÉUÉ, ªÉÆÃtPÁ°UÉ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁjÃUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹.

¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ ªÀiÁ¤é vÁ®ÆPÀÄ PÀ®ÆègÀÄ zɪÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ¸ÀzÀj PÀæ±Àgï ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀjUÉ ¸ÉÆAl, PÉÊ PÁ®Ä EvÀgÀ PÀqÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ(.) ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀ¢Ý ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¸Éàmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ ºÁUÀÆ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢, PÁgÀlV oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ gÀªÀgÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ E¸Éàmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 41,650=00 £ÉzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ(.)

5] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 23-3-08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ ¦L, £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 ¦JAPÉÌ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ AiÀÄvÀßnÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 10 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ, ¦J¸ïL (C«) ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÉÃqï ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°è JAlÄ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹PÀÌ 1)ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄgÀr 2) ¥ÀA¥ÀtÚ ¥À¯ÉèÃzÀ EªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ ºÀt 3050 gÀÆ., 52 E¹àÃmï J¯É, DgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.UÀ¼À£ÀÄß, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðªÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ. £ÁUÀ¥Àà JJ¸ïL, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀgÀÄ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. C§Äݯï E¥sÁð£ï vÀAzÉ JªÀiï.J.ªÁj¸ï 36 ªÀµÀð G: PÀAlÆålgï CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á// C«ÄãÀ¥ÀÄgï Nt PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 22/3/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30.UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀr §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV F ¢£À ¨É½UÉÎ 9 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¤£Éß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀrAiÀÄ ¨ÁV®zÀ µÀlgï QðAiÀÄ£ÀÄß JPÉì¯ï ¨ÉèÃr¤AzÀ PÉÆgÉzÀÄ Qð ºÁQzÀ jÃwAiÀÄ°èAiÉÄà EnÖzÀÄÝ, M¼ÀºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV (1) PÁA¥ÁåPÀÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹.¦.AiÀÄÄ (2) J¯ï.f.PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ¤lgï J¯ï.¹.r.-15" (3) PÁA¥ÁåPÀÖ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀi˸ï, (4) £ÀÆåªÉÄjPï rfl¯ï 600 «.J.AiÀÄÄ.¦.J¸ï. (5) ¥sÉÆøï PÀA¥À¤AiÀÄ 2 ªÁZïUÀ¼ÀÄ (¯ÉÃr¸ï & eÉÃAmïì) J®èªÀÇ ¸ÉÃj CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ.24,000=00 UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÆ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÁzÁUÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 341, 504, 323, 332 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ PÁ¼À¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà ZÀªÁít 36 ªÀµÀð PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸ï ZÁ®PÀ §¸ï.£ÀA.PÉ.J.37/J¥sï-120 ¸Á//aPÀÌ §¤ßUÉÆüÀvÁAqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä §¸ï£ÀÄß AiÀÄ®§ÄUÁð¢AzÀ-§¼ÁîjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ VÃtÂUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ï ¸Éåqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ «ZÁgÀzÀ°è DgÉÆæ CmÉÆà ZÁ®PÀ ²ªÀÅ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÆ §¸ï ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 498(J), 504, 323, 324, 506 L.¦.¹:.

FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ eÉÆvÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ »mÁß¼À UÁæªÀÄzÀ £ÀUÀgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è DVzÀÄÝ 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢ UÀAqÀ EwÛvÀÛ¯ÁV PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV ¢£Á®Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁgÁzÀgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ¤£ÀUÉ CªÀgÀ eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ«zÉ CAvÁ ¤A¢¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦AiÀiÁð¢ HjUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ D dUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆæ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄZÀÄÑ ¦AiÀiÁð¢ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ eÁj §rzÀÄ ¸Àé®à vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ(.) ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

9] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

J.J¸ï.L. UÀÄgÀ¥Àà CAUÀr PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ dqÉØ£ÁUÀ¥Àà @ £ÁUÀtÚ,28 ªÀµÀð PÀÆ°.PÉ®¸À ¸Á// »gÉúÉÆÃUÀ¼Á¥ÀÄ vÁ// gÁAiÀÄzÀÄUÀð DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀ EªÀ£ÀÄ ¸À°ÃªÀiÁ nÃZÀgï gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ UÉÆÃqÉUÉ ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃqÀzÉ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ EªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀܽAiÀÄ£ÁVzÀÝjAzÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À D¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

Sunday, March 23, 2008

DAILY INCIDENTS FOR Saturday 22ND MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ £À¹Ãj£ï ¨ÉUÀA UÀAqÀ SÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸Á : 4 £Éà ªÁqÀð UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉÃAzÀgÉ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA¢ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä CA§Ä¯É£Àì £ÀA§gÀ PÉ.J 37/ 487 £ÉÃzÀÝgÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¥À UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀgÀ£Àß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ zÁªÀtUÉgÉUÉ EA¢gÁ£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛ ºÉÆgÀmÁUÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀgïmÉPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA J¦ 05/n.n 3798 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ 1) ªÀÄÄ¤ß ¨ÉÃUÀA 4 wAUÀ¼À PÀƸÀÄ 2) C¸Áâ 9 wAUÀ¼À ªÀÄUÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ 06 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ zÁzÁ¦ügï vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ 45 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¸Á : ªÀÄ»§Æ§ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ¨sÀ£À¹¯Á¯ï wªÁj ¸Á: ºÉÊzÀgÁ¨Ázï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁr £ÀA J ¦ 10 J¸ï -4188 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ÉÎ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ M§âj ¨Áj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀzÀÝgÀQ 38 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G : ªÀQîgÀÄ ¸Á: PÀ¸ÀgÀºÀnÖ EªÀgÀÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÄgÀ½ PÁgï £ÀA . 36/©-5499 ªÀiÁgÀÄw eÉ£ï PÁgÀ£ÀÄß JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¥ÀjuÁªÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ GgÀÄj ©zÀÄÝ £À£ÀUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀĤUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ . ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. PÀ®A 323, 324, 504 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgï EvÀ£ÀUÉ DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà §½UÁgï ¸Á: ªÀÄÄzÉãÀÆgï EvÀ¤UÉ ZÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ M§âgÀ ¸ÀAUÀqÀ £ÀPÀ° ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EnÖUÉ ¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. PÀ®A 448, 323, 427, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð ¸Á: UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 22 ªÀµÀð eÁw G¥ÁàgÀ G: gÁqï ¨ÉArAUï ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á : UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ , vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ n,« EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀéA¸À ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ . ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A. PÀ®A 341, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀA¢ ¥ÀA¥ÀtÚ EAUÀ¼ÀV ¸Á: ®Qëöä PÁåA¥À UÀAUÁªÀw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ CªÀÄgÉòvÀ£ÀªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÁ£Àð ºÉÆqÉzÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ ²ªÀ¥Àà §¸À¥Àà AiÀÄ®§ÄUÁð 28 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄd£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CqÀØ vÀqÉzÀÄ ºÁ£Àð AiÀiÁPÉ ºÉÆrwAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥Éʦ¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, March 22, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 21st MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀ vÀvÀé ¥ÀæªÀZÀºÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉ.J.25/J-7802 407 UÁrAiÀÄ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.n.J£ï-31-eÉ-1314 ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÁrAiÀÄ£ÀÄß lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.

¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ M¨ÉãÁAiÀÄÌ ®ªÀiÁt ¸Á// C©âUÉÃj vÁAqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ZÀlÖgÀ« gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ¯ÉAzÀÄ PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ¢A¢ JªÀiï-80 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J.26/ºÉZï-5503 £ÉÃzÀÝgÀ°è Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÄzÀjªÉÆÃw PÁæ¸ïzÀ°è M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ vÀ£Àß UÁrAiÀÄÄ ¹ÌÃqÁØV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÀ E§âjUÀÆ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A. PÀ®A 279 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà n.J¸ï. gÁdÄ vÀAzÉ ¸ÀtÚ °AUÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð, £ÁªÀÅ VtÂUÉÃj¬ÄAzÀ ¹gÀUÀÄ¥Áà ¥sÁåPÀÖjUÉ PÀ§â£ÀÄß ¯Áj £ÀA: PÉ.J-02/ 559 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÉݪÀÅ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£À HgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè. DvÀ£ÉÆA¢UÉ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀ§Äâ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¹gÀUÀÄ¥ÀàPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ VtÂUÉÃgÁPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢:- 21-3-2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄjUÉ MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÉÊqï vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ EgÀĪÀ ¨ÁAqï PÀ°èUÉ lPÀÌgï DV ªÀÄUÀίÁV ©¢ÝvÀÄ. ºÀÄZÀÑ¥Àà ¹.ºÉZï.¹. 97 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. PÀ®A 420 L.¦.¹ ¸À»vÀ 78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 21/03/2008 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ ¸Á: F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØgÀºÀnÖ UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ: 21/03/2008 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆæ (1) RAiÀÄƪÀÄ vÀAzÉ AiÀÄƸÀÄ¥sÀ¸Á§ FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ G½îqÀVÎ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÀ DqÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¸ÀÄvÁÛ MAzÉ ¢£ÀzÀ°è ²æêÀÄAvÀgÁUÀÄwÛÃj MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀaÑzÀgÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄvÁÛ CªÀjAzÀ §®ªÀAvÀªÁV, MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀUÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå rªÉÊJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 50, 65, 339, 245, 253, 213, 193 EªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1180/- d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀtªÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, £À£Àß CfÓAiÀĪÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀiÁ¯Á UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ §Ä¼Àî¥Àà 62 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉ¸Àj¯É MAzÀÄ mÁæ° EzÀÄÝ, CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-37/ 1857 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (1) «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ¸ÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà, ºÀÄqÉÃzÁ¼À (2) UÀmÉÖ¥Àà vÀAzÉ C¼Àî½î £ÁUÀ¥Àà (3) «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀÄå EªÀgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀA¦è ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀÄtÆÚgÀÄ ¸ÀÆUÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ (1) ¸ÀPÀæUËqÀ (2) «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ Cdj ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ (3) ¨ÁµÀÄ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë (4) §¸ÀªÀ vÀAzÉ ¨ÁUÉÆÃr «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà (5) aPÀÌtÚ vÀAzÉ ªÉÆÃr ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ EªÀjUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀÆqÀ mÁæ° vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀPÉÌ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

£Á£ÀÄ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ. J¸ï. ¤Ã®UÁgÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¸ÀĪÀ ¸ÀéAvÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, ¢: 20-03-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀÄzÉæñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà PÁgÀ®PÀÄAn, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: DgÁå¼À vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀjUÉ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ºÁUÀÄ EvÀjgÀUÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ªÀÄvÉÛ HgÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀÅAlªÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Friday, March 21, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 20TH MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A. PÀ®A 279, L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà µÀtÆäR¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥ÀàUÀérØ , ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-20/3/2008 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ C£ï¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä PÁgÀªÁgÀ PÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ © Jqï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ ºÀA¥ïì ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÉƸÀªÀĤ ¸Á;;zÉñÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ-25/©-2489 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢. ¦..J¸ï.L. C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À (£À) oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 3 OF 2000 LPG GAS CONTROL & DISTRIBUTORS
¸À»vÀ E. ¹ PÁAiÉÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ r.gÁªÀÄ°AUÀ ¥Àæqï ²j¸ÉÛzÁgÀgÀÄ ¸Á// PÀĵÀÖV vÀºÀ¹Ã¯ï D¦üøï PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ E£ÁªÀÄzÁgÀ gÀ¹è UÁå¸ï KeÉ¤ì ¸Á/ PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ ²æà £À¹ðAUï ºÉÆA zÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV DPÀæªÀĪÁV ¹°AqÀgï UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖ CzÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀ EzÀÄÝ MlÄÖ 11 vÀÄA©¹zÀ ¹°AqÀgï UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 12000=00 ºÁUÀÆ 4 SÁ° ¹°AqÀgï UÀ¼À CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 4000=00 £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A. 419, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 20/03/2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ²æà PÉ.ºÉZï.CAUÀr, ªÀÄÄRå C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÉë PÉÃAzÀæ, ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃdÄ UÀAUÁªÀw PÉÃAzÀæ ¸ÀASÉå JPïì.¹.-5503 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ DgÉÆæ £ÀA.1 «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á: £ÀªÀ° £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ., ¨Á®PÀgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥À.¥ÀÆ.PÁ¯ÉÃeï UÀAUÁªÀw ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæ ¸ÀA. JPïì.¹.-5503 £ÉÃzÀÝgÀ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20/03/2008 gÀAzÀÄ EAVèõï (02) «µÀAiÀÄzÀ ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÀA. 2 ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¨ÉÃUÀgÀ £ÉÆAzÀt ¸ÀA. 702060 F «zÁåyðAiÀÄ §zÀ¯ÁV DgÉÆæ £ÀA. 1 «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ZÀ®ÄªÁ¢ JA§ «zÁåyðAiÀÄÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è eÁUÀÈvÀzÀ¼À PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀzÀ¸ÀågÀ PÉÊUÉ ¹QÌ ©¢ÝgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, £ÀPÀ° C¨sÀåyðAiÀÄÄ C¸À° C¨sÀåyðAiÀÄ ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß QwÛ vÀ£Àß ¥sÉÆÃmÉƪÀ£ÀÄß CAn¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ, ¸ÀzÀj C¨sÀåyðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. 1 £ÉÃzÀݪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¢: 08-03-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀmUAiÀÄ ZÀ¼ÀÆîgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ M§â C®¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ (eÉÆÃUÀªÀÄä) CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 40-50 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ qÁA§gï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É «¥ÀjvÀ PÀÄrzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉlÄÖ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÁgÀlV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉìUÁV ¸ÉÃj¹zÀÄÝ C°è CªÀ¼ÀÄ 2 ¢£À E¯Ád ¥ÀqÉ¢zÀÄØ £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ C°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ EAzÀÄ ¢: 20-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A. 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹.Dgï.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 20-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 ¦.JA PÉÌ »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ½î ¨ÉÃn ºÁUÀÆ ¥ÉÃmÉÆæðAUï zÀ°èzÁÝUÀ §¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀÄ K£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉÆAvÁgÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðfPÀjUÉ vÉÆÃzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßPÉÆqÀÄvÁÛ §gÀĪÀ ºÉÆUÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ EgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ §AUÁjUËqÀ UËqÀæ ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ AiÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆqÀ¢zÀÝ PÁgÀt CªÀ£À£ÀÄß ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 8-00 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20/03/2008 gÀAzÀÄ 5-50 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÉÆëAzÀgÁdÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 2) UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀPÀ®è¥Àà UËqÀæ 3) C¯Áè¨sÀQë vÀAzÉ ªÀÄR§Ä¯ï¸Á§ 4) G¸Áä£À¨ÉÃUï vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ¨ÉÃUï 5) ¨Á§Ä vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ¸Á§ 6) ²ªÀªÀÄÆwð vÀAzÉ £ÀAdÄAqÀ¥Àà vÀnÖ. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ªÉÆèÉÊ¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀªÁV ¸ÀºÀ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪjjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 3 ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ, 3 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, 3 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1540/- d¥ÀÄÛ ¥Àr¹zÀÄÝ DgÉÆævÀAigÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

7] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/08 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 20-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ RavÀªÁzÀä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɹzÀÝ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ JgÀqÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 544=00 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :.

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A. 143, 147, 307, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹

DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ gÀzÉæñÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj UÉÆð Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁ𢠤êÀÅ aPÀÌ ºÀÄqÀÄUÀgÀvÀgÀ UÉÆð DmÁ DqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj CzÀgÀ°è DgÉÆæ ®PÀëöät EvÀ£ÀÄ PÉÆrè PÁ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ¤UÉ ºÀuÉUÉ , ªÀÄÆVUÉ eÉÆgÁV ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A. 143, 147, 307, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L¦¹

ªÉÄð£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ E°èAiÀÄÄ C£Àé¬Ä¸ÀÄvÀÛzÉ. CASE AND COUNTER CASE.

Thursday, March 20, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 19th MARCH 08:

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 87PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-03-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉUÉ ±ÁåªÀÄgÁd ¸ÀdÓ£ï ¦J¸ïL PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÁgÀlV oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀA¥ÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ UÉÆÃqÁ£ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀA¢ «ÃgÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, MlÄÖ dÆeÁlzÀ ºÀt 6850/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß d¥ïÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/03/2008 gÀAzÀÄ 7-15 ¦.JA.PÉÌ ²æà CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ,f.PÉÆüÀÆgÀ, ¥Éưøï E£Àì¥ÉPÀÖgï £ÀUÀgÀ oÁuÉ, UÀAUÁªÀw gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 19/03/2008 gÀAzÀÄ 5-45 ¦.JA.PÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) £ÁUÀgÁd vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¸ÉrØ£ÀgÀ 2) ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ gÁeÁºÀĸÉä 3) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀÄ®ÆègÀ 4) ®PÀëöät @ ®ZÀÑ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ ¥ÉÆîPÀ¯ï 5) PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAvÉèÉʯï KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn PÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£Àå rJ¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 2 ªÀÄlPÀ ¥ÀnÖ, 2 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, 2 ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1745/- d¥ÀÄÛ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ. DgÉÆæUÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹.

²æà ªÁ¸ÀÄzÉêÀªÀÄÆwð vÀAzÉ JªÀiï r UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ ¥ÁèAmï ªÀiÁå£ÉÃdgï ¥ÁæQìAiÀÄgï EArAiÀiÁ °. ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¹ÖÃ®ì °«ÄmÉqï gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ : 13-03-2008 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¥ÁæQìAiÀÄgï EArAiÀiÁ °. ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¹ÖÃ®ì °«ÄmÉqï DªÀgÀtzÀ°èzÀÝ 300 «ÄÃlgï HzÀÝzÀ 4 PÉÆÃgï Pɧ¯ï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 50,000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J £ÀA. 01/08 :.

EAzÀÄ ¢: 19-03-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¸ÀÄAPÀzÀ ¸Á: PÁgÀlV, EªÀgÀ £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛ PÀqÉ EgÀĪÀ vÀªÀÄä UÀAUÁ EAqÀ¹ÖçÃeï gÉÊ¸ï «Ä¯ï£À »AzÉ EgÀĪÀ CQÌ ¥Á°Ã±ï DzÀ ¨Áæ£ï (vËqÀÄ) ¸ÀAUÀ滹 EqÀĪÀ UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°è CPÀ¹äPÀ «zsÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆðmï ¢AzÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° UÉÆÃqÁ£ÀzÀ°èzÀÝ 368 QéÃAmÁ¯ï ¸ÁªÀiÁxÀåðzÀ C.Q. gÀÆ. 335000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CQÌ ¨Áæ£ï (vËqÀÄ) ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ EzÀgÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¥sÀAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008