Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, September 29, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄqÀØzÀ vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) eÁ¤ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: £ÁåµÀ£À¯ï PÉ«ÄPÀ¯ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁPÉðnAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (2) n. ¥ÀgÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÁé°n EAfäAiÀÄgï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²æÃgÁªÀÄ §AiÉÆà ¹Ãqïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À (5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÁè¹Pï ¥ÁèAmï £ÀÆånæAiÉÄAmï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,204-00 UÀ¼ÀÄ, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï, 1 ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ£Á¯ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀA§zÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, G: «zÁåyð ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) «µÀÄÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, E£Áߤ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á: -UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,745-00 UÀ¼ÀÄ, 9 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉèöÊ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉÆêÀÄð ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/10 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ¥sÉqï £ÀA§gï PÉ.J.37/ºÉZï-8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ©qÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä C£ÀߥÀà ¸Á:ªÀgÀvÀmÁß¼À EvÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀĶ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ½A§gÉ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ E½¹ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߧâ PÀƽPÁgÀ ¢¥ÀZÀAzÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ¥sÉqï£À°è PÀĽî¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà £ÀA§gï PÉ.J.27/JA.3417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwzÀÝ C£ÀߥÀà ¤UÀÆ ªÉÆÃ¥sÀqï vÀUÀ°zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/10 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA«í PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdð¥Àà£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ J¸ï.Dgï £ÀªÀ° »gÉêÀÄoÀ qÁA§gï «ÄQìAUï ¥ÁèAn£À ºÀwÛgÀ E½zÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃgÀlĺÉÆVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/10 PÀ®A 323, 324, 341, 447, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ fÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆArj«j CAvÁ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ®PÀÌ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨Á¬Ä §qÀUÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ AiÀÄAPÉÆç ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©rzÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý M¼À ¥ÉlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 1569/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ JA.r C§ÄݯÁè ¸Á: ºÀ¸À£À gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £ÀUÀgÀzÀ £ÉÆèɯï PÀA¥ÀÆålgÀì ºÀ¸À£ï gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆgÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è EgÀ°¯Áè DUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ ¸Éß»vÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.

1] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706

2] ªÀiÁqÀ¯ï 2000 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ

3] ZÉ¹ì £ÀA 00E20F16844

4] EAdA£ï £ÀA 00E12E16080 EzÀgÀ CA:Q: 35,000=00 gÀÆ/-

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ DZÁgÀ @ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÁ¥ÉðAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, zÀÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä, gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 21/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÉÆÖêïUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¹zÁUÀ CzÀÄ MªÉÄä¯Éà zsÀUï CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄÆ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀgÀr ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¥Á°¸ÀÖgï §mÉÖ zsÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ½UÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÀÄwÛUÉUÉ,JzÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/10 PÀ®A 353, 355, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀÄå ªÀĹÌ, ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É, ºÁUÀ¯ÁݼÀ ¸Á: eÉ. gÁA¥ÀÄgÀ, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©¹ HlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J.(¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À) C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ "¸Àj ¸Àé®à vÁ½j ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, MAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ MªÉÄäïÉà "E¯Éèãï PÀÄAr ºÀqÀ¸ÁPÀ C¢AiÉÄãï, ¸ÀzÀå ªÀiÁ»Û PÉÆqÀÄ" CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ "E°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ£ÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¤£ÀUÀ ªÀiÁ»Û PÉýzÀæ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ CµÀÖ, J¯Áè ªÀiÁ»Û §gÀÝ ¸À» ªÀiÁr ¹Ã¯ï MwÛ PÉÆqÀÄ" CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã ªÀiÁ»Û PÉÆlæ £ÀªÀÄÆägÁUï fêÀ£Á ªÀiÁrÛ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ HgÀ ©qÀ¸ÀÛ¤Ã" CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà CAzÀ¥Àà ¨É¼ÀªÀr, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄ®è¥Àà eÉÆÃV, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ §AzÀÄ "ºÀĸÉãÀ¥Áà ¤Ã£ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀ®Ä "¤ÃªÉ¯Áè £À£ÀUÀ §Ä¢Þ ºÉüÁPÀ §gÀ¨Áåræ, J¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÆî MAzÀ ¤Ãªï §jæïÉà M§â§âgÀ£ï £ÉÆÃqÉÆ̼ÀÛ¤Ã" C£ÀÄßvÁÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ vÀ£Àß §®UÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã K£ÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆqÁPÀ ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀæ ¤£Àß fêÁ£À vÉUÉzÀÄ ©qÀÛ¤Ã, ºÀĵÁgï" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¤£Éß oÁuÉUÉ §gÀzÉà EAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 52/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ QèãÀgï EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. J£ï.J¯ï- 02 f-3466 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj mÉæîgïzÀ°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÁ¹UÉ ºÁ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §ºÀıÀB DPÀ¹äÃPÀªÁV eÉÆð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ, mÉæîgïzÀ°èAiÀÄ ºÀÄPÀÄÌ CxÀªÁ PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ vɯÉUÉ eÉÆÃgÁV §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, September 28, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/10 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¦.L., r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "¢:- 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°è EgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹. 73, ºÉZï.¹. 107, ºÉZï.¹. 28, J.¦.¹. 109, 192, 12 EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-302 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 70 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ EzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ MªÉÄä¯Éà zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gɬĸÀ®Ä §A¢zÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ²Ãzï vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,054-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/10 PÀ®A 318 L¦¹.

¢:27-9-2010 gÀAzÀÄ ²æà C§ÄÝ® gÀeÁPÀ qÉÆÃt ¸Á; PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 27-9-2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉ CAvÁ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄzÀ UÉÆÃqË£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ZÀgÀArAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ºÀA¢UÀ½zÀÄÝ DUÀ vÁ£ÀÆ ºÉÆÃÀV ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ZÀgÀArAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ²±ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 CxÀªÁ 3 ¢£ÀzÀ »AzÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ZÀgÀArAiÀÄ°è ©¸ÁQ F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÁºÀfgÁªÀ ¥ÀªÁgï ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄgÁoÀ G.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ZÁ®PÀ ¸Á.zÀgÀ¨ÁgïUÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉ.J.17/J¥sï-1067 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ºÀA¥ïì £À°è ¤zsÁ£ÀªÁV §¸ï zÁn¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï-55/r-8539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ¸Á.GªÀiÁæ f.§¹Û (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj §¹ìUÉ »AzÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ §¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/10 PÀ®A 354, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ®ªÀÄä qsÀ ªÀiÁ¯Á©Ã UÀAqÀ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á.¨ÉƪÀÄä£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ FUÉÎ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛãÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §mÉÖ vÉƽzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀAvÀ £ÀªÀÄä CdÓ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj FvÀ£ÀÄ £À£Àß »A¢¤AzÀ §AzÀÄ K£ÀªÀ ¸ÉÆ¸É J°èUÉ ºÉÆgÀn CAvÁ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄä CdÓ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉý £Á£ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß vÀ©âPÉÆAqÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤AzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV QjaPÉƼÀî¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.160/10 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ L¦¹

F »AzÉ dªÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è QæPÉÃmï lÆ£ÀðªÉÄAmï £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV CzÀ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CqÀØUÀmÉÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ £ÁUÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨É°Ö¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ, JqÀPÉÊUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/10 PÀ®A 143, 147, 448, 354, 355, 395, 504, 506

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¯ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/10 PÀ®A 143,147,448,354,355,395,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ 

DgÉÆæ ªÀĺÀ§¼ÉñÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀå UÀAqÀ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀÄlÄA§zÀ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ¹«¯ï ªÁådå ºÀÆrzÀÄÝ, ¨sÁUÀå EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀÝjAzÀ F «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ £ÀA.01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,000-00 ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 03 vÉƯÉAiÀÄ a£ÀßzÀ ZÉÊ£ï ºÀjzÀÄ zÉÆÃaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 51/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà E§âgÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ Hl ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀ ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 50/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §ÆgÀÆPÁ «zÀÄåvï ¤UÀªÀÄzÀ »¤ßj£À°è ¤Ãj£À ¯ÉªÉ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ »¤ßj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ CA. 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.174/10 PÀ®A 498(J)506 gÉ/« 34L¦¹ ºÁUÀÆ 3, 4 r. ¦ DåPÀÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀæªÀAw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 30-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 60 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, GAUÀÄgÀ, dĪÀÄQ ºÁUÀÆ C½AiÀĤUÉ 1 ZÉÊ£ï, 1 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ PÉÆlÄÖ CAzÁd 150,000=00 gÀÆ. RZÀÄð ªÀiÁr CzÀÆÝjAiÀiÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÀªÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV D £ÀAvÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ CvÉÛ gÁd®Qëöäà £ÁzÀ¤ £ÁUÀªÀÄt EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀzÉ ºÉÆÃzÀ°è ¤£Àß ¥Áæt G½AiÀÄĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CvÉÛ gÁd®Qëöäà ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀl »rzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÄQ£À ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ-3 UÁæªÀÄ EzÀÄÝ EzÀÄ PÀA¦è ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀÄvÀÛzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ ¨sÀAiÀÄ EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è F ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, September 21, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA: 24/10 PÀ®A: 174 ¹Cg惡

¢:20-9-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÀæªÀé FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝjAzÀ UÀAqÀ£À HgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ Hj£À°è vÀ£ÀUÉ §AeÉ C£ÀÄßvÁÛgÀ¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÉÆÃrzÀ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ gÉÃ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸À«ÄÃ¥À CA§Äå¯É£ïìzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 12-30£À ¦JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/10 PÀ®A: 323,324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁAvÉÃ±ï ¸Á:»gÉç¤ßUÉƼÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ MAzÀÄ lA lA EzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ CAiÀÄå¥Àà AiÀÄqÀؽî FvÀ£À JgÀqÀÄ lA lA ºÁUÀÆ MAqÀÄ mÁ mÁ J¹ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß lA lA £ÀÄß PÀĵÀÖVAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À JgÀqÀÄ lA lA ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Á½UÉ ºÀaÑzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£É ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÀßzÉ ¥Á½ EzÉ. £Á£Éà ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ HjUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÉÆøÉÊn ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀÄ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/10 PÀ®A: 454, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÉÆúÀ£À¹AUï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUï ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ CA. 05 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 50,000-00 ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 25,000-00 MlÄÖ 75,000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/10 PÀ®A: 455, 511 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà ©.«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÉÆÃlAiÀÄå ¸Á: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ 07-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À (vÀªÀÄä) ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV 02 C¯ÁägÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè-¦°è ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ 151/2010, PÀ®A: 109 ¹Dg惡

¢: 20-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.L ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹-355 gÀAUÀ£ÁxÀ, ¦¹-288 zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 5-25 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä vÀ¥ÀÄà, vÀ¥ÀÄà ºÉý ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§Äݯï vÀAzÉ ªÉĺÉçƧ ªÀÄPÀAzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃmɯïzÀ°è ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á: ZÉÃvÀ£À PÁæ¸ï UÀzÀUÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÁgÀt EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄè ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ 152/2010, PÀ®A: 363 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 16-08-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ dAiÀÄtÚ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä, ªÀAiÀÄ-15 FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ UÀÄr¸À®¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ dAiÀÄtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, September 19, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2010 PÀ®A: 380 L.¦.¹.

¢:17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀ«ZÀAzÀæ J¦¹-120 rJDgï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 14-9-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÆ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ UÀ£ïªÀiÁå£ï PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À DAd£ÉÃAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ vÁ£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ¦¸ÀÆÛ¯ï DmÉÆà 9 JªÀiï.JªÀiï 1 J gÀf¸ÀÖgï £ÀA: 16221875 gÀ §mï £ÀA: 34 ºÁUÀÆ 9 JªÀiï,JªÀiï 10 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¯ï zÀ n« ¸ÁÖöåAqÀzÀ §®UÀqÉAiÀÄ N¥À£ï ¸É®ázÀ°è ElÄÖ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæPÁ±À J¦¹-188 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À UÁrAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÉà gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ E§âgÀÆ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 15-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¦¹-188 ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀÀ®Ä «£ÀAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj J¦¹-188 gÀªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀàA¢¸À¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2010 PÀ®A: 380 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.252/2010 PÀ®A: 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀÆgÀ¸Á¨sÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆr §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è UÀt¥Àw PÀÆr¹zÀÄÝ PÀÆr¸ÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÉÃR¸Á§, ¥ÀgÀ¸Á ¨ÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ¥ÀnÖ JwÛ UÀt¥Àw PÀÆr¹zÉÝêÀÅ. UÀt¥Àw ¥ÀnÖ JvÀÄÛªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt 2-3 ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ ¥ÀnÖ JvÀÛ®Ä ºÉÆÃUÀ°¯Áè. UÀt¥Àw PÀÆr¹ 5 £Éà ¢ªÀ¸ÀPÉÌ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÉêÀÅ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ¤UÉ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ RZÀÄð JµÁÖVzÉ CzÀ£É߯Áè ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉýzÉãÀÄ. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸À ¥ÀnÖ JvÀÛ®Ä §A¢¯Áè. ¤£ÁåPÉ ¯ÉPÀÌ PÉüÀäwÛà CAvÁ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà DzÉãÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 18-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ£À ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgÀ¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É «ZÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ £ÀªÀÄä Nt PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CAzÀ¥Àà£À CAUÀr ¸À«ÄÃ¥À ¨Á§AiÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è ¥ÀgÀ¸Á ¨sÉÆë ºÁUÀÆ ±ÉÃR¸Á§ ¤AwzÀÄÝ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà J°èUÉ ºÉÆgÀnà CAvÁ ºÉý ¥ÀgÀ¸Á ºÁUÀÆ ±ÉÃR¸Á§ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀ E¤ß§âgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè. CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18-9-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉZï.¹-142 ¦¹-345, 405, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÁ||¥ÀÄlÖgÁd UÀªÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ UÀzÀUÀ gÀªÀgÀÄ °AUÉÊPÀågÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï, §¤ßPÉÆ¥Àà J£À,ºÉZï.À-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ vÀ®PÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ 1) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ 3) VjdªÀé UÀAqÀ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 4) ªÀÄ®èªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁgÀPÉÃgÀ , 5) ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 6) ºÁ®ªÀé UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À ¨ÁgÀPÉÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï 7) ¹zÀݪÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà D®ÆgÀÄ, 8) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥ÉÃmÁ®ÆgÀÄ vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV 9) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ¸Á: UÉÆAqÀ¨Á¼À vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, 10) zÁæPÁëAiÀÄt UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ®UÁgÀ 11) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ®UÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: VtÂUÉÃgÀ 12) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ §AV ¸Á: PÉÆÃmÉ JjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ dUÀ¢Ã±À, §¸ÀªÀgÁd, VjdªÀé, ªÀÄ®èªÀé, ºÀÄ°UɪÀé EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁggÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ£À ºÀ§âzÀ°è §AzÀ eÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ zÀªÀ¸À zÁ£Àå ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæwªÀµÀð eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ£À ºÀ§â §AzÁUÀ EzÉà jÃw ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GgÀ »jAiÀÄgÀ ªÀiÁvÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀgÁgÀÆ F HgÀ°è EgÀĪÀ¢¯Áè £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÆ PÉüÀĪÀ¢¯Áè, £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀÄÝ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ M§âjUÉƧâgÀÆ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆAqÀ¨Á¼À VtÂUÉÃgÁ, ¥ÉÃmÁ®ÆgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀ½AzÀ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è Ej¹PÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄgÀ «ZÁgÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ HgÀ°è ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÆ PÉüÀzÉà ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ E£ÁAPÀ 18-09-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 Dgï-4517 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 17/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖÃªï ºÀaÑ ZÀºÁ ªÀiÁr ¸ÉÆøÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÁ£ÀUÀ¯ï ²æà PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA. 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/10 PÀ®A 41 (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 17-09-2010 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r 100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¸Á颣ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Thursday, September 16, 2010

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 14-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-AiÀÄÄ-3671 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÊ£ÁvÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.151/2010 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-9-2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå-2755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ²æÃzsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¯ï.«.n.gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¯Áj £ÀA. J.¦.-37-JPïì-803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-PÀÆå- 2755 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.245/2010 PÀ®A: 447, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà eÉêÀĹAUï vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁ°ªÀ¹Û: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï£À°è CAzÀgÉ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 157 gÀ°è 3-00 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà £À£Àß CtÚ ¢ªÀAUÀvÀ ZÀAzÀÆ gÁoÉÆÃqï FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÉÆêÀĹAUï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA:114/© «¹ÛÃtð 2-00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RjâUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¥ÉÆêÀiï¹AUï£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ CrØ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆ° d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf 2)PÀȵÁÚ EªÀgÉÆA¢UÉ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß «ÄPïì ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä d«Ää£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ "¯Éà PÀÄAl ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¤£Àß vÁ¬Ä£À ºÀqÁ, ¤£Àß ºÉAqÀw£À ºÀqÁ " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß F ºÉÆ®¢AzÀ Nr¸ÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, E°èAiÉÄà ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C°èzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°PÁgÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ CªÀ£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ M§âAnAiÀiÁV ¹PÁÌUÀ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀÄΰ£À°è PÀ®äAV gÀÄzÀæ[¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ¸Á: qÁPÀÖgï PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå ¸Á: CgÀ½ºÀ½î EªÀj§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/J-866 £Éà CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AwzÀÝ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.247/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä G: ©¹ HlzÀ CqÀÄUÉzÁgÀ¼ÀÄ ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "£Á£ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß C¢üPÁgÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©.N. D¦Ã¹ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §A¢zÀÄÝ EzÀ£Éßà UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÆß ¸Àé®à PÉ®¸À G½¢zÀÄÝ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14:09:2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è EAf¤ÃAiÀÄgÀ §AzÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ «ZÁj¹ gÀÆ«Ä£À PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ EgÀĪÀ 1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀÄ, 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹¢èAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ£Á¼À 3] ªÉAPÀmÉñÀ ¨sÉÆë 4] §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀlÖqÀªÀ£Éßà «Që¹ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉêÀÅ £ÀAvÀgÀ gÁwæ CAzÁdÄ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ "¯Éà C¯ÁÌ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À D¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢¢AiÀiÁ £ÀªÀÄUÉ F PÀlÖqÀzÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ PÀ«ÄõÀ£ï ºÀt §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ DzÀgÉ D ºÀt ¤¤ßAzÀ £ÀªÀÄUÉ vÀ¦à ºÉÆìÄvÀÄ. ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¹gÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥Á£ÀªÀÄvÁÛVzÀÝgÀÄ, £Á£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ NrzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á; ºÉƸÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2010 gÀAzÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ J¯Áè WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÉÃ. ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà EAzÀÄ vÀqÀªÁV £À£Àß C½AiÀÄ£À eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ F °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.248/2010 PÀ®A: 302 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉƧ⠺ÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÁgÀt UÀAqÀ-ºÉAqÀw E§âjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV CªÀ¼À UÀAqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ, qÁ: ªÀiÁtÂPÀ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ C£ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzɪÀÅ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2010 PÀ®A 174 '¹' ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À ±ÀªÀ vÀ¤SÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀð»¹, «ªÀiïì §¼Áîj ªÉÊzÀåjAzÀ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄÈvÀ¼À «±ÁæªÀ£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï. UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ «¸Áæ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁV Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï.¤AzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ qÁ: gÀ«±ÀAPÀgÀ, JA.f., lÆålgï E£ï ¥sÉÆÃgɤìPï ªÀÄr¹£ï, «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ, §¼Áîj EªÀgÀ°è ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CAwªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄ.¦.¹. 08 ºÀĸÉãï©Ã EªÀgÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÉÊzÀågÀÄ " FINAL OPINION : After perusal of RFSL Report and Case Sheet I.P. No: 442487/ O.P. No: 217495 and P.M. Report I am of the Opinion that the Causes of Death was due to Respiratory failure as a result of Cervical Spino Injury sustained. " CAvÁ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ " ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÁªÀÅ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. F vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨É£É߮ĩ£Á¼ÀzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É" CAvÁ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À£ÀÄß CªÀ¼À UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Tuesday, September 14, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-09-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÄgÀĸÀAUÀAiÀÄå £ÀAzÀ§ArªÀÄoÀ ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-26/PÉ-22 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV PÀªÀ®ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄuÁÚUÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 EªÀ¤UÉ zÉúÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ, £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½É QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ zÀÄUÁÎt zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.09/2010 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2010 PÀ®A: 306 L¦¹.

DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀÄzsÁ EªÀ½UÉ ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ DUÁUÀ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹vÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉýgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãï£À°è J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉ, £À£ÀߣÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©Ãr, ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï £À°è ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/2010 PÀ®A: 110 (E) (f) ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 13-9-10 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀuÉñÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ¤«ÄvÀå HgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆèÁ£ÀzÀ, ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ "AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. Erà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £À£ÀßzÉà EzÉ £Á£ÀÄ ©eɦ °ÃqÀgï C¢Ã¤ ªÉÆ£Éß J¯Áè ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹, £À£ÀUÉ ¥Éưøï PÀqɬÄAzÀ eÉÊ°£À°è ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ EªÀvÀÄÛ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÉÝãÉ.,AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ FUÀ M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀÄÄAzÉ F HgÀ°è £Á£ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ E¯Áè D ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ" CAvÁ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦¹-58 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄqÀÄQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ¯Á¯ïgÀ NtÂAiÀÄ ¸ÀA¢UÉÆA¢AiÀÄ°è NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹UÀzÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr UÀÄ£Éß dgÀÄV¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¸ÀéAvÀ ¦gÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ£ÀÄß Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ Nd£À¼Éî¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EvÀ¤UÉ ®UÀߪÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ FUÀ 3 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ¼À UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ §rAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¢£ÀUÀ½AzÀ §rAiÀÄĪÀzÀÄ eÁ¹ÛªÀiÁrzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ C0u®± vw¯0N®: 13-09-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 3:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬Ä C¼ÀîªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr CªÀ¼À Md£ÀºÀ½îAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ ¸ÉAmï PÉüÀÄwÛ¯Éà ¤£Àß vÀAV E°è E¯Áè J°è ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¸À®Ä £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAV UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝ¼É JAzÀÄ w½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁåPÉ ºÉÆÃV¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀߣÀÄ PÉqÀ« ºÁQ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ §®UÀ®èzÀ PɼÀUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀr¢zÀÄÝ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ §® ¨É£Àß»AzÉ ºÁUÀÆ §®¨É£Àß PɼÀUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÀj§âgÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.190/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢:13-09-2010 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉƦ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J-37 PÀÆå-8761 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ »gɪÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÀqÉUÉ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »gɪÀÄ£ÁߥÀÆÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÀqÀ«zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.146/2010 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÆw𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä mÁæPÀÖgÀ£À°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwð CªÀgÀ »AzÉ «¸Àdð£ÉÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ zÁj©Ãr CAvÁ zÁj «µÀAiÀĪÁV DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ ¨É½PÀnÖ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 22 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°, ¸Á; §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉPÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ UÀtQÃPÀgÀt ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹& 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ. 13-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d§Î®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ ¯Áj £ÀA. n.J£ï. 52/J.6657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

Monday, September 13, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: /2010, ¢£ÁAPÀ:- 08-09-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. " ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è CfðzÁgÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CfðzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ CfðzÁgÀ PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV C±ÁAw GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. " CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ:- 12-09-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1 ¥ÁnðAiÀÄ 1] ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÉÆç, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. 2] ²æà AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÀÄPÁÓd¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀjUÀÆ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ºÀ§â £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À K£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ §Ä£Á¢ PÀlÖ ¨ÉÃr CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzsÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2010 PÀ®A 341,323,324,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ 10:30 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ ªÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ §rUÉ ¬ÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05 :00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA- n.J£ï-54 /1405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð ¸Á:PÁPÀ¥À¼ÉÊ f¯Áè :¸É®A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯Áj £ÀA- PÉ.J.28/©-7086 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ F C¥ÁWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï EvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/10 PÀ®A 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:12-09-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:30 ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß vÀªÀÄÆäj£À°è MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ MAzÉà ¢£ÀzÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀt¥ÀwAiÀiÁVzÀÄÝ «¸Àdð£É vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÁåV AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀÄÆzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À EnÖjæ EAUÀ ºÁåAUÀ PÀ½¹Ûj PÀ½¹j AiÀiÁªÀ£À §jwj §gÀæ¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉÃAmÁ PɼÀPÁ §A¢gÉè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/10 PÀ®A 323 324 307 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

§APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ£À : dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, DUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀzÁ ªÀiÁgÀÄw, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ¸À°PÉ PÁªÀÅ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ®VzÀÝÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÀÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/10 PÀ®A 323 324 504 506 gÉqï«vï 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦lì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C®è°è vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ ¥Àj¸ÀÜwAiÀÄ°è aAvɪÀiÁr £Á£ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-09-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸É«¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, September 9, 2010

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A: 457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 10-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÀƢݣï @ ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ VtÂUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀlV ªÀAiÀiÁ:37 ªÀµÀð eÁ:G¥ÁàgÀ ¸Á:VtÂUÉÃgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¸À£ï¸ÀÄ¬Ä PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gï n.«.CA.Q:14400=00 QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¬ÄAzÀ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2010 PÀ®A: 279 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé 9 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ 6 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¯É§UÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁA©PÉ zÉøÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä-PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ ¯ÉçUÉÃjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ¯ÉçUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ¥Àà£À ²RgÀPÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.26/J¯ï-6601 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄ¥Àà CPÀ̸Á° ¸Á:C©âUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀAiÀiÁ: 6 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2010 PÀ®A 182, 193 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 26-4-2010 gÀAzÀÄ ²æà ¤Ã®¥Àà vÀA¢ ¯Á®Æ ZÀªÁít ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 146(©), 147(©) £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 14 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÁUÀĪÀ½ aÃn ºÁUÀÆ ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ 11,000/- gÀÆ. PÉýgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ 6,000/- gÀÆ. ºÀt PÉýgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀt PÉüÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è aPïÌ mÉÃ¥ï gÉPÁqÀðgï ¤Ãr ºÀt PÉüÀÄwÛgÀĪÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ DUÉÎ ºÀt PÉýzÀ°è D ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÉPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ.     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÀÆj£À°ègÀĪÀAvÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ºÀt PÉüÀzÉà ºÁUÀÆ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ ²æà ¤Ã®¥Àà Z˪ÁítgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀƱÀªÁV ¥ÀAZÀ-1 «.JA.£ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ-2 a£ÀߥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, vÁ£ÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ §½ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è, §zÀ¯ÁV ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀĪÁ¹ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ w½¹zÀAvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj §½ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÉÆAzÀgÀ §½ CzÉà ¢£À vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÅ PÉÆlÖ mÉÃ¥À jPÁðr£ÀÀ°è jPÁðqÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£Éß vÀªÀÄä §½ ¢£ÁAPÀ 22-05-2010 gÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ EzÀgÀ°è vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀt PÉýzÀ §UÉÎ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ EgÀĪÀÅzÁÝV ºÉýzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, EzÀÝjAzÀ 1] ªÉAPÀmÉñÀ ºÀ¥ÀqÀzÀ EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, 2] ¤Ã®¥Àà Z˪Áít EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀ zÀé¤AiÀÄ£ÀÄß jPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀzÉà zÀé¤ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ, ¸ÁªÀðd¤PÀ £ËPÀgÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.    

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 08-09-10 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ, vÀ®PÀ¯ï, §¤ßPÉÆ¥Àà, ªÀÄ£ÁߥsÀÆgÀ, ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà, ¸ÉÆÃA¥ÀÄgÀ, ¹zÉßPÉÆ¥Àà, ©£Áß¼À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ

1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ, 2) UÀÄqÀÄzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 4) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 5) ªÀÄjAiÀĪÀé vÀAzÉ ¯ÉAPÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 6) ®PÀëöäªÀévÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 7)FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ J®ègÀÆ eÁ:ªÀiÁ¢UÀ¸Á: AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-1 FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¢ £ÀA-7 FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¤AvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉzÀÄÝ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë¼ÁVzÀÝPÉÌ ªÁ¢UÀ¼À®ègÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÉéÃóµÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà zÉëõÀ¢AzÀ CzsÀåPÀë FgÀªÀÄä ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¢UÀ¼À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ®Äè MUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ D «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-09-2010 gÀAzÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ZÁPÀÆ«¤AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CzsÀåPÀë¼À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/10 PÀ®A 323, 324, 504, 354, 506, ¸À.ªÁ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÁV¤AzÀ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ HgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ HgÀ°è ¥Àæ¨sÁ« ªÀåQÛUÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀÄqÁjUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£À £ÉÆÃr AiÀiÁgÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀĽªÀÅ PÉÆlÖªÀjUÉ PÉÊ PÀvÀÛÛj¸ÀÄvÉÛêÉ, zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÀgÀ £Á°UÉ QüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼É ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è M§âjUÉƧâgÀÆ zÉéõÀUÉÆArzÀÄÝ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀÄvÉÛ AiÀÄgÉúÀAZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉÃ, AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û ºÁ¼ÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðjà vÀ¥sÀð ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£À ªÀģɬÄzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁªÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð EªÀgÀÄ PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀĪÀÅzÁV DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼Á vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ©r¹zÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2010 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸À¥Àà£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ``F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀ°®è, PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ``AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀĪÀÄä £À£Àß PÀÄjºÀnÖ £À£Àß eÁUÉAiÀÄ°èzÉ" CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DPÉAiÉÆA¢UÉ §A¢zÀÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸À¥Àà ``EzÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ºÉý ºÉý ¸ÁPÁUÉÃw" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄUÀ gÁªÀÄ£ÀÄ ``ºÁQæ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ¨sÁ¼À DUÉÃw" C£ÀÄßvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ¸ÀÆAiÀÄð FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ UÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ »ZÀÄQzÀ¼ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀ £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà §¸Á¥ÀÄgÀ, ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀ, ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ J®ègÀÆ ``EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ G½¢ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ ¤£Àß fêÀ G½AiÀÄÄwÛzÀÝ®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/10 PÀ®A 323,324, 504,506 [2] ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁ¢zÀÄÝ,, KPÉ ºÁ¬ÄÝ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃmïð PÀĵÀÖV ¥ÀvÀæ £ÀA.77/10 ¢£ÁAPÀ 15-06-2010 £ÉÃzÀÝPÉÌ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA.23/10 £ÉÃzÀÄÝ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-37-PÉ-9037 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁfêÀ UÁA¢üÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÉÝÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37- PÉ-9037 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, September 8, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2010 PÀ®A: 78 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è FgÀtÚ£À UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ PÉÆgÀ« FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆøÀUÉÃgÀ -D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£Áß¼À¥Àà ºÁzÀgÀªÀÄVÎ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦lì PÁ¬Ä¯É §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07-09-10 gÀAzÀÄ ¨É½ÀUÉÎ 7:45 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2010 PÀ®A 283 L¦¹.

EAzÀÄ ¢:7-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼Éà r¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-36/JªÀiï-3265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §lÆÖgÀ ªÀAiÀiÁ: 22, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀÄvÀðPÉÆÃn ºÁ;ªÀ: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2010 gÀAzÀÄ 02-00 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÉgÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÜgÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤«Äð¸À¯ÁzÀ «ÃgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ±ÉqÀÄØUÀ¼À vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ½ ªÀļÉUÉ ©zÀÝ 29 vÀUÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-8-2010 jAzÀ 28-08-10 gÀ 10-00 J.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ EnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢ÝlÖªÀgÀÄ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.

Tuesday, September 7, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 74/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 336, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2 (J) (©) zÀ PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉ£Àë£ï D¥ï r¸ÀÖçPÀë£ï CAqï ¯Á¸ï D¥sÀð ¥Áæ¥Ànð CPïÖ 1981

¢£ÁAPÀ: 07-09-10 gÀAzÀÄ 1-30 JJAPÉÌ ¦¹-345 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÄÝ, DzÀgÉ, FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄÆ°ªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀtÚ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄÆägÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÉ PÀqÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MUÀÆÎrPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà C¤® ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAzÀÄ, DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà ªÀrØ£ï (1£Éà DgÉÆæ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè MUÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®Äè vÀÆjzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CAV »rzÀÄ dUÁÎr ºÀjzÀÄ JzÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¥Éưøï fæUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè MUÉzÀÄ fæ£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ..

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.186/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢:06-09-10 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA:39/10 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÉ PÉÆëģÀªÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §Ä£Á¢ ºÁQ¹ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÄÝ ¢:13.-08-10 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ©Ã½¹ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DgÉÆæ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀé ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ J¼ÀzÀAvÉ M¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:2 £ÉÃAiÀĪgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀé PÀnÖUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ¨É¤ßUÉ, ZÀ¥ÀàUÉ ºÉÆr¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA:1 AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀ ºÉÆmÉÖUÉ MUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ ªÀÄvÉÛ ¤£ÉÃzÀgÀÆ UÉÆÃqÉ PÀnÖ¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 06-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° PÀ£ÀPÀVj qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£ ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà CgÀ¼ÀºÀ½î EªÀ£ÉÆA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37J¯ï-3083 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÀÆß 2 Qà «Äà PÀ£ÀPÀVj EgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA.PÉJ-37/J¯ï-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2010 PÀ®A 279 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 05-09-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/PÉ-5810 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÁí¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ºÉÃgÀÆgÀÄ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, Q«UÉ,¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ M§â¼Éà vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ aPÀÌ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉƸÀjPÉÆAgqÀÄ ©r¹PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aÃgÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ vÁAqÁzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉÃ, ¨sÉÆøÀÄr, ¤£ÀߣÀÄß EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀ¢®è M§â¼Éà ¹PÁÌUÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ.CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J.37/PÀÆå 8703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¸Á¢ÃPï SÁ£ï ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉƸÀ¨ÉÊPï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA-PÉ.J.37/n.J.3738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è 13 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÄÝ, CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼É §PÁð (ºÁ¼É)À, 8 ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Saturday, September 4, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 71/2010 PÀ®A: 341,504,355, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-09-10 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03-09-10 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ PÀȶ ¸Á®zÀ ªÀiÁ»w PÉüÀ®Ä vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¨ÉÆýªÀÄUÀ£É CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ¢ 07-08-10 gÀAzÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj UÁAªï eÁUÉ ªÀiÁjzÀ §UÉÎ £À£Àß «gÀÄzÀÝ Cfð ¸À°è¹¢ ªÀÄvÀÄÛ ¢: 25-08-10 gÀAzÀÄ 2009-10 £Éà ¸Á°£À J£ï.Cgï.E.f.,& Dgï.r.¦.Cgï. qÉÊgÀPÀÖgï §AzÁUÀ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ©¯ï JwÛzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À §UÉÎ ºÉÆ®-ºÉÆ®, ªÁqÀð-ªÁqÀð wgÀÄUÁr vÉÆÃj¹AiÀÄ£À¯ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÀgÉ, ¤£Àß §®UÉÊ PÀA¢¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¸ÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ZÀ¥Àà° ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,177/2010 PÀ®A 279,338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 03-09-2010 gÀAzÀÄ QgÁt vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ: 75 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£ÀÄ §ºÀzÀÆÝgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ¸ÀPÀð¯ï£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlg ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĽwzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À PÁ®ÄUÀ½ÃUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà NrºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 103/2010 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 03-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦AiÀiÁ𢠸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀæ ºÁUÀÆ ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸ÁQ£À ¤ÃgÀ®Æn EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r-100 r¯ÉPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-8774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj-£ÀªÀ° qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-8774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 143/2010 PÀ®A: 427 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3 ¢ ¦æªÉ£Àì£ï D¥ï qÁåªÉÄÃeï lÆ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DPÀÖ 1984.

¢£ÁAPÀ 03-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà Dgï.J. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Dgï.DªÀÄÄðUÀADZÁj, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: C£ÉÆäÃ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛ qÁ|| ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ N.J¸ï.¹ ªÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀÄ¤ß ªÀÄĹèA PÀ§gÀ¸ÁÛ£ï PÀA¥ËArUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C£ÉÆäÃ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÉç¯ï£ÀÄß PÀvÀÛj¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Àà EªÀgÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æÃPÁAvÀ JA§ ªÀåQÛAiÀÄÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§gÀ¸ÁÛ£ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÉÊAiÀiÁeï EAd¤ÃAiÀÄjAUï ªÀPÀìð JA§ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï £ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2010 PÀ®A 78 (iii) PÀ.¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄįÁègÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆævÀ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gɸÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6,010=00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, September 1, 2010

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀÄĤ¸É¥sï ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É, °AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸Éßû ¥Éưøï PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ²æà J¸ï.n. gÀªÉÄñÀ, L¦J¸ï, r.f.¦. (vÀgÀ¨ÉÃw) ªÀÄvÀÄÛ f.J¸ï.¦.¦. ¸ÉÖÃmï £ÉÆÃqÀ¯ï D¦üøÀgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð, LJJ¸ï, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà E£ÁAiÀÄvï ¥ÁµÁ, PÀªÀiÁAqÉAmï, LDgï©, ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ, ²æà ¸ÉÆä PÀÄnÖ eÁdð, AiÀÄĤ¸É¥sï£À ªÀÄPÀ̼À vÀdÕgÀÄ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008