Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 29, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄqÀØzÀ vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) eÁ¤ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: £ÁåµÀ£À¯ï PÉ«ÄPÀ¯ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁPÉðnAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (2) n. ¥ÀgÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÁé°n EAfäAiÀÄgï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²æÃgÁªÀÄ §AiÉÆà ¹Ãqïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À (5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÁè¹Pï ¥ÁèAmï £ÀÆånæAiÉÄAmï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,204-00 UÀ¼ÀÄ, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï, 1 ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ£Á¯ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀA§zÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, G: «zÁåyð ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) «µÀÄÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, E£Áߤ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á: -UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,745-00 UÀ¼ÀÄ, 9 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉèöÊ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉÆêÀÄð ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/10 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ¥sÉqï £ÀA§gï PÉ.J.37/ºÉZï-8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ©qÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä C£ÀߥÀà ¸Á:ªÀgÀvÀmÁß¼À EvÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀĶ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ½A§gÉ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ E½¹ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߧâ PÀƽPÁgÀ ¢¥ÀZÀAzÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ¥sÉqï£À°è PÀĽî¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà £ÀA§gï PÉ.J.27/JA.3417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwzÀÝ C£ÀߥÀà ¤UÀÆ ªÉÆÃ¥sÀqï vÀUÀ°zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/10 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA«í PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdð¥Àà£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ J¸ï.Dgï £ÀªÀ° »gÉêÀÄoÀ qÁA§gï «ÄQìAUï ¥ÁèAn£À ºÀwÛgÀ E½zÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃgÀlĺÉÆVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/10 PÀ®A 323, 324, 341, 447, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ fÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆArj«j CAvÁ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ®PÀÌ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨Á¬Ä §qÀUÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ AiÀÄAPÉÆç ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©rzÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý M¼À ¥ÉlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 1569/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ JA.r C§ÄݯÁè ¸Á: ºÀ¸À£À gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £ÀUÀgÀzÀ £ÉÆèɯï PÀA¥ÀÆålgÀì ºÀ¸À£ï gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆgÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è EgÀ°¯Áè DUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ ¸Éß»vÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.

1] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706

2] ªÀiÁqÀ¯ï 2000 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ

3] ZÉ¹ì £ÀA 00E20F16844

4] EAdA£ï £ÀA 00E12E16080 EzÀgÀ CA:Q: 35,000=00 gÀÆ/-

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ DZÁgÀ @ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÁ¥ÉðAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, zÀÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä, gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 21/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÉÆÖêïUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¹zÁUÀ CzÀÄ MªÉÄä¯Éà zsÀUï CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄÆ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀgÀr ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¥Á°¸ÀÖgï §mÉÖ zsÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ½UÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÀÄwÛUÉUÉ,JzÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/10 PÀ®A 353, 355, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀÄå ªÀĹÌ, ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É, ºÁUÀ¯ÁݼÀ ¸Á: eÉ. gÁA¥ÀÄgÀ, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©¹ HlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J.(¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À) C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ "¸Àj ¸Àé®à vÁ½j ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, MAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ MªÉÄäïÉà "E¯Éèãï PÀÄAr ºÀqÀ¸ÁPÀ C¢AiÉÄãï, ¸ÀzÀå ªÀiÁ»Û PÉÆqÀÄ" CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ "E°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ£ÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¤£ÀUÀ ªÀiÁ»Û PÉýzÀæ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ CµÀÖ, J¯Áè ªÀiÁ»Û §gÀÝ ¸À» ªÀiÁr ¹Ã¯ï MwÛ PÉÆqÀÄ" CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã ªÀiÁ»Û PÉÆlæ £ÀªÀÄÆägÁUï fêÀ£Á ªÀiÁrÛ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ HgÀ ©qÀ¸ÀÛ¤Ã" CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà CAzÀ¥Àà ¨É¼ÀªÀr, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄ®è¥Àà eÉÆÃV, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ §AzÀÄ "ºÀĸÉãÀ¥Áà ¤Ã£ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀ®Ä "¤ÃªÉ¯Áè £À£ÀUÀ §Ä¢Þ ºÉüÁPÀ §gÀ¨Áåræ, J¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÆî MAzÀ ¤Ãªï §jæïÉà M§â§âgÀ£ï £ÉÆÃqÉÆ̼ÀÛ¤Ã" C£ÀÄßvÁÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ vÀ£Àß §®UÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã K£ÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆqÁPÀ ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀæ ¤£Àß fêÁ£À vÉUÉzÀÄ ©qÀÛ¤Ã, ºÀĵÁgï" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¤£Éß oÁuÉUÉ §gÀzÉà EAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 52/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ QèãÀgï EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. J£ï.J¯ï- 02 f-3466 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj mÉæîgïzÀ°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÁ¹UÉ ºÁ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §ºÀıÀB DPÀ¹äÃPÀªÁV eÉÆð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ, mÉæîgïzÀ°èAiÀÄ ºÀÄPÀÄÌ CxÀªÁ PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ vɯÉUÉ eÉÆÃgÁV §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, September 28, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/10 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¦.L., r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "¢:- 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°è EgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹. 73, ºÉZï.¹. 107, ºÉZï.¹. 28, J.¦.¹. 109, 192, 12 EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-302 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 70 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ EzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ MªÉÄä¯Éà zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gɬĸÀ®Ä §A¢zÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ²Ãzï vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,054-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/10 PÀ®A 318 L¦¹.

¢:27-9-2010 gÀAzÀÄ ²æà C§ÄÝ® gÀeÁPÀ qÉÆÃt ¸Á; PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 27-9-2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉ CAvÁ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄzÀ UÉÆÃqË£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ZÀgÀArAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ºÀA¢UÀ½zÀÄÝ DUÀ vÁ£ÀÆ ºÉÆÃÀV ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ZÀgÀArAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ²±ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 CxÀªÁ 3 ¢£ÀzÀ »AzÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ZÀgÀArAiÀÄ°è ©¸ÁQ F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÁºÀfgÁªÀ ¥ÀªÁgï ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄgÁoÀ G.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ZÁ®PÀ ¸Á.zÀgÀ¨ÁgïUÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉ.J.17/J¥sï-1067 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ºÀA¥ïì £À°è ¤zsÁ£ÀªÁV §¸ï zÁn¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï-55/r-8539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ¸Á.GªÀiÁæ f.§¹Û (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj §¹ìUÉ »AzÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ §¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/10 PÀ®A 354, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ®ªÀÄä qsÀ ªÀiÁ¯Á©Ã UÀAqÀ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á.¨ÉƪÀÄä£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ FUÉÎ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛãÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §mÉÖ vÉƽzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀAvÀ £ÀªÀÄä CdÓ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj FvÀ£ÀÄ £À£Àß »A¢¤AzÀ §AzÀÄ K£ÀªÀ ¸ÉÆ¸É J°èUÉ ºÉÆgÀn CAvÁ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄä CdÓ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉý £Á£ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß vÀ©âPÉÆAqÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤AzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV QjaPÉƼÀî¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.160/10 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ L¦¹

F »AzÉ dªÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è QæPÉÃmï lÆ£ÀðªÉÄAmï £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV CzÀ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CqÀØUÀmÉÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ £ÁUÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨É°Ö¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ, JqÀPÉÊUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/10 PÀ®A 143, 147, 448, 354, 355, 395, 504, 506

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¯ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/10 PÀ®A 143,147,448,354,355,395,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ 

DgÉÆæ ªÀĺÀ§¼ÉñÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀå UÀAqÀ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀÄlÄA§zÀ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ¹«¯ï ªÁådå ºÀÆrzÀÄÝ, ¨sÁUÀå EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀÝjAzÀ F «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ £ÀA.01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,000-00 ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 03 vÉƯÉAiÀÄ a£ÀßzÀ ZÉÊ£ï ºÀjzÀÄ zÉÆÃaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 51/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà E§âgÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ Hl ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀ ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 50/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §ÆgÀÆPÁ «zÀÄåvï ¤UÀªÀÄzÀ »¤ßj£À°è ¤Ãj£À ¯ÉªÉ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ »¤ßj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ CA. 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.174/10 PÀ®A 498(J)506 gÉ/« 34L¦¹ ºÁUÀÆ 3, 4 r. ¦ DåPÀÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀæªÀAw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 30-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 60 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, GAUÀÄgÀ, dĪÀÄQ ºÁUÀÆ C½AiÀĤUÉ 1 ZÉÊ£ï, 1 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ PÉÆlÄÖ CAzÁd 150,000=00 gÀÆ. RZÀÄð ªÀiÁr CzÀÆÝjAiÀiÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÀªÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV D £ÀAvÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ CvÉÛ gÁd®Qëöäà £ÁzÀ¤ £ÁUÀªÀÄt EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀzÉ ºÉÆÃzÀ°è ¤£Àß ¥Áæt G½AiÀÄĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CvÉÛ gÁd®Qëöäà ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀl »rzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÄQ£À ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ-3 UÁæªÀÄ EzÀÄÝ EzÀÄ PÀA¦è ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀÄvÀÛzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ ¨sÀAiÀÄ EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è F ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, September 21, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA: 24/10 PÀ®A: 174 ¹Cg惡

¢:20-9-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸Á«vÀæªÀé FPÉAiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ½UÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝjAzÀ UÀAqÀ£À HgÀ°è ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀgÀÄ Hj£À°è vÀ£ÀUÉ §AeÉ C£ÀÄßvÁÛgÀ¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÉÆÃrzÀ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, C°èAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ gÉÃ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À ¸À«ÄÃ¥À CA§Äå¯É£ïìzÀ°è ªÀÄzÁåºÀß 12-30£À ¦JA ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 194/10 PÀ®A: 323,324,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 D¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr D¸ÀàvÉæUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁAvÉÃ±ï ¸Á:»gÉç¤ßUÉƼÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ MAzÀÄ lA lA EzÀÄÝ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ CAiÀÄå¥Àà AiÀÄqÀؽî FvÀ£À JgÀqÀÄ lA lA ºÁUÀÆ MAqÀÄ mÁ mÁ J¹ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß lA lA £ÀÄß PÀĵÀÖVAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£À JgÀqÀÄ lA lA ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¥Á½UÉ ºÀaÑzÀÄÝ DUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£É ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠣À£ÀßzÉ ¥Á½ EzÉ. £Á£Éà ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ HjUÉ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:20 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄÆägÀ ¸ÉÆøÉÊn ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀÄ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/10 PÀ®A: 454, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÉÆúÀ£À¹AUï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À¹AUï ¸Á: ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmɬÄAzÀ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ C¯ÁägÀ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ CA. 05 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 50,000-00 ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 25,000-00 MlÄÖ 75,000-00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 155/10 PÀ®A: 455, 511 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà ©.«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ gÁZÉÆÃlAiÀÄå ¸Á: «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 20-09-2010 gÀAzÀÄ 07-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ£À (vÀªÀÄä) ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV 02 C¯ÁägÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ZɯÁè-¦°è ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ 151/2010, PÀ®A: 109 ¹Dg惡

¢: 20-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.L ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦.¹-355 gÀAUÀ£ÁxÀ, ¦¹-288 zÀÄgÀÄUÀ¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 5-25 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ. CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÉÆzÀ®Ä vÀ¥ÀÄà, vÀ¥ÀÄà ºÉý ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C§Äݯï vÀAzÉ ªÉĺÉçƧ ªÀÄPÀAzÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ºÉÆÃmɯïzÀ°è ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á: ZÉÃvÀ£À PÁæ¸ï UÀzÀUÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, PÁgÀt EªÀ¤UÉ ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ¤AiÀÄAvÀætPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄè ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ 152/2010, PÀ®A: 363 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 16-08-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ dAiÀÄtÚ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀÄä, ªÀAiÀÄ-15 FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ UÀÄr¸À®¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ dAiÀÄtÚ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, September 19, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2010 PÀ®A: 380 L.¦.¹.

¢:17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà gÀ«ZÀAzÀæ J¦¹-120 rJDgï WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 14-9-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÆ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ UÀ£ïªÀiÁå£ï PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À DAd£ÉÃAiÀÄ £ÀUÀgÀzÀ vÀ£Àß ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ vÁ£ÀÄ G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀÄwÛzÀÝ vÀ£Àß ¦¸ÀÆÛ¯ï DmÉÆà 9 JªÀiï.JªÀiï 1 J gÀf¸ÀÖgï £ÀA: 16221875 gÀ §mï £ÀA: 34 ºÁUÀÆ 9 JªÀiï,JªÀiï 10 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÁ¯ï zÀ n« ¸ÁÖöåAqÀzÀ §®UÀqÉAiÀÄ N¥À£ï ¸É®ázÀ°è ElÄÖ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ ¥ÀæPÁ±À J¦¹-188 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À UÁrAiÀÄ°è ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ Hl vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÉà gÁwæ 8-00 UÀAmɬÄAzÀ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ E§âgÀÆ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢: 15-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÆ vÀ£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ EgÀ°®è. ¸ÀzÀj ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¦¹-188 ¥ÀæPÁ±À EªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀÀ®Ä «£ÀAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj J¦¹-188 gÀªÀjUÉ «ZÁj¹ CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀàA¢¸À¢zÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2010 PÀ®A: 380 L¦¹ jvÀå ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.252/2010 PÀ®A: 341, 323, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 18-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÀÆgÀ¸Á¨sÀ EªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆr §¸Á¥ÀlÖt UÁæªÀÄzÀ°è UÀt¥Àw PÀÆr¹zÀÄÝ PÀÆr¸ÀĪÀzÀQÌAvÀ ªÀÄÄAavÀªÁV £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄgÁzÀ ±ÉÃR¸Á§, ¥ÀgÀ¸Á ¨ÉÆë ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÆ PÀÆr ªÀģɪÀÄ£ÉUÉ ¥ÀnÖ JwÛ UÀt¥Àw PÀÆr¹zÉÝêÀÅ. UÀt¥Àw ¥ÀnÖ JvÀÄÛªÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£ÀUÉ PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt 2-3 ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ ¥ÀnÖ JvÀÛ®Ä ºÉÆÃUÀ°¯Áè. UÀt¥Àw PÀÆr¹ 5 £Éà ¢ªÀ¸ÀPÉÌ zÁ¸À£Á¼À ©æqÀÓ PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÉêÀÅ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ¤UÉ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁrzÀ RZÀÄð JµÁÖVzÉ CzÀ£É߯Áè ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ ºÉýzÉãÀÄ. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ 2-3 ¢ªÀ¸À ¥ÀnÖ JvÀÛ®Ä §A¢¯Áè. ¤£ÁåPÉ ¯ÉPÀÌ PÉüÀäwÛà CAvÁ ºÉüÀ®Ä £Á£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà DzÉãÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 18-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ£À ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgÀ¹zÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉà PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ£É «ZÁgÀ ªÀiÁqÉÆÃuÁ CAvÁ £ÀªÀÄä Nt PÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÄÝ CAzÀ¥Àà£À CAUÀr ¸À«ÄÃ¥À ¨Á§AiÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°è ¥ÀgÀ¸Á ¨sÉÆë ºÁUÀÆ ±ÉÃR¸Á§ ¤AwzÀÄÝ ¥ÀgÀ¸Á EªÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà J°èUÉ ºÉÆgÀnà CAvÁ ºÉý ¥ÀgÀ¸Á ºÁUÀÆ ±ÉÃR¸Á§ PÀÆr £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀ E¤ß§âgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè. CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £À£ÀUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/10 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 18-9-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉZï.¹-142 ¦¹-345, 405, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÁ||¥ÀÄlÖgÁd UÀªÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ UÀzÀUÀ gÀªÀgÀÄ °AUÉÊPÀågÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ vÀ¼ÀPÀ¯ï, §¤ßPÉÆ¥Àà J£À,ºÉZï.À-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 05-00 UÀAmÉUÉ vÀ®PÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ 1) dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ 3) VjdªÀé UÀAqÀ zÉÆqÀتÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 4) ªÀÄ®èªÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁgÀPÉÃgÀ , 5) ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¨ÁgÀPÉÃgÀ, 6) ºÁ®ªÀé UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À ¨ÁgÀPÉÃgÀ J®ègÀÆ ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï 7) ¹zÀݪÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà D®ÆgÀÄ, 8) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ªÀÄƪÀgÀÆ ¸Á: ¥ÉÃmÁ®ÆgÀÄ vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV 9) PÀ®è¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ ¸Á: UÉÆAqÀ¨Á¼À vÁ: PÉÆ¥Àà¼À, 10) zÁæPÁëAiÀÄt UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ®UÁgÀ 11) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà eÁ®UÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: VtÂUÉÃgÀ 12) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ §AV ¸Á: PÉÆÃmÉ JjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÁzÀ dUÀ¢Ã±À, §¸ÀªÀgÁd, VjdªÀé, ªÀÄ®èªÀé, ºÀÄ°UɪÀé EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁggÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ£À ºÀ§âzÀ°è §AzÀ eÉÆüÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ zÀªÀ¸À zÁ£Àå ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀAaPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¥ÀæwªÀµÀð eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ£À ºÀ§â §AzÁUÀ EzÉà jÃw ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ GgÀ »jAiÀÄgÀ ªÀiÁvÀÆ ¸ÀºÀ PÉüÀzÉà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀgÁgÀÆ F HgÀ°è EgÀĪÀ¢¯Áè £ÁªÀÅ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÆ PÉüÀĪÀ¢¯Áè, £ÀªÀÄUÉ w½¹zÀÄÝ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ M§âjUÉƧâgÀÆ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ C®èzÉà ªÁ¢UÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆAqÀ¨Á¼À VtÂUÉÃgÁ, ¥ÉÃmÁ®ÆgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀ½AzÀ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è Ej¹PÉÆAqÀÄ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ »jAiÀÄgÀ «ZÁgÀuɬÄAzÀ £ÀªÀÄUÉ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ HgÀ°è ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÀ ªÀiÁvÀÆ PÉüÀzÉà ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ¬ÄAzÀ E£ÁAPÀ 18-09-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉJ-37 Dgï-4517 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 17/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖÃªï ºÀaÑ ZÀºÁ ªÀiÁr ¸ÉÆøÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ wêÀæ ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÆzÀ®Ä ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV ºÁUÀÆ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÁ£ÀUÀ¯ï ²æà PÀĪÀiÁgÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃlUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 17-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®èªÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA. 17/2010 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ²æà ²ªÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/10 PÀ®A 41 (r) ¸À»vÀ 102 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ. 17-09-2010 gÀAzÀÄ 7-00 ¦.JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïzÀ°è ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r 100 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤°è¸À®Ä PÉÊ ªÀiÁrzÁUÀ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ¸Á颣ÀvÉAiÀÄ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Thursday, September 16, 2010

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 14-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-AiÀÄÄ-3671 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÊ£ÁvÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.151/2010 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-9-2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå-2755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ²æÃzsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¯ï.«.n.gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¯Áj £ÀA. J.¦.-37-JPïì-803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-PÀÆå- 2755 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.245/2010 PÀ®A: 447, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà eÉêÀĹAUï vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁ°ªÀ¹Û: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï£À°è CAzÀgÉ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 157 gÀ°è 3-00 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà £À£Àß CtÚ ¢ªÀAUÀvÀ ZÀAzÀÆ gÁoÉÆÃqï FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÉÆêÀĹAUï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA:114/© «¹ÛÃtð 2-00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RjâUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¥ÉÆêÀiï¹AUï£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ CrØ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆ° d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf 2)PÀȵÁÚ EªÀgÉÆA¢UÉ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß «ÄPïì ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä d«Ää£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ "¯Éà PÀÄAl ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¤£Àß vÁ¬Ä£À ºÀqÁ, ¤£Àß ºÉAqÀw£À ºÀqÁ " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß F ºÉÆ®¢AzÀ Nr¸ÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, E°èAiÉÄà ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C°èzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°PÁgÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ CªÀ£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ M§âAnAiÀiÁV ¹PÁÌUÀ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀÄΰ£À°è PÀ®äAV gÀÄzÀæ[¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ¸Á: qÁPÀÖgï PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå ¸Á: CgÀ½ºÀ½î EªÀj§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/J-866 £Éà CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AwzÀÝ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.247/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä G: ©¹ HlzÀ CqÀÄUÉzÁgÀ¼ÀÄ ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "£Á£ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß C¢üPÁgÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©.N. D¦Ã¹ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §A¢zÀÄÝ EzÀ£Éßà UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÆß ¸Àé®à PÉ®¸À G½¢zÀÄÝ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14:09:2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è EAf¤ÃAiÀÄgÀ §AzÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ «ZÁj¹ gÀÆ«Ä£À PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ EgÀĪÀ 1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀÄ, 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹¢èAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ£Á¼À 3] ªÉAPÀmÉñÀ ¨sÉÆë 4] §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀlÖqÀªÀ£Éßà «Që¹ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉêÀÅ £ÀAvÀgÀ gÁwæ CAzÁdÄ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ "¯Éà C¯ÁÌ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À D¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢¢AiÀiÁ £ÀªÀÄUÉ F PÀlÖqÀzÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ PÀ«ÄõÀ£ï ºÀt §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ DzÀgÉ D ºÀt ¤¤ßAzÀ £ÀªÀÄUÉ vÀ¦à ºÉÆìÄvÀÄ. ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¹gÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥Á£ÀªÀÄvÁÛVzÀÝgÀÄ, £Á£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ NrzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á; ºÉƸÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2010 gÀAzÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ J¯Áè WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÉÃ. ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà EAzÀÄ vÀqÀªÁV £À£Àß C½AiÀÄ£À eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ F °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.248/2010 PÀ®A: 302 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉƧ⠺ÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÁgÀt UÀAqÀ-ºÉAqÀw E§âjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV CªÀ¼À UÀAqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ, qÁ: ªÀiÁtÂPÀ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ C£ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzɪÀÅ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2010 PÀ®A 174 '¹' ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À ±ÀªÀ vÀ¤SÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀð»¹, «ªÀiïì §¼Áîj ªÉÊzÀåjAzÀ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄÈvÀ¼À «±ÁæªÀ£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï. UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ «¸Áæ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁV Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï.¤AzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ qÁ: gÀ«±ÀAPÀgÀ, JA.f., lÆålgï E£ï ¥sÉÆÃgɤìPï ªÀÄr¹£ï, «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ, §¼Áîj EªÀgÀ°è ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CAwªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄ.¦.¹. 08 ºÀĸÉãï©Ã EªÀgÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÉÊzÀågÀÄ " FINAL OPINION : After perusal of RFSL Report and Case Sheet I.P. No: 442487/ O.P. No: 217495 and P.M. Report I am of the Opinion that the Causes of Death was due to Respiratory failure as a result of Cervical Spino Injury sustained. " CAvÁ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ " ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÁªÀÅ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. F vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨É£É߮ĩ£Á¼ÀzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É" CAvÁ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À£ÀÄß CªÀ¼À UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Tuesday, September 14, 2010

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 11-09-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀÄgÀĸÀAUÀAiÀÄå £ÀAzÀ§ArªÀÄoÀ ¸Á: PÀªÀ®ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ-26/PÉ-22 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV PÀªÀ®ÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄuÁÚUÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqÉɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀætªÀ£ÀÄß vÀ¦à, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ vÁ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ zÉêÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 40 EªÀ¤UÉ zÉúÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ zÉêÀ¥Àà¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ, £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½É QªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ zÀÄUÁÎt zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÄÝ D ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.09/2010 PÀ®A: 174 ¹Dg惡.

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.110/2010 PÀ®A: 306 L¦¹.

DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸ÀÄzsÁ EªÀ½UÉ ¤£ÀߣÀÄß ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ DUÁUÀ J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹vÁÛ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ D ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉýgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: AiÀÄgÀqÉÆÃt §¸ÀªÀtÚ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆãï£À°è J¸ï.JA.J¸ï. PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉ, £À£ÀߣÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ©Ãr, ¤Ã£ÀÄ ¸Á¬Ä CAvÁ ¥sÉÆÃ£ï £À°è ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¤ÃrzÀÝjAzÀ CªÀ£À QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 13-09-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/2010 PÀ®A: 110 (E) (f) ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 13-9-10 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀuÉñÀ §AzÉÆç¸ÀÛ ¤«ÄvÀå HgÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸ÉÆèÁ£ÀzÀ, ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ "AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. Erà PÀÄPÀ£ÀÆgÀ £À£ÀßzÉà EzÉ £Á£ÀÄ ©eɦ °ÃqÀgï C¢Ã¤ ªÉÆ£Éß J¯Áè ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ £À£Àß «gÀÄzÀÞ PÉøÀÄ ªÀiÁr¹, £À£ÀUÉ ¥Éưøï PÀqɬÄAzÀ eÉÊ°£À°è ºÁQ¹gÀÄvÁÛgÉ EªÀvÀÄÛ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢zÉÝãÉ.,AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ FUÀ M¨ÉÆâ§âgÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. ªÀÄÄAzÉ F HgÀ°è £Á£ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ E¯Áè D ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ MAzÀÄ" CAvÁ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀªÁV ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr, C°èAzÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, DUÀ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦¹-58 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄqÀÄQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀ¯Á¯ïgÀ NtÂAiÀÄ ¸ÀA¢UÉÆA¢AiÀÄ°è NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¹UÀzÀ PÁgÀtPÉÌ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr UÀÄ£Éß dgÀÄV¸ÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀgÀPÁj vÀ¥sÉÃð ¸ÀéAvÀ ¦gÁå¢ü ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ£ÀÄß Nd£ÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ Nd£À¼Éî¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EvÀ¤UÉ ®UÀߪÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ CªÀjUÉ FUÀ 3 ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. CªÀ¼À UÀAqÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ FUÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ½AzÀ «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ §rAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÆgÁß®ÄÌ ¢£ÀUÀ½AzÀ §rAiÀÄĪÀzÀÄ eÁ¹ÛªÀiÁrzÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ C0u®± vw¯0N®: 13-09-2010 gÀ0zÀÄ ªÀÄzsÁåºÀÚ 3:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß vÁ¬Ä C¼ÀîªÀÄä E§âgÀÆ PÀÆr CªÀ¼À Md£ÀºÀ½îAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ CzÀ£ÉãÀÄ ¸ÉAmï PÉüÀÄwÛ¯Éà ¤£Àß vÀAV E°è E¯Áè J°è ºÉÆÃVzÁÝ¼É CAvÁ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¸À®Ä £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä vÀAV UÀ«¹zÀÝ¥Àà£À zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝ¼É JAzÀÄ w½zÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ CªÀ¼À UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄä ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄ£ÉUÉ AiÀiÁåPÉ ºÉÆÃV¢Ýj CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀߣÀÄ PÉqÀ« ºÁQ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ §®UÀ®èzÀ PɼÀUÉ ¨Á¬ÄAzÀ PÀr¢zÀÄÝ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ §® ¨É£Àß»AzÉ ºÁUÀÆ §®¨É£Àß PɼÀUÉ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ CªÀj§âgÀÄ £À£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.190/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢:13-09-2010 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉƦ zÉêÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ,J-37 PÀÆå-8761 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ »gɪÀÄ£ÁߥÀÆgÀ PÀqÉUÉ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »gɪÀÄ£ÁߥÀÆÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÀqÀ«zÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠱ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ DgÉÆæ zÉêÀ¥Àà¤UÉ JgÀqÀÄ ªÉÆÃtPÁ®ÄUÀ½UÉ, ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.146/2010 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 13-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÁæªÀÄzÀ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀÀgÀÄ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÆw𠫸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä mÁæPÀÖgÀ£À°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwð CªÀgÀ »AzÉ «¸Àdð£ÉÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä UÀuÉñÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ zÁj©Ãr CAvÁ zÁj «µÀAiÀĪÁV DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ ¨É½PÀnÖ£À ºÁUÀÆ EvÀgÉ 22 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀiÁ¢UÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G: PÀÆ°, ¸Á; §ÆzÀUÀÄA¥Á gÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUÉPÀ°è¤AzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ UÀtQÃPÀgÀt ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/2010 PÀ®A 279,337 L¦¹& 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ. 13-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d§Î®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ªÀÄÆwðAiÀÄ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÄgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ ¯Áj £ÀA. n.J£ï. 52/J.6657 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÀuÉUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ §®UÉÊUÉ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

Monday, September 13, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢ K£ÉAzÀgÉ, ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: /2010, ¢£ÁAPÀ:- 08-09-2010 gÀ£ÀéAiÀÄ PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. " ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä EªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀjUÉ PÉÆnÖgÀĪÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è CfðzÁgÀgÀ 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ CfðzÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄgÀÄ CfðzÁgÀ PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ «ªÁzÀ GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è dUÀ¼ÀªÁV C±ÁAw GAmÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀzÀAvÉ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV PÀ®A 107 ¹Dgï.¦.¹. Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. " CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¢£ÁAPÀ:- 12-09-2010 gÀAzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1 ¥ÁnðAiÀÄ 1] ²æêÀÄw ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÉÆç, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ. 2] ²æà AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ gÀÄPÁÓd¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¯Á¯ï ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ 1] PÀÄrw¤ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ EªÀjUÀÆ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA: 221 gÀ°è 3 JPÀgÉ d«ÄäUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 210 gÀ ªÀÄÆ®PÀ EgÀĪÀ zÁj ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ¯ÁèzÀgÀÆ M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆr-§r ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥Áæt ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹Ü ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ. C®èzÉà UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAw ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzsÀå UÁæªÀÄzÀ°è UÀuÉñÀ ºÀ§â £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, PÁgÀt JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀĪÀjAzÀ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A: 341, 324, 504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À K£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀÄÄAzÉ §Ä£Á¢ PÀlÖ ¨ÉÃr CAvÁ DgÉÆævÀjUÉ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzsÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀnÖUÉ ¬ÄAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÀvÀߪÀÄä½UÀÆ ºÉÆr-§r ªÀiÁr zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.187/2010 PÀ®A 341,323,324,504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀ0zÀÄ 10:30 J.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ. ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:11-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzÀ ªÁV dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¸ÀÆ¼É ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁr vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀnÖUÉ §rUÉ ¬ÄAzÀ §r¢zÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¤UÀÆ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ zÀÄR:¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 12-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 05 :00 UÀAmÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛ f£ÁߥÀÆgÀ vÁAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA- n.J£ï-54 /1405 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ£ï ªÀAiÀiÁ:44 ªÀµÀð ¸Á:PÁPÀ¥À¼ÉÊ f¯Áè :¸É®A EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĵÀ×V PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯Áj £ÀA- PÉ.J.28/©-7086 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ F C¥ÁWÁvÀ¢AzÀ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgï DzÀ £ÁUÉñÀ EvÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ Dgï.ªÀiÁzÉñÀégÀ£ï EvÀ¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.189/10 PÀ®A 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:12-09-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 2 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ:30 ¸Á:PÀqÉPÉÆ¥Àà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß vÀªÀÄÆäj£À°è MAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ UÀt¥Àw ªÀÄÆwðAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ MAzÉà ¢£ÀzÀ UÀuÉñÀ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀĪÀ UÀt¥ÀwAiÀiÁVzÀÄÝ «¸Àdð£É vÀAiÀiÁj ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀiÁ¹ÛAiÀĪÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÁåV AiÀiÁªÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀªÀÄÆzÀAiÀÄ ¨sÀªÀ£À EnÖjæ EAUÀ ºÁåAUÀ PÀ½¹Ûj PÀ½¹j AiÀiÁªÀ£À §jwj §gÀæ¯É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃªÉãÀÄ ¸ÉÃAmÁ PɼÀPÁ §A¢gÉè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.108/10 PÀ®A 323 324 307 504 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

§APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀÄ£À : dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ, DUÀ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ dUÀ¼À ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀiÁªÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀiÁªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀzÁ ªÀiÁgÀÄw, ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 00-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ¸À°PÉ PÁªÀÅ, PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄ®VzÀÝÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆqÉ-§r ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÀÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/10 PÀ®A 323 324 504 506 gÉqï«vï 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 11-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §APÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆ¸É «dAiÀÄ®Qëöä ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄ®èªÀÄä, C£ÀߥÀÆtð EªÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ºÀwÛ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄäA¢gÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ zÀÄgÀUÀ¥Àà EªÀgÀÄ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ ¤AUÀ¥Àà EªÀgÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 01-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀªÀÄä£À£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦lì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C®è°è vÉÆj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÁUÀzÀPÉÌ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §qÀvÀ£ÀzÀ ¥Àj¸ÀÜwAiÀÄ°è aAvɪÀiÁr £Á£ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ ¢£ÁAPÀ : 12-09-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ ¸É«¹ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:15 ¦.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ: 24-08-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ, DUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ºÀÄZÀÄÑ £ÀjAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ, CªÀ¤UÉ JgÀqÀÆ ºÀÄ©â£À £ÀqÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ PÀaÑzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ »gÉà ¹AzÉÆÃV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹, ªÁ¥Á¸ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, G¥ÀZÁgÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÄÝ, DUÁUÉÎ MAzÀÄ jÃwAiÀiÁV ªÀwð¸ÀÄvÀÛ §AzÀÄ UÀÄt PÁtzÉ ¢£ÁAPÀ: 12-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, September 9, 2010

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2010 PÀ®A: 457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 10-11-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÀƢݣï @ ªÉÄÊ£ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ VtÂUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà PÀlV ªÀAiÀiÁ:37 ªÀµÀð eÁ:G¥ÁàgÀ ¸Á:VtÂUÉÃgÀ EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ¸À£ï¸ÀÄ¬Ä PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gï n.«.CA.Q:14400=00 QªÀÄäwÛ£ÀzÀ£ÀÄß ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ ¬ÄAzÀ ºÀ¢Ý ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2010 PÀ®A: 279 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©üêÀĪÀé 9 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ 6 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ¯É§UÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©üêÀiÁA©PÉ zÉøÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÁ¬Ä-PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄzÁåºÀß 12:30 UÀAmÉUÉ ¯ÉçUÉÃjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯ÉçUÉÃj PÁæ¸ï ¢AzÀ ¯ÉçUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄʯÁgÀ°AUÀ¥Àà£À ²RgÀPÀnÖ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.26/J¯ï-6601 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄ¥Àà CPÀ̸Á° ¸Á:C©âUÉÃj EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ªÀAiÀiÁ: 6 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2010 PÀ®A 182, 193 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ: 26-4-2010 gÀAzÀÄ ²æà ¤Ã®¥Àà vÀA¢ ¯Á®Æ ZÀªÁít ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ K£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA. 146(©), 147(©) £ÉÃzÀÝgÀ°è MlÄÖ 14 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, F §UÉÎ ¸ÁUÀĪÀ½ aÃn ºÁUÀÆ ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀĪÀAvÉ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ£ÀÄß ¨sÉÃnAiÀiÁzÁUÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ 11,000/- gÀÆ. PÉýgÀÄvÁÛgÉ. CzÉà jÃw PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ 6,000/- gÀÆ. ºÀt PÉýgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÀt PÉüÀĪÀ §UÉÎ RavÀ¥Àr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è aPïÌ mÉÃ¥ï gÉPÁqÀðgï ¤Ãr ºÀt PÉüÀÄwÛgÀĪÀgÀ°èUÉ ºÉÆÃV ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹ DUÉÎ ºÀt PÉýzÀ°è D ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß gÉPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¸ÀÆZÀ£É ¤ÃqÀ¯ÁVvÀÄÛ.     F ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÀÆj£À°ègÀĪÀAvÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ºÀt PÉüÀzÉà ºÁUÀÆ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄUÉÆAqÀÄ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ ²æà ¤Ã®¥Àà Z˪ÁítgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀƱÀªÁV ¥ÀAZÀ-1 «.JA.£ÁUÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀ-2 a£ÀߥÀà ºÁUÀÆ EvÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV, vÁ£ÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀ §½ ¢£ÁAPÀ: 27-04-2010 gÀAzÀÄ ºÉÆÃVgÀ°®è, §zÀ¯ÁV ºÀÄ°ºÉÊzÀgÀ UÁæªÀĪÁ¹ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ EvÀ£ÀÄ w½¹zÀAvÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÀbÉÃj §½ EgÀĪÀ ±Á¯ÉAiÉÆAzÀgÀ §½ CzÉà ¢£À vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, £Á£ÀÄ £À£Àß PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄÝ, D ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ¸ÀA¨sÁµÀuÉAiÀÄ£ÀÄß vÁªÀÅ PÉÆlÖ mÉÃ¥À jPÁðr£ÀÀ°è jPÁðqÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CzÀ£Éß vÀªÀÄä §½ ¢£ÁAPÀ 22-05-2010 gÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹ EzÀgÀ°è vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÀt PÉýzÀ §UÉÎ ¸ÀA¨sÁµÀuÉ EgÀĪÀÅzÁÝV ºÉýzÉ£ÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, EzÀÝjAzÀ 1] ªÉAPÀmÉñÀ ºÀ¥ÀqÀzÀ EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ, 2] ¤Ã®¥Àà Z˪Áít EªÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀAvÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀ ªÉAPÀmÉñÀ gÀªÀgÀ zÀé¤AiÀÄ£ÀÄß jPÁqÀð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀzÉà zÀé¤ CAvÁ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Àȶֹ, ¸ÁªÀðd¤PÀ £ËPÀgÀ£ÁzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.    

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010 PÀ®A: 107 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ 08-09-10 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ ¨Á£Á¥ÀÆgÀ, vÀ®PÀ¯ï, §¤ßPÉÆ¥Àà, ªÀÄ£ÁߥsÀÆgÀ, ªÀiÁ¼ÉPÉÆ¥Àà, ¸ÉÆÃA¥ÀÄgÀ, ¹zÉßPÉÆ¥Àà, ©£Áß¼À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è F PɼÀUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ

1) ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ, 2) UÀÄqÀÄzÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 3) zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 4) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 5) ªÀÄjAiÀĪÀé vÀAzÉ ¯ÉAPÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 6) ®PÀëöäªÀévÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ 7)FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ J®ègÀÆ eÁ:ªÀiÁ¢UÀ¸Á: AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À ¥ÀæwªÁ¢ £ÀA-1 FgÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¢ £ÀA-7 FgÀªÀé UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ¤AvÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÉzÀÄÝ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï CzsÀåPÀë¼ÁVzÀÝPÉÌ ªÁ¢UÀ¼À®ègÀÆ ¥ÀæwªÁ¢ FgÀªÀÄä UÀAqÀ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÉéÃóµÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ CzÉà zÉëõÀ¢AzÀ CzsÀåPÀë FgÀªÀÄä ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¢UÀ¼À PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ PÀ®Äè MUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ D «µÀAiÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ 04-09-2010 gÀAzÀÄ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ ZÁPÀÆ«¤AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CzsÀåPÀë¼À ªÀÄAiÀiÁðzÉ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ªÀÄlÖªÀÄä£ÀªÀgÀ EªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/10 PÀ®A 323, 324, 504, 354, 506, ¸À.ªÁ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁzÁV¤AzÀ ªÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwªÁ¢UÀ½UÉ HgÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ HgÀ°è ¥Àæ¨sÁ« ªÀåQÛUÀ½zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀÄqÁjUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉưøÀgÀ ZÀ®£ÀªÀ®£À £ÉÆÃr AiÀiÁgÉãÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £ÀªÀÄUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀĽªÀÅ PÉÆlÖªÀjUÉ PÉÊ PÀvÀÛÛj¸ÀÄvÉÛêÉ, zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀªÀgÀ £Á°UÉ QüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢ ºÁ¼ÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀªÀÄAiÀÄ PÁAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¢UÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄR vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ ªÉÃ¼É ªÁ¥À¸À HjUÉ §AzÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ MzÀgÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ, EzÀjAzÀ ªÁ¢ ºÁUÀÆ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À°è M§âjUÉƧâgÀÆ zÉéõÀUÉÆArzÀÄÝ, vÀªÀÄä vÀªÀÄä zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀĪÀÅzÀPÉÆÌøÀÌgÀ ªÀÄvÉÛ AiÀÄgÉúÀAZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÁºÀÄvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr, ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨ÁwäÃzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉÃ, AiÀÄgÉúÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û¥Á¹Û ºÁ¼ÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀPÁðjà vÀ¥sÀð ¸ÀéAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæwªÁ¢UÀ¼À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 gÉ/« 34 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 08-09-2010 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §UÉÎ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÀ¼ÀªÀĽî EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ PÉÆAqÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ£À ªÀģɬÄzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è £ÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀÄj ºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ºÁQPÉÆArgÀÄvÉÛêÉ. DzÀgÉ §¸À¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä, ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÁªÀÄ, ¸ÀÆAiÀÄð EªÀgÀÄ PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀĪÀÅzÁV DUÁUÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼Á vÉUÉ¢zÀÄÝ, £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý ©r¹zÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-09-2010 gÀAzÀÄ §ÄzsÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ¨É½UÉÎ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¸À¥Àà£À ºÉAqÀw gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ``F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ¤UÉ JµÀÄÖ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀ°®è, PÀÄjºÀnÖAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä eÁUÉAiÀÄ°è ºÁQgÀÄvÁÛ£É" CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ, £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ``AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀĪÀÄä £À£Àß PÀÄjºÀnÖ £À£Àß eÁUÉAiÀÄ°èzÉ" CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, DPÉAiÉÆA¢UÉ §A¢zÀÝ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §¸À¥Àà ``EzÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ºÉý ºÉý ¸ÁPÁUÉÃw" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À ªÀÄUÀ gÁªÀÄ£ÀÄ ``ºÁQæ F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀÎ ¨sÁ¼À DUÉÃw" C£ÀÄßvÁÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊ UÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£À E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ ¸ÀÆAiÀÄð FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÄÊ PÉÊ UÉ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. gÉÃtÄPÀªÀÄä¼ÀÄ £À£Àß ªÀĪÀiÁðAUÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ »ZÀÄQzÀ¼ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C°èUÉ §AzÀ £ÀªÀÄätÚ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆägÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà §¸Á¥ÀÄgÀ, ¥ÀA¥ÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉƪÀįÁ¥ÀÄgÀ, ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. DUÀ J®ègÀÆ ``EªÀgÀÄ §A¢zÀÝPÉÌ G½¢ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ ¤£Àß fêÀ G½AiÀÄÄwÛzÀÝ®è" CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/10 PÀ®A 323,324, 504,506 [2] ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 11-04-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁ¢zÀÄÝ,, KPÉ ºÁ¬ÄÝ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃmïð PÀĵÀÖV ¥ÀvÀæ £ÀA.77/10 ¢£ÁAPÀ 15-06-2010 £ÉÃzÀÝPÉÌ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA.23/10 £ÉÃzÀÄÝ ®UÀwÛ¹zÀÄÝ ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.141/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 8-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J.-37-PÉ-9037 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÀdAwæ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁfêÀ UÁA¢üÀ £ÀUÀgÀ¢AzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÉÝÃgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ wgÀÄ«£À°è DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ Nr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37- PÉ-9037 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£ÀÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÁzsÁUÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, September 8, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 239/2010 PÀ®A: 78 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è FgÀtÚ£À UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆøÀUÉÃgÀ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ PÉÆgÀ« FgÀtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆøÀUÉÃgÀ -D£ÉÃUÀÄA¢ ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 645-00 gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 18/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 07-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ºÀ£Áß¼À¥Àà ºÁzÀgÀªÀÄVÎ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉ½PÉ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ : 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¦lì PÁ¬Ä¯É §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è £É®PÉÌ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ 07-09-10 gÀAzÀÄ ¨É½ÀUÉÎ 7:45 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀànÖzÀÄÝ EzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/2010 PÀ®A 283 L¦¹.

EAzÀÄ ¢:7-9-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L £ÀUÀgÀ oÁuÉ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ £ÀUÀgÀzÀ J£À.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼Éà r¹ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è MAzÀÄ mÁæöåPÀë £ÀA: PÉJ-36/JªÀiï-3265 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæöåPÀë£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ¤°è¹ EvÀgÉ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ PÀÆqÀ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr §ºÀ¼À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀªÀgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà §lÆÖgÀ ªÀAiÀiÁ: 22, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: PÀÄvÀðPÉÆÃn ºÁ;ªÀ: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß mÁæöåPÀë ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉð zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A 379 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 07-09-2010 gÀAzÀÄ 02-00 ¦.JA PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £ÉgÉ ¸ÀAvÀæ¸ÀÜgÀ PÀÄlÄA§UÀ½UÉ vÁvÁÌ°PÀªÁV ¤«Äð¸À¯ÁzÀ «ÃgÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ ±ÉqÀÄØUÀ¼À vÀUÀqÀÄUÀ¼ÀÄ UÁ½ ªÀļÉUÉ ©zÀÝ 29 vÀUÀqÀÄUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-8-2010 jAzÀ 28-08-10 gÀ 10-00 J.JA CªÀ¢üAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉtPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è CAUÀ£ÀªÁr ±Á¯É ºÀwÛgÀ EnÖzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÁܤPÀ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀA¢ÝlÖªÀgÀÄ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÀÄ CAvÁ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ vÁªÀÅ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ w½¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. EzÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ®UÀwÛ¹ ¤ªÉâ¹zÉ.

Tuesday, September 7, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 74/2010 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 336, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 2 (J) (©) zÀ PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉ£Àë£ï D¥ï r¸ÀÖçPÀë£ï CAqï ¯Á¸ï D¥sÀð ¥Áæ¥Ànð CPïÖ 1981

¢£ÁAPÀ: 07-09-10 gÀAzÀÄ 1-30 JJAPÉÌ ¦¹-345 gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÄÝ, DzÀgÉ, FUÀ MAzÀÄ ªÁgÀ¢AzÀ ²ªÀtÚ ¸ÉÆÃA¥ÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®ètÚ ªÀÄÆ°ªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉà DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ²ªÀtÚ EªÀgÀ »AzÉ CqÁØrzÀÝgÀ zÉéõÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 06-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄÆägÀ zÀUÁð PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉÉ PÀqÉUÉ HlPÉÌAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MUÀÆÎrPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ªÀÄUÀ£Éà C¤® ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ CAzÀÄ, DgÉÆæ ¤AUÀ¥Àà ªÀrØ£ï (1£Éà DgÉÆæ) ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè MUÉ¢zÀÄÝ, ¦AiÀiÁð¢ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀºÀ PÀ®Äè vÀÆjzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CAV »rzÀÄ dUÁÎr ºÀjzÀÄ JzÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀ ¥Éưøï fæUÀÆ ¸ÀºÀ PÀ®Äè MUÉzÀÄ fæ£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ MqÉzÀÄ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉÃ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ..

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.186/2010 PÀ®A 323, 324, 326, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹

¢:06-09-10 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ¸ÁºÉçgÀÄ PÀĵÀÖVgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ MAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠣ÀA:39/10 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ MAzÉ PÉÆëģÀªÀjzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §Ä£Á¢ ºÁQ¹ PÉ®¸À £ÀqɹzÀÄÝ ¢:13.-08-10 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ©Ã½¹ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DgÉÆæ 3 ªÀÄvÀÄÛ 4 £ÉÃAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®èªÀé ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀgÀÄ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÁUÀ J¼ÀzÀAvÉ M¢ÝzÀÄÝ DgÉÆæ £ÀA:2 £ÉÃAiÀĪgÁzÀ ºÀÄ°UɪÀé PÀnÖUɬÄAzÀ PÁ°UÉ ¨É¤ßUÉ, ZÀ¥ÀàUÉ ºÉÆr¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ £ÀA:1 AiÀĪÀÄÄ£À¥Àà PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PɼÀ ºÉÆmÉÖUÉ MUÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ ªÀÄvÉÛ ¤£ÉÃzÀgÀÆ UÉÆÃqÉ PÀnÖ¸À®Ä ºÉÆzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.105/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 06-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° PÀ£ÀPÀVj qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£ ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà CgÀ¼ÀºÀ½î EªÀ£ÉÆA¢UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37J¯ï-3083 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀ£ÀPÀVj PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ E£ÀÆß 2 Qà «Äà PÀ£ÀPÀVj EgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÄ¥Àgï £ÀA.PÉJ-37/J¯ï-7456 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ DvÀ£À ©ÃUÀ zÉÆqÀØ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.106/2010 PÀ®A 279 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 05-09-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉ.J.37/PÉ-5810 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÁí¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ºÉÃgÀÆgÀÄ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ¹ÌqÁØV ©zÀÄÝ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ, Q«UÉ,¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.107/2010 PÀ®A 354, 504, 506 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ M§â¼Éà vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ HgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ aPÀÌ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ §AzÀªÀ£Éà M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉƸÀjPÉÆAgqÀÄ ©r¹PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃUÉÆÃt ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aÃgÁrzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà ºÉÆgÀnzÀÝ vÁAqÁzÀ zÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj DgÉÆæ «ÃgÉñÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉÃ, ¨sÉÆøÀÄr, ¤£ÀߣÀÄß EµÀÖPÉÌ ©qÀĪÀ¢®è M§â¼Éà ¹PÁÌUÀ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ.CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.178/2010 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï PÉ.J.37/PÀÆå 8703 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ¸Á¢ÃPï SÁ£ï ªÀAiÀiÁ:31 ªÀµÀð EvÀ£À£ÀÄß vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉƸÀ¨ÉÊPï Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ®ªÀwð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA-PÉ.J.37/n.J.3738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï£ÀÄß M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 06-09-2010 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è 13 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÄÝ, CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 8000-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼É §PÁð (ºÁ¼É)À, 8 ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Saturday, September 4, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 71/2010 PÀ®A: 341,504,355, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 03-09-10 gÀAzÀÄ 5-30 ¦JAPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03-09-10 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ PÀȶ ¸Á®zÀ ªÀiÁ»w PÉüÀ®Ä vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É ¨ÉÆýªÀÄUÀ£É CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ¢ 07-08-10 gÀAzÀÄ ±Á¸ÀPÀgÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¸ÀPÁðj UÁAªï eÁUÉ ªÀiÁjzÀ §UÉÎ £À£Àß «gÀÄzÀÝ Cfð ¸À°è¹¢ ªÀÄvÀÄÛ ¢: 25-08-10 gÀAzÀÄ 2009-10 £Éà ¸Á°£À J£ï.Cgï.E.f.,& Dgï.r.¦.Cgï. qÉÊgÀPÀÖgï §AzÁUÀ £ÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà ©¯ï JwÛzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À §UÉÎ ºÉÆ®-ºÉÆ®, ªÁqÀð-ªÁqÀð wgÀÄUÁr vÉÆÃj¹AiÀÄ£À¯ÉÃ, ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ£À« ¸À°è¹zÀgÉ, ¤£Àß §®UÉÊ PÀA¢¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¸ÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà ¤£Àß PÉÆ¯É ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ZÀ¥Àà° ºÉÆqÉzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA,177/2010 PÀ®A 279,338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 03-09-2010 gÀAzÀÄ QgÁt vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà UÉÆA¢ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ: 75 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£ÀÄ §ºÀzÀÆÝgÀ§Ar UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÉƽî gÁAiÀÄtÚ ¸ÀPÀð¯ï£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlg ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀĽwzÀÝ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EvÀ£À PÁ®ÄUÀ½ÃUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà NrºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀjAzÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 103/2010 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 03-09-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀ° UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¦AiÀiÁ𢠸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UËqÀæ ºÁUÀÆ ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ E§âgÀÆ ¸ÁQ£À ¤ÃgÀ®Æn EªÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r-100 r¯ÉPïì ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-8774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj-£ÀªÀ° qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀgÀ ¥ÀA¥ÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ EvÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-8774 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀvÉÆÃn vÀ¦à MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®UÁ® ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖV ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 143/2010 PÀ®A: 427 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3 ¢ ¦æªÉ£Àì£ï D¥ï qÁåªÉÄÃeï lÆ ¥À©èPï ¥Áæ¥Ànð DPÀÖ 1984.

¢£ÁAPÀ 03-09-2010 gÀAzÀÄ ²æà Dgï.J. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ Dgï.DªÀÄÄðUÀADZÁj, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð, G: C£ÉÆäÃ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀPÀgÀÄ ¸Á: PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛ qÁ|| ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ MAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜUÉ ¸ÀA¨sÀA¢¹zÀ N.J¸ï.¹ ªÉÊAiÀÄgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 02-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ¸ÀÄ¤ß ªÀÄĹèA PÀ§gÀ¸ÁÛ£ï PÀA¥ËArUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ ªÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C£ÉÆäÃ¯ï ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ PÉç¯ï£ÀÄß PÀvÀÛj¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è PÉ®¸À ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Àà EªÀgÀÄ dįÉÊ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æÃPÁAvÀ JA§ ªÀåQÛAiÀÄÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§gÀ¸ÁÛ£ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¥ÉÊAiÀiÁeï EAd¤ÃAiÀÄjAUï ªÀPÀìð JA§ ªÉ°ØAUï ±Á¥ï £ÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2010 PÀ®A 78 (iii) PÀ.¥ÉÆ. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄįÁègÀ NtÂAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ©Ã¢ ¢Ã¥ÀzÀ ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄmÁÌ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä M§â DgÉÆævÀ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gɸÀĪÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 6,010=00, MAzÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, September 1, 2010

¢£ÁAPÀ 31-08-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀÄĤ¸É¥sï ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£É, °AUÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£Á²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¸Éßû ¥Éưøï PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ªÀÄPÀ̼À PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼À vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ²æà J¸ï.n. gÀªÉÄñÀ, L¦J¸ï, r.f.¦. (vÀgÀ¨ÉÃw) ªÀÄvÀÄÛ f.J¸ï.¦.¦. ¸ÉÖÃmï £ÉÆÃqÀ¯ï D¦üøÀgï, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ²æà PÉ.J¸ï. ¸ÀvÀåªÀÄÆwð, LJJ¸ï, f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À gÀPÀëuÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, PÉÆ¥Àà¼À, ²æà E£ÁAiÀÄvï ¥ÁµÁ, PÀªÀiÁAqÉAmï, LDgï©, ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ, ²æà ¸ÉÆä PÀÄnÖ eÁdð, AiÀÄĤ¸É¥sï£À ªÀÄPÀ̼À vÀdÕgÀÄ, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ªÀÄvÀÄÛ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁAiÀiÁðUÁgÀzÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008