Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, June 30, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010, PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ gÀ¸ÀÆ¯ï ºÁUÀÆ ¸Á§Ä EªÀgÉÆqÀ£É PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ Då¥É DmÉÆà £ÀA. PÉJ-37/5494 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ vÉUÀÄÎ-¢¤ß JAzÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉà CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯Éà JqÀPÉÌ ªÁ°¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ JqÀUÁ°£À »A§qÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÁ||ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÉ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/10 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ r.J.ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉAV£ÀVqÀzÀ°èAiÀÄ PÁ¬Ä QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/10 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ PÁwðPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁwðPÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° vÉÆÃj¹zÀÄÝ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ PÁwðPÀ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀAzÉ °AUÉñÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄvÉÛÃ¯É ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ °AUÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®UÉñÀ ªÀÄqÉØÃgï gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ZÀªÀÄ£À¸Á§ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

4] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 121/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ. 29-06-2010 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JAPÉÌ UÀ¹ÛAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÀPÀët WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L (J¸ï), ºÉZï.¹ 107, 28, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 37.f. 302 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ ºÀt 1260=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2010 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀfÓ ¸Á|| PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 28- 29-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ²æà ¸Á¬Ä ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï zÀ »A¢£À PÀnÖUÉ ¨ÁV®zÀ ªÉÄðzÀÝ PÀ©âtzÀ QlQAiÀÄ ºÀ¼É Væïï QwÛ M¼ÀUÉ E½zÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï PËAlgï£À PɼÀUÉ ¢£ÉÃ-¢£Éà ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ a®ègÉà 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 5 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄļÀî £ÁtåUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/10 PÀ®A.457, 380 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Monday, June 28, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/10 PÀ®A:279,337,338,304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

¢£ÁAPÀ:26-6-10 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹, ºÁdjzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À mÁAmÁA ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-37/7331 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÁd£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ°è »AzÉ UÀ«²zÀݪÀÄä, ªÀÄjAiÀĪÀé, UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà, «ÃgÀAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, eÉÆåÃw J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ UÀÄzÉߥÀà£À ªÀÄoÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöå£ÀvÀ¢AzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁAmÁAzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, CzÀgÀ°èzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄgÁd, §¸ÀªÀgÁd, eÉÆåÃw, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, UÀ«²zÀݪÀÄä, «ÃgÀAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀĪÀé UÀAqÀ ºÀAZÁå¼À¥Àà »gÉêÀĤ ¸Á:ElV UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CAzÁ£ÀUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:²gÀÆgÀ, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà ¸Á:²gÀÆgÀ EªÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ gÉÃ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 6-00 ¦JAPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀÄAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ElV ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ PÁgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 6-45 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2010 PÀ®A 379, 511 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: £ÀzÁ¥sï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 150 gÀ°è MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ §zÀÄ«£À°è 5 ºÉZï.¦. ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï¢AzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀzsÀå ¨É¼É EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ PÀÆr¹zÀÝ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß AiÀiÁªÀ£ÉÆà ªÀåQÛ ©ZÀÄÑwÛzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ Nr ºÉÆÃV ¨É£ÀßwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ PÁ¯ÉÆä CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÁUÀ ©zÀÄÝ CªÀ£À JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ £À£Àß d«Ää£À §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ°è §AzÀÄ »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, HgÀ »jAiÀÄgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß EAzÀÄ vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®, ¹.¦.¹. £ÀA: 168 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ£ÁVgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°èUÉ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ w½AiÀÄ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2010 PÀ®A 323, 324, gÉ/« 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 55 ªÀµÀð eÁw; £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ªÉÄð£À «¼Á¸ÀzÀªÀ½gÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ JgÀqÀ£ÉÃzÀݪÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EnÖUÉ §nÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ PÉ® ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£À PÀqÉ 600-00 gÀÆ ¸Á® vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á® ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆn֢ݯÁè F «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÀPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ D¬ÄvÀÄ ¤£Àß ºÀt ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ E§âjUÀÆ ¸ÀºÀ §Ä¢Ý ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀiÁ§Ä¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ §eÁgÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè K£ÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. ªÀiÁ§Ä¸Á§£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ w½¹ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £À£Àß ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2010 PÀ®A 323, 324 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀAfºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ElÖAV PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ªÁqÀð, §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ElÖAVAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀ°¯Áè, ¨ÁQ G½¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ. JµÀÄÖ ¨Áj PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆnÖgÀ°¯Áè. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÁwæ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÁUÀ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ PÀArzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ DvÀ£À CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ " ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¸Á§, 27ªÀµÀð, ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸɣï¸Á§ 26 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß CtÚ CAf£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ HgÀ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/10, PÀ®A. 107, 151 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 75, 201, 80, 23 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉèÉÊ°£À°è §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ §Ar ºÀ£ÀĪÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ : 34 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ. G: MAmÉwÛ£À §Ar £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. ¸Á: EAzÁæ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 174/1997, 09/2000, 89/2003, 49/07, £ÉÃzÀÝgÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 134/10 PÀ®A.323,324,504,gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀĪÀÄ£À¥Àà ®ªÀiÁt ªÀ-34 PÀÆ°, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj. EªÀgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ J£À¯Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 135/10 PÀ®A.341,323,504, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 60 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ//®ªÀiÁt ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ D¹Û ¸ÀA§AzsÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÉÃ¸ï £ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ J£ÀÆ E®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸Àtß zÁåªÀÄ¥Àà ªÀ-35 ªÀµï eÁ// ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj ¯Éà ¨ÉÆøÀÄqÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß 97/10 PÀ®A 363 L.¦.¹.

¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ E§âjUÉ ºÉýzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀÄ-17 ªÀµÀð C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 27-6-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä eÉÆvÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ UËj¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:-26/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:-27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ ºÁªÀÅ vÀ£Àß Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 302. 201 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ 8.30 J.JA.PÉÌ ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ EzÉ CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ DzÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:65 eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á: ªÀiÁl®¢¤ß EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ. ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢ 26-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢ 27-06-10 ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÉÆüÀUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌgÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÉÌ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß J°èAiÉÆà ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀzÉêÀºÀ£ÀÄß ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, June 26, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀA§½ 42 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄ vÁ//f// PÉÆ¥Àà¼À. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÀݪÀé UÀAqÀ CA§tÚ 21 ªÀµÀð ¸Á// ºÁ®ªÀwð FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¸À®ÄªÁV J¯Áè PÀqÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÀgÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, gÀWÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀÄÄAqÀgÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÌqÁØV ©¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ E§âgÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ ªÉÆtPÁ°UÉ PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÀmÁÖV §® ¥ÀPÀÌr ¨É¤ßUÉ ¨sÁj vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAqÀgÀV gÀªÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ PÉgɧ¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è E¹àÃm dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÁgÀlV ¹QízÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃm dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 635-00, ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÁgÀlV EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 330-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ GªÀiÁzÉë FPÉAiÀÄÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ NzÀ®Ä §AiÀĹzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ CtÚ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð NzÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Q«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, June 24, 2010

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 93/2010 PÀ®A 406, 420 L¦¹

¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è ¸ÉßúÁ PÀªÀĶAiÀį JA§ zÀ¯Á° CAUÀr EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ "sÀvÀÛzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ zÀ¯Á° CAUÀr¬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀƪÀÄPÀÆj¤AzÀ PÁgÀlVUÉ §AzÀÄ DUÁUÉÎ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ zÀ¯Á° CAUÀrAiÀÄ° ¨sÀsÀvÀÛ Rj¢ ªÀiÁr CzÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄvÁÛ §0¢zÀÝ£ÀÄ. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ: 07-04-09 jAzÀ 10-09-10 gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 13 ¸Áj ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß gÀÆ. 32,51,498-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀtzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß Rj¢ü ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è gÀÆ. 6,40,000-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ PÀAw£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÀÆß G½zÀ gÀÆ. 26,11,498-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj PÉýzÀgÀÆ PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄAzÀÄqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ130/2010 PÀ®A 143,147,341,323,326,504,506, gÀ/« 149 L.¦¹.

¢: 23-06-2010 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ©gÀzÁgÀ EvÀgÉà 08 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆ0zÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀ0¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄ:R ¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 131/2010 PÀ®A 143,147,341,323,324,504,506, gÀ/« 149 L.¦¹.

¢: 23-06-2010 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀ0¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§gÀ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆ0zÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÀzÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄ:R ¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 97/10 PÀ®A 498(J), 509 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. & 3,4,6 r.¦. DåPïÖ. ºÁUÀÆ 67 L.n. DåPïÖ 2000.

¢£ÁAPÀ 10-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀiÁV gÀÆ. 1,11,100-00, 04 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀgÀzÀQëÃuÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ E£ÀÄß 01 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 06 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬Ĺ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ ¹ÃªÀÄAvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 25,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ½UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÝPÉÌ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¢:16-08-09 gÀAzÀÄ vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÁUÀ ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ªÁ¥À¸ï ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÁUÀ ¥ÀÄ£À: ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¢: 25-05-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï¢AzÀ vÀ£Àß ¥Àwß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¥ÀjavÀjUÉ, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÉĸÉeï PÀ½¹zÀÄÝ C®èzÉ ¢: 02-06-10 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 142/10 PÀ®A.110 E.ªÀÄvÀÄÛ ¹ ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ oÁuÉAiÀÄ ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.332 ¸ÀtÚ«ÃgÀtÚ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á AiÀiÁªÀ£ÁzÀgÀÆ wAr EzÀÝ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀæ §gÀæ¯ÉÃ, £À£Àßö£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆâ®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ PÀ®PÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 119/2010 PÀ®A 498 (J) 504,323,342,109, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-06-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÉÆÃd ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ gÀ«vÉÃd ªÀAiÀiÁ 26 ¸Á. PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀ«vÉÃd£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr PËægÀå ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà jÃw PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀvÁAqÀzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀzÁäªÀw JA§ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ JgÀqÉ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÉÆÃwÛzÀÄÝ PÀÆqÁ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ªÀiÁr JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, F LzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ C£ÀĸÁgÀªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 168/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw GªÀiÁªÀĺÉñÀéj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ, ¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É, aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 22-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4,30 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ©¹AiÀÄÆl ¹°AqÀgÀ£ÀÄß gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¨É½UÉÎ 09:15 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¹°AqÀgï PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀgÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ ¹°AqÀgï ¸ÀASÉå: 215787-J¸ï ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ £ÀA§gÀ w½¢¯Áè MlÄÖ 2 ¹°AqÀgïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀzÀjAzÀ vÁªÀÅ zÀAiÀĪÀiÁr C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß §A¢¹ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw" CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²zÀÝ°AUÀªÀÄä. f. ®AUÀn UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ G: ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É, PÀqÉèÁV®Ä ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 22-06-2010 gÀAzÀÄ ©¹AiÀÄÆl PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ ©¹AiÀÄÆl PÉÆÃuÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¢:- 22-06-2010 ªÀÄvÀÄÛ 23-06-2010 gÀ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¹¯ÉAqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Monday, June 21, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-15/12 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢, FgÀtÚ vÁ¬Ä FgÀªÀÄä ºÁUÀÆ CAf£ÉÃAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £É®Äè vËqÀÄ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß C£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr §gÀ®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAlUÉ ºÉÆÃV vËqÀ C£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉèÉtPÀ® ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¸ÁÌç¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌç¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁÌç¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2010 PÀ®A 279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 20-06-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. J¦-10/J.J£ï-1712 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æäªÁ¸ÀgÁdÄ, ¨Á®gÁd ºÁUÀÆ gÁªÀÄgÁd JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ºÀwÛgÀzÀ ºÀA¥À¸ÁUÀgÀPÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¦JªÀiï¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ JªÀiï.J¯ï.J. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-21/673 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è §¤ßVÃqÀzÀ PÁåA¥ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §®PÉÌ wgÀÄV¹ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£Á£À PÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà F C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ-ªÉÊUÀgÀåªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.115/2010 PÀ®A 279 L¦¹ & 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 19-06-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÁæ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J 34/1925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ N«Ä¤PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 05/J£ï.3956 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/2010 PÀ®A 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAvÉçAiÀÄ°£À°è ¸ÀAvÉUÉ §AzÀ d£ÀjUÉ PÀrªÉÄ zsÀgÀzÀ°è ªÉƨÉÊ¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ½AzÀ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ºÉý DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀAvÀºÀ 06 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 05 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 10,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 11 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, June 19, 2010



¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

¢£ÁAPÀ 17-06-2010 jAzÀ 21-06-2010 gÀªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÀ«ªÀÄoÀzÀ ²æÃUÀ¼À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è EAzÀÄ ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

Friday, June 18, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 17-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ CA§jõÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ CA§jõÀ£ÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï-aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉAPÀlVj PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À wgÀÄ«£À°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ºÀvÉÆÃn vÀ¦à CA§gÉñÀ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨ÁAqÀUÀ°èUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ DUÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CA§gÉñÀ EªÀ£À ¨Á¬Ä §®UÀqÉ vÀÄnAiÀÄ M¼ÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. DvÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 17-06-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 340-00 gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁè¹Pï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ:- 17-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CPÀâgï C° vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉõÁgÉrØ PÁ¯ÉÆä, ¨ÉÃvÀAZÀgÀè vÁ: zÉÆÃt f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï(J.¦) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀfÃgï ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð FvÀ£À ºÉAqÀw ¸À«ÄãÁ EªÀ¼ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà aAvɬÄAzÀ £ÀfÃgï£ÀÄ ºÉaÑ£À ªÀÄzsÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è FgÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀªÀå UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2010 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹.

¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2005 jAzÀ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁæAZï ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï CAvÁ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2010 gÀAzÀÄ 03-30 ¦.JA PÉÌ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦üøÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠l¥Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß HgÀ°è ºÀAZÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è D¦Ã¸ÀzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁÖgï aÃlÄ wAzÀÄ ¸ÁÖgï aÃl£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß D¦üøÀzÀ°è MUÉ¢zÀÄÝ AiÀiÁPÉ MUÉ¢ vÉUÉzÀÄPÉÆà ¤£ÀUÉãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ, ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÁ CAvÁ ¨ÉÊzÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÀjzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛà £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ & 183, 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 17-06-2010 gÀAzÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®ºÀj qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀiÁgÀÄw EArPÁ PÁgÀ£À ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2010 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢: 17-06-10 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁrUÉÃgÀ E§âgÀÆ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå 1) ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) »gÉÃAiÀĪÀÄ£À¥Àà, 3) ¸ÀtÚAiÀĪÀÄ£À¥Àà DvÀ£À C½AiÀÄA¢gÁzÀ 4) ¨sÉÆÃUɱÀ vÀA¢ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ªÀįÁè¥ÀÆgÀ 5) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀįÁè¥ÀÄgÀ, 6) FgÀ¥Àà vÀA¢ CA¢UÁ®¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ, 7) PÉ.dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÉîà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøï PÉÆÃqÀÄwÛj F HgÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀݪÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛj K£À¯Éà £Á£ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸À夢ݤ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAUÉ J®ègÀÆ PÉý¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ GgÀĪÀ®Ä PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ F HgÀ°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, June 17, 2010





¸Á¥sïÖ ¹Ì¯ï vÀgÀ¨ÉÃw
¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢üUÀ¼À ªÀÄ£ÉÆøÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸Á¥sïÖ ¹Ì¯ï vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14-06-2010 jAzÀ 19-06-2010 gÀªÀgÉUÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæxÀªÀÄ vÀAqÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆtðUÉÆArzÀÄÝÝ, JgÀqÀ£Éà vÀAqÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²æà F±ÀégïZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L.¦.J¸ï., f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. ²æà ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ¦.L r.¹.Dgï.© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ²æà QgÀt ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

Wednesday, June 16, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 15-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀĺÀä¢üAiÀÄ ±Á¯ÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E¯Á» qÉPÉÆÃgÉlgÀì ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁèªÀÄgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J. 37 PÀÆå 4829 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »A§qÀPÉÌ vÀgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 15-06-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉAPÀlVjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÀèAqÀgÀ £ÀA PÉ.J. 37 PÀÆå 2901 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ dÆåw ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÊ / ªÉÆÃmÁj£À ªÀÄÄAzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÉÊqï ºÁPÀ®Ä ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ MªÉÄä¯É §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA PÉ.J. 37 -5472 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀQ«AiÀÄ ªÀÄ°ØUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä½UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉʬÄAzÀ ªÉÆÃtPÉÊAiÀĪÀgÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ dÆåw EªÀ½UÉ §®ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉAPÀ¥Àà EvÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ZɮĪÀgÁd, ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÆë G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¦£À°è gÀÆ. 5,000-00 UÀ¼À ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ CqÀZÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÁ¥À¸ï PÀlÖ®Ä DVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ 2-3 ¨Áj ¸Á® AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¢:- 13-06-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ (1) ¨Éé UÀAqÀ gÁd¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ (2) ªÀiÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨Éé EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ " J¯Éà ¸ÀƼÉà ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¤Ã£ÀÄ, ¤£Àß UÀAqÀ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj" CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¼ÀÄ £À£Àß §®UÉÊ wgÀÄ« §rUɬÄAzÀ §rzÀ¼ÀÄ. C®èzÉà JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ZÀÆjzÀ¼ÀÄ. ªÀiÁAiÀiÁ EªÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ ªÀiÁAiÀiÁ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Monday, June 14, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2010 PÀ®A 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆà ºÀvÁå ¤ªÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁ¬ÄzÉ 1964

¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ 02 PÉÆoÀrAiÉƼÀUÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁzÀAvÀºÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,000-00. 02 PÀ©âtzÀ ªÀÄZÀÄÑ (ZÀÆj) 02 PÀ©âtzÀ vÀPÀÌr ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉ.f.AiÀÄ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2010 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAZÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà CAUÀr 45 ªÀµÀð ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, 2] gÀ« vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà 29 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ»§Æ§Ä £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr 35 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 4] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀØgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. 5] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 6] DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw.    7] «±Àé£ÁxÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ °AUÀgÁd PÁåA¥ï ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸ï.L. (C.«) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 42,150-00, 06 ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    :

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-13-06-2010 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ®Qëöä gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ EAqÀ¹ÖçÃeï «Ä¯ïUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î£À MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 40,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2010 PÀ®A 498 (J), 323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À£ÀÄß ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ£ÀPÉÃgÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ FgÀªÀÄä E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QjQj EzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ FUÉÎ 5 wAUÀ¼À »AzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÉjUÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ºÉjUÉ PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ gÉñÀ£ï PÁqÀð CªÀ±Àå«zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 12-06-10 gÀAzÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ, ºÉjUÉ PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ gÉñÀ£ï PÁqÀð UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÁ¬Ä FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ºÀ¯ÁÌ ¸ÀƼÉà E°è AiÀiÁPÉ §A¢j CAvÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 13-06-2010 gÀAzÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dAiÀIJæà ªÉÆÃmÁgÀì ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â n¥ÀàgÀ £ÀA- PÉ.J- 35/5838 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ¥Á® FvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

¢: 13-06-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¸ÁÖ÷åAq ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAq M¼ÀUÉ PÀ« £ÉgÀ½£À°è vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ C°è ¤AvÀªÀgÀÄ CAvÀ PÀÆVzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦¹-81 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¥ÀÅ£À" ¥ÀÅ£À" «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±Á«ÄÃzÀC° @ ±Á«ÄÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ §AqÉtÂÚ, ªÀ: 26, eÁ: ªÀÄĹèÃA, G: UËArPÉ®¸À ¸Á: §¤ßVqÀzÀ PÁåA¥ UÀAUÁªÀw, CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è C°è CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄ0eÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-06-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA. PÉJ-37/Dgï-4658 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀAPÀæ¥Àà PÁgÀ¨Áj EvÀ£À£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉA¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV vÀªÀÄä HgÀÄ PÀQ̺À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj zÁn §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ¨sÁ« ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA. RDGW02712 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà mÁæöåPÀÖgÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹ mÉæîgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §® ¨sÁUÀzÀ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄÄA¢£À qÀÆ«ÄUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà PÁgÀ¨sÁj EvÀ£À ºÀuÉUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Sunday, June 13, 2010

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/10 PÀ®A.279, 337, L¦¹ & 187 L.JªÀiï.«.CPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀvÀªÁ®gï ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á//ªÀiÁ¸ÀPÀnÖ EªÀvÀ ¨ÉÊPï £ÀA.PÉ.J.19/PÀÆå.8074 ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ ºÁUÀÆ vÀAVAiÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÉÊPï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPï UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/10 PÀ®A.308, 338, L¦¹.

¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀqÀgÀnÖ ªÀAiÀÄ-45 PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// N§¼À§Ar ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ [1]gɺÀªÀiÁ£À ¸Á¨ï PÀ¥Á° PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£ï PÀ£ÀPÀVj WÀlPÀ [2] dA§AiÀÄå PÉ.E.©.dƤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï PÀ£ÀPÀVj WÀlPÀ EªÀgÀÄ «zÀÄåvÀ vÀAw PÀmï CVzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀÄÝ «zÀÄåvï vÀAw jÃ¥ÉãjAiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÀåQÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀ£À PÀqɬÄAzÀ jÃ¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «zÀÄåvï vÀUÀÄ° gÁªÀÄtÚ¤UÉ PÉÊ, PÁ®ÄUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2010 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁtzÁ¼À¢AzÀ UÀÄqÀØzÀºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÁUÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ zÀħâPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¤Ã®ªÀÄä FPÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Áeï PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ 11.45 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/10 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.00 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁzÉÃUËqÀ vÀA/ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀÆqÀÆègÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 6-7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ JgÀqÀÄ ºÁ¸ÀÄ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ PÉýzÁUÀ §AqÉ CxÀªÁ ºÀt PÉÆlÖgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §AqÉ PÉÆqÀªÀAvÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÁ¸ÀÄ §AqÉ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦qÀتÀÄä ¸Á.ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà vÀA/ UËqÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, ªÉÆ£Éß ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É UÀÄzÀÄÝ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆÃjzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¤ZÀÑtÂPÉ ElÄÖ ªÀiÁ½UÉ ºÀwÛ UÀÄzÀÄÝ ªÀÄÄaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ Hj¤AzÀ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà¤UÉ ¤£Éß AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÊzÁr¢j CAvÁ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä ¨Á®¥Àà, vÀAV ºÀA¥ÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 11.30 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÉÃtªÀÄä UÀA/ ¨Á®¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦qÀتÀÄä EªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦qÀتÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝjAzÀ CzÉà «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¨Á®¥Àà¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉeÉÓ ZÀ¦àUÉ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 11.00 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, June 12, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉƪÀÄqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀAiÀĬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄQ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §ªÀÄzÀÄ ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¦ügÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ zÁjAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁ¢vÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀQîgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Á»Ã£ï EªÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ªÉĺÀªÀÄÆzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ §rAiÀÄÄwÛÃj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Éà £Á£ÀÄ PÀ¼Àî£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÉÄãÀÄ HgÀ°è £Á£Éà ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ ªÀQî¤zÉÝÃ£É ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ ºÁQ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä. ¨sÁUÀåªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.24/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 07-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÁgÁªÀÄw UÀAqÀ D±ÉÆÃPÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¢æ©¸Á®¹AUï vÀA¢ C±ÉÆÃPÀ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆÖÃ. §æ¸ÁÖVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁ¯ÁVvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¢æ©¸Á® ¹AUï vÀA¢ C±ÉÆÃPÀ ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 10-06-10 gÀAzÀÄ «ªÀÄì D¸ÀévÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°èè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Friday, June 11, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 10-06-2010 gÀAzÀÄ J¸ï.ªÀÄ»§Æ§¦ÃgÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: ¥ÉÃAnAUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J.n.Dgï. ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.21/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 09-06-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ C®è°è ¸Á®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀÄPÀ£ÀÆj£À F¸ÀÖ£Àð QAUï UÁæ£ÉÊmï PÀA¥À¤AiÀÄ PÁéjAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 10-06-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UËj±ÀAPÀgÀ gÉʸÀ «Ä®èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J. 37 PÀÆå 6355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-1190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®§ÄdPÉÌ, JqÀ ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÀªÀiÁð¸À EvÀ¤UÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À ¸ÉÊ/ ªÉÆà »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÉÄÊ§Æ§Ä vÀAzÉ r. ºÀĸÉãÀ¸Á§ qÀªÀiÁt ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï EvÀ¤UÉ ¸ÀºÁ §®PÀtÂÚ£À G©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2010 PÀ®A 304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ:10-6-2010 gÀAzÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÃWÁ @ ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀÄå FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄà 2006 gÀ°è DgÉÆæ £ÀA:1£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀiÁªÀ «ÃgÀAiÀÄå, CvÉÛ §¸ÀªÀuÉÚªÀÄä, ¨sÁªÀ ªÀĺÉñÀ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÉâvÁ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è K£ÀÄ vÀA¢Ã E£ÀÄß ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ C®èzÉÃ, «Ä°Öç¬ÄAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄð£ÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀÄå, EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¢:10-6-10 gÀAzÀÄ 8-30 JJAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OóµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ C°èAzÀ CA§Äå¯É£ïìzÀ°è UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀt, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

10-06-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¹AzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ w½zÀÄ vÀPÀët Q¶ÌAzÀ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J 37/eÉ.6584 EgÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.08/7797 CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ±ÀgÀt §¸ÀªÀ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

Wednesday, June 9, 2010

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 83/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢: 08-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹zÀݧ¸ÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-33/E-6425 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÆgÀ¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¤«ÄvÀå PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ LZÀgï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/6707 £ÉÃzÀÝgÀ C¯Áè¨sÀPÀë ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üsAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¹zÀݧ¸ÀAiÀÄå E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ E§âgÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, Q«UÉ, ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ PÁAiÉÄÝ.

ªÁ¢ ¥ÀæwªÁVUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À EzÀÄÝ, C®èzÉà ¹«¯ï PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, FUÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀªÉ ¢£Éà ¢£Éà ªÉʱÀªÀÄå ºÉZÁÑUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ C®èzÉà WÉÆÃgÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼ÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ, D¹Û-¥Á¹Û £ÀµÀÖªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÝ ªÉÄjUÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

Saturday, June 5, 2010

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2010 PÀ®A 279, 304 (J) &187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 04/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÉÆæ CrªÉ¥Àà£ÀÄ mÁæPÀÖgï ªÁºÀ£À £ÀA: MC. 29-V-8931 CzÀgÀ mÁæ° £À0 MC. 29-V-8932 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄ zÁnzÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÁdÄ PÀZÁÑgÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è £ÀqɬĹzÁUÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄqÀUÁqïð ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ªÀĺÁAvÀ¥Àà£ÀÄ ©zÀÄØ JqÀUÀqÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÁ°UÉ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ J®§Ä ºÉÆgÀ §A¢zÀÄØ ºÁUÀÄ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄØ CzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄØ CzÉ.                 

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹.

¢: 23-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÉjUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀA¦èAiÀÄ D¸ÀàvÉæÉUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV¢ÝAzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ C°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢: 24-03-10 gÀAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CªÀgÀ vÁ¬Ä ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°zÀÝ C®ªÀiÁgÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ 1} CAzÁdÄ 2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉ£À, 2} CAzÁdÄ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 3} CAzÁdÄ 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ ¨ÉÉAqÉƯÉ, 4} CAzÁdÄ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ 3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, 5} CAzÁdÄ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ vÀÄAqÁzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ CAzÁdÄ 2 vÉƯÉAiÀÄ ¨ÉɽîAiÀÄ GqÀzÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉAiÀÄ 3 ¨Éɽî PÁ®ÎqÀUÀ, ºÁUÀÆ ¨ÉɽîAiÀÄ ¥ÀÇeÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CAzÁdÄ 4 vÉƯÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400/- gÀÆ, UÀ¼ÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è PÁtÄwÛ®è £ÁªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝg.É MlÄÖ 4 ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ: 40,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉɽîAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 9 vÉÆ¯É C.Q. gÀÆ: 2700/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 400/- gÀÆ, UÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÉ½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj, 43,100/- gÀÆ, UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1} zÀÄgÀUÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §UÀrªÀiÁå¼À, 2} zÀÄgÀUÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, 3} ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, J¯ÁègÀÄ ¸Á: UÀÄqÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀîÀvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛg.É CAvÀ PÁgÀlV ¥ÉǰøÀ oÁuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀÀ FUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.10/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢: 04-06-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ªÉÄÃvÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÀ£Àß d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ vÀUÀqÀÄUÀ½UÉ vÀAw ©ÃUÀAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¸À«ð¸ï ªÀAiÀÄågï PÀmÁÖV DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÆåvï vÀUÀ° ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2010 PÀ®A 376 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 05-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀégÁdåA UÀAqÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ PÀÄ¥ÀàZÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 2£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 04-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨ËèeïUÉ ºÀÄPïì ºÁPÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀvÀßPÀĪÀiÁj EªÀ½UÉ zÉÆqÀØ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ ¯ÉÊmï D¥sï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ zÉÆqÀØ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÉ£ÀÄ. gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qgï Qgï CAvÁ ªÀÄAZÀzÀ ±À§Ý DVzÀÄÝ, F ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ F ±À§Ý DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ¯ÉÊmï ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀÄå EªÀ½UÉ PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ gÀªÀÄå½UÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀįÁè, CªÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ eÉÆÃgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ w½¸À¨ÉÃqÁ, ¤£Àß PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÁ¬Ä ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄzÀPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 8 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 309 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÁæuÉñÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄAqÀgÀVAiÀÄ zÀ¯Á° CAUÀrAiÉÆAzÀgÀ°è ©Ãd ºÁUÀÆ UÉƧâgÀPÉÌ gÀÆ. 60,000-00 UÀ¼À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀjAzÀ gÀÆ. 25,000-00 UÀ¼À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁrzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼À ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¸ÀzÀgÀ ¥ÁæuÉñÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ªÁ¯Á¥ÀÄgÀ ¸Á: ºÀ£ÀPÀÄAn EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2010 PÀ®A 323, 324, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ.5000/- PÉÆqÀĪÀAvÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV ªÀiÁvÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆlÖ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ "ÉzÀªÀnÖUÉ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢: 03.06.10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ¨ÉèÃr¤AzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁQzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀÆqÁ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-06-2010 gÀAzÀÄ UÁAiÀļÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄgÀt ¹.Dgï.¦.J¥sï ¥Éưøï PÁ£Àì¸ÉÖç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / Dgï. 3486 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÄPÀßnÖ¬ÄAzÀ E®PÀ¯ïUÉ ©.J ¥ÀjPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ zÁn 4 Q. «Äà ºÉÆzÀ £ÀAvÀgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄzÀÄªÉ ºÀAzÀgÀ vÀ¥Àà®Ä VqÀPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 01-30 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄgÀt ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á.§ÄPÀßnÖ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¦.¹ 2629 ²æà J£ï.JA ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄgÀt FvÀ£ÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îAiÀÄ°è E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Wednesday, June 2, 2010

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149, L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀqÀV EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ£À½îAiÀÄ°è ²æà §ÄqÀتÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÁæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©PÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ªÀÄgÉÃUËqÀæÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆ£Éß J¯ÉPÀë£ïzÀ°è PÁqÀð E®èzÀªÀjUÉ NlÄ ºÁQ¹Ã §gÀÄwÛÃjÀ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 135/2010 PÀ®A : 143,147,323,504,506, gÉ/«.149 L.¦.¹

¢:01/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀģɥÀPÀÌzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁQzÀÝPÉÌ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤AzÀ°è eÁUÉ EzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ£À CAV »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ® 186,504,506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-20 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ (vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ) vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ KPÁJQ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ EAzÉà £ÀªÀÄUÉ eÁw ºÁUÀÆ GvÀà£Àß ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÀÛ ¸À¨sÉUÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149, L¦¹

©PÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ ªÀÄgÉÃUËqÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀ«¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ F±ÀégÀUËqÀ PÀÄgÀqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ ªÀÄgÉÃUËqÀæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ J¯Éà PÀÄgÀħ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/10 PÀ®A.279,338, L.¦.¹. gÉ.«.187 L.JªÀiï.«. CPÀÖ.

¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÁ°äÃQ 30 ªÀµÀð ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ vÁ// PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÉÆA¢UÉ CUÀ¼ÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ vÀ£Àß N¥É£ï mÁæªÉ®gï ¯Áj £ÀA.ºÉZï Cgï-38/JªÀiï-3596 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀngÀĪÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ.9607 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï ¤Ãr PÉüÀUÉ ©½¹ ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÁUÀ ¸ÁUÀgÀ qÁ¨Á ªÀÄÄAzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA: 20/10 PÀ®A: 174 ¹Cg惡

±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå ªÉÄÊ£À½î, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄÄ ¢:1-6-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÉ vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬Ä zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è 7-8 Cr vÀUÀÄÎ ©zÀÝ ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 80/10 PÀ®A 63 PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝ 1957 PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DAzÁæ ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (01) «gÉñÀ ºÁUÀÆ (02) CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä «rAiÉÆà ¥Á®ðgï CAUÀrUÀ¼À°è vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV »A¢, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À £ÀPÀ° r.«.r. PÁå¸ÉlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 79/10 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 56, 201 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹.©.J¸ï. UÀAeïzÀ°è §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆÃgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ¯ï ºÁ:ªÀ:- dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 06-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 41/10, PÀ®A. 279,304 [J] L¦¹& 187 LJA« DPÀÖ .

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-15 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉ.J.25-J¥sï 2656 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À PÉÆqÀPÀt ¸Á: PÀĪÀÄmÁ ºÁ:ªÀ: ®PÉëöäñÀégÀ r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §ÈAzÁªÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå UÉÆAqÀ¨Á¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ¸Á: E®PÀ®è ºÁªÀ: §AqÉç¸À¥Àà PÁåA¥ï EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ Q«ÄAiÀÄ°è, ¨Á¬Ä, ªÀÄÆV£À°è PÉÆAPÀ¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/10 PÀ®A 279,304 [J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA, 78/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢: 12-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄØ. ¢: 13-05-10 gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 05-30, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀÝ PɼÀUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ. M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁgÀz°èzÀÝÀ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 10 ½ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q. gÀÆ: 1,05,000/-, ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, C.Q. gÀÆ: 4000/-, 3 ®UÀßzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 12,000/-, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/-, »ÃUÉ CAzÁdÄ MlÄÖ 1,23,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 12-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 13-05-10, gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ læAPï£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉɽîAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀļÀÄ, ªÀÄzĪÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2000/- læAPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1} ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, 2} FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J¯ÉPÀÆrV, 3} FgÀtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, 4} zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, J¯ÁègÀÄ ¸Á: UÀÄqÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/10 PÀ®A: 279,337, 338 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄA¢£À ¤AUÀªÀé PÀtUÀ¯ï J£ÀÄߪÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ PÀnÖ, PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ ºÉÆgÀ®Ä §mÉÖ ²A¨É vÀgÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É »AzÉ gÀ¸ÀƯï J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÁªÀÅ ¸ÀºÀ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ & ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ gÀ¸ÀƯï J£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008