Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, June 30, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/2010, PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ gÀ¸ÀÆ¯ï ºÁUÀÆ ¸Á§Ä EªÀgÉÆqÀ£É PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ºÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ Då¥É DmÉÆà £ÀA. PÉJ-37/5494 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ªÀÄnÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ DmÉÆêÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄÄ vÉUÀÄÎ-¢¤ß JAzÀÄ ¯ÉQ̸ÀzÉà CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ M«ÄäAzÀ MªÀÄä¯Éà JqÀPÉÌ ªÁ°¹zÀÝjAzÀ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ JqÀUÁ°£À »A§qÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÁ||ZÀAzÀæ¥Àà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ CzÉ

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/10 PÀ®A. 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀiÁªÀ r.J.ºÁ®¸ÀªÀÄÄzÀæ ªÀQîgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉAV£ÀVqÀzÀ°èAiÀÄ PÁ¬Ä QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/10 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆæ PÁwðPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁwðPÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¥Àà° vÉÆÃj¹zÀÄÝ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ PÁwðPÀ ºÁUÀÆ EvÀ£À vÀAzÉ °AUÉñÀ E§âgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀÄvÉÛÃ¯É ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ °AUÉñÀ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄ®UÉñÀ ªÀÄqÉØÃgï gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ©r¸À®Ä §AzÀ ZÀªÀÄ£À¸Á§ JA§ÄªÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

4] ¥Éǰøï oÁuÉ ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 121/2010 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ. 29-06-2010 gÀAzÀÄ 06-00 ¦.JAPÉÌ UÀ¹ÛAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ EAzÀgÀV UÁæªÀÄzÀ°è N.¹ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ vÀPÀët WÀlPÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.J¸ï.L (J¸ï), ºÉZï.¹ 107, 28, gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J 37.f. 302 gÀ°è ºÉÆgÀlÄ EAzÀgÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ dÆeÁlzÀ ºÀt 1260=00 gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2010 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 29-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà PÀfÓ ¸Á|| PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 28- 29-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ£ÀPÀVjAiÀÄ ªÁ°äÃQ ªÀÈvÀÛ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°èzÀÝ ²æà ¸Á¬Ä ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï zÀ »A¢£À PÀnÖUÉ ¨ÁV®zÀ ªÉÄðzÀÝ PÀ©âtzÀ QlQAiÀÄ ºÀ¼É Væïï QwÛ M¼ÀUÉ E½zÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ágï & gɸÉÆÖÃgÉAmï PËAlgï£À PɼÀUÉ ¢£ÉÃ-¢£Éà ¸ÀAUÀ滹nÖzÀÝ a®ègÉà 1, 2 ªÀÄvÀÄÛ 5 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ªÀÄÄR¨É¯ÉAiÀÄļÀî £ÁtåUÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/10 PÀ®A.457, 380 L¦¹ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

Monday, June 28, 2010

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/10 PÀ®A:279,337,338,304(J) L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJA« CPïÖ

¢£ÁAPÀ:26-6-10 gÀAzÀÄ 5-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁzÀ §UÉÎ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr, UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ G¥ÀZÀj¹, ºÁdjzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ 4-30 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£À mÁAmÁA ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ-37/7331 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À FvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÁd£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ°è »AzÉ UÀ«²zÀݪÀÄä, ªÀÄjAiÀĪÀé, UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà, «ÃgÀAiÀÄå, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, eÉÆåÃw J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ UÀÄzÉߥÀà£À ªÀÄoÀzÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß PÁgï£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöå£ÀvÀ¢AzÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁAmÁAzÀ §®¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV, CzÀgÀ°èzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄgÁd, §¸ÀªÀgÁd, eÉÆåÃw, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, UÀ«²zÀݪÀÄä, «ÃgÀAiÀÄå EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ªÀÄjAiÀĪÀé UÀAqÀ ºÀAZÁå¼À¥Àà »gÉêÀĤ ¸Á:ElV UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ CAzÁ£ÀUËqÀ ºÁ¼ÀPÉÃj ¸Á:²gÀÆgÀ, ¨ÉêÀÇgÀ¥Àà ¸Á:²gÀÆgÀ EªÀjUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀzÀUÀUÉ gÉÃ¥sÀgï ªÀiÁrzÀÄÝ, PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 6-00 ¦JAPÉÌ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀÄAmÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ ªÀiÁUÀðªÀÄzsÉå ElV ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ PÁgï ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÄÝzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 6-45 ¦JAPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 169/2010 PÀ®A 379, 511 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀiï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, eÁw: £ÀzÁ¥sï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄgÀ½ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀ¼ÀîzÀ PÀqÉUÉ ¸ÀªÉð £ÀA: 150 gÀ°è MAzÀƪÀgÉ JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d«ÄãÀzÀ §zÀÄ«£À°è 5 ºÉZï.¦. ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß PÀÆr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï¢AzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄÆ®PÀ £À£Àß d«ÄäUÉ ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀÄvÉÛãÉ. CzÀgÀ°è ¸ÀzsÀå ¨É¼É EgÀĪÀÅ¢¯Áè. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¥ÀPÀÌzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ ¯Á¯ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À ºÀwÛgÀ PÀÆr¹zÀÝ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÉÆÃmÁgï£ÀÄß AiÀiÁªÀ£ÉÆà ªÀåQÛ ©ZÀÄÑwÛzÀÄÝ, DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ Nr ºÉÆÃV ¨É£ÀßwÛ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä DvÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ PɼÀUÉ ©zÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¯ï¸Á§ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð, ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ, ¸ÀÄvÀÆÛgÀÄ PÁ¯ÉÆä CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÁUÀ ©zÀÄÝ CªÀ£À JqÀUÀqÉ ZÀ¥ÉàUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ £À£Àß d«Ää£À §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¥ÀA¥À¸Émï ªÉÆÃmÁgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀߥÀnÖzÀÄÝ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ HgÀ°è §AzÀÄ »jAiÀÄjUÉ «ZÁj¹zÀÄÝ, HgÀ »jAiÀÄgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß EAzÀÄ vÀqÀªÁV vÀªÀÄä°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt CªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä £À£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 170/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ²æà ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®, ¹.¦.¹. £ÀA: 168 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀAeÉ 7:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ£ÁVgÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ C°èUÉ Nr ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ªÀåQÛUÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ. DvÀ£ÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. C°è ¸ÉÃjzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä UÁAiÀiÁ¼ÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà «ªÀgÀ w½AiÀÄ°¯Áè. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 CAvÁ EvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA§gï: PÉ.J-06/ ©-5779 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 171/2010 PÀ®A 323, 324, gÉ/« 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ºÀÄ°UɪÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 55 ªÀµÀð eÁw; £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£Á£ÀÄ ªÉÄð£À «¼Á¸ÀzÀªÀ½gÀÄvÉÛãÉ. £À£ÀUÉ £Á®ÄÌ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ JgÀqÀ£ÉÃzÀݪÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ EnÖUÉ §nÖAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. FUÀ PÉ® ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£À PÀqÉ 600-00 gÀÆ ¸Á® vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. DvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¸Á® ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆn֢ݯÁè F «µÀAiÀÄzÀ°è £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ ¸ÀPÀæ¥Àà EªÀgÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ: 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà¤UÉ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ ºÀt ªÁ¥À¸ÀÄì PÉýzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ D¬ÄvÀÄ ¤£Àß ºÀt ªÀÄÄnÖ¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. F «µÀAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ E§âjUÀÆ ¸ÀºÀ §Ä¢Ý ºÉýzÉêÀÅ. ¢£ÁAPÀ: 27-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ ªÀiÁ§Ä¸Á§ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ §eÁgÀ ºÀwÛgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè K£ÀÄ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ¸ÀPÀæ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ §qÉzÀ£ÀÄ. ªÀiÁ§Ä¸Á§£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ §qÉAiÀÄ ºÀwÛzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä »jAiÀÄjUÉ w½¹ vÀªÀÄä°è vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÀUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä £À£Àß ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 172/2010 PÀ®A 323, 324 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÀAfºÁ¼À, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ElÖAV PÉ®¸À ¸Á: 4£Éà ªÁqÀð, §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ £Á®ÄÌ ¸Á«gÀ ElÖAVAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀ°¯Áè, ¨ÁQ G½¹PÉÆArzÀÝ£ÀÄ. JµÀÄÖ ¨Áj PÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆnÖgÀ°¯Áè. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:- 26-06-2010 gÁwæ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀt PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ DvÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §AzÁUÀ gÁwæ 8:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ PÀArzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ £À£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ¨ÁQ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ DvÀ£À CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÆ PÀÆr £À£ÀUÉ " ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ, £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ E§âgÀÆ PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀgÀÄ. CªÀgÀ°è ¸ÉÆêÀÄtÚ£ÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀÄßgÀ¸Á§, 27ªÀµÀð, ªÀĺÀªÀÄäzÀ ¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸɣï¸Á§ 26 ªÀµÀð, EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß CtÚ CAf£ÉÃAiÀÄ FvÀ£ÀÄ HgÀ°è EgÀzÉà EzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¸ÀAeÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁV DvÀ£ÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¸À°è¸ÀĪÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/10, PÀ®A. 107, 151 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 75, 201, 80, 23 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2010 gÀAzÀÄ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀAvÉèÉÊ°£À°è §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ §Ar ºÀ£ÀĪÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ : 34 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ. G: MAmÉwÛ£À §Ar £ÀqɸÀĪÀÅzÀÄ. ¸Á: EAzÁæ£ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 174/1997, 09/2000, 89/2003, 49/07, £ÉÃzÀÝgÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸Àé¨sÁªÀzÀªÀ£ÁVzÀÝjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 11-00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.     

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 134/10 PÀ®A.323,324,504,gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ UÀÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚAiÀĪÀÄ£À¥Àà ®ªÀiÁt ªÀ-34 PÀÆ°, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj. EªÀgÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ J£À¯Éà ¤£ÀUÉ JµÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß 135/10 PÀ®A.341,323,504, gÉ.«.34 L.¦.¹.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 60 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ//®ªÀiÁt ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ D¹Û ¸ÀA§AzsÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÉÃ¸ï £ÀÄß ªÁ¥À¸ÀÄì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃAiÀiÁ J£ÀÆ E®è CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV DgÉÆæ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ¸Àtß zÁåªÀÄ¥Àà ªÀ-35 ªÀµï eÁ// ®ªÀiÁt ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸Á// PÀÄtÂÃPÉÃj ¯Éà ¨ÉÆøÀÄqÉ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÀÄzÀ®èzÉà PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃr §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß 97/10 PÀ®A 363 L.¦.¹.

¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà JA§ÄªÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F «µÀAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ UÉÆvÁÛV F jÃw ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ E§âjUÉ ºÉýzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ºÀÄ°UɪÀÄä ªÀAiÀÄ-17 ªÀµÀð C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ¢£ÁAPÀ: 27-6-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ vÀAzÉ vÁ¬Ä eÉÆvÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ ±ÀgÀt¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀVAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀgÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 13/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ UËj¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°èzÀÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:-26/06/10 gÀAzÀÄ gÁwæ ¤ÃgÀÄ PÀlÖ®Ä ºÉÆÃV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ C°èAiÉÄà ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ:-27/06/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «µÀzÀ ºÁªÀÅ vÀ£Àß Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/10 PÀ®A 302. 201 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27-06-2010 gÀAzÀÄ 8.30 J.JA.PÉÌ ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°è CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ EzÉ CAvÁ ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄ. PÀÆqÀ¯Éà £Á£ÀÄ WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr C°è ºÁdjzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ DzÀ£ÀUËqÀ vÀA¢ CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÉÆÃ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ:65 eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ ¸Á: ªÀiÁl®¢¤ß EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ. ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢ 26-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüɬÄAzÀ ¢ 27-06-10 ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5.00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÉÆüÀUÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌgÀ«ÄðUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÉÌ C¥ÀjavÀ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 52 ªÀµÀð ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß J°èAiÉÆà ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀzÉêÀºÀ£ÀÄß ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è vÀAzÀÄ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Saturday, June 26, 2010

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁ𢠨Á¼À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀA§½ 42 ªÀµÀð eÁ// PÀÄgÀħgÀ ¸Á// ¨ÉÃlUÉÃj UÁæªÀÄ vÁ//f// PÉÆ¥Àà¼À. ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÀݪÀé UÀAqÀ CA§tÚ 21 ªÀµÀð ¸Á// ºÁ®ªÀwð FPÉUÉ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ J¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÄÝ FUÉÎ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄÄ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¸À®ÄªÁV J¯Áè PÀqÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁVzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FPÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ¯ÁPÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2010 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÀgÀ£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, gÀWÀÄ£ÁxÀ£ÀºÀ½îAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀÄÄAqÀgÀV PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹ÌqÁØV ©¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £Á£ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ E§âgÀÆ ¸Á: C¼ÀªÀAr CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À¤UÉ ªÉÆtPÁ°UÉ PÁ® ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÀĺÁAvÉñÀ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÀmÁÖV §® ¥ÀPÀÌr ¨É¤ßUÉ ¨sÁj vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E§âgÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄAqÀgÀV gÀªÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ PÉgɧ¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è E¹àÃm dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÁgÀlV ¹QízÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀjAzÀ E¹àÃm dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 635-00, ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÅöÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 24-06-2010 gÀAzÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ £ÀªÀ° PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸À×¼ÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Àà, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁ: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: PÁgÀlV EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß, dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 330-00 UÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ GªÀiÁzÉë FPÉAiÀÄÄ ¦.AiÀÄÄ.¹ NzÀ®Ä §AiÀĹzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ CtÚ ªÀÄÄA¢£À ªÀµÀð NzÀ®Ä w½¹zÀÝjAzÀ CzÀ£Éßà ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è Q«Ä£ÁµÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ vÁªÀgÀUÉÃgÁzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, June 24, 2010

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 93/2010 PÀ®A 406, 420 L¦¹

¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ°è ¸ÉßúÁ PÀªÀĶAiÀį JA§ zÀ¯Á° CAUÀr EzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ "sÀvÀÛzÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. EªÀgÀ zÀ¯Á° CAUÀr¬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀƪÀÄPÀÆj¤AzÀ PÁgÀlVUÉ §AzÀÄ DUÁUÉÎ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ zÀ¯Á° CAUÀrAiÀÄ° ¨sÀsÀvÀÛ Rj¢ ªÀiÁr CzÀPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀÄvÁÛ §0¢zÀÝ£ÀÄ. CzÉà jÃw ¢£ÁAPÀ: 07-04-09 jAzÀ 10-09-10 gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 13 ¸Áj ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß gÀÆ. 32,51,498-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀtzÀ ¨sÀvÀÛªÀ£ÀÄß Rj¢ü ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ°è gÀÆ. 6,40,000-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀæ PÀAw£À gÀÆ¥ÀzÀ°è ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr E£ÀÆß G½zÀ gÀÆ. 26,11,498-00 UÀ¼ÀµÀÄÖ ºÀtªÀ£ÀÄß E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj PÉýzÀgÀÆ PÉÆqÀzÉà ªÀÄÄAzÀÄqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆÃqÀzÉ ªÉÆøÀ, £ÀA©PÉ zÉÆæúÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ130/2010 PÀ®A 143,147,341,323,326,504,506, gÀ/« 149 L.¦¹.

¢: 23-06-2010 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ©gÀzÁgÀ EvÀgÉà 08 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆ0zÀÄ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀ0¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄ:R ¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 131/2010 PÀ®A 143,147,341,323,324,504,506, gÀ/« 149 L.¦¹.

¢: 23-06-2010 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸Á¥ÀÄgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉÆ®zÀ°è «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà vÀ0¢ UÀÄqÀzÀ¥Àà vÀ¼ÀPÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:39 ªÀµÀð eÁ:PÀÄgÀ§gÀ EvÀgÉà 4 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆ0zÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ©ÃªÀÄ£ÀUËqÀ ©gÀzÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊ ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zÀÄ:R ¥ÁvÀ UÉÆý¹zÀÄÝ CzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 97/10 PÀ®A 498(J), 509 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. & 3,4,6 r.¦. DåPïÖ. ºÁUÀÆ 67 L.n. DåPïÖ 2000.

¢£ÁAPÀ 10-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ £ÉÃzÀݪÀgÉÆA¢UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è DVzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀiÁV gÀÆ. 1,11,100-00, 04 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀħâ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ PÉÆnÖgÀĪÀ ªÀgÀzÀQëÃuÉ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉAzÀÄ E£ÀÄß 01 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 06 vÉÆ¯É §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ MvÁ۬Ĺ ºÉÆr-§r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀAzÉ ¹ÃªÀÄAvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÀÄvÀÄÛAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ 25,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ E£ÀÄß ºÉaÑUÉ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÝPÉÌ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀÄð¢zÁgÀ½UÉ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÝPÉÌ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¢:16-08-09 gÀAzÀÄ vÉÆnÖ® PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §AzÁUÀ ºÀt, §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀAvÉ MvÁ۬ĹzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀzÀQëÃuÉ vÀgÀ¢zÀÝgÉ ªÁ¥À¸ï ºÀħâ½îUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÁUÀ ¥ÀÄ£À: ªÀgÀzÀQëÃuÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¢: 25-05-10 gÀAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï¢AzÀ vÀ£Àß ¥Àwß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¥ÀjavÀjUÉ, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÉĸÉeï PÀ½¹zÀÄÝ C®èzÉ ¢: 02-06-10 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA. «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UËgÀªÀPÉÌ PÀÄAzÀÄ §gÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀAzÉñÀUÀ¼À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉƨÉʯïUÉ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 142/10 PÀ®A.110 E.ªÀÄvÀÄÛ ¹ ¹.Dgï.¦.¹.

EAzÀÄ 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÝ oÁuÉAiÀÄ ²æà ©.CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹.332 ¸ÀtÚ«ÃgÀtÚ gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÀĵÀÖV ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr ªÀÄPÀ̼Á AiÀiÁªÀ£ÁzÀgÀÆ wAr EzÀÝ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ EzÀæ §gÀæ¯ÉÃ, £À£Àßö£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¸ÀgÀPÁgÀ AiÀiÁªÀ PÉÆÃlÄð K£ÀÄ ªÀiÁqÉÆâ®è CAvÁ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÁPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ PÀ®PÉÃj ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀqÉÃPÉÆ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 119/2010 PÀ®A 498 (J) 504,323,342,109, gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 23-06-2010 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÉÆÃd ¨sÁ¬Ä UÀAqÀ gÀ«vÉÃd ªÀAiÀiÁ 26 ¸Á. PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁAqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀ«vÉÃd£ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr PËægÀå ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉà jÃw PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀvÁAqÀzÀ ¥ÀA¥ÀtÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¥ÀzÁäªÀw JA§ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ JgÀqÉ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ UÉÆÃwÛzÀÄÝ PÀÆqÁ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ zÀĵÉàçÃgÀuÉ ªÀiÁr JgÀqÀ£Éà ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, F LzÀÄ d£ÀgÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ C£ÀĸÁgÀªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£ÀUÉ £ÁåAiÀÄ MzÀV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 168/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw GªÀiÁªÀĺÉñÀéj ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ, ¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É, aPÀÌgÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 22-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4,30 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ©¹AiÀÄÆl ¹°AqÀgÀ£ÀÄß gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¨É½UÉÎ 09:15 UÀAmÉUÉ JA¢£ÀAvÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è ¹°AqÀgï PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀgÀÄ w½zÀÄ §AvÀÄ ¹°AqÀgï ¸ÀASÉå: 215787-J¸ï ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ £ÀA§gÀ w½¢¯Áè MlÄÖ 2 ¹°AqÀgïUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÁVgÀĪÀzÀjAzÀ vÁªÀÅ zÀAiÀĪÀiÁr C¥ÀgÁ¢üUÀ¼À£ÀÄß §A¢¹ £ÁåAiÀÄ zÉÆgÀQ¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ «£ÀAw" CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 166/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ²zÀÝ°AUÀªÀÄä. f. ®AUÀn UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀÄ»£À ±ÉnÖ G: ªÀÄÄRå ²PÀëPÀgÀÄ, ¸À.Q.¥Áæ.±Á¯É, PÀqÉèÁV®Ä ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 22-06-2010 gÀAzÀÄ ©¹AiÀÄÆl PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɹzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß gÀÆ«Ä£À°èlÄÖ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢:- 23-06-2010 gÀAzÀÄ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉUÉ ©¹AiÀÄÆl PÉÆÃuÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉÆÃuÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1,000-00 UÀ¼ÀÄ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. ¢:- 22-06-2010 ªÀÄvÀÄÛ 23-06-2010 gÀ gÁwæAiÀÄ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¹¯ÉAqÀgï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Monday, June 21, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-15/12 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢, FgÀtÚ vÁ¬Ä FgÀªÀÄä ºÁUÀÆ CAf£ÉÃAiÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £É®Äè vËqÀÄ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß C£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr §gÀ®Ä PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C¨sÀAiÀÄ ¸Á®ªÉAlUÉ ºÉÆÃV vËqÀ C£ï ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr ªÁ¥À¸ÀÄì PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è »gÉèÉtPÀ® ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉà mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ¸ÁÌç¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÌç¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ M§âjUÉƧâgÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁÌç¦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2010 PÀ®A 279 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 20-06-2010 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. J¦-10/J.J£ï-1712 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æäªÁ¸ÀgÁdÄ, ¨Á®gÁd ºÁUÀÆ gÁªÀÄgÁd JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¤AzÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄÆ®PÀ ºÀUÀj¨ÉƪÀÄä£ÀºÀ½î ºÀwÛgÀzÀ ºÀA¥À¸ÁUÀgÀPÉÌ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ J¦JªÀiï¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ JªÀiï.J¯ï.J. gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-21/673 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è §¤ßVÃqÀzÀ PÁåA¥ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §®PÉÌ wgÀÄV¹ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£Á£À PÁgïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ JgÀqÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà F C¥ÀWÁvÀzÀ°è AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄ-ªÉÊUÀgÀåªÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ

3] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.115/2010 PÀ®A 279 L¦¹ & 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 19-06-2010 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAzÁæ£ÀUÀgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA.PÉ.J 34/1925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ N«Ä¤PÁgÀ £ÀA. PÉ.J 05/J£ï.3956 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/2010 PÀ®A 41 (1) (r) ¸À»vÀ 102 ¹Dg惡 ªÀÄvÀÄÛ 98 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 20-06-2010 gÀAzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀAvÉçAiÀÄ°£À°è ¸ÀAvÉUÉ §AzÀ d£ÀjUÉ PÀrªÉÄ zsÀgÀzÀ°è ªÉƨÉÊ¯ï ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ««zsÀ PÀqÉUÀ½AzÀ ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV ºÉý DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EgÀĪÀAvÀºÀ 06 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ «gÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 05 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 10,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ 11 ªÉƨÉʯïUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ F §UÉÎ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, June 19, 2010¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

¢£ÁAPÀ 17-06-2010 jAzÀ 21-06-2010 gÀªÀgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ UÀ«ªÀÄoÀzÀ ²æÃUÀ¼À ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è EAzÀÄ ªÀ£ÀªÀĺÉÆÃvÀìªÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¥Éưøï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è £ÀqɬÄvÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀªÀ»¹zÀÝgÀÄ.

Friday, June 18, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 17-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À UɼÉAiÀÄ CA§jõÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ CA§jõÀ£ÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï-aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ªÀÄzÀåzÀ°è ªÉAPÀlVj PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À wgÀÄ«£À°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj wgÀÄ«£À°è ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ºÀvÉÆÃn vÀ¦à CA§gÉñÀ EªÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¨ÁAqÀUÀ°èUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ DUÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ©¢ÝzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CA§gÉñÀ EªÀ£À ¨Á¬Ä §®UÀqÉ vÀÄnAiÀÄ M¼ÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÉÊ QgÀĨÉgÀ½£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. DvÀ£À JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 17-06-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è vÁvÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌA¦ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ªÀÄmÁÌ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ zÁ½ ªÀiÁr, dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 340-00 gÀÆ., MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁè¹Pï PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 26/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ:- 17-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà CPÀâgï C° vÀAzÉ ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±ÉõÁgÉrØ PÁ¯ÉÆä, ¨ÉÃvÀAZÀgÀè vÁ: zÉÆÃt f¯Éè: PÀ£ÀÆð¯ï(J.¦) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÀfÃgï ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð FvÀ£À ºÉAqÀw ¸À«ÄãÁ EªÀ¼ÀÄ FUÉÎ 3 wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, CzÉà aAvɬÄAzÀ £ÀfÃgï£ÀÄ ºÉaÑ£À ªÀÄzsÀå¥Á£À ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁV qÁuÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è FgÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀªÀå UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2010 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹.

¦gÁå¢üzÁgÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-08-2005 jAzÀ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨ÁæAZï ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï CAvÁ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-06-2010 gÀAzÀÄ 03-30 ¦.JA PÉÌ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¥ÉÆøÀÖ D¦üøÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀ𻹠l¥Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß HgÀ°è ºÀAZÀ®Ä ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉ£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî EªÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è D¦Ã¸ÀzÀ°è §AzÀÄ ¸ÁÖgï aÃlÄ wAzÀÄ ¸ÁÖgï aÃl£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß D¦üøÀzÀ°è MUÉ¢zÀÄÝ AiÀiÁPÉ MUÉ¢ vÉUÉzÀÄPÉÆà ¤£ÀUÉãÀÄ ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ, ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÁ CAvÁ ¨ÉÊzÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÀjzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁB¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛà £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ & 183, 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 17-06-2010 gÀAzÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ®ºÀj qÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀiÁgÀÄw EArPÁ PÁgÀ£À ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2010 PÀ®A 143, 147, 448, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢: 17-06-10 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà £ÁrUÉÃgÀ E§âgÀÆ vÉÆArºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå 1) ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 2) »gÉÃAiÀĪÀÄ£À¥Àà, 3) ¸ÀtÚAiÀĪÀÄ£À¥Àà DvÀ£À C½AiÀÄA¢gÁzÀ 4) ¨sÉÆÃUɱÀ vÀA¢ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ªÀįÁè¥ÀÆgÀ 5) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀįÁè¥ÀÄgÀ, 6) FgÀ¥Àà vÀA¢ CA¢UÁ®¥Àà ²ªÀ¥ÀÆgÀ, 7) PÉ.dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÉîà £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøï PÉÆÃqÀÄwÛj F HgÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀݪÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛj K£À¯Éà £Á£ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸À夢ݤ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAUÉ J®ègÀÆ PÉý¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÉlÖVgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ GgÀĪÀ®Ä PÀnÖUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ F HgÀ°è ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Thursday, June 17, 2010

¸Á¥sïÖ ¹Ì¯ï vÀgÀ¨ÉÃw
¥Éưøï C¢üPÁj/¹§âA¢üUÀ¼À ªÀÄ£ÉÆøÉÜöÊAiÀÄðªÀ£ÀÄß ºÉaѸÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¸Á¥sïÖ ¹Ì¯ï vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀiÁðUÁgÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 14-06-2010 jAzÀ 19-06-2010 gÀªÀgÉUÉ DAiÉÆÃf¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀæxÀªÀÄ vÀAqÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw AiÀıÀ¹éAiÀiÁV ¥ÀÆtðUÉÆArzÀÄÝÝ, JgÀqÀ£Éà vÀAqÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ²æà F±ÀégïZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L.¦.J¸ï., f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ZÁ®£É ¤ÃrzÀgÀÄ. ²æà ªÉAPÀl¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ¦.L r.¹.Dgï.© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀ ²æà QgÀt ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ G¥À¹ÜvÀjzÀÝgÀÄ.

Wednesday, June 16, 2010

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 15-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀĺÀä¢üAiÀÄ ±Á¯ÉUÉ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀPÀð¯ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E¯Á» qÉPÉÆÃgÉlgÀì ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁèªÀÄgÀ ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J. 37 PÀÆå 4829 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦gÁå¢zÁgÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »A§qÀPÉÌ vÀgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.46/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 15-06-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ ªÉAPÀlVjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ¸ÀèAqÀgÀ £ÀA PÉ.J. 37 PÀÆå 2901 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ dÆåw ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀ¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß ¸ÉÊ / ªÉÆÃmÁj£À ªÀÄÄAzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À ¸ÁUÀgÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¸ÉÊqï ºÁPÀ®Ä ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÁUÀ MªÉÄä¯É §¸Á¥ÀlÖt PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA PÉ.J. 37 -5472 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁjUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JqÀQ«AiÀÄ ªÀÄ°ØUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä½UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄÄAUÉʬÄAzÀ ªÉÆÃtPÉÊAiÀĪÀgÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ dÆåw EªÀ½UÉ §®ªÉÆÃtPÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÉAPÀ¥Àà EvÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÀgÉazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁeÉñÀéj UÀAqÀ ZɮĪÀgÁd, ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÉÆë G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÉÆgÀæªÀÄä PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £Á£ÀÄ ¸Àé ¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄA¦£À°è gÀÆ. 5,000-00 UÀ¼À ¸Á® vÉUÉzÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. DzÀgÉ CqÀZÀuÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÁ¥À¸ï PÀlÖ®Ä DVgÀ°¯Áè. EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ 2-3 ¨Áj ¸Á® AiÀiÁPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAr¢Ýà CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÝjAzÀ EzÀjAzÀ ¢:- 13-06-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ (1) ¨Éé UÀAqÀ gÁd¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ (2) ªÀiÁAiÀÄ vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¨Éé EªÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ " J¯Éà ¸ÀƼÉà ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ¤Ã£ÀÄ, ¤£Àß UÀAqÀ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr ¨ÉÊzÁqÀÄwÛÃj" CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀ¼ÀÄ £À£Àß §®UÉÊ wgÀÄ« §rUɬÄAzÀ §rzÀ¼ÀÄ. C®èzÉà JzÉUÉ, ¨É¤ßUÉ ZÀÆjzÀ¼ÀÄ. ªÀiÁAiÀiÁ EªÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß UÀAqÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DvÀ¤UÉ ªÀiÁAiÀiÁ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀ£ÀÄ." CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Monday, June 14, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.89/2010 PÀ®A 11 PÀ£ÁðlPÀ UÉÆà ºÀvÁå ¤ªÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥À±ÀÄ ¸ÀAgÀPÀët PÁ¬ÄzÉ 1964

¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ 10-15 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ±Á¢ªÀĺÀ¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉAiÀÄ 02 PÉÆoÀrAiÉƼÀUÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C¢üPÀÈvÀªÁzÀAvÀºÀ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV zÀ£ÀzÀ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀjAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 8,000-00. 02 PÀ©âtzÀ ªÀÄZÀÄÑ (ZÀÆj) 02 PÀ©âtzÀ vÀPÀÌr ªÀÄvÀÄÛ 50 PÉ.f.AiÀÄ ªÀiÁA¸ÀªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/2010 PÀ®A 87 Pɦ DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 13-06-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀAZÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà CAUÀr 45 ªÀµÀð ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, 2] gÀ« vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀ¥Àà 29 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ»§Æ§Ä £ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw, 3] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà CAUÀr 35 ªÀµÀð ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 4] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÉñÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀØgÀ NtÂ, UÀAUÁªÀw. 5] C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà 35 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw. 6] DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw.    7] «±Àé£ÁxÀ ¸Á: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C±ÀéªÉÄÃzsÀ ¯ÁqÀÓ ºÀwÛgÀ °AUÀgÁd PÁåA¥ï ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðzÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦.J¸ï.L. (C.«) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 42,150-00, 06 ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §PÁðªÀ£ÀÄß d¦Û ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    :

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.91/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:-13-06-2010 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀA¦è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ®Qëöä gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄvÀÄÛ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ EAqÀ¹ÖçÃeï «Ä¯ïUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ GvÀÛgÀ ¢QÌ£À ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃV C¯ÁägÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É½î£À MqÀªÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 40,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

4] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.37/2010 PÀ®A 498 (J), 323, 341, 324, 504, ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ EªÀ¼À£ÀÄß ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ£ÀPÉÃgÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ EªÀ¤UÉ ®UÀß ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ FgÀªÀÄä E§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀ¯Áè MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ, ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß CªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀÄzsÁj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ, UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QjQj EzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ FUÉÎ 5 wAUÀ¼À »AzÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÉjUÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ºÉjUÉ PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ gÉñÀ£ï PÁqÀð CªÀ±Àå«zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ: 12-06-10 gÀAzÀÄ ºÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ, ºÉjUÉ PÁqÀð ªÀÄvÀÄÛ gÉñÀ£ï PÁqÀð UÀ¼À£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆævÀgÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À vÁ¬Ä FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ºÀ¯ÁÌ ¸ÀƼÉà E°è AiÀiÁPÉ §A¢j CAvÀ ¨ÉÊzÁr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.111/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 13-06-2010 gÀAzÀÄ J£ï.ºÉZï-63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É dAiÀIJæà ªÉÆÃmÁgÀì ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ M§â n¥ÀàgÀ £ÀA- PÉ.J- 35/5838 gÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß ªÁºÀ£ÀPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ dAiÀÄ¥Á® FvÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðÃAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.85/2010 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

¢: 13-06-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0315 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ UÀ¸ÀÄÛ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÁgÀlV ¥ÀlÖtzÀ ºÀ¼Éà §¸ï ¸ÁÖ÷åAq ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAq M¼ÀUÉ PÀ« £ÉgÀ½£À°è vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁaPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ C°è ¤AvÀªÀgÀÄ CAvÀ PÀÆVzÁUÀ CªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¸ÀAUÀqÀ EzÀÝ ¦¹-81 gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ºÉýzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¥ÀÅ£À" ¥ÀÅ£À" «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±Á«ÄÃzÀC° @ ±Á«ÄÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¸Á§ §AqÉtÂÚ, ªÀ: 26, eÁ: ªÀÄĹèÃA, G: UËArPÉ®¸À ¸Á: §¤ßVqÀzÀ PÁåA¥ UÀAUÁªÀw, CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è C°è CªÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸À¢æAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è F C¥ÀgÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉA§ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄ0eÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.60/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 13-06-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀA. PÉJ-37/Dgï-4658 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀAPÀæ¥Àà PÁgÀ¨Áj EvÀ£À£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ PÀĽ¹PÉÆAqÀÄ PÉA¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV vÀªÀÄä HgÀÄ PÀQ̺À½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj zÁn §ÆzÀUÀÄA¥Á ¹ÃªÀiÁzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀ먀 ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ¨sÁ« ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj EvÀ£ÀÄ ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA. RDGW02712 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà mÁæöåPÀÖgÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹ mÉæîgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À §® ¨sÁUÀzÀ ¨ÁrAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ ªÀÄÄA¢£À qÀÆ«ÄUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgÀ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ±ÀAPÀæ¥Àà PÁgÀ¨sÁj EvÀ£À ºÀuÉUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¦gÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

Sunday, June 13, 2010

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.43/10 PÀ®A.279, 337, L¦¹ & 187 L.JªÀiï.«.CPïÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà PÀvÀªÁ®gï ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð eÁ// °AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á//ªÀiÁ¸ÀPÀnÖ EªÀvÀ ¨ÉÊPï £ÀA.PÉ.J.19/PÀÆå.8074 ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CtÚ ºÁUÀÆ vÀAVAiÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÉÊPï ºÀwÛgÀ ¤AwzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊPï UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀÄjUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/10 PÀ®A.308, 338, L¦¹.

¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà ªÀqÀgÀnÖ ªÀAiÀÄ-45 PÀÄgÀħgÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// N§¼À§Ar ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA¸ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ [1]gɺÀªÀiÁ£À ¸Á¨ï PÀ¥Á° PÉ.E.©. ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£ï PÀ£ÀPÀVj WÀlPÀ [2] dA§AiÀÄå PÉ.E.©.dƤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï PÀ£ÀPÀVj WÀlPÀ EªÀgÀÄ «zÀÄåvÀ vÀAw PÀmï CVzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁr¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À vÉÆÃj¹zÀÄÝ «zÀÄåvï vÀAw jÃ¥ÉãjAiÀÄ£ÀÄß SÁ¸ÀV ªÀåQÛ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀ£À PÀqɬÄAzÀ jÃ¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ «zÀÄåvï vÀUÀÄ° gÁªÀÄtÚ¤UÉ PÉÊ, PÁ®ÄUÉ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 09/2010 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

ªÀÄÈvÀ½UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ªÉÄÊAiÀÄ°è DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ UÁtzÁ¼À¢AzÀ UÀÄqÀØzÀºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 08-06-2010 gÀAzÀÄ 4.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÀÄÛªÁUÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj PɼÀUÉ ©¢zÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, §® ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ zÀħâPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ ¤Ã®ªÀÄä FPÉUÉ ºÉaÑ£À E¯Áeï PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ 11.45 ¦.JA PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/10 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A. 323, 324, 504, 506 gÉ.« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.00 J.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁzÉÃUËqÀ vÀA/ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀÆqÀÆègÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 6-7 ªÀµÀðzÀ »AzÉ JgÀqÀÄ ºÁ¸ÀÄ §AqÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ PÉýzÁUÀ §AqÉ CxÀªÁ ºÀt PÉÆlÖgÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ 4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ §AqÉ PÉÆqÀªÀAvÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý PÀ½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀzÉà EzÁÝUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ºÁ¸ÀÄ §AqÉ PÉÆqÀzÉà EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä ºÁUÀÆ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÁ¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.30 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¦qÀتÀÄä ¸Á.ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà vÀA/ UËqÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, ªÉÆ£Éß ªÀļÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É UÀÄzÀÄÝ ©zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀļÉAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÉÆÃjzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ vÀAzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¤ZÀÑtÂPÉ ElÄÖ ªÀiÁ½UÉ ºÀwÛ UÀÄzÀÄÝ ªÀÄÄaÑzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ Hj¤AzÀ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ DgÉÆæ ¨Á®¥Àà¤UÉ ¤£Éß AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÊzÁr¢j CAvÁ «ZÁj¸À®Ä DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä ¨Á®¥Àà, vÀAV ºÀA¥ÀªÀÄä, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ C½AiÀÄ ¥sÀQÃgÀ¥Àà EªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 11.30 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/10 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ.« 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 12-06-2010 gÀAzÀÄ 10.00 ¦.JA PÉÌ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÉÃtªÀÄä UÀA/ ¨Á®¥Àà AiÀÄgÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÁzÀ ¦qÀتÀÄä EªÀgÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤ZÀÑtÂPÉ vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦qÀتÀÄä¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝjAzÀ CzÉà «µÀAiÀĪÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¨Á®¥Àà¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉeÉÓ ZÀ¦àUÉ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 11.00 ¦.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Saturday, June 12, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.87/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉƪÀÄqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ PÀAiÀĬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ »¸ÀÄQ PÉÆ®è®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §ªÀÄzÀÄ ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¦ügÁå¢UÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ zÁjAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ PÀµÀÖªÁ¢vÀÄ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2010 PÀ®A 448, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 11-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÀÄ®UÀ¥Àà ªÀQîgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±Á»Ã£ï EªÀgÀ£ÀÄß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §rAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ºÉAqÀw ªÉĺÀªÀÄÆzÁ ¨ÉÃUÀA EªÀgÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁPÉ §rAiÀÄÄwÛÃj JAzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Éà £Á£ÀÄ PÀ¼Àî£ÉAzÀÄ w½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÉÄãÀÄ HgÀ°è £Á£Éà ªÉƨÉʯï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÝ£ÉAzÀÄ ¤ªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. £Á£ÀÄ ªÀQî¤zÉÝÃ£É ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¸ÀļÀÄî PÉøÀÄ ºÁQ¹ ¤ªÀÄä£ÀÄß eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ D¥Á¢vÀgÁzÀ gÀvÀߪÀÄä. ¨sÁUÀåªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðw EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉAqÀwUÉ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.24/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 07-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÁgÁªÀÄw UÀAqÀ D±ÉÆÃPÀ¹AUï ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¢æ©¸Á®¹AUï vÀA¢ C±ÉÆÃPÀ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð ¸Á: ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÉÆÖÃ. §æ¸ÁÖVzÀÝjAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁ¯ÁVvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¢æ©¸Á® ¹AUï vÀA¢ C±ÉÆÃPÀ ¹AUï ªÀAiÀiÁ: 17 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ: 10-06-10 gÀAzÀÄ «ªÀÄì D¸ÀévÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CªÀ£ÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°èè AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

Friday, June 11, 2010

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 10-06-2010 gÀAzÀÄ J¸ï.ªÀÄ»§Æ§¦ÃgÁ vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: ¥ÉÃAnAUï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÀ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J.n.Dgï. ºÉÆÃl¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.21/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 09-06-10 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ C®è°è ¸Á®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ PÀÄPÀ£ÀÆj£À F¸ÀÖ£Àð QAUï UÁæ£ÉÊmï PÀA¥À¤AiÀÄ PÁéjAiÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.44/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 10-06-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ UËj±ÀAPÀgÀ gÉʸÀ «Ä®èUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ¸ÉÊPÀ®è ªÉÆÃmÁgÀÄ £ÀA PÉ.J. 37 PÀÆå 6355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ gÁAUÀ ¸ÉÊqÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÀÆå-1190 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¬ÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §®§ÄdPÉÌ, JqÀ ªÉÆÃtPÁ°UÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ±ÀªÀiÁð¸À EvÀ¤UÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À ¸ÉÊ/ ªÉÆà »AzÉ PÀĽwzÀÝ ªÉÄÊ§Æ§Ä vÀAzÉ r. ºÀĸÉãÀ¸Á§ qÀªÀiÁt ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï EvÀ¤UÉ ¸ÀºÁ §®PÀtÂÚ£À G©âUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.47/2010 PÀ®A 304 (J) L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r.¦. PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ:10-6-2010 gÀAzÀÄ UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ªÉÄÃWÁ @ ¸ÀĪÀiÁ UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀÄå FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄà 2006 gÀ°è DgÉÆæ £ÀA:1£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 2-3 wAUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀiÁªÀ «ÃgÀAiÀÄå, CvÉÛ §¸ÀªÀuÉÚªÀÄä, ¨sÁªÀ ªÀĺÉñÀ ¨sÁªÀ£À ºÉAqÀw ¤ªÉâvÁ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÀÄÈvÀ½UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è K£ÀÄ vÀA¢Ã E£ÀÄß ¤£Àß UÀAqÀ¤UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ C®èzÉÃ, «Ä°Öç¬ÄAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÄð£ÀªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý UÀAqÀ ±ÀgÀtAiÀÄå, EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÀgÀzÀQëuÉ ¸À®ÄªÁV ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¢:10-6-10 gÀAzÀÄ 8-30 JJAPÉÌ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OóµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr, ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ C°èAzÀ CA§Äå¯É£ïìzÀ°è UÀzÀUÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀzÀUÀ ¸À«ÄÃ¥À zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÁgÀt, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃwAiÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

5] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

10-06-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¹AzÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°è£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀjUÉ C¥ÀWÁvÀªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ w½zÀÄ vÀPÀët Q¶ÌAzÀ¢AzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃr «ZÁj¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ zÉúÀzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉ.J 37/eÉ.6584 EgÀÄvÀÛzÉ. gÀ¸ÉÛ §®UÀqÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÖ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.08/7797 CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÉqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ±ÀgÀt§¸ÀªÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®èUÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ±ÀgÀt §¸ÀªÀ EªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

Wednesday, June 9, 2010

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 83/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢: 08-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹zÀݧ¸ÀAiÀÄå »gɪÀÄoÀ E§âgÀÆ PÀÆr vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA: PÉ.J-33/E-6425 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄAqÀÆgÀ¤AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ vÀªÀÄä PÉ®¸À ¤«ÄvÀå PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlV PÀqɬÄAzÀ LZÀgï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-36/6707 £ÉÃzÀÝgÀ C¯Áè¨sÀPÀë ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀ, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀnzÀÝ ªÉÆÃ/¸ÉÊ UÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀÀ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üsAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¹zÀݧ¸ÀAiÀÄå E§âgÀÆ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ E§âgÀÆ JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ°UÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, Q«UÉ, ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2010 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹ PÁAiÉÄÝ.

ªÁ¢ ¥ÀæwªÁVUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À EzÀÄÝ, C®èzÉà ¹«¯ï PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, FUÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, F JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À £ÀqÀªÉ ¢£Éà ¢£Éà ªÉʱÀªÀÄå ºÉZÁÑUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼ÀªÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ C®èzÉà WÉÆÃgÀ UÀÄ£ÉßUÀ¼ÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAwUÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ, D¹Û-¥Á¹Û £ÀµÀÖªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EzÀÝ ªÉÄjUÉ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

Saturday, June 5, 2010

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.40/2010 PÀ®A 279, 304 (J) &187 LJªÀiï« DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 04/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ CgÉÆæ CrªÉ¥Àà£ÀÄ mÁæPÀÖgï ªÁºÀ£À £ÀA: MC. 29-V-8931 CzÀgÀ mÁæ° £À0 MC. 29-V-8932 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ PÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ªÀÄÄzÀÄlV UÁæªÀÄ zÁnzÀ ¸Àé®à CAvÀgÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÁdÄ PÀZÁÑgÀ¸ÉÛAiÀÄ vÉVΣÀ°è £ÀqɬĹzÁUÀ JqÀUÀqÉ ªÀÄqÀUÁqïð ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ªÀĺÁAvÀ¥Àà£ÀÄ ©zÀÄØ JqÀUÀqÉAiÀÄ zÉÆqÀØ UÁ°UÉ ©¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÄ £É®PÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ J®§Ä ºÉÆgÀ §A¢zÀÄØ ºÁUÀÄ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄØ CzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄØ CzÉ.                 

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.81/2010 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹.

¢: 23-03-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄÄ ºÉjUÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV PÀA¦èAiÀÄ D¸ÀàvÉæÉUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV¢ÝAzÀ PÀA¦èUÉ ºÉÆÃV ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁVzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ C°èAiÉÄà G½zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢: 24-03-10 gÀAzÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÁUÀ CªÀgÀ vÁ¬Ä ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉÃAiÀÄ°zÀÝ C®ªÀiÁgÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°èzÀÝ 1} CAzÁdÄ 2 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉ£À, 2} CAzÁdÄ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ, 3} CAzÁdÄ 1 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ dĪÀÄQ ¨ÉÉAqÉƯÉ, 4} CAzÁdÄ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ 3 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ, 5} CAzÁdÄ CzÀð vÉƯÉAiÀÄ vÀÄAqÁzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀtÚ ºÀÄqÀÄUÀgÀ CAzÁdÄ 2 vÉƯÉAiÀÄ ¨ÉɽîAiÀÄ GqÀzÁgÀ, ªÀÄvÀÄÛ CAzÁdÄ ªÀÄÆgÀÄ vÉƯÉAiÀÄ 3 ¨Éɽî PÁ®ÎqÀUÀ, ºÁUÀÆ ¨ÉɽîAiÀÄ ¥ÀÇeÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj CAzÁdÄ 4 vÉƯÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 400/- gÀÆ, UÀ¼ÀÄ C®ªÀiÁgÀzÀ°è PÁtÄwÛ®è £ÁªÀÅ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝg.É MlÄÖ 4 ªÀgÉ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q gÀÆ: 40,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉɽîAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj 9 vÉÆ¯É C.Q. gÀÆ: 2700/- ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt: 400/- gÀÆ, UÀ¼À£ÀÄß »ÃUÉ MlÄÖ §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÉ½î ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ¸ÉÃj, 43,100/- gÀÆ, UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1} zÀÄgÀUÀtÚ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ §UÀrªÀiÁå¼À, 2} zÀÄgÀUÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, 3} ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, J¯ÁègÀÄ ¸Á: UÀÄqÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr PÀ¼ÀîÀvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛg.É CAvÀ PÁgÀlV ¥ÉǰøÀ oÁuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀÀ FUÀ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.10/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢: 04-06-10 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ªÉÄÃvÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÀ£Àß d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðzÀÝ vÀUÀqÀÄUÀ½UÉ vÀAw ©ÃUÀAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀPÉÌ ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀ ¸À«ð¸ï ªÀAiÀÄågï PÀmÁÖV DPÀ¹äÃPÀªÁV «zÀÆåvï vÀUÀ° ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2010 PÀ®A 376 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 05-06-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 03:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀégÁdåA UÀAqÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ PÀÄ¥ÀàZÉnÖ, ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, eÁw: FrUÀgÀÄ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: 2£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ:- 04-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ¨ËèeïUÉ ºÀÄPïì ºÁPÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. DUÀ £À£Àß vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ £À£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 8 ªÀµÀð EªÀ½UÉ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ JwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀtÚ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀvÀßPÀĪÀiÁj EªÀ½UÉ zÉÆqÀØ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V¹ ¯ÉÊmï D¥sï ªÀiÁr £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ zÉÆqÀØ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÉ£ÀÄ. gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ Qgï Qgï CAvÁ ªÀÄAZÀzÀ ±À§Ý DVzÀÄÝ, F ±À§Ý PÉý £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉ F ±À§Ý DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £Á£ÀÄ JzÀÄÝ ¯ÉÊmï ºÁQ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀÄå EªÀ½UÉ PɼÀUÉ ªÀÄ®V¹ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ gÀªÀÄå½UÉ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ UÁ§jAiÀiÁV ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛÃAiÀįÁè, CªÀ¼ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ CAvÁ eÉÆÃgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, DUÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É JzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀ ªÀÄÄAzÉ w½¸À¨ÉÃqÁ, ¤£Àß PÉÊ ªÀÄÄVAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £À£Àß vÁ¬Ä ®Qëöäà UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄzÀPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÀÄå ªÀAiÀĸÀÄì 8 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀªÀįÉèñÀ vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. " CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2010 PÀ®A 309 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÁæuÉñÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄAqÀgÀVAiÀÄ zÀ¯Á° CAUÀrAiÉÆAzÀgÀ°è ©Ãd ºÁUÀÆ UÉƧâgÀPÉÌ gÀÆ. 60,000-00 UÀ¼À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, C®èzÉ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀ£Àß vÀ£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀjAzÀ gÀÆ. 25,000-00 UÀ¼À ¸Á®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀiÁrzÀ ¸Á®ªÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ wÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼À ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 03-06-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß PÀÄrzÀÄ CvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÀªÁSÁ£ÉUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV ¸ÀzÀgÀ ¥ÁæuÉñÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄvÉ¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ªÁ¯Á¥ÀÄgÀ ¸Á: ºÀ£ÀPÀÄAn EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2010 PÀ®A 323, 324, 341, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÀªÀgÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EªÀjUÉ ªÀµÀðPÉÌ gÀÆ.5000/- PÉÆqÀĪÀAvÉ SÁ¸ÀVAiÀiÁV ªÀiÁvÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ ºÉýzÀÝPÉÌ ºÀt PÉÆlÖ ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ "ÉzÀªÀnÖUÉ ºÀt vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¤£Éß ¢: 03.06.10 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À 2 ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ, ¨ÉèÃr¤AzÀ JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁQzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ PÀÆqÁ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 04-06-2010 gÀAzÀÄ UÁAiÀļÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄgÀt ¹.Dgï.¦.J¥sï ¥Éưøï PÁ£Àì¸ÉÖç¯ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ EªÀj§âgÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37 / Dgï. 3486 £ÉÃzÀÝgÀ°è §ÄPÀßnÖ¬ÄAzÀ E®PÀ¯ïUÉ ©.J ¥ÀjPÉë §gÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ zÁn 4 Q. «Äà ºÉÆzÀ £ÀAvÀgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ - ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄzÀÄªÉ ºÀAzÀgÀ vÀ¥Àà®Ä VqÀPÉÌ oÀPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ±ÀgÀt¥Àà¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ 01-30 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/10 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄgÀt ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð ¸Á.§ÄPÀßnÖ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀħâ½î QªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ºÀħâ½îAiÀÄ «zÁå£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¦.¹ 2629 ²æà J£ï.JA ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀÄÄgÀt FvÀ£ÀÄ QªÀiïì D¸ÀàvÉæ ºÀħâ½îAiÀÄ°è E¯Áeï ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

Wednesday, June 2, 2010

1] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149, L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀ«¹zÀÝ¥Àà PÀÄgÀqÀV EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊ£À½îAiÀÄ°è ²æà §ÄqÀتÀÄä zÉëAiÀÄ eÁvÁæ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¸ÀAeÉ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©PÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà ªÀÄgÉÃUËqÀæÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆ£Éß J¯ÉPÀë£ïzÀ°è PÁqÀð E®èzÀªÀjUÉ NlÄ ºÁQ¹Ã §gÀÄwÛÃjÀ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAVUÉ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀĵÀÖV ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA : 135/2010 PÀ®A : 143,147,323,504,506, gÉ/«.149 L.¦.¹

¢:01/06/10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦ÃAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÁ¬Ä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀģɥÀPÀÌzÀ°èzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁQzÀÝPÉÌ £ÁªÀÅ ºÉÃUÉ wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ¤AzÀ°è eÁUÉ EzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃAiÀÄð¢zÁgÀ£À CAV »rzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2010 PÀ® 186,504,506 gÉ/« 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-20 UÀAmÉUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦gÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01-06-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀgÀÄ (vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ) vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjUÀ¼À ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀܼÀPÉÌ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ KPÁJQ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ EAzÉà £ÀªÀÄUÉ eÁw ºÁUÀÆ GvÀà£Àß ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤ÃqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ MzÀgÁqÀÄvÀÛ ¸À¨sÉUÉ ºÁUÀÆ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, ¸À»vÀ 149, L¦¹

©PÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ ªÀÄgÉÃUËqÀæ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ ºÁUÀÆ CzÉà UÁæªÀÄzÀ UÀ«¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀAzÉ F±ÀégÀUËqÀ PÀÄgÀqÀV ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÉʵÀªÀÄå EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄʯÁgÀUËqÀ ªÀÄgÉÃUËqÀæ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ UÀ«¹zÀÝ£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 13 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ J¯Éà PÀÄgÀħ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀ ºÁQ®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.99/10 PÀ®A.279,338, L.¦.¹. gÉ.«.187 L.JªÀiï.«. CPÀÖ.

¦üAiÀiÁð¢ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÁ°äÃQ 30 ªÀµÀð ¸Á// CUÀ¼ÀPÉÃgÀ vÁ// PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÉÆA¢UÉ CUÀ¼ÀPÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ vÀ£Àß N¥É£ï mÁæªÉ®gï ¯Áj £ÀA.ºÉZï Cgï-38/JªÀiï-3596 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃgÀngÀĪÀ mÁAmÁA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ.9607 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï ¤Ãr PÉüÀUÉ ©½¹ ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉÃAiÉÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É£ÀßnÖ »rzÁUÀ ¸ÁUÀgÀ qÁ¨Á ªÀÄÄAzÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA: 20/10 PÀ®A: 174 ¹Cg惡

±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ§¸ÀAiÀÄå ªÉÄÊ£À½î, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁeÉñÀéj FPÉAiÀÄÄ ¢:1-6-10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ »AzÉ vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄA¢gÀĪÀ ºÀ¼ÀîPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, vÀ£Àß vÁ¬Ä zÀ£ÀPÁAiÀÄ®Ä ºÉÆ®zÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ¼É §AzÁUÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è 7-8 Cr vÀUÀÄÎ ©zÀÝ ¤Ãj£À°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 80/10 PÀ®A 63 PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝ 1957 PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DAzÁæ ¨ÁåAPï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ (01) «gÉñÀ ºÁUÀÆ (02) CªÀÄgÉñÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä «rAiÉÆà ¥Á®ðgï CAUÀrUÀ¼À°è vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV »A¢, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ, EAVèÃµï ¨sÁµÉAiÀÄ ZÀ®£À avÀæUÀ¼À £ÀPÀ° r.«.r. PÁå¸ÉlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁr PÀÈw ¸ÁéªÀÄå PÁAiÉÄÝAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 79/10 PÀ®A 109 ¹Dg惡.

ºÉZï.©.£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà, ¦.J¸ï.L. (C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀéwÛ£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 56, 201 EªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ 05-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹.©.J¸ï. UÀAeïzÀ°è §gÀ¯ÁV E°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉAiÀiÁV ºÉüÀÄwÛzÀÄÝ, ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À¯ÁV PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÆÃgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. G: ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀgÉÃUÀ¯ï ºÁ:ªÀ:- dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ C°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀ§ºÀÄzÉA§ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ 06-30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 41/10, PÀ®A. 279,304 [J] L¦¹& 187 LJA« DPÀÖ .

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àß 12-15 UÀAmÉUÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA PÉ.J.25-J¥sï 2656 £ÉÃzÀÝgÀZÁ®PÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À PÉÆqÀPÀt ¸Á: PÀĪÀÄmÁ ºÁ:ªÀ: ®PÉëöäñÀégÀ r¥ÉÆà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀqÉUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §ÈAzÁªÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå UÉÆAqÀ¨Á¼À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ¸Á: E®PÀ®è ºÁªÀ: §AqÉç¸À¥Àà PÁåA¥ï EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ²æÃPÁAvÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì£À UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ Q«ÄAiÀÄ°è, ¨Á¬Ä, ªÀÄÆV£À°è PÉÆAPÀ¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/10 PÀ®A 279,304 [J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJA« DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA, 78/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢: 12-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®Ä Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄØ. ¢: 13-05-10 gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 05-30, UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀÝ PɼÀUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ. M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C®ªÀiÁgÀz°èzÀÝÀ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 10 ½ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À C.Q. gÀÆ: 1,05,000/-, ªÀÄvÀÄÛ 10 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ, C.Q. gÀÆ: 4000/-, 3 ®UÀßzÀ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ C.Q. gÀÆ: 12,000/-, ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2000/-, »ÃUÉ CAzÁdÄ MlÄÖ 1,23,000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀ, ¨É½î, ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢: 12-05-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 13-05-10, gÀAzÀÄ ¨ÉɼÀV£À eÁªÀ 5-30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ¨ÁV®zÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁgÀzÀ°èAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ læAPï£À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉɽîAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀļÀÄ, ªÀÄzĪÉAiÀÄ ¹ÃgÉUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2000/- læAPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ 1} ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå vÀ¼ÀªÁgÀ, 2} FgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà J¯ÉPÀÆrV, 3} FgÀtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, 4} zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §UÀqɪÀiÁå¼À, J¯ÁègÀÄ ¸Á: UÀÄqÀÆgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/10 PÀ®A: 279,337, 338 L¦¹

¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ PÀnÖUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä vÀªÀÄÆägÀ ªÀÄÄA¢£À ¤AUÀªÀé PÀtUÀ¯ï J£ÀÄߪÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV, PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ PÀnÖ, PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ ºÉÆgÀ®Ä §mÉÖ ²A¨É vÀgÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ¢AzÀ ¥ÀƪÀð ¨sÁUÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É »AzÉ gÀ¸ÀƯï J£ÀÄߪÀªÀjUÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAqÀ®UÉÃj PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ vÁªÀÅ ¸ÀºÀ UÁr ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, DgÉÆæ & ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽvÀ gÀ¸ÀƯï J£ÀÄߪÀªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁð¢ CzÉ.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008