Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, November 29, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦. ¸Á¯ÉÆêÀÄ£ï gÁdÄ vÀAzÉ agÀAfë, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï G: ZÀZÀð ¥sÁzÀgï ¸Á: dįÁ¬Ä£ÀUÀgÀ- UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw vÀAzÉ ªÀÄĸÀ®AiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: ¨sÀlÖgÀ ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¹.©.J¸ï. ZÁ£À¯ï °APï ºÉÆîØgï EgÀÄvÁÛ£É. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ «µÀAiÀÄ PÉý £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV DvÀ¤UÉ UÀzÀÝPÉÌ, §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV zÀªÀqÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-35/ Dgï-4139 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ CAzÁdÄ 1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃwUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ C¤¸ÀÄvÀÛzÉ. UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¥ÀgÀªÀÄeÉÆåÃw EvÀ¤UÉ C°è ¸ÉÃjzÀ AiÀiÁgÉÆà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr DvÀ¤UÉ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è ºÁQ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§®vÁÌgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 285/09 PÀ®A. 376, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: UÀA.UÁæ.ªÀÈ.PÁ/09/1720, ¢:- 27-11-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 124/2009 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ®Qëöäà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà PÀnÖªÀĤ, UÉÆ®ègÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 19 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢: 09-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ £À£ÀߣÀÄß gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÉÆ®ègÀÄ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀ¼ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, £ÀA©¹ ªÁ£À¨sÀzÀæ¥Àà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, EZÉÒUÉ «gÀÄzÀÞªÁV UÀÄqÀØzÀ°è §¯ÁvÁÌgÀªÁV ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢: 10-10-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:00 UÀAmÉUÉ £À£ÀߣÀÄß ªÁ¥À¸ï ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©lÄÖ, ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢¯Áè. £À£Àß D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÁV D«ÄµÀ vÉÆÃj¹zÉÝãÉ. ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ w½¹ £ÀAvÀgÀ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ gÀAUÀ¥Àà£À CvÉÛAiÀiÁzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀqÉzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj zÀÄgÀUÀªÀÄä, zÀÄgÀUÀ¥Àà, ¥ÁªÀÄtÚ ªÀÄvÀÄÛ UÀAUÀªÀÄä PÀÆr ºÉÆr-§r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ

Tuesday, November 24, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 276/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ U˽ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ U˽, ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: U˽ G: gÁqï ¨ÉArAUï ªÉÄùÛç PÉ®¸À ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, ¤£Éß ¢ªÀ¸À ¢: 22-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß zÉÆqÀتÀÄäA¢gÁzÀ (1) CA§ªÀÄä UÀAqÀ ¢: ®PÀëöät¥Àà U˽ 56 ªÀµÀð (2) AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀÅ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð¸À (3) CgÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà U˽, 55 ªÀµÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ E®PÀ¯ïUÉ ¤²ÑvÁxÀð PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. PÁAiÀÄðPÀæªÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07:00 UÀAmÉUÉ E®PÀ¯ï¢AzÀ §¸ï£À°è §AzÀÄ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ïUÉ §AzÀÄ E½zÀÄPÉÆAqɪÀÅ. C°èAzÀ C°èAiÉÄà ¤AwzÀÝ MAzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfPï ªÁºÀ£ÀzÀ°è £ÁªÉ®ègÀÆ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄäAvÉAiÉÄà ªÁºÀ£ÀzÀ°è EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ¸ÀºÀ EzÀÝgÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï zÁn §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £Á«zÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ §®UÀqÉ »A¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. £À£ÀUÉ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖzÀªÀÅ. C®èzÉà CA§ªÀÄä EªÀjUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §® vÉÆýUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, AiÀıÉÆÃzsÀªÀÄä EªÀjUÉ UÀzÀÝPÉÌ, JqÀ ¸ÉÆAlPÉÌ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀªÀÅ. CgÀÄt ¨Á¬Ä EªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊUÉ ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯ÁjAiÀÄ £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-4451 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §qÉ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãï, ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ£ÀÆð¯ï CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. £ÁªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁt ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£À mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÀA: PÉ.J-37/ 7789 CAvÁ EzÀÄÝ, CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁzɪÀÅ. £ÀªÉÆäA¢UÉ D¸ÀàvÉæUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÊzÀågÀÄ £ÉÆÃr DvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ §AzÀAvÀºÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨É®èzÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 45 ªÀµÀð, ºÀjd£À ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ N§¼ÉñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ºÀjd£À G: ªÉÄøÀ£ï ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨Ázï CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¦.¹. £ÀA: 66 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ £À£ÀUÉ oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APÀ£À §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀ ¥ÀæPÁgÀ £Á£ÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. gÁwæ 10:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è UÀAUÁªÀw-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀæeÁջãÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV DvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ¸ÀܼÀzÀ°è ©¢ÝzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-1440 CAvÁ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÀåQÛ AiÀiÁgÉA§ÄzÀgÀ §UÉÎ ¸ÁܤPÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÉ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ¸Áé«Ä dAUÀªÀÄgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï. ¯ÉÊ£ïªÉÄ£ï ªÉÄʯÁ¥ÀÆgÀÄ ¸Á: PÁgÀlV CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. DvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ£ÉAzÀÄ w½zÀħA¢vÀÄ. 108 UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁqÀ¯ÁV CA§Äå¯É£ïì §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀĪÀ£ÀÄß UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw¬ÄAzÀ PÁgÀlVUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢: 23-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ G¸ÀÄV£À UÀÄqÉØAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ, vÀ¯ÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Monday, November 23, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ J£ï.ºÉZï-13 »gÉøÀƽPÉÃj vÁAqÁ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃR¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £É®eÉÃj ¸Á: »gÉøÀƽPÉÃj EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé £É®eÉÃj 6 ªÀµÀð EPÉUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/2009 PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ: 22-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀĺÉñÀ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV C°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀqÀ ¹§âA¢AiÀÄgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fÃ¥ï£À°è F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À£ÀUËqÀ ºÀ§âUÀ¯ï EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀgï DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀgÁVzÀÝ 1} gÁªÀÄAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 45, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 2} AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 25 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 3} PÁjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §rUÉÃgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 26, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 4} §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨ÁPÉðÃgÀ, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 30, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 5} ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §ÆzÀUÀÄA¥Á, eÁ; PÀ¨ÉâÃgÀ ªÀ: 22, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 6} PÁAvÉÃ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ºÉƼɥÀà£ÀªÀgÀ, eÁ; £ÁAiÀÄPÀ, ªÀ: 35, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 7} ¥ÀgÀªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ CA§¥Àà PÉÆ®ÌgÀ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 38, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 8} §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ £ÁAiÀÄ£À¥Àà £ÀªÀ°, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 32, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; F¼ÀUÀ£ÀÆgÀ, 9} ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà §¸ÉÃnÖ, eÁ; °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀ: 29, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á; ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ, EªÀgÀÄ ¹QízÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ MlÄÖ ºÀt gÀÆ. 1,560-00 UÀ¼À£ÀÄß, 52 E¸ÉàÃmï J¯É, ºÁUÀÆ MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ §gÀPÁ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, November 22, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 289/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 21-11-2009 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ºÀĸÉãÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà F½UÉÃgÀ ¸Á: §ÄzÀUÀÄA¥Á EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÀuÉñÀ ªÀAiÀiÁ 8 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ©Ã½AiÀÄ §tÚzÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ UÀuÉñÀ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà PÁgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2009 PÀ®A 498(J) 307, 504 ¹»vÀ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 21-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ¥Àà §¤ßUÉÆüÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 3 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀ½UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¸À» ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ M¥ÀàzÉà EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤Ãr DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄgÀÄ« ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄvÀß ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. «ÃgÀtÚ JA. ºÀ½î ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Saturday, November 21, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 183, 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ. 20-11-2009 gÀAzÀÄ 6-30 ¦.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£À.ºÉZÀ 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ªÀÄAZÁ¯É ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J 01/ J.¹ 3709 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÀ¬ÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ §gÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ ZÉ¹ì ¯ÁjAiÀÄ mÉA¥ÀgÀªÀj ¥Á¹AUÀ £ÀA. n.J£À. 18/ n.¹ 0084 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgÀ DV ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ AiÀĪÀĺÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°èzÀÝ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÉÆgÀZÉ°è ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÁeÉÃAzÀæ£ï¤UÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ E£ÉÆßAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 35 PÉ-7812 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VAiÀÄ ±ÀgÀt§¸ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ JA§ÄªÀªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆæ ZÁ®PÀ NrºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. CAiÀÄå£ÀUËqÀ «. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 274/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ vÉÆüÀgÁªÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁt G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 6£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 20-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀgÁd vÀAzÉ vÉÆüÁgÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, G: mÉÊ®jAUï PÉ®¸À ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è EgÀĪÀ £ÀªÀÄä ¥Á£ï ±Á¥ï¤AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-2624 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: gÉqÉØÃgÀ ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß CtÚ ªÉÄÃWÀgÁd¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV JqÀ Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ §gÀÄwÛzÀÄÝ, JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀPÁ®Ä ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ DvÀ£À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÀgɬĹ CzÀgÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. DzÀgÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVzÉ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 4:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥Ánïï. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

Wednesday, November 18, 2009

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 271/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢: 17-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À mÉPÀì mÉÊ®ì CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉgÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 40, 66 EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ªÀÄÄvÀÄðeÁ SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: D£ÉUÀÄA¢ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-2849 £ÉÃzÀÝgÀ°è gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¸À«ÄÃ¥À fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄA¨ÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆlÄÖ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚªÀÄÆwð vÀAzÉ ²Ã£ÀAiÀÄå±ÉnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 44 ªÀµÀð, eÁw: ±ÉlÖgÀ G: nà CAUÀr ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ, ¥Àj²°¸À¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,300-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, November 17, 2009

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2009 PÀ®A 392 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 16-11-2009 gÀAzÀÄ 04.00 ¦.JA PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ PÉ. ¸ÁA§²ªÀgÁªï vÀA/ PÉ. ¸Àħ۪ÀÄtå ªÀAiÀiÁ 54, eÁ. PÀªÀiÁä G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ²æäªÁ¸À PÁåA¥À G¥Àà®zÉÆrØ ¹ÃªÀiÁ vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 15-11-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ²ªÀgÁt E§âgÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁæªÀåUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ²æà ¸ÉÆêÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ zÉêÀgÀ zÀgÀıÀ£À ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À vÀªÀÄä HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É½UÉÎ 10-30 jAzÀ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁjAiÀÄ°è zÁ¸ÀgÀ gÀAUÀ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ §¤ßVqÀzÀ PɼÀUÉ n¦£ï ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwzÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ 24 jAzÀ 28 ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀªÀjzÀÄÝ J®ègÀÄ «ÄÃ¸É ¨ÉÆý¹zÀÄÝ, JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉýzÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆlÖ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ vÉPÉÌUÉ ©zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 91500=00 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 6 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ¸ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ® PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2009 PÀ®A 420 L.¦.¹:.

¦üÃgÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw PÀ¼ÀPÀªÀÄä UÀAqÀ J.PÉ.gÀÄzÀæUËqÀ, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀAUÁªÀw. ¢£ÁAPÀ : 16-11-2009 gÀAzÀÄ 2-00 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢zÁgÀgÀÄ N.J¸ï.© gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ AiÉÆgÉÆà C¥ÀjavÀ zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆÃwÛgÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀzÀj ¦üÃgÁå¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ±ÁgÀzÀ, ¸ÀIJîªÀiÁä EªÀjUÉ AiÀÄgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ZÁPÀÄ vÉÆÃj¹ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ, DzÀPÁgÀt ¤ªÀÄä ¸ÀgÀ ºÁUÀÆ §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ©aÑPÉÆræ CzÀ£ÀÄß ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è ¸ÀÄwÛ PÉÆqÀÄvÉÛêÉ. CAvÁºÉý 25 UÁæA, a£ÀßzÀ ¸ÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ 30 UÁæA. vÀÆPÀzÀ 2 §AUÁgÀzÀ §¼É MlÄÖ 55 ¸Á«gÀ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀÅUÀ¼À §zÀ®Ä ¥ÉÃ¥ÀgÀ£À°è gÉÆÃqï UÉÆïïØ D¨sÀgÀtªÀ¤ßÃnÖzÀÄÝ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉý ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉZï.¹.-23. ªÁ¸À£ÀUËqÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, November 16, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 15-11-2009 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ¥ÀlÖ±ÉnÖ ¸Á: £ÀªÀ° vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉÃAzÀgÉ, DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ±ÉlÖgÀ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà EªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ©âtzÀ ºÁj¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. f.J¸ï GqÀV ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 269/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì: 54 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "£À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj «dAiÀÄ®Qëöä ªÀAiÀĸÀÄì: 10 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £Á®Ì£ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw «zÁå¨Áå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-11-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä UÀAUÁªÀw-¹AzÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄïÁâUÀ¢AzÀ PɼÀ¨ÁUÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁn ºÉÆgÀnzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄÄA¢¤AzÀ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ aÃgÁqÀvÉÆqÀVzÀÄÝ DUÀ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀݼÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À §® ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀvÉÆqÉUÉ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-9235 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ ¨ÁµÀĸÁ§ ªÀAiÀĸÀÄì: 33 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: mÁæPÀÖægÀ ªÉÄPÁ¤Pï ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Sunday, November 15, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2009 PÀ®A 302 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀtªÀÄä EªÀ¼À UÀAqÀ wÃjPÉÆAqÀÄ 9 ªÀµÀðUÀ¼ÁVzÀÄÝ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ zÁåªÀÄtÚ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁr ¸ÀA¸ÁgÀ fêÀ£À ªÀiÁrzÀÄÝ PÉ® wAUÀ½AzÀ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 13-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ, ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ KPÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛà CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£ÀUÉ ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄªÉ CAvÁ ºÉý ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èèzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÉÄʪÉÄ¯É ºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀéAiÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 77/09 PÀ®A 307 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàûvÉæUÉ ¸ÉjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 14-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀtªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Friday, November 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2009 PÀ®A 143, 147, 341, 352, 353, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 2(J)(©) PÀ£ÁðlPÀ ¦æªÉãÀë£ï D¥sï r¸ÀÖçPÀë£ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¸ï D¥sï ¥sÁåPÀÖj PÁAiÉÄÝ 1981:.

¢: 13-11-09 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ eÉ. r¥ÉÆà ªÀiÁå£ÉÃdgï, J£ï.F.PÉ.J¸ï.n.¹. PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ¼ÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è CAvÀgÀ gÁdåPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è «zÁåyðUÀ½UÉ C£ÀĪÀÄw¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmɬÄAzÀ UÀzÀUÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ ºÉÆÃV§gÀĪÀ §¸ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀ¼ÀPÀ¯ï & vÀ¼À¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CqÉ-vÀqÉ ªÀiÁr ¤°è¹, ZÁ®PÀ & ¤ªÁðºÀPÀjUÉ PÀvÀðªÀ太Àð»¸ÀzÀAvÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, F WÀl£ÉAiÀÄ ¸ÀÄ¢Þ PÉý WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ fÃ¥ï £ÀA:PÉJ:37 J¥sï-4123 gÀ°è vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §AzÀ ¦AiÀiÁð¢UÉ & CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ §AzÀ ¹§âA¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÉʬÄAzÀ J¼ÉzÁr, DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, ºÀ¯Éè ªÀiÁr ªÉÄʪÉÄð£À CAVUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉÃ, ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¸ÀPÁðj fæ£À JqÀQ£À ¨ÁV®Ä QvÀÄÛ zÉÆqÀØUÁè¸ï, ¸ÉÊqï UÁè¸ï ºÁUÀÆ ºÉqï¯ÉÊlUÀ¼À£ÀÄß MqÉzÀÄ CA.Q. 10,000 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt

2] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 16/2009 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. «zÁå UÀAqÀ UÉÆëAzÀ¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃj EªÀgÀÄ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ §ºÀ¼À ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀÄzÀåªÉ¸À¤AiÀiÁVzÀÄÝ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ EzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ DUÁUÉÎ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¨É¸ÀvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §A¢zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ DUÁUÀ ¨É¼ÀUÀnÖUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÆ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¯ÁgÀzÉ C®è°è PÀÄrzÀÄ CqÁØr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢£À¢AzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÀnÖ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®UÀÄwÛzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 11-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ¨ÁæöåArAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÃj¹ PÀÄrzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

Monday, November 9, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-11-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀAf, ªÀAiÀĸÀÄì 18 µÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: ªÉAPÀlVj vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è £ÀªÀÄä ¨sÀÆ«Ä EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ :08-11-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà UÀAf, 19 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÉAPÀlVj E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è ºÀAiÀÄÄ®è£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉlÖ¥Àà£ÀÄ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä JwÛ£À §ArAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¨ÉlÖ¥Àà¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JwÛ£À ¨Á® vÀÄAqÁVzÀÄÝ, PÉÆÃqÀÄUÀ½UÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ JvÀÄÛ UÁ§j¬ÄAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀPÉÌ K£ÁVzÉ CAvÁ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè. £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀÄ vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: J.¦-21/ JPÀì-5984 CAvÁ EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzï D¹¥sï vÀAzÉ C¯Áè¨sÀQë ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 15/33, J¯ï.©. ¹ÖçÃmï, DzÉÆä CAvÁ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁzɪÀÅ. ²æÃ. Dgï.Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄ£É PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 288/2009 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹:.

¢ 08-11-09 gÀAzÀÄ 2.30 ¦.JA.PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÁzÀ zÉÆqÀØAiÀÄå vÀA¢ F±ÀégÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¹.¦.¹-183 C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁrzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ C¼ÀªÀArAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¤ªÀÄä ªÀÄ£É PÀ¼ÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà J.ºÉZï.¹. £À£ÀUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ, £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® Qð ªÀÄÄjzÀÄ, M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÉÃqï gÀƪÀÄzÀ°èzÀ lædj ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ 1/2 vÉÆÃ¯É dĪÀÄQÌ ¨ÉAqÉÆïÉ, §AUÁgÀzÀ 1/4 vÀÆPÀzÀ qÁæ¥sÀì, ºÁUÀÆ ¨É½îAiÀÄ 5 vÉÆÃ¯É PÁ® ZÉÊ£À MlÄÖ CA.QA 7500=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

Sunday, November 8, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 07-11-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀì (vÀÆ¥sÁ£À) £ÀA: PÉ.J.-37/JA-2112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÁgÀlV-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ, dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ¥sÀǯ ºÀwÛgÀ mÁæPÀì ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ PÀ®ÄèUÀ½UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, mÁæPÀì£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ vÉVΣÀ°è PÉqÀ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ mÁæPÀì£À°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà UÀÄdÓgï ¸Á: ¹gÀªÁgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ mÁæPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæPÀì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ mÁæPÀì AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ Gj¢gÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦ PÀ£ÀPÀVj ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 287/2009 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀļÀÄî ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á: AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ vÁ: ªÀÄÄAqÀgÀV EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1030 UÀAmÉUÉ F±ÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆæ ²ªÁ£ÀAzÀ »gÉêÀÄoÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üÃAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀÄqÀÄzÀÆgÀÄ, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ PÀĵÀÖV r¥ÉÆà EªÀgÀÄ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07-45 UÀAmÉUÉ ltPÀ£ÀPÀ®è UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà «Ä¤ ¯Áj ZÁ®PÀ £ÀA. PÉ.J-37/6872 vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß E½¸ÀzÉà §¸ï UÉ JzÀÄjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ, «Ä¤¯Áj AiÀÄ°èzÀÝ LzÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉà ¦ÃAiÀiÁð¢UÀÆ ¸ÀºÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

        

Friday, November 6, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 181/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 05-11-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀAzÉ ±ÀªÀıÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á: ºÀ¼ÉÃdÆgÀÄlV EªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ CAvÀ dÆgÀlV UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA. PÉ.J-37 JA-84 £ÉÃzÀÝgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÀæµÀgï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁj DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sï ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ DvÀäºÀvÉå:

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2009 PÀ®A 498(J), 306 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¸Á§ vÀAzÉ §ÄqÀ£À¸Á§ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀeÁð£À ¨ÉÃUÀA EªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ»§Æ¨ï EªÀ¤UÉ FUÉÎ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸Àé®à ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÉÄÊzÀÄ£À, ºÁUÀÆ £Á¢¤ UÀAqÀ ºÉÆqÉ, §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04-11-09 gÀAzÀÄ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 5-11-09 gÀ ¨É¼ÀV£À 3-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ªÀĺÉñÀ ¦. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 
 


 

        

Tuesday, November 3, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 260/2009 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ, 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆÃl¯ï PÉ®¸À ¸Á: °AUÀgÁd PÁåA¥ï-UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²æà dAiÀÄgÁA £ÁAiÀÄPÀ -UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ oÁuÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj zÀÆj£À ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢: 02-11-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UɼÉAiÀÄ DzÀªÀiï ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸Á; dPÀÌ° vÁ: gÉÆÃt E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆúÉÆÃAqÁ UÁèªÀÄgï ¨ÁèPï PÀ®gï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-29/ PÀÆå-8381 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀÄ°VUÉ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÀÄ°VAiÀÄ°è PÁ¬Ä PÀ¥ÀÆðgÀ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DzÀªÀiï £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £Á£ÀÄ »AzÉ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉƸÀ »gÉèÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀAeÉ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÝPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄ£ÀÆìZÀ£É ¤ÃqÀzÉà EArPÉÃlgï£ÀÄß ºÁPÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ DzÀªÀiï£ÀÄß »A¢¤AzÀ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ºÀuÉUÉ §®UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DzÀªÀiï¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ wêÀæ ¥ÀmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÝ ¯Áj £ÀA§gï: £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ £ÀA: PÉ.J-28/ J-5509 CAvÁ EvÀÄÛ. CzÀgÀ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß £ÉÆqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ C°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ w½¹zÀÄÝ, DUÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ ¨ÉÃgÉ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è DzÀªÀiï£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÁQ £Á£ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀPÉÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¹UÀß¯ï ¯ÉÊmï ºÁPÀzÉà ¤°è¹zÀÝ ¯Áj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AwzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqÀ¬Ä¹ ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ DzÀªÀiï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁgÀtgÁVzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 278/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 02-11-2009 gÀAzÀÄ 00-30 J.JA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÉUÉ¥Àà ¨Á«PÀnÖ ¸Á: zsÁgÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgï £ÀA. PÉ.J-25 J£ï-7577 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §ÆzÀUÀÄA¥ÁzÀ ºÀwÛgÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÁgÀÄ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-22 AiÀÄÆ-2423 £ÉÃzÀÝPÉÌ oÀPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÀÄ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÁzÀ ¨Áwä ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð G. ºÀªÀiÁ° ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 2) CAzÁ£ÀUËqÀ vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ ªÀÄÄA¢£ÀªÀÄ£É ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. °AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. ªÀÄÄzÉãÀÆgÀ 3) ©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà ¸ÀÆr ªÀAiÀiÁ 35 ªÀµÀð eÁ. PÀÄgÀħgÀ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §£ÀßnÖ EªÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,490=00 gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 
 


 

        

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008