Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, July 18, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2011 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ zÁ½PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-111, 04, 90, ¦.¹-199, 39, 116, 351, 230, 49, 111, 22, 309, 388 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ¥Àæ¨sÀÄgÁd ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ¸Á:ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï 2] SÁd¸Á§ PÀªÀ®ÆgÀ ¸Á: ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ,PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ fÃ¥ï £ÀA- PÉ.J-37/f-205 £ÉÃzÀÝgÀ°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ £ÉÆA¢UÉ ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PɼÀUÉ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr 1] SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ºÀdgÀvï¸Á§ PÀ¥Á° ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï 2] zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉÆýî£À ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:ºÉÆÃl¯ï ¸Á:²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥À༠ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 30,620=00 dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ 52 E¸ÉàÃmï J¯É, 7 ªÉÆèÉʯï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.146/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA.JA.ºÉZï-16/J.E.6079 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ J.¦.04/«.5154 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀħævÉÆ£ï £ÁxÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ n¥Ààj£À°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ §®PÀ¥Á½£À ZÀªÀÄð ºÀjzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37/PÉ.4895 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÉgÉUÀ°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£ÀPÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀgÀÄUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀAd£Á EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 63/2011 PÀ®A 309 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 16-07-2011 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ §¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ vÉÆArºÁ¼À ªÀ:18 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁåyð ¸Á: ºÉƸÀ½î DgÉÆævÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. E¢ÝÃAiÀiÁ zÉÆqÀØ «zÁå¨sÁå¸À CzÀÄ ZÀ£ÁßV NzÀÄ C°è E°è ¤AvÀÄ PÁ®PÀ½¨ÉÃqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉƦvÀ¼ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÉä£À ¥ÀÄr ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2011 PÀ®A 341,323,324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀ¼É PÀlÄÖwzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA.1,2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉÆ¸É DgÉÆæ £ÀA.3 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ£ÁqÀĪÀ¢zÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ¢zÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ, 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-23/JA-3638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄUÀAr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÉÆÃr£À §®¨ÁUÀPÉÌ EzÀÝ PÉ.E.©.PÀA§PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÖ£ÀÄ, EzÀjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ £À£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ G½zÀ 9 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£ÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 66/2011 PÀ®A 504, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð, eÁw-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| 5£Éà ªÁqÀð PÀ£ÀPÀVj vÁ||UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À ¸Á|| E§âgÀÆ PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥Áèmï£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ¨ÉƸÀÆr ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CtÚ ªÀÄÄPÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄAzÀÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, July 11, 2011

Missing Person


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 191/2011 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :.

¢£ÁAPÀ:- 10-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ²PÀëQ, «zÁå£ÀUÀgÀ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ ¢: 07-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀäzsÁåºÀß 1:20 UÀAmÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ §zÁ«Ä, PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀºÀ CA¢¤AzÀ ¹éZï D¥sï DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 190/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "

EAzÀÄ ¢: 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 117, 100, 66, 64, 379, 91, 277, 37, 38, 40, J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ [2] J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï¸Á§, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,750-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ, 3 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, JgÀqÀÄ ¥sÉèöÊ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÉ.

Saturday, July 9, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ:

¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-07-2011 gÀAzÀÄ 6:00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÀiÁUÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁw: PÀ©â®UÉÃgÀ G: ¯Áj £ÀA- PÉ.J-32/J-9260 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: C®PÉÃqÀPÀªÁr vÁ:ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ f¯Áè :©zÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉ.PÉ.¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ fAzÁ® ¥sÁåPÀÖjUÉ §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¯ÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀiÁUÀðªÁV PÀĵÀ×V zÁn J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉøÀƽPÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- ºÉZï.Dgï-74/0490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÀÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð dPÀAUÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁ®Ä, PÉÊ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 31/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥Áån ªÀAiÀĸÀÄì: 47 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Á¥ÀlÖt ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ EzÉ. PÀÄrvÀzÀ ZÉlPÉÌ ©zÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 120/2011 PÀ®A. 506, 363 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀÚ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÀĪÀÄvÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CPÀâgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: Nf£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ SÉÊgÀÄ£À©Ã EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 03-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 06:00 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ²PÀëPÀ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ±Á¯É EªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ FUÉÎ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 58/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ vÁ¸ÉÃzÁgÀ, 2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ, 3] ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 63 ªÀµÀð, 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀ: 55 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 700-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ zÁ½ PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 125/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ±ÀºÁ§Ä¢Ýãï @ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉèÉʯï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉèÉʯï£À DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ²æÃ. ¥ÀæºÁèzÀZÁAiÀÄð J.J¸ï.L zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ±ÀºÁ§Ä¢Ýãï @ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 680-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Wednesday, July 6, 2011

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


 


 


«µÀAiÀÄ :
¢£ÁAPÀ:06-07-2011 ªÀÄvÀÄÛ 07-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÝÀ J¦¹

£ÉêÀÄPÁw-2011 gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆrzÀ §UÉÎ.

* * * * *


 

        PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è C«gÀvÀªÁV 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ zsÁgÀPÁgÀªÁV ªÀÄ¼É §AzÀÄ f¯Áè QæqÁAUÀtzÀ vÀÄA§ ¤ÃgÀÄ CªÀj¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 06-07-2011 ªÀÄvÀÄÛ 07-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ J¦¹ £ÉêÀÄPÁw-2011 gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ.


 

DzÀPÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 06-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ J¦¹ £ÉêÀÄPÁw-2011gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 09-07-2011 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ 07-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ J¦¹ £ÉêÀÄPÁw-2011gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


 

        PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 06-07-2011 gÀAzÀÄ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-07-2011 ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 07-07-2011 gÀAzÀÄ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉUÉ f¯Áè QæÃqÁAUÀt, UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛ, PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ºÁdjgÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.


 


 

f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

PÉÆ¥Àà¼À.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008