Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, July 18, 2011

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 17-07-2011 gÀAzÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ zÁ½PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹-111, 04, 90, ¦.¹-199, 39, 116, 351, 230, 49, 111, 22, 309, 388 ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ¥Àæ¨sÀÄgÁd ªÀiÁ°Ã¥ÁnÃ¯ï ¸Á:ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï 2] SÁd¸Á§ PÀªÀ®ÆgÀ ¸Á: ²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ,PÉÆ¥Àà¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ fÃ¥ï £ÀA- PÉ.J-37/f-205 £ÉÃzÀÝgÀ°è fÃ¥ï ZÁ®PÀ £ÉÆA¢UÉ ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀzÀ PɼÀUÉ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁr 1] SÁ¹A¸Á§ vÀAzÉ ºÀdgÀvï¸Á§ PÀ¥Á° ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ZÀÄPÀ£ÀPÀ¯ï 2] zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà qÉÆýî£À ªÀAiÀiÁ:38 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:ºÉÆÃl¯ï ¸Á:²æñÉÊ®£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥À༠ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ dÆeÁlzÀ ºÀt 30,620=00 dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀiÁVæ 52 E¸ÉàÃmï J¯É, 7 ªÉÆèÉʯï UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.146/2011 PÀ®A 279,338 L¦¹ &187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ. 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¯Áj £ÀA.JA.ºÉZï-16/J.E.6079 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ J.¦.04/«.5154 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄjUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀħævÉÆ£ï £ÁxÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ n¥Ààj£À°è ¹Q̺ÁQPÉÆAqÀÄ §®PÀ¥Á½£À ZÀªÀÄð ºÀjzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 147/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ. 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 37/PÉ.4895 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉ¨Áâ¼À¢AzÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £ÉgÉUÀ°èUÉ ¦üAiÀiÁð¢ eÁ£ÀPÀªÀÄä ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄPÀ̼ÁzÀ zÀgÀÄUÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¸ÀAd£Á EªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EAzÁæ£ÀUÀgÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ £Á¬Ä CqÀØ §A¢zÀÝjAzÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÄÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ¹ÌqÁØV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 63/2011 PÀ®A 309 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 16-07-2011 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ §¸ÀªÀÄä ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ ZÀAzÀæUËqÀ vÉÆArºÁ¼À ªÀ:18 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. «zÁåyð ¸Á: ºÉƸÀ½î DgÉÆævÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¢éwÃAiÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. E¢ÝÃAiÀiÁ zÉÆqÀØ «zÁå¨sÁå¸À CzÀÄ ZÀ£ÁßV NzÀÄ C°è E°è ¤AvÀÄ PÁ®PÀ½¨ÉÃqÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀÆ°PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉƦvÀ¼ÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ ºÉä£À ¥ÀÄr ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 64/2011 PÀ®A 341,323,324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ UÀ¼É PÀlÄÖwzÁÝUÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA.1,2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÉÆ¸É DgÉÆæ £ÀA.3 £ÉÃzÀªÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁ£ÁqÀĪÀ¢zÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉ¢zÀÄÝ DUÀ ¦AiÀiÁ¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è UÀ¼É ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ¢zÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA.1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ, 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ 3 £ÉÃzÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 65/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥ï £ÀA.PÉJ-23/JA-3638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀªÀÄUÀAr EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà gÉÆÃr£À §®¨ÁUÀPÉÌ EzÀÝ PÉ.E.©.PÀA§PÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ PÉÆlÖ£ÀÄ, EzÀjAzÀ fæ£À°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ ¥ÉÊQ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¨sÁ«PÀnÖ EvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ £À£ÀUÀÆ ºÁUÀÆ G½zÀ 9 d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, F WÀl£ÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 66/2011 PÀ®A 504, 324, ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À, ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð, eÁw-£ÁAiÀÄPÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á|| 5£Éà ªÁqÀð PÀ£ÀPÀVj vÁ||UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À ºÁUÀÆ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÉVκÁ¼À ¸Á|| E§âgÀÆ PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¥Áèmï£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DVzÉ ¨ÉƸÀÆr ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, CtÚ ªÀÄÄPÀÄAzÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄAzÀÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä£ÁzÀ UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, July 11, 2011

Missing Person


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 191/2011 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :.

¢£ÁAPÀ:- 10-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¸ÀgÀPÁj »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ²PÀëQ, «zÁå£ÀUÀgÀ ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÀtÚ ªÀÄgÀ½, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: dAUÀªÀÄgÀ PÀ®ÄÎr EªÀgÀÄ ¢: 07-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀäzsÁåºÀß 1:20 UÀAmÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ°è £Á£ÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ §zÁ«Ä, PÀÆqÀ®¸ÀAUÀªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀºÀ CA¢¤AzÀ ¹éZï D¥sï DVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 190/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:- 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ²æà ©. CªÀÄgÉñÀ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "

EAzÀÄ ¢: 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ºÀtªÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 190, 117, 100, 66, 64, 379, 91, 277, 37, 38, 40, J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ [1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ [2] J¸ï.JA. SÁ¢æ vÀAzÉ ¦ÃgïªÀĺÀäzï¸Á§, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèÃA G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV (1) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 4,750-00 UÀ¼ÀÄ, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ, 3 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, JgÀqÀÄ ¥sÉèöÊ ªÉƨÉʯïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EzÉ.

Saturday, July 9, 2011

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/2011 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ gÉ.«. 187 LJA« AiÀiÁåPïÖ:

¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 07-07-2011 gÀAzÀÄ 6:00 ¦.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ªÀiÁUÀ ªÀAiÀiÁ:30 ªÀµÀð eÁw: PÀ©â®UÉÃgÀ G: ¯Áj £ÀA- PÉ.J-32/J-9260 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: C®PÉÃqÀPÀªÁr vÁ:ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ f¯Áè :©zÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉ.PÉ.¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ fAzÁ® ¥sÁåPÀÖjUÉ §Æ¢ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¯ÉÆÃPÁ¥ÀÆgÀ, ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ªÀiÁUÀðªÁV PÀĵÀ×V zÁn J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »gÉøÀƽPÉÃj ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ 12:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA- ºÉZï.Dgï-74/0490 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀfêÀPÀÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ¥ÀÆwð dPÀAUÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ PÁ®Ä, PÉÊ, vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹. 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀA: 31/2011 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw VjdªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ¥Áån ªÀAiÀĸÀÄì: 47 ªÀµÀð eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ zÀÄrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ RZÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ¨ÉøÀvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Á¥ÀlÖt ¸À«ÄÃ¥À gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹zÀÄÝ EzÉ. PÀÄrvÀzÀ ZÉlPÉÌ ©zÀÄÝ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, ²æÃ. ªÀÄ®ètÚ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÁÝgÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 120/2011 PÀ®A. 506, 363 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀÚ 03-00 UÀAmÉUÉ ªÀĪÀÄvÁd¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CPÀâgÀ¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: Nf£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ °TvÀ ¦ügÁå¢ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ SÉÊgÀÄ£À©Ã EªÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 03-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 06:00 UÀAmÉ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¨sÁ«ªÀĤ ²PÀëPÀ ªÀÄÄPÀÄÌA¦ ±Á¯É EªÀ£ÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. C®èzÉ FUÉÎ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß £À£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß JwÛ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 58/2011 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-07-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀÄtUÁgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀAzÉ gÁeÉøÁ§ vÁ¸ÉÃzÁgÀ, 2] AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ, 3] ªÀiÁ§Ä¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ªÀ: 63 ªÀµÀð, 4] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀ: 55 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄ®§ÄUÁð EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ E¹àÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ²æÃ. ºÉZï.J¸ï. £ÀqÀÄUÀrØ ¦.J¸ï.L AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ CªÀgÀ°è 700-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆævÀ£ÀÄ zÁ½ PÁ®PÉÌ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 125/2011 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-07-2011 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀ ±ÀºÁ§Ä¢Ýãï @ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA ¸Á: DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀAvÉèÉʯï, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉèÉʯï£À DAd£ÉÃAiÀÄ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV JAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ°Ã¯É ªÉÄÃ¯É ªÀÄlPÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ²æÃ. ¥ÀæºÁèzÀZÁAiÀÄð J.J¸ï.L zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D¥Á¢vÀ ±ÀºÁ§Ä¢Ýãï @ ¸Á§tÚ vÀAzÉ ±Á«ÄÃzÀ¸Á§ EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ ¥ÀnÖ, ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 680-00, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

Wednesday, July 6, 2011

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ


 


 


«µÀAiÀÄ :
¢£ÁAPÀ:06-07-2011 ªÀÄvÀÄÛ 07-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVzÀÝÀ J¦¹

£ÉêÀÄPÁw-2011 gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆrzÀ §UÉÎ.

* * * * *


 

        PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀzÀ°è C«gÀvÀªÁV 2-3 ¢£ÀUÀ½AzÀ zsÁgÀPÁgÀªÁV ªÀÄ¼É §AzÀÄ f¯Áè QæqÁAUÀtzÀ vÀÄA§ ¤ÃgÀÄ CªÀj¹gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 06-07-2011 ªÀÄvÀÄÛ 07-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ J¦¹ £ÉêÀÄPÁw-2011 gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ®Ä C¸ÁzsÀåªÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAzÀÆqÀ¯ÁVzÉ.


 

DzÀPÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 06-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ J¦¹ £ÉêÀÄPÁw-2011gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 09-07-2011 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ 07-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ J¦¹ £ÉêÀÄPÁw-2011gÀ ¸ÀA»µÀÄÚvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉúÀzÁqsÀöåðvÉ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10-07-2011 gÀAzÀÄ £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.


 

        PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 06-07-2011 gÀAzÀÄ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 09-07-2011 ºÁUÀÆ ¢£ÁAPÀ: 07-07-2011 gÀAzÀÄ ºÁdgÁUÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-07-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7:30 UÀAmÉUÉ f¯Áè QæÃqÁAUÀt, UÀzÀUÀ gÀ¸ÉÛ, PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°è ºÁdjgÀ®Ä w½¸À¯ÁVzÉ.


 


 

f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,

PÉÆ¥Àà¼À.

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008