Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, February 23, 2011

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 11/11 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹

aPÀÌöªÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀªÀjUÉ zÀAqÀ ºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÝw¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£À¥À½î ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÉUÀÎ¥Àà ªÀzÁß¼À ªÀ: 35 eÁ: »AzÀÆ UÁtÂUÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀªÀjUÉ zÀAqÀ ºÁPÀÄwÛà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ºÀªÀiÁ° ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄQ̤AzÀ ¦gÁåzÀAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀPÉÌ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.12/11 PÀ®A 143, 147, 323, 355, 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ 323, 324, 504, 506 L¦J¸ï

aPÀÌöªÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀªÀjUÉ zÀAqÀ ºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÝw¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝPÉÌ 1000 gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¢ÝÃj, DzÀgÉ FUÀ HgÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀjUÉ KPÉ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr®è. CzÀPÉÌ £À£Àß 1000 gÀÆ. £À£ÀUÉ PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀwÛïÉà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¢ÝzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ©rzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 27/11 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 22-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d§â®UÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ EAzÁæ£ÀUÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 37/J¸ï. 0359 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è F±À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ QqÀzÁ¼À EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÁ« FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV dgÀÄVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 28/11 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ. 22-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ »mÁß¼À PÁæ¸ï¢AzÀ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨É¤ßUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 29/11 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 22-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹ªÀiÁè PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¹ªÀiÁè ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 20 l£ï J.¹.¹ ¹ªÉÄÃAl ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ¯Áj. £ÀA. PÉ.J 31/5454. CA. Q. 9,00,000=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ HlPÉÌ CAvÁ ºÉÆmɯïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 36/11 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EAUÀ¼ÀV UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀlUÀgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä EAUÀ¼ÀV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ, PÉÆqÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉUÀnÖ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.


 


 


 

Saturday, February 19, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/11 PÀ®A 279, 337, 338 ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 18-02-2011 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÁzÉøÁ§£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§, PÉ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 18-02-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÁzÉøÁ§ vÀAzÉ ¦Ãgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 80 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁ°UÉ DzÀ UÁAiÀÄzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ¨sÀAqÁæ¼À¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ §gÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ zÁn §AzÁUÀ DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ¨sÀAqÁæ¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/11 PÀ®A 143,147,341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 18-02-2011 gÀAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EvÀ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV UÀÄAqÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ±ËZÁ®AiÀÄzÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ vÉÆÃj¹gÀÄ« CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 46/11 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀfêÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦à°AUÀtÚ£À gÀ¸ÉÛ KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 03-010-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÉ-7694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqï¯ÁPï ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 04-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ JzÀÄÝ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÉ-7694 ZÉ¹ì £ÀA r.J¸ï.«.©.JA.E 51589 EAd£À £ÀA r.J¸ï.f ©.JA.E 51014 CAvÁ EzÀÄÝ EzÀgÀ CA:Q: 30,000/- gÀÆ /- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 11/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ «zÁå¨Áå¸À ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ PÀÄrAiÀĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÉÎ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 11-55 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 43/11 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ 17-02-2011 gÀAzÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ®Qëöäà ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ¥Á£ï±Á¥ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ®Qëöäà ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄzsÀå Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ a£Àß ZÉ£ÀßAiÀÄå «ÃgÀ¥À°è, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: ¥Á£ï©ÃqÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀ𠧸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯Éʸɣïì/¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì EgÀĪÀÅ¢¯Áè. C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ.

1] ªÀiÁåPï qÁªÉ¯ï £ÀA: 1 «¹Ì, 180 JA.J¯ï. -7 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 560-00

2] gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï 180 JA.J¯ï.- 5 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. 500-00

3] N¯ïØ mÁªÀgÉ£ï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 13 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 910-00

4] EA¦ÃjAiÀÄ¯ï §Æèöå «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 2 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 200-00

5] Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì r®Pïì «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 10 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 500-00

6] N¯ïØ ªÀiÁAPï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JA.J¯ï. - 3 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 180-00

7] UÉÆïïØ PÀ¥ï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 40 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 1,800-00

8] SÉÆÃqÉÃeï ¥sÉÊªï ¸ÁÖgï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 6 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 300-00

Friday, February 18, 2011

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 9/11 PÀ®A 447, 5A4, 5A6, 427 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ºÉƸÀ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°è UÉÆâAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀÄÝ UÉÆâ ¸À¹ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14-A2-2A11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-AA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°èzÁÝUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ü ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«Ää£À°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzAvÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ d«Ää£À ¨É¼ÉÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ°¤AzÀ PÀZÀPÀZÀ£É vÀĽzÀÄ £ÁµÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ d«ÄãÀÄ ºÁ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ JAzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉQ̸ÀzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ¨É¼É £Á±À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀÆV PÉÆAqÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÁAiÀÄPÉÌ AiÀiÁgÀÆ §gÀ°®è ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã ºÉAUÀ ¨Á¼É ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß fêÀ G½¸ÀAV¯Áè CAvÁ fêÀzÀ CAvÁ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÁÌV F ªÉÆzÀ¯É DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2010 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 10/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 16-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Éǰøï oÁuÁ PÀA¥ËAr£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ «zsÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ F »AzÉ 19-08-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ D¹Û £ÀA: 3735 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ÃgÀ±ÉʪÀ ±ÉlÖgÀ zÉʪÁZÁgÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ©Ã¼ÀÄ PÀA¥ËAqï eÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û £ÀA§gÀ 1708 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqï CAvÁ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 jAzÀ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°è PÀA¥ËAqÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀA¥ËAqï eÁUÉ ªÀPïá ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÉðà £ÀA: 17 «¹ÛÃtð 6 JPÀgÉ 37 UÀÄAmÉ R§gÀ¸ÁÛ£À eÁUÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀå PÀA¥ËAqï ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. F §UÉÎ ¥Àj¹Üw ¸ÀÆPÀëöävɬÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 7/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 17-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ J°èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, vÉ®ÄvÁÛ ²ªÀ¥ÀÆgÀ §gÀÆPÁ ¥ÁèAl »¤ßÃgÀ£À°è ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀ vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 15/11 PÀ®A 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄj ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ ¨ÁjªÀÄÄgÀzÀ¥Àà ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ, ¸Á: »gÉÃSÉÃqÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ¨Á¼Á CUÉÊvÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ §®Q«UÉ, ¨É¤ßUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 12/11 PÀ®A 145 ¹Dg惡

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÉ°ègÀĪÀ ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ «zsÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä AŠµ²°zq®Š¯u® : 8 gÀAzÀ 14 ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÄR0qÀgÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ F »AzÉ 19-08-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉÝÃªÉ J0zÀÄ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ zÁR¯Áw EzÉ. C0vÁ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqï zÀQët ¢QÌ£À°è ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ AŠµ²°zq®Š¯u® 1j0zÀ 7 ºÁUÀÆ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀA¥ËAqï eÁUAiÀÄÄÉ CzÀÄ ªÀÄĹèA ªÀPïá ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÉðà £ÀA: 17 «¹ÛÃtð 6 JPÀgÉ 37 UÀÄAmÉ R§gÀ¸ÁÛ£À eÁUÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «gÉÆÃzÀ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. »VgÀĪÁUÀ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÉÆêÀÄÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ºÀzÀUÉlÄÖ, ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVÀ ¥ÀæPÀëħݪÁvÁªÀgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ eÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀÄvÀÄÛ §rzÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀĪÀzÀjAzÀ F §UÉÎ G¨sÀAiÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA-10/11 ªÀÄvÀÄÛ 11/11 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝvÀÛzÉ. PÁgÀt JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÉÃ-¢£Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉZÁÑV ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAlÄ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉ J©â¹PÉÆ0qÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl-§rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û- ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ PÀA¥Ë0qÀ eÁUÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®A-145 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ ªÉAzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ PÀA¥Ë0qÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ªÁzÀ EvÀåvÀðªÁUÀĪÀgÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀî®Ä PÀ®0 : 145 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¨ÉÃPÉ0zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dzÀj eÁUÉAiÀÄÄ ¸Áé¢Ã£ÀvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ¥sÀð¬Ä0zÀ £À£Àß ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£À0vÉ EzÀÄÝ E0zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-02-2011 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 8-15 UÀ0mÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £À0§gÀ: 12/2011 PÀ®0: 145 ¹.Cgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆ0rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, February 8, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁ zÀ°è PÉJ-01/r-171£ÉÃzÀÝgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §¸ï ºÀvÉÆn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ vÁ¼ÀPÉÃj-GZÀÑ®PÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GZÀÑ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆ £ÀA.PÉJ-37/9277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DmÉÆ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÀvÉÆn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥Áå¸ÉAeÉgï DmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà PÀfÓ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀÀ FPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹

07-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸À°ÃA¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ mÉAUÀÄAn ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁ, ªÀÄĹèA G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á, PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðÀ¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ¤Ã£Éà PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ M¼ÀUÉ ºÁQ¹¢ÝAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ¤Ã£Á ªÀiÁqÉÆzÀÄ ªÀiÁr FUÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ? CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤£Àß EªÀvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸À¢æ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° mÉAUÀÄAn, AiÀĪÀÄÄ£Á©üÃ, ±Áå«ÄÃzï ©Ã ºÁUÀÆ C£ÀߪÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2011 PÀ®A 468, 471 L¦¹

07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà «ÃgÉñÀ ©gÁzÁgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ 2008-2009 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àæw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À°è oÉêÀt EnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ZÉPï UÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ «vÀj¹zÀÄÝ, E£ÀÆß 32 d£ÀjUÉ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ¢é.zÀ.¸À. vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀgÁzÀAvÀªÀjUÉ ZÉPï ¤ÃrzÀÄÝ, ZÉPï ¥ÀqÉzÀªÀgÀ §UÉÎ UÀÄgÀÄw£À ¸À» ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀ CxÀªÁ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ zÀÈrüÃPÀgÀ ¸À» ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ¢®è ºÁUÀÆ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÉÆgÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä gÀªÀgÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV J¯Áè 32 d£ÀgÀ ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ËºÁzÀð C©üªÀÈ¢Ý ¸ÀºÀPÁj ¤¬ÄvÀ ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î ¨ÁåAQ£À SÁvÉ £ÀA. 397/3 £ÉÃzÀÝPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà bÁªÀtÂ, 50 ªÀµÀð G :ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á. »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: zÁ¸À£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀwzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ CPËAl ªÀiÁr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §UÉÎ w½AiÀįÉAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÉÆAzÀt ¸ÀA PÉ.-37/J¯ï-6257. PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, EAf£ï £ÀA.07JZï15JªÀiï 18598, ZÉ¹ì £ÀA.07JZï16¹20280 CA.Q. 30,000-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¸ï.©.JªÀiï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀÄÄeÁªÀgï ªÀ.28 ªÀµÀð eÁw.ªÀÄĹèA G.MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀļÉÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà SÉÃqÀzÀ vÀ£Àß eÉÆvÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÀwÛgÀ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¬ÄAzÀ ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ºÀAaPÉ CV®è CAvÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁÛ¬ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¦ÃªÀ£ï ªÉÄÊ£ÀĸÁ¨ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ' ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ¼À ºÀt PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÁågÀ¯Éà CAvÀ CAzÀÄ ªÉÄÊ£ÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÆgÀ¼ÀÄ ¥ÀnÖ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà PÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï ¸ÀļÉÃPÀ¯ï ªÀ.38 ªÀµÀð, eÁw.ªÀÄĹèA G.UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ¸ÀļÉÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ºÀAaPÉ CV®è CAvÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢: 07-02-11 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÁA¨Éæ£ÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆÃzÀ°è ºÉqï ªÉÄÃPÁå¤Pï PÉÆ¥Àà¼À ¸Á: UÀ« Nt PÀªÀÄj ¥ÉÃmÉ ºÀħâ½î ºÁ:ªÀ: ºÀ¸À£À gÉÆÃqÀ ¨ÉuÉÚ zÉÆÃ¸É ºÉÆÃmÉ® »AzÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼ÀÀ EzÀÄÝ FªÀÄÆ®PÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃqÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ FUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2011 gÀAzÀÄ ElÄÖ PÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀĸÉÃj £ÀªÀÄÆägÁzÀ ºÀ¼É ºÀħâ½îUÉ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQ C°èAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁ®PÁ¯ÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ ²ªÀÅ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ºÀħâ½îAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÞgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ UÁ§jAiÀiÁV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ¸ÉÃj PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ 12-30 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQgÀĪÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀ ©ÃUÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦¯ÉèÃAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtzÀ «ªÀgÀ FPɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/- 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/-3] 2 eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ C:vÀÆ: 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/- 4] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ5 UÁæA CA:Q: 10,000/- gÀÆ/- 5] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 85,000=00 gÀÆ/- »ÃUÉ NlÄÖ 1,55,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ ²ªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ EzÀÄÝ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è gÁwæ §ºÀ¼À ºÉÆwÛ£À vÀ£ÀPÀ PÉ®¸ÀªÀiÁr, vÀªÀÄä SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ±ÀAPÀgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, February 6, 2011

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢:04-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄlUÀªÀÄj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ GMPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á PÀAzÀPÀÆgÀ EªÀgÀÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37/8926 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ PÀĵÀÖV zÁn D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »zÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ºÀªÀiÁ®gÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ PÁ婤£À°èzÀÝ QèãÀgï ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CqÀUÀqÉ ¨ÁV®Ä MªÉÄä¯Éà vÉgÉzÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï 3-30 ¦.JA.PÉÌ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.7/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÉæñÀ, ¸Á: UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ CtÚ G¥À¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: DgÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À¥ÀÛVj ±Á¯É ºÀwÛgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-35 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉà ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2011 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä, UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï zÉÆrØ ¯Éà OmïzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: UÀAUÁªÀw ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢Ý, ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2011 PÀ®A 145, 146 ¹Dg惡

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¥ï §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¥Áèmï £ÀA. 06 ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/J «¹ÛÃtð ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 40 Cr, GvÀÛgÀ-zÀQëÃt 50 Cr MlÄÖ C¼ÀvÉ 2000 ZÀzÀgÀ Cr, EzÀgÀ ZÉPï §A¢ ¥ÀƪÀðPÉÌ : gÁZÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqï. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ :- C£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï. GvÀÛgÀPÉÌ : NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëÃtPÉÌ ªÉÄÃzÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ²æêÀÄw ¥À®è« @ PÀ«vÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨Éë£Á¼À ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ. CzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/6 20 X 60 MlÄÖ C¼ÀvÉ 1,200 ZÀzÀgÀ Cr, EzÀgÀ ZÉPï §A¢ : ¥ÀƪÀðPÉÌ :- ZÀAzÀæªÀÄä vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀgÀ ¥Áèmï. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ C£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï. GvÀÛgÀPÉÌ :- ¯Éà Omï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëÃtPÉÌ ªÉÄÃzÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ²æà ±ÉÃSï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ. ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥Á¯ï £ÀA. 3-1-103/J £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¥À®è« @ PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ° ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀA. £À¸ÀUÀA/¥Áæ.¥Àæ/ 28/2010-11, ¢£ÁAPÀ 04-10-2010 gÀAzÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ¼À¥ÁAiÀÄ ºÁPÀ®Ä PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀPÉÌ ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/6 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà ±ÉÃSï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ eÁUÉ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÉÝAzÀÄ DPÉëÃ¥À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Áèmï £ÀA. 3-1-103/J ªÀÄvÀÄÛ 3-1-103/6 £ÉÃzÀÝgÀªÀÅ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ MlÄÖ «¹ÛÃtð 6600 ZÀzÀÄgÀ Cr, DzÀgÉ C°è ¤RgÀªÁV ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 50 Cr, zÀQëÃt-GvÀÛgÀPÉÌ 38 Cr EzÀÄÝ MlÄÖ «¹Ûtð 1900 Cr G¼ÀîzÁÝVzÀÄÝ, EzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¥ÁèmïUÀ¼ÀÄ vÀªÀääzÉAzÀÄ ºÀPÀÄÌ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀgÀ ¸Áé¢üãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §®¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁèmïUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ §®¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀPÀÌ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ®A. 145, 146 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ:05-02-2011 gÀAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæɬÄAzÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ZÀAqÀÆgÀÄ-UÁªÀgÁ¼À £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀævÀÛPÀë ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà VgÀrØ ¸Á:CgÀPÉÃj EªÀgÀ ºÉýÃPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß 10-30 J.JA ¢AzÀ 11-15 J.JA zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 5-02-2011 gÀAzÀÄ 8-20 JJA PÉÌ CgÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ J¸ï.J¥sï.J¸ï ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J-37/8859 gÀ°è PÀÆræ¹¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CmÉÆÃzÀ°è PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ZÀAqÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ZÀAqÀÆgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ UÀÆqÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37 J¯ï-7524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ PÀnÖPÉÆAqÀ PÀaÃð¥sï PÀtÂÚUÉ CqÀØ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà CmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ E§âgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqɬĹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CmÉÆÃzÀ°èAiÀÄ ¨Á®PÀ dA§gÀrØ ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Friday, February 4, 2011

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.19/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ : 03-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® : 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀA¢ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀ9 ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁ. ªÀ. ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj ¤AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀPÉÌAzÀÄ §¸ï £ÀA§gï: PÉ.J- 37 / J¥ï- 299 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ï E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ CzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¸ÀzÉà MªÉÄäÃ¯É §¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ©nÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ9¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2011 PÀ®A: 96[¹] PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

¢: 03-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-14, ¦¹-140, 288, 355 gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÀ«¹zÉÝñÀégÀ DAiÀÄÄðªÉâPÀ PÁ¯ÉÃdPÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «¼Á¸À ¤ÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: UÀÄ£Àß½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/11 PÀ®A: 143,147,448,323,504, gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-11 gÀAzÀÄ 7-20 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢: 01-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÀj±ÀAPÀgÀ§ArAiÀÄ°è ºÀÄZÀÑAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, EªÀgÀ £ÁåAiÀĨÉÃ¯É CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £Á®ÄÌ aî CQÌAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ mÁA,mÁA. UÁrAiÀÄ°è ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¹ §Ä¢Ý ºÉý ©nÖzÀÝPÉÌ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀÄgÉñÀ »gÉêÀÄoÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CAzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£É AiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¹AzÉ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ §¸À°AUÀAiÀÄå, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ. ªÀÄvÀÄÛ CAzÀÀAiÀÄå EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ HgÀ »jAiÀÄjUÉ w½¹ «ZÁj¹ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÀÝPÉÌ EAzÀÄ vÀqÁªÁV vÀªÀÄä°è §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ, PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, February 2, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2011 PÀ®A.06/2011 PÀ®A 147, 447, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:19-1-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀé UÀAqÀ gÉÆqÀ¥Àà UÉƸÀ¯ï ¸Á: ªÀl¥ÀgÀ« gÀªÀjUÉÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 182/© £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀlV ¸Á: ªÀl¥ÀgÀ« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ F ºÉÆ® ªÀÄ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉÀzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2011 PÀ®A.06/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå, ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-01-2011 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ vÀªÀÄä ¤Ã° §tÚzÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-5112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ C°èAiÉÄà EgÀĪÀ C£ÀߥÀÆtð J¯ÉPÁÖç¤PÀì CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2011 PÀ®A. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÁuÉ

01]²æêÀÄw D±Á©Ã UÀAqÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw: zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà§tÚ, JvÀÛgÀ 5'1, EAZÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀZÉÑUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¨Ëè¸ï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, (ªÀÄÆQ EgÀÄvÁÛ¼É.)

02] ²æêÀÄw ºÉÆ£ÀÆßgÀ©Ã UÀAqÀ z˯Á¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. JvÀÛgÀ 5'2" EAZÀÄzÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JqÀUÀqÉ PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ, £Á°UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀjAiÀÄ ªÀÄZÉÑ. PÉÆgÀ¼À°è£À¯ÉÌøï, Q«AiÀÄ°è ºÀèzÀAiÀÄ a¤ß£À N¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÀ ¹ÃgÉ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¨Ëè¸ï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ, ®A¨Át ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.

03] PÀÄ|| ¤AiÀiÁeï vÀAzÉ z˯Á¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 9 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: «zÁåyð, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. JvÀÛgÀ 3'5" EAZÀÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ªÀÄAqÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä, §®UÀqÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ, ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀÀ nà ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.

04] PÀÄ|| ZÁAzÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ z˯Á¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 7 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: «zÁåyð, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. JvÀÛgÀ 3 Cr, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ªÀÄAqÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀj §tÚzÀÀ nà ±Àlð, PÀj §tÚzÀ ZÀrØ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.

    ¢£ÁAPÀ 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CvÉÛ, ºÉAqÀw, ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 2/2011 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀ£ÉßÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ 31-01-2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §ÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁA¥ÀÆgÀÄ PÉÃj CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ ¨sÁ« ¤Ãj£À°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008