Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, February 23, 2011

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 11/11 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹

aPÀÌöªÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀªÀjUÉ zÀAqÀ ºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÝw¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆæ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀÄPÀ£À¥À½î ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÉUÀÎ¥Àà ªÀzÁß¼À ªÀ: 35 eÁ: »AzÀÆ UÁtÂUÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀªÀjUÉ zÀAqÀ ºÁPÀÄwÛà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr ºÀªÀiÁ° ªÀiÁqÀĪÀ ºÀÄQ̤AzÀ ¦gÁåzÀAiÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAzÀ §®UÁ® «ÄãÀUÀAqÀPÉÌ PÀrzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.12/11 PÀ®A 143, 147, 323, 355, 504, ¸À»vÀ 149 L¦¹ 323, 324, 504, 506 L¦J¸ï

aPÀÌöªÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀªÀjUÉ zÀAqÀ ºÁPÀĪÀ ¥ÀzÀÝw¬ÄzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ 21-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aPÀ̪ÀiÁåUÉÃj UÁæªÀÄzÀ PÀ¯Áåt §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ 3-4 wAUÀ¼À »AzÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢zÀÝPÉÌ 1000 gÀÆ. zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr¢ÝÃj, DzÀgÉ FUÀ HgÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀjUÉ KPÉ zÀAqÀ ªÀ¸ÀÆ° ªÀiÁr®è. CzÀPÉÌ £À£Àß 1000 gÀÆ. £À£ÀUÉ PÉÆrj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CzÀ£ÉßãÀÄ PÉüÀwÛïÉà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ J®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¢ÝzÀÄÝ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ©rzÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 27/11 PÀ®A 279, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 22-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ d§â®UÀÄqÀØ ªÀÄvÀÄÛ EAzÁæ£ÀUÀgÀ ªÀÄzÀåzÀ°è UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀWÁvÀ dgÀÄVzÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 37/J¸ï. 0359 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß C¥ÀWÁvÀªÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀܼÀzÀ°è F±À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ QqÀzÁ¼À EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ¨sÁ« FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀªÀÅ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹Ìqï DV dgÀÄVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 28/11 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ. 22-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ »mÁß¼À PÁæ¸ï¢AzÀ ºÉƸÀ½î PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ NrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÁºÀ£À ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¨É¤ßUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 29/11 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 22-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹ªÀiÁè PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¹ªÀiÁè ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ 20 l£ï J.¹.¹ ¹ªÉÄÃAl ¯ÉÆÃqÀ EgÀĪÀ ¯Áj. £ÀA. PÉ.J 31/5454. CA. Q. 9,00,000=00 gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ HlPÉÌ CAvÁ ºÉÆmɯïUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ 11-50 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 36/11 PÀ®A 341, 323, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 22-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EAUÀ¼ÀV UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÀlUÀgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä EAUÀ¼ÀV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ, PÉÆqÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉUÀnÖ J¼ÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ §rzÀÄ £É®PÉÌ ºÁQ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.


 


 


 

Saturday, February 19, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 44/11 PÀ®A 279, 337, 338 ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 18-02-2011 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÁzÉøÁ§£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ vÀAzÉ zÁzÉøÁ§, PÉ®ÆgÀÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢:- 18-02-2011 gÀAzÀÄ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ zÁzÉøÁ§ vÀAzÉ ¦Ãgï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 80 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀAqÁæ¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁ°UÉ DzÀ UÁAiÀÄzÀ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ¨sÀAqÁæ¼À¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉAPÀlVjUÉ §gÀĪÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ DvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ zÁn §AzÁUÀ DvÀ£À »AzÀÄUÀqÉ ¨sÀAqÁæ¼À PÀqɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 26/11 PÀ®A 143,147,341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 18-02-2011 gÀAzÀÄ ºÀĽ̺Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ËZÁ®AiÀĪÀ£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ d£À¥Àæw¤¢üUÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß «ÃPÀëuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EvÀ£ÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV UÀÄAqÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ £ÁUÀgÁd EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ §AzÀÄ «ÃgÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ EvÀ¤UÉ K£À¯Éà ¸ÀƼɪÀÄUÀ£É ±ËZÁ®AiÀÄzÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁPÉ vÉÆÃj¹gÀÄ« CAvÁ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PɬÄAzÀ ºÉÆqɧr ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 46/11 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀfêÀ¹AUï vÀAzÉ ±ÁåªÀĸÀÄAzÀgÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦à°AUÀtÚ£À gÀ¸ÉÛ KjAiÀiÁzÀ°èAiÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ: 03-010-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀUÉ vÀ£Àß §eÁd r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÉ-7694 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ºÁåAqï¯ÁPï ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 04-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ JzÀÄÝ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä EgÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß CtÚ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¹UÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ FUÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 PÉ-7694 ZÉ¹ì £ÀA r.J¸ï.«.©.JA.E 51589 EAd£À £ÀA r.J¸ï.f ©.JA.E 51014 CAvÁ EzÀÄÝ EzÀgÀ CA:Q: 30,000/- gÀÆ /- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀA. 11/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ vÀ£Àß CfÓAiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ¥ÀæUÀw£ÀUÀgÀzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ «zÁå¨Áå¸À ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ PÀÄrAiÀĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ EgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀzÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÉÎ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÄAeÁ£É 11-55 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 43/11 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ

¢£ÁAPÀ 17-02-2011 gÀAzÀÄ 17-02-2011 gÀAzÀÄ »gÉèÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ®Qëöäà ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ ¥Á£ï±Á¥ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»ÃgÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ®Qëöäà ¥sÁå«Ä° gɸÉÆÖÃgÉAmï ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ¥Á£ï±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà £ÁªÀÅ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄzsÀå Rjâ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢zÀÝ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ a£Àß ZÉ£ÀßAiÀÄå «ÃgÀ¥À°è, ªÀAiÀĸÀ¸ÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä G: ¥Á£ï©ÃqÁ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: 3£Éà ªÁqÀ𠧸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¯Éʸɣïì/¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÀiÁ CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯Éʸɣïì EgÀĪÀÅ¢¯Áè. C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. ¥Àj²Ã°¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ F PɼÀPÀAqÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉvÀªÀÅ.

1] ªÀiÁåPï qÁªÉ¯ï £ÀA: 1 «¹Ì, 180 JA.J¯ï. -7 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 560-00

2] gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖöåUï 180 JA.J¯ï.- 5 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. 500-00

3] N¯ïØ mÁªÀgÉ£ï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 13 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 910-00

4] EA¦ÃjAiÀÄ¯ï §Æèöå «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 2 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 200-00

5] Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì r®Pïì «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 10 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 500-00

6] N¯ïØ ªÀiÁAPï w槯ï JPïì gÀªÀiï 180 JA.J¯ï. - 3 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 180-00

7] UÉÆïïØ PÀ¥ï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 40 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 1,800-00

8] SÉÆÃqÉÃeï ¥sÉÊªï ¸ÁÖgï «í¹Ì 180 JA.J¯ï. - 6 ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q. gÀÆ. 300-00

Friday, February 18, 2011

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 9/11 PÀ®A 447, 5A4, 5A6, 427 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw C£À¸ÀÆAiÀiÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉƸÀ½î gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄÆägÀ ºÉƸÀ½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d«Ää£À°è UÉÆâAiÀÄ£ÀÄß ©vÀÛ£É ªÀiÁrzÀÄÝ UÉÆâ ¸À¹ ¨É¼ÉzÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 14-A2-2A11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-AA UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°èzÁÝUÀ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA§A¢ü ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ d«Ää£À°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨Á¬ÄUÉ §AzAvÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁrzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ d«Ää£À ¨É¼ÉÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ°¤AzÀ PÀZÀPÀZÀ£É vÀĽzÀÄ £ÁµÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, DUÀ d«ÄãÀÄ ºÁ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ £ÀªÉÆäA¢UÉ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ JAzÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯ÉQ̸ÀzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ°è ¨É¼É £Á±À ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÀÆV PÉÆAqÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀºÁAiÀÄPÉÌ AiÀiÁgÀÆ §gÀ°®è ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¤Ã ºÉAUÀ ¨Á¼É ªÀiÁqÀÄwÛ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É ¤£Àß fêÀ G½¸ÀAV¯Áè CAvÁ fêÀzÀ CAvÁ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀPÁÌV F ªÉÆzÀ¯É DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ: 20-08-2010 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ zÁR¯ÁzÀgÀÄ PÀÆqÁ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢ CzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 10/11 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 16-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥Éǰøï oÁuÁ PÀA¥ËAr£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ «zsÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ F »AzÉ 19-08-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ D¹Û £ÀA: 3735 £ÉÃzÀÝgÀ°è «ÃgÀ±ÉʪÀ ±ÉlÖgÀ zÉʪÁZÁgÀ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ©Ã¼ÀÄ PÀA¥ËAqï eÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ D¹Û £ÀA§gÀ 1708 £ÉÃzÀÝgÀ°è ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqï CAvÁ zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 jAzÀ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ËæqÀ±Á¯ÉAiÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°è PÀA¥ËAqÀ ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀA¥ËAqï eÁUÉ ªÀPïá ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÉðà £ÀA: 17 «¹ÛÃtð 6 JPÀgÉ 37 UÀÄAmÉ R§gÀ¸ÁÛ£À eÁUÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ JzÀgÀÄzÁgÀgÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀå PÀA¥ËAqï ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð ¸ÀÜVvÀUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. F §UÉÎ ¥Àj¹Üw ¸ÀÆPÀëöävɬÄAzÀ PÀÆrzÀÄÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 7/11 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ. 17-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5-6 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À C¥ÀjavÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ J°èAiÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, vÉ®ÄvÁÛ ²ªÀ¥ÀÆgÀ §gÀÆPÁ ¥ÁèAl »¤ßÃgÀ£À°è ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀ vÉðzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 15/11 PÀ®A 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÄj ªÉÄìĸÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀuÉÚ¥Àà, ¹zÀÝ¥Àà ºÁUÀÆ ¨ÁjªÀÄÄgÀzÀ¥Àà ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀªÀ£ÀÄß £É¥À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ, ¸Á: »gÉÃSÉÃqÀgÀªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ¯Éà ¸ÉÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀßzÀÄ ¨Á¼Á CUÉÊvÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ §®Q«UÉ, ¨É¤ßUÉ, vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 12/11 PÀ®A 145 ¹Dg惡

ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÉ°ègÀĪÀ ²æà C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ «zsÁåªÀzsÀðPÀ ¸ÀAWÀzÀ PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁzÀåªÀÄ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ£ÀÄß PÀnÖPÉƼÀî®Ä AŠµ²°zq®Š¯u® : 8 gÀAzÀ 14 ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÄR0qÀgÀÄ UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄw¬ÄAzÀ F »AzÉ 19-08-2008 gÀAzÀÄ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉÝÃªÉ J0zÀÄ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ zÁR¯Áw EzÉ. C0vÁ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ªÀÄoÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqï zÀQët ¢QÌ£À°è ¤ªÀiÁðt PÁAiÀÄð £ÀqɹzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ AŠµ²°zq®Š¯u® 1j0zÀ 7 ºÁUÀÆ EvÀgÉà d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ gÀªÀgÀÄ C£ÀßzÁ£ÉñÀégÀ ±Á¯ÉAiÀÄ zÀQët ¢QÌ£À°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÀA¥ËAqï eÁUAiÀÄÄÉ CzÀÄ ªÀÄĹèA ªÀPïá ªÀÄAqÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀªÉðà £ÀA: 17 «¹ÛÃtð 6 JPÀgÉ 37 UÀÄAmÉ R§gÀ¸ÁÛ£À eÁUÉAiÀÄ°è §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «gÉÆÃzÀ ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÉ. »VgÀĪÁUÀ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ PÉÆêÀÄÄ ¸ÁªÀÄgÀ¸Àå ºÀzÀUÉlÄÖ, ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì GAmÁVÀ ¥ÀæPÀëħݪÁvÁªÀgÀt GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ eÁUÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ JgÀqÀÆ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁl ªÀÄvÀÄÛ §rzÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlĪÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀĪÀzÀjAzÀ F §UÉÎ G¨sÀAiÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA-10/11 ªÀÄvÀÄÛ 11/11 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝvÀÛzÉ. PÁgÀt JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÉÃ-¢£Éà ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉZÁÑV ªÀÄÄAzÉ EzÉ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖAvÉ AiÀiÁªÀzÉà PÀëtzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAlÄ PÉÆêÀÄÄ UÀ®¨sÉ J©â¹PÉÆ0qÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁl-§rzÁl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀ D¹Û- ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ PÀA¥Ë0qÀ eÁUÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®A-145 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀzÀÄ CªÀ±ÀåPÀ ªÉAzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀt ªÉÄîÌAqÀ PÀA¥Ë0qÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀvÀézÀ §UÉÎ «ªÁzÀ EvÀåvÀðªÁUÀĪÀgÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀ±ÀzÀ°èlÄÖPÉƼÀî®Ä PÀ®0 : 145 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¨ÉÃPÉ0zÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dzÀj eÁUÉAiÀÄÄ ¸Áé¢Ã£ÀvÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¨ÉÃPÉ0zÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ vÀ¥sÀð¬Ä0zÀ £À£Àß ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄð£À0vÉ EzÀÄÝ E0zÀÄ ¢£ÁAPÀ: 17-02-2011 gÀ0zÀÄ ¨É½UÉÎ 8-15 UÀ0mÉUÉ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £À0§gÀ: 12/2011 PÀ®0: 145 ¹.Cgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆ0rzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C0vÁ ªÀÄÄ0vÁV ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

Tuesday, February 8, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁl®¢¤ß ¹ÃªÀiÁ zÀ°è PÉJ-01/r-171£ÉÃzÀÝgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ §¸ï ºÀvÉÆn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ vÁ¼ÀPÉÃj-GZÀÑ®PÀÄAmÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É GZÀÑ®PÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ°è DmÉÆ £ÀA.PÉJ-37/9277 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DmÉÆ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ºÀvÉÆn vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝjAzÀ ¥Áå¸ÉAeÉgï DmÉÆzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀÄzÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà PÀfÓ »gÉêÀÄ£ÁߥÀÄgÀÀ FPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2011 PÀ®A 323, 504, 506 L¦¹

07-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸À°ÃA¸Á§ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¸Á§ mÉAUÀÄAn ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð eÁ, ªÀÄĹèA G.PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á, PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj£À zÀÄgÀÄUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¨É¼ÀUÉÎ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðÀ¢zÁgÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß ¤Ã£Éà PÉøÀÄ ªÀiÁr¹ M¼ÀUÉ ºÁQ¹¢ÝAiÀiÁ CAvÁ dUÀ¼À vÀUÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr ªÀÄUÀ£Á ¤Ã£Á ªÀiÁqÉÆzÀÄ ªÀiÁr FUÀ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ? CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤£Àß EªÀvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¸À¢æ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà EzÀÝ ¹zÀÝAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° mÉAUÀÄAn, AiÀĪÀÄÄ£Á©üÃ, ±Áå«ÄÃzï ©Ã ºÁUÀÆ C£ÀߪÀÄä EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2011 PÀ®A 468, 471 L¦¹

07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà «ÃgÉñÀ ©gÁzÁgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ºÁUÀÆ vÁ®ÆPÁ zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÀĵÀÖV vÁ®ÆQ£À ¸ÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ Cw ¸ÀtÚ gÉÊvÀjUÉ 2008-2009 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ zsÀ£À ¤ÃqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¥Àæw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ£À°è oÉêÀt EnÖzÀÄÝ, CªÀÅUÀ¼À°è PÉ®ªÀÅ ZÉPï UÀ¼À£ÀÄß ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ «vÀj¹zÀÄÝ, E£ÀÆß 32 d£ÀjUÉ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä ¢é.zÀ.¸À. vÀºÀ²Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¸ÀļÀÄî ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀgÁzÀAvÀªÀjUÉ ZÉPï ¤ÃrzÀÄÝ, ZÉPï ¥ÀqÉzÀªÀgÀ §UÉÎ UÀÄgÀÄw£À ¸À» ¸ÀA§A¢ü¹zÀ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀ CxÀªÁ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀ zÀÈrüÃPÀgÀ ¸À» ¥ÀqÉ¢gÀĪÀ¢®è ºÁUÀÆ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÉÆgÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä gÀªÀgÉÆA¢UÉ ±Á«ÄïÁV J¯Áè 32 d£ÀgÀ ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ËºÁzÀð C©üªÀÈ¢Ý ¸ÀºÀPÁj ¤¬ÄvÀ ºÀgÀ¥À£ÀºÀ½î ¨ÁåAQ£À SÁvÉ £ÀA. 397/3 £ÉÃzÀÝPÉÌ dªÀiÁ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ qÁæ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 01-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà bÁªÀtÂ, 50 ªÀµÀð G :ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÀåAiÀÄgÀÄ ¸À.».¥Áæ.±Á. »gÉèÉtPÀ¯ï ¸Á: zÁ¸À£Á¼À vÁ: UÀAUÁªÀwzÁgÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉƸÀ CPËAl ªÀiÁr¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ §UÉÎ w½AiÀįÉAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï »gÉÆúÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÉÆAzÀt ¸ÀA PÉ.-37/J¯ï-6257. PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ, EAf£ï £ÀA.07JZï15JªÀiï 18598, ZÉ¹ì £ÀA.07JZï16¹20280 CA.Q. 30,000-00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß J¸ï.©.JªÀiï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ©lÄÖ ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀªÀÄzï ¸Á¨ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ªÀÄÄeÁªÀgï ªÀ.28 ªÀµÀð eÁw.ªÀÄĹèA G.MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¸ÀļÉÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà SÉÃqÀzÀ vÀ£Àß eÉÆvÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÀwÛgÀ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¬ÄAzÀ ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ºÀAaPÉ CV®è CAvÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝUÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁÛ¬ÄAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¦ÃªÀ£ï ªÉÄÊ£ÀĸÁ¨ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ' ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£Éà GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ¼À ºÀt PÉüÀ®Ä ¤Ã£ÁågÀ¯Éà CAvÀ CAzÀÄ ªÉÄÊ£ÀĸÁ§ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÉÆgÀ¼ÀÄ ¥ÀnÖ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ®ÄUÀ½AzÀ MzÀÄÝ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ²æà PÁ¹ÃA¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¸Á¨ï ¸ÀļÉÃPÀ¯ï ªÀ.38 ªÀµÀð, eÁw.ªÀÄĹèA G.UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ¸ÀļÉÃPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉÃAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀļÉÃPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬ÄÛ GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É CrAiÀÄ°è ¥sÀ®£ÀĨsÀ«UÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÀt ºÀAaPÉ CV®è CAvÀ ªÀiÁvÁ£ÁqÀÄwÛzÀÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝjAzÀ CgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁåZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹

¢: 07-02-11 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà vÁA¨Éæ£ÀªÀgï ªÀAiÀiÁ: 58 ªÀµÀð eÁ: PÉÆgÀªÀgÀ G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆÃzÀ°è ºÉqï ªÉÄÃPÁå¤Pï PÉÆ¥Àà¼À ¸Á: UÀ« Nt PÀªÀÄj ¥ÉÃmÉ ºÀħâ½î ºÁ:ªÀ: ºÀ¸À£À gÉÆÃqÀ ¨ÉuÉÚ zÉÆÃ¸É ºÉÆÃmÉ® »AzÀÄUÀqÉ PÉÆ¥Àà¼ÀÀ EzÀÄÝ FªÀÄÆ®PÀ ¦ügÁå¢ ¤ÃqÀĪÀzÉãÉAzÀgÉ FUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æÃzÉë ªÀAiÀiÁ: 22 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2011 gÀAzÀÄ ElÄÖ PÉÆArzÀÄÝ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw C£ÀߥÀÆtð gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÀĸÉÃj £ÀªÀÄÆägÁzÀ ºÀ¼É ºÀħâ½îUÉ ¢£ÁAPÀ: 05-02-2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀºÁQ C°èAiÉÄà ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁ®PÁ¯ÉñÀégÀ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ ºÀÄqÀÄUÀ ²ªÀÅ EªÀ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä ºÉý ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁªÀÅ ºÀħâ½îAiÀÄ°èzÁÝUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÁÞgÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ UÁ§jAiÀiÁV £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀ £ÁUÀgÁd ¸ÉÃj PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ 12-30 ¦.JAPÉÌ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQgÀĪÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ènÖzÀÝ C®ªÀiÁgÀ ©ÃUÀ vÉUÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ZɯÁè ¦¯ÉèÃAiÀiÁVzÀݪÀÅ. ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ C®ªÀiÁjAiÀÄ°èlÖzÀ §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ºÁUÀÆ ºÀtzÀ «ªÀgÀ FPɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.1] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À ¸ÀgÀ 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/- 2] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÉPÉè¸ï 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/-3] 2 eÉÆÃvÉ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæUÀ¼ÀÄ C:vÀÆ: 10 UÁæA CA:Q: 20,000=00 gÀÆ/- 4] MAzÀÄ §AUÁgÀzÀ GAUÀgÀ5 UÁæA CA:Q: 10,000/- gÀÆ/- 5] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 85,000=00 gÀÆ/- »ÃUÉ NlÄÖ 1,55,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®UÀ®Ä £Á£ÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀ ²ªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06-02-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÀUÉ EzÀÄÝ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è gÁwæ §ºÀ¼À ºÉÆwÛ£À vÀ£ÀPÀ PÉ®¸ÀªÀiÁr, vÀªÀÄä SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄ®V £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 07-02-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä ±ÀAPÀgÀ EªÀjUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ DUÀ £ÀªÀÄä vÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Sunday, February 6, 2011

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢:04-02-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ §¸À¥Àà PÀÄlUÀªÀÄj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ GMPÀÌ®ÄvÀ£À ºÁUÀÆ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á PÀAzÀPÀÆgÀ EªÀgÀÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-37/8926 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸ÀPÁÌV vÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÉÎ £ÀªÀÄÆ¢vÀ DgÉÆæ PÀĵÀÖV zÁn D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä DZÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ MªÀÄä¯Éà ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ »zÀÄUÀqÉ E§âgÀÄ ºÀªÀiÁ®gÀÄ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ PÁ婤£À°èzÀÝ QèãÀgï ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CqÀUÀqÉ ¨ÁV®Ä MªÉÄä¯Éà vÉgÉzÀÄ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ PÀqÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï 3-30 ¦.JA.PÉÌ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÁªÀÄ£ÀÆgÀ ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÁV JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.7/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢ gÀÄzÉæñÀ, ¸Á: UÀAUÁªÀwgÀªÀgÀ CtÚ G¥À¼À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: DgÁ¼À EªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV zÀÄrAiÀÄzÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸À¥ÀÛVj ±Á¯É ºÀwÛgÀ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR°¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀAeÉ 6-35 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀUÉÊgÉà ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2011 PÀ®A 448, 354, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä, UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥ï zÉÆrØ ¯Éà OmïzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: UÀAUÁªÀw ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀV¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr UÀÄ¢Ý, ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2011 PÀ®A 145, 146 ¹Dg惡

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¤ßVqÀ PÁåA¥ï §¸ÀªÉñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ KjAiÀiÁzÀ°è ¥Áèmï £ÀA. 06 ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/J «¹ÛÃtð ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 40 Cr, GvÀÛgÀ-zÀQëÃt 50 Cr MlÄÖ C¼ÀvÉ 2000 ZÀzÀgÀ Cr, EzÀgÀ ZÉPï §A¢ ¥ÀƪÀðPÉÌ : gÁZÀ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀA¥ËAqï. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ :- C£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï. GvÀÛgÀPÉÌ : NtÂAiÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëÃtPÉÌ ªÉÄÃzÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ²æêÀÄw ¥À®è« @ PÀ«vÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨Éë£Á¼À ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÄÝ. CzÉà ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/6 20 X 60 MlÄÖ C¼ÀvÉ 1,200 ZÀzÀgÀ Cr, EzÀgÀ ZÉPï §A¢ : ¥ÀƪÀðPÉÌ :- ZÀAzÀæªÀÄä vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà EªÀgÀ ¥Áèmï. ¥À²ÑªÀÄPÉÌ C£ÀߪÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ¥Áèmï. GvÀÛgÀPÉÌ :- ¯Éà Omï gÀ¸ÉÛ ªÀÄvÀÄÛ zÀQëÃtPÉÌ ªÉÄÃzÁgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ. EzÀÄ ²æà ±ÉÃSï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ªÀAiÀÄ 39 ªÀµÀð ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°ègÀÄvÀÛzÉ. ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥Á¯ï £ÀA. 3-1-103/J £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ¥À®è« @ PÀ«vÁ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ° ¤ªÉñÀ£ÀzÀ°è ªÀÄ£É PÀlÄÖªÀ ¸À®ÄªÁV £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¸ÀA. £À¸ÀUÀA/¥Áæ.¥Àæ/ 28/2010-11, ¢£ÁAPÀ 04-10-2010 gÀAzÀÄ ¥ËgÁAiÀÄÄPÀÛgÀÄ, £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ¸À®ÄªÁV vÀ¼À¥ÁAiÀÄ ºÁPÀ®Ä PÁ«ÄðPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ CzÀPÉÌ ¥Áèmï £ÀA. 06, ªÀÄĤì¥À¯ï £ÀA. 3-1-103/6 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æà ±ÉÃSï E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ ±ÉÃSï ºÀĸÉãÀ¦ÃgÁ ¸Á: §¤ßVqÀ PÁåA¥ï, UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArgÀĪÀ eÁUÉ vÀªÀÄUÉ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀnÖzÉÝAzÀÄ DPÉëÃ¥À ªÀåPÀÛ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Áèmï £ÀA. 3-1-103/J ªÀÄvÀÄÛ 3-1-103/6 £ÉÃzÀÝgÀªÀÅ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀ MlÄÖ «¹ÛÃtð 6600 ZÀzÀÄgÀ Cr, DzÀgÉ C°è ¤RgÀªÁV ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀÄ 50 Cr, zÀQëÃt-GvÀÛgÀPÉÌ 38 Cr EzÀÄÝ MlÄÖ «¹Ûtð 1900 Cr G¼ÀîzÁÝVzÀÄÝ, EzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¥ÁèmïUÀ¼ÀÄ vÀªÀääzÉAzÀÄ ºÀPÀÄÌ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀgÀ ¸Áé¢üãÀvÉAiÀÄ£ÀÄß §®¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉ«zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ«gÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ ¤«ÄvÀåªÁV ¢£ÁAPÀ 04-02-2011 gÀAzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁèmïUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ §®¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ºÀPÀÌ£ÀÄß ¸Á¢ü¸À®Ä ¸ÀA§AzsÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ EzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀ®A. 145, 146 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¤ªÉâ¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ:05-02-2011 gÀAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæɬÄAzÀ ªÉÊzsÀågÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ ZÀAqÀÆgÀÄ-UÁªÀgÁ¼À £ÀqÀÄªÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è E§âgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ aQvÉìUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¤ÃªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¥ÀævÀÛPÀë ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà VgÀrØ ¸Á:CgÀPÉÃj EªÀgÀ ºÉýÃPÉ ¦gÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß 10-30 J.JA ¢AzÀ 11-15 J.JA zÀ ªÀgÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 5-02-2011 gÀAzÀÄ 8-20 JJA PÉÌ CgÀPÉÃj UÁæªÀÄ¢AzÀ J¸ï.J¥sï.J¸ï ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ CmÉÆà jPÁë £ÀA PÉ.J-37/8859 gÀ°è PÀÆræ¹¹PÉÆAqÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ jÃwAiÀÄ°è CmÉÆÃzÀ°è PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ZÀAqÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ZÀAqÀÆgÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ²PÀëPÀ UÀÆqÀ¸Á§ ªÀÄPÁAzÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37 J¯ï-7524 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄUÉ PÀnÖPÉÆAqÀ PÀaÃð¥sï PÀtÂÚUÉ CqÀØ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉà ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà CmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ E§âgÀÆ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ºÉÆqɬĹzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CmÉÆÃzÀ°èAiÀÄ ¨Á®PÀ dA§gÀrØ ªÀAiÀÄ 8 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ¨ÉÊPï ¸ÀªÁgÀ ¨ÉÊPï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ® vÉÆqÉUÉ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

Friday, February 4, 2011

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.19/2010 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ : 03-02-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® : 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ9¢zÁgÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ vÀA¢ EªÀiÁªÀĸÁ§ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀ9 ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ºÁ. ªÀ. ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆj ¤AzÀ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀPÉÌAzÀÄ §¸ï £ÀA§gï: PÉ.J- 37 / J¥ï- 299 £ÉÃzÀÝgÀ°è §AzÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÇgÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ï E½AiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ CzÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ E½AiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV UÀªÀĤ¸ÀzÉà MªÉÄäÃ¯É §¸Àì£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ ©nÖzÀÝjAzÀ ªÀÄÄPÀÄÛªÀĸÁ§ UÀÄvÉÛÃzÁgÀ EvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ9¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/2011 PÀ®A: 96[¹] PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ

¢: 03-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 07-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀzÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ºÉZï.¹-14, ¦¹-140, 288, 355 gÀªÀgÀÄ PÀÆr UÀ«¹zÉÝñÀégÀ DAiÀÄÄðªÉâPÀ PÁ¯ÉÃdPÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EgÀĪÁUÀ PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV NqÁqÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀÄwß¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À PÀÈvÀåªÉ¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ «¼Á¸À ¤ÃrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà UÀ¢Ý ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: UËAr PÉ®¸À ¸Á: UÀÄ£Àß½î vÁ:f: PÉÆ¥Àà¼À CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 12/11 PÀ®A: 143,147,448,323,504, gÉ/« 149 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 03-02-11 gÀAzÀÄ 7-20 ¦JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ ¢: 01-02-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ ºÀj±ÀAPÀgÀ§ArAiÀÄ°è ºÀÄZÀÑAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ, EªÀgÀ £ÁåAiÀĨÉÃ¯É CAUÀr¬ÄAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £Á®ÄÌ aî CQÌAiÀÄ£ÀÄß CªÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ mÁA,mÁA. UÁrAiÀÄ°è ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¹ §Ä¢Ý ºÉý ©nÖzÀÝPÉÌ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀÄgÉñÀ »gÉêÀÄoÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÉÆA¢UÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ CAzÉ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉîègÀÆ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£É AiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀÄgÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÉñÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¹AzÉ EªÀ¤UÉ ¸ÀºÀ §¸À°AUÀAiÀÄå, ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ. ªÀÄvÀÄÛ CAzÀÀAiÀÄå EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ §r¢gÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è »jAiÀÄjUÉ ºÁUÀÆ HgÀ »jAiÀÄjUÉ w½¹ «ZÁj¹ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉüÀzÀÝPÉÌ EAzÀÄ vÀqÁªÁV vÀªÀÄä°è §AzÀÄ zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ, PÁgÀt PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÁ zÀÆgÀÄ EzÀÝ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

Wednesday, February 2, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2011 PÀ®A.06/2011 PÀ®A 147, 447, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢:19-1-11 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ §¸ÀªÀé UÀAqÀ gÉÆqÀ¥Àà UÉƸÀ¯ï ¸Á: ªÀl¥ÀgÀ« gÀªÀjUÉÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA 182/© £ÉÃzÀÝgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÀ¥Àà AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀlV ¸Á: ªÀl¥ÀgÀ« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ F ºÉÆ® ªÀÄ£ÀUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉÀzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2011 PÀ®A.06/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ UÀ«¹zÀÝAiÀÄå, ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25-01-2011 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ vÀªÀÄä ¤Ã° §tÚzÀ §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÉ-5112 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä §eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÁA¢ü ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ C°èAiÉÄà EgÀĪÀ C£ÀߥÀÆtð J¯ÉPÁÖç¤PÀì CAUÀrUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2011 PÀ®A. ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÁuÉ

01]²æêÀÄw D±Á©Ã UÀAqÀ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw: zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà§tÚ, JvÀÛgÀ 5'1, EAZÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀZÉÑUÀ¼ÀÄ, ºÀ¼À¢ §tÚzÀ ¹ÃgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¨Ëè¸ï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, (ªÀÄÆQ EgÀÄvÁÛ¼É.)

02] ²æêÀÄw ºÉÆ£ÀÆßgÀ©Ã UÀAqÀ z˯Á¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. JvÀÛgÀ 5'2" EAZÀÄzÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, JqÀUÀqÉ PÉÊAiÀÄ°è ¸ÀÄlÖ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ, £Á°UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀjAiÀÄ ªÀÄZÉÑ. PÉÆgÀ¼À°è£À¯ÉÌøï, Q«AiÀÄ°è ºÀèzÀAiÀÄ a¤ß£À N¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀÀ ¹ÃgÉ ºÀ¹gÀÄ §tÚzÀ ¨Ëè¸ï zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÀ£ÀßqÀ, vÉ®UÀÄ, ®A¨Át ªÀÄvÀÄÛ »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É.

03] PÀÄ|| ¤AiÀiÁeï vÀAzÉ z˯Á¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 9 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: «zÁåyð, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. JvÀÛgÀ 3'5" EAZÀÄ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ªÀÄAqÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, UÀÄAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä, §®UÀqÉ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄZÉÑ, ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀÀ nà ±Àlð, ¤Ã° §tÚzÀ ZÀrØ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.

04] PÀÄ|| ZÁAzÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ z˯Á¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 7 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA, G: «zÁåyð, ¸Á:¦AeÁgÀ Nt UÀAUÁªÀw. JvÀÛgÀ 3 Cr, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ªÀÄAqÀ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, PÀj §tÚzÀÀ nà ±Àlð, PÀj §tÚzÀ ZÀrØ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É. PÀ£ÀßqÀ, »A¢ ¨ÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.

    ¢£ÁAPÀ 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CvÉÛ, ºÉAqÀw, ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ

PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 2/2011 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝ¥Àà EvÀ£ÀÄ PÀ£ÉßÃgÀªÀÄqÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¢£ÁAPÀ 31-01-2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®PÉÌ §ÄwÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁA¥ÀÆgÀÄ PÉÃj CAUÀ¼ÀzÀ°èzÀÝ ¨sÁ« ¤Ãj£À°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008