Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, February 18, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/09 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀA PÉJ 26/7076 mÁæöåPÀÖgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CzÉ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀAvÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÀÄAiÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

2] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/09 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:.

DgÉÆæ PÀ¼ÀPÀ¥Àà ¥À¯ÉèÃzÀ ¸Á : »gÉ ªÀÄ£ÁߥÀÆgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠦.L r ¹ L © PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 7610/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/09 PÀ®A 355, 504 gÉ/« 34 L ¦ ¹:.

DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÀªÀ¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 2) gÁªÀÄtÚ DgÀw ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw ±Á¸ÀPÀjUÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ DªÀgÀtzÀ°è CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¯ÉÆÃPÉñÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄ«j JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt:

4] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/09 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ:

¦üAiÀiÁ𢠺ÉƽAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¸À®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ £ÀA: PÉ.J.-37/PÀÆå-730 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 17-02-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ¹QÌzÉ CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý PÉý C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è gÀÆ. 100-00 gÀ ªÀÄÆgÀÄ ºÀjzÀ £ÉÆÃlÄUÀ¼ÀÄ, CªÀ£À ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ UÀÄgÀÄw£À PÁqÀð, E¤ßvÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ, ¹zÁÝ¥ÀÅgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀ¼À¥ÀwAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 16-02-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 DVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ, F jÃwAiÀiÁV PÁuÉAiÀiÁzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀgÁ¢üPÀ DPÀæªÀÄt £ÀqÉ¢gÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«zÀÄÝ, PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀgÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ : JvÀÛgÀ 5 ¦üÃmï 3 EAZÀ, PÀ¥ÀÅöà§tÚ, GzÀÝ ªÀÄÄR, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, GAUÀÄgÀÄ PÀÆzÀ®Ä, §® Q«AiÀÄ°è ªÉÄîÄägÀĪÀÅ ºÁQgÀÄvÁÛ£É, PÀ£ÀßqÀ, vÉ®ÄUÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É, CªÀ£ÀÄ ©½ ®ÄAV, ©½ CAV, zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008