Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, February 13, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-2009 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁzÉÃUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánî ¸Á: PÉÆqÀÆègÀÄ, mÁA mÁA ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁA mÁA ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.-37/4758 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ-ªÀÄÄzÀÄlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ©üêÀĹAUï vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà EªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤Ã®¥Àà PÁgÀ¨sÁj FvÀ£À ¸ÀÄdQ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.- 27/E-4322 £ÉÃzÀÝPÉÌ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ ¤Ã®¥Àà¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/09 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 12-02-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-40 UÀAmÉUÉ ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ¸Á: ¸Á®ÄAaªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è ¤gÀvÀ£ÁVzÁÝUÀ ªÀiÁ£Àå ¦L r¹L© WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄðAzÀ vÀªÀÄä ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀgÀ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1230-00, ªÀÄmÁÌ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/09 PÀ®A. 406, 407, 420 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:

EAzÀÄ ¢:12-2-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ²Ã£À¥Àà ±ÉnÖ, eÁ:±ÉlÖgï, ªÀ:52ªÀµÀð, G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:©.n.¦. £ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À, ¢£ÁAPÀ:4-2-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-45 UÀAmÉUÉ ¯Áj £ÀA:PÉJ-01 JJ-1913 £ÉÃzÀÝgÀ°è J¸ï.f. UÀAeï PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CAUÀr¬ÄAzÀ 171 aî ¸ÀfÓ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß C.Q. 1,59,030=00 gÀÆ. ¨É¯ÉªÀżÀîUÀ¼À£ÀÄß «. vÀªÀªÀĤ & PÀA. ¸Á: xÉä (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ) EªÀjUÉ vÀ®Ä¦¸À®Ä ¯ÉÆÃqï£ÀÄß ZÁ®PÀgÁzÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ «f EªÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, DzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹zÀ £ÁªÀÄPÀ¯ï ²æà PÀȵÁÚ mÁæ£Àì¥ÉÆÃlð PÀA¥À¤AiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ PÉ. gÁeÉÃAzÀæ£ï ¸Á:ºÉƸÀ¤AUÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÃj, ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦¸À¨ÉÃPÁzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ vÀ®Ä¦¸ÀzÉà C¥ÁæªÀiÁtÂPÀªÁV ¸ÀfÓ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. J¸ï.©. PÀnÖêÀĤ, ¦.L. £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008