Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, June 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢:27-6-09 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ oÁuÁ ¦¹-171gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï dqïÓ (dÆå.r) & eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃlð, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:646/09 ¢:24-6-09 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvÀÄÛ EzÀÝ SÁ¸ÀVà ¦AiÀiÁ𢠸ÀA:79/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æà «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ªÀ:28ªÀµÀð, G:ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á:QÃwðPÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:16-6-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀgÀºÀj PÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÁågÉÃeï£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß CtÚ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;36 ºÉZï;8452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ £ÁªÀÅ CmÉÆÃzÀ°è §gÀÄvÉÛÃªÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ «gÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ªÉÄ®èUÉ J.¦.JA.¹. ªÉà ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Éưøï¥Án¯ï, ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÉ;1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà r.¹. PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ M¯ÁqÀÄvÁÛ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ¤UÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀAmÉ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«.) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ PÉ. ²æäªÁ¸À ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ d®ªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸À CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁr ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß a®PÀzÀ ¨ÉÆïïÖ ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛzÀÄÝ ¨ÁV®Ä N¥À£ï DVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æäªÁ¸À £À£ÀUÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃgÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆïÉ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀÄ CA.Q. gÀÆ. 10,000-00, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5,000/- F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CA.Q. gÀH. 17,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008