Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, June 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/09 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢:27-6-09 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ oÁuÁ ¦¹-171gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹«¯ï dqïÓ (dÆå.r) & eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆÃlð, PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀA:646/09 ¢:24-6-09 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvÀÄÛ EzÀÝ SÁ¸ÀVà ¦AiÀiÁ𢠸ÀA:79/09 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ²æà «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ¨ÁUÀ®ªÁqÀ, ªÀ:28ªÀµÀð, G:ªÉÄPÁå¤Pï ¸Á:QÃwðPÁ¯ÉÆä, ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢:16-6-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀgÀºÀj PÁA¥ÉèPïìzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß UÁågÉÃeï£ÀÄß §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÉêÀgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, vÀ£Àß CtÚ «gÉñÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;36 ºÉZï;8452 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀA¢zÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£À EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ïªÀgÉUÉ §A¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß CtÚ¤UÉ £ÁªÀÅ CmÉÆÃzÀ°è §gÀÄvÉÛÃªÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ «gÉñÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 11-00 ¦JAPÉÌ gÀ¸ÉÛ JqÀ¨ÁdÄ ªÉÄ®èUÉ J.¦.JA.¹. ªÉà ©æeï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ DgÉÆævÀ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥Éưøï¥Án¯ï, ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ;37 PÉ;1399 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀ¼Éà r.¹. PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ M¯ÁqÀÄvÁÛ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «gÉñÀ¤UÉ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ «gÉñÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆævÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ¤UÉ QªÀiïì ºÀħâ½îUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. PÀAmÉ¥Àà ¦.J¸ï.L. (C.«.) £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀUÀ®Ä PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A. 454, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà PÉ. ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªï, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀÄä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀÄvÀÄÛ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzsÀåPÀëgÀÄ ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ PÉ. ²æäªÁ¸À ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀlgÁªï vÀAzÉ d®ªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢: 27-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²æäªÁ¸À CªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ Qð ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄ ªÀiÁvÁr ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨É½UÉÎ 11:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄ£ÉUÉ ºÁQzÀÝ QðAiÀÄ£ÀÄß a®PÀzÀ ¨ÉÆïïÖ ¸ÀªÉÄÃvÀ QwÛzÀÄÝ ¨ÁV®Ä N¥À£ï DVzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ £À£Àß vÀªÀÄä ²æäªÁ¸À £À£ÀUÉ PÀgÉ¢zÀÄÝ, £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ©ÃgÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©ÃgÀĪÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉAqÉÆïÉ, MAzÀÄ GAUÀÄgÀÄ CA.Q. gÀÆ. 10,000-00, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¸Émï CA.Q. gÀÆ. 2,000-00, £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 5,000/- F ¥ÀæPÁgÀ MlÄÖ CA.Q. gÀH. 17,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è Qð ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨ÁV°£À PÉÆAr QwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008