Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, September 25, 2009

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà ¨ÁæAr ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà L° ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ZÁ¥É. 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2055=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥Àæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009 PÀ®A
143, 147, 341, 323, 324, 325, 394, 504, 427, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀjAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 1396/2009, ¢:- 24-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (Q.±ÉæÃ) UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ £ÀA: 97/2009 £ÉÃzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁV §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æà n. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ n. dUÀ£ÁßxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ°ªÀ¹Û: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 25 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ EzÀgÀ°è 4 JPÀgÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄwÛUÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28-07-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n gÀ«, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÉÄñÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ Vj¨Á§Ä ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ J£ï. gÁªÀÄgÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÉÆuÉÚUÀ¼ÀÄ, gÁqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä wAr §ºÀ¼À DVzÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß F ªÀµÀð F d«Ää¤AzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀÄvÉÛêÉ, ¯Éà ¤ÃªÀÅ ºÉÆ® ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ, PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛêÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆr-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000-00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008