Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, September 25, 2009

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

1] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2009, PÀ®A 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 24-09-09 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöäà ¨ÁæAr ±Á¥À ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà L° ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ ZÁ¥É. 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2055=00 gÀÆ. UÀ¼ÀÄ d¥Àæ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀt:

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 227/2009 PÀ®A
143, 147, 341, 323, 324, 325, 394, 504, 427, 506 gÉqï«vï 149 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-09-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛgÀªÀjAzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ¸ÀA: 1396/2009, ¢:- 24-09-2009 gÀ£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ (Q.±ÉæÃ) UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀ SÁ¸ÀVà zÀÆgÀÄ £ÀA: 97/2009 £ÉÃzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀªÁV §A¢zÀÄÝ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æà n. ²æäªÁ¸À vÀAzÉ n. dUÀ£ÁßxÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw ºÁ°ªÀ¹Û: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ " ºÀ£ÀĪÀÄ£ÀºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 25 «¹ÛÃtð 4 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ EzÀgÀ°è 4 JPÀgÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw C£ÀĸÀÆAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ UÀÄwÛUÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 28-07-2009 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ n gÀ«, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, gÀªÉÄñÀ ¸Á: §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà ªÀÄvÀÄÛ Vj¨Á§Ä ¸Á: gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ PÁåA¥ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è ¸ÁUÀĪÀ½ PÁAiÀÄð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ J£ï. gÁªÀÄgÁdÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 8 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 10 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zÉÆuÉÚUÀ¼ÀÄ, gÁqïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆrèUÀ¼À£ÀÄß PÉÊUÀ¼À°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ d«Ää£À°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ " ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà ¤ªÀÄä wAr §ºÀ¼À DVzÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß F ªÀµÀð F d«Ää¤AzÀ ºÉÆgÀ ºÁPÀÄvÉÛêÉ, ¯Éà ¤ÃªÀÅ ºÉÆ® ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ, PÉÆ°è ©qÀÄvÉÛêÉ, ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè " CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆr-§r ªÀiÁr UÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 8,000-00 UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 20 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À£ÀÄß zËdð£Àå¢AzÀ PÀ¹zÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß dRAUÉƽ¹ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10,000-00 gÀÆ. UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008