Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, October 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-VtÂUÉÃgÁ gÉÆÃqÀ £À¸ÀgÀ¥ÀàUËqÀ UËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §¸Á¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀƼɥÀà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.«.PÉ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/6435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà£À §eÁeï ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.27/eÉ-4376 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀ°-PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008