Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, October 25, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24-10-09 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À-VtÂUÉÃgÁ gÉÆÃqÀ £À¸ÀgÀ¥ÀàUËqÀ UËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À §¸Á¥ÀÇgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¦AiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ UÀƼɥÀà ªÀiÁåUÀ¼ÀªÀĤ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¸ï.«.PÉ §¸ï £ÀA PÉ.J-37/6435 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀnzÀÝ ¥ÀQÃgÀ¥Àà EvÀ£À ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiÁA¸À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2009 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 21-10-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÁgÀlV UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÁ¥À¸ï aPÀ̪ÀiÁ¢£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà£À §eÁeï ¨ÁPÀìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.27/eÉ-4376 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀ°-PÀ£ÀPÀVj gÉÆÃr£À°è DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À°è UÁrAiÀÄ£ÀÄß ¹Ìqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°AzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CzÀjAzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ FvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è£À DgÉÆæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß E¯Áeï PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-10-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1-30 UÀAmÉUÉ E¯Áeï ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                        

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008