Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, March 30, 2010


¢£ÁAPÀ 30-03-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¹éÃPÀÈvÀ PÉÃAzÀæªÀ£ÀÄß GzÁÏn¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008