Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, April 1, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà fgÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 31-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁågÉd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ qÁ¨ÁzÀ ¥Á£ï ±Á¥ÀzÀ°è ¥Á£ï ©ÃqÁ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁågÉdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ZÉ¥ÀàUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É K¼À®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀPÀët £ÀªÀÄä UÁågÉd£°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ Nr §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ UÁågÉd£À°è vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉÆÃj¹zÉãÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-34/PÀÆå-5710 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. rîPÀì ¤Ã°§tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ drAiÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄwÛUÀ£ÀÆgÀ vÁ:f:§¼Áîj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ °AUÀgÁd EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°è vÀqÀªÁV F D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.`` CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05-06 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸À®ÄªÁV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ 08-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ «Ä°è£À°è vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦mïì gÉÆÃUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ 18-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008