Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, April 1, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2010 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 01-04-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 01:15 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw NA ¸Á¬Ä D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ Dgï.n.J. §UÉÎ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üÃgÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà fgÁ¼À ªÀAiÀĸÀÄì: 58 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: 3 £Éà ªÁqÀð ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 02:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 31-03-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁågÉd JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ©ÃªÀiÁ qÁ¨ÁzÀ ¥Á£ï ±Á¥ÀzÀ°è ¥Á£ï ©ÃqÁ Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì £ÀªÀÄä UÁågÉdUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤zsÁ£ÀªÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛgÀĪÁUÉÎ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀjAzÀ £Á£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £À£Àß §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ZÉ¥ÀàUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É K¼À®Ä DUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀPÀët £ÀªÀÄä UÁågÉd£°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdÄ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà G¥ÁàgÀ EªÀ£ÀÄ Nr §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ UÁågÉd£À°è vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ °AUÀgÁd ªÀAiÀĸÀÄì: 28 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ £À£Àß ªÀÄUÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀ WÀl£É §UÉÎ ºÉý ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉÆÃj¹zÉãÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-34/PÀÆå-5710 »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. rîPÀì ¤Ã°§tÚzÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ drAiÀÄ¥Àà 28 ªÀµÀð ¸Á: UÀÄwÛUÀ£ÀÆgÀ vÁ:f:§¼Áîj CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £À£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ °AUÀgÁd EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà SÁ¸ÀV ªÉÊzÀågÀ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹ CªÀgÀ ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ HgÀ°è ºÀtzÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C°è vÀqÀªÁV F D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ £À£ÀUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw.`` CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 06/2010, PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.

ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 05-06 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸À®ÄªÁV OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß PÉÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ 08-10 ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦mïì gÉÆÃUÀ ºÉZÁÑVzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-03-2010 gÀAzÀÄ 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀwUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ¹AUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÀÄÝ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ §¸À°AUÀ¥Àà EªÀgÀ «Ä°è£À°è vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦mïì gÉÆÃUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ 18-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008