Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, July 13, 2010

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2010 PÀ®A 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÉÄʯÁj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀªÀiÁ®gÀ PÁ¯ÉÆä-UÀAUÁªÀw FvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £ÁUÉãÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è FgÀtÚ vÀAzÉ FgÀtÚ ¹gÀUÀÄA¥Á, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð ¸Á: £ÁUÉãÀºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw. JA§ÄªÀªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 wAUÀ½¤AzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ vÀAzÉ ZÁAzÀ¥ÁµÁ ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw PÀÆr PÀlÖqÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝêÉ. ªÀÄ£É PÉ®¸À ¥ÀÆwðAiÀiÁVzÀÄÝ ªÉÄÃ¯É §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9:15 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ PÁAPÉæÃmï¤AzÀ ZÀvÀÄÛ ºÁPÀ®Ä £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁµÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ºÀ®UÉUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ®UÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ PÉ.E.©. «zÀÄåvï ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ïUÉ vÁV PÀgÉAmï ±Ámï ¸ÀPÀÆðåmï DVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ ¤AvÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ¤±ÀåPÀÛ DzÀAvÉ DVzÀÄÝ, ¨ÁµÁ EªÀ¤UÉ PÀgÉAmï ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊ PÀ®ÄUÀ½UÉ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÉazÀ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. FgÀtÚ FvÀ£ÀÄ ºÉƸÀzÁV ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, F ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÀ PÉ.E.©. ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ïUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀÄgÀPÀëvÉ C¼ÀªÀr¸ÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ PÉ.E.©. UÉ ªÉÄÃ£ï ¯ÉÊ£ï ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ºÁPÀ®Ä w½¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¨sÁjà ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ªÀÄ£É PÀnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ZÀvÀÄÛ ºÁPÀĪÀ PÁ®PÉÌ ºÀ®UÉ §rzÀÄ PÀgÉAmï ±Ámï DV UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ:- 12-07-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃr£À°è ²æÃPÁAvÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¸À«ÄÃ¥À ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-3024 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ, PÉÆ¥Àà¼À gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ M§â£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ D¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ MªÀÄä¯Éà §®PÉÌ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AvÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄPÉÆlÄÖ CªÀ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »AzÉ M§â ªÀåQÛ PÀĽwzÀÄÝ EvÀÄÛ. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £À£Àß vÀªÀÄä£À ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® vÉVΣÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¹.r. r®PÀì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¹.r. r®PÀì ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹®égÀ PÀ®gï EzÀÄÝ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè. CzÀ£ÀÄß £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀªÀgÀÄ J°è ºÉÆÃzÀgÀÄ JA§ÄzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ & 187 LJªÀiï« PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/PÀÆå-6984 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÀA¦è ªÀÄÄRå gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è gÀ«QgÀt ¥ÁªÀgï ¥ÁèAl ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀA¦è gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁgÀÄw 800 PÁgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀÄAvÀºÀ jÃwAiÀÄ°è PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ «ÄãÀUÀAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.152/2010 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á:²gÀUÀÄA¦gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢üPÀgÁVzÀÄÝ ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¹zÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ £ÁUÀ¥Àà DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄägÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ, ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.153/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.

¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÉÆë ¸Á:²gÀUÀÄA¦gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:11/07/10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §¼À¹zÀ §AqÉ PÀ®ÄèUÀ¼À §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀé ºÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀÄ°UɪÀégÀªÀjUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr zÀÄRB¥ÁvÀUÉÆý¹zÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.154/2010 PÀ®A 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð eÁ.ªÁ°äÃQ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.±ÁSÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ CA§tÚ FvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DvÀ¤UÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ §Ä¢Ý ºÉýzÀ°è CªÀjUÀÆ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 12-07-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ºÀ£ÀªÀĪÀé PÀÆr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀzÀj CA§tÚ FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£Àß vÁ¬ÄUÉ ¯Éà ¨sÉÆøÀÄr zÀÄrAiÀįÁgÀzÉà E¯Éèà PÀÄAw¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, DUÀ £Á£ÀÄ vÁ¬ÄUÉ F vÀgÀºÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ MªÀÄä¯Éà ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£Éà ¨sÉÆøÀÄrPÁå ¤Ã£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ PÉüÁPÀ §A¢ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄPÁî ¤ªÀÄÄÝ E£ÀÆß fêÁ vÉVÃwä CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢:12/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀé vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ©AdªÁqÀV ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð eÁw:PÀÄgÀħgÀÄ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:ªÉÄÃt¸ÀUÉÃjgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À PÀªÀÄ®ªÀé JA¨ÁPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉøÀÄUÀ¼ÁV DvÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj PÀªÀÄ®ªÀé¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä «gÀÄzÀÝ zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. F ¢ªÀ¸À ¢:12/07/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj £À£Àß CtÚ£ÁzÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄÆäjUÉ §AzÀÄ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹ ªÁ¥Á¸À ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAeÉ 4:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj PÀªÀÄ®ªÀé¼À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzÉà zÉéõÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÁr £ÀªÀÄätÚ ¥ÀgÀ¸À¥Àà¤UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊPÉÊUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr £À£ÀUÉ zÁªÀuÉ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ £À£Àß ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ CªÀªÀiÁ£ÀUÉÆý¹ £À£Àß vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.    

8] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.156/2010 PÀ®A 143,147, 323, 354, 504 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/07/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁw:UÁtUÉÃgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:ªÉÄÃt¸ÀUÉÃj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ¥ÀgÀ¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ EvÀgÀgÉÆA¢UÉ F »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ F §UÀÎ PÉøÀÄUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV eÉÊ°UÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÉÆ£Éß ¢:07/07/10 gÀAzÀÄ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁV §A¢zÀÄÝ CzÉà MAzÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ F ¢ªÀ¸À ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀÄä£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ¹ÃgÉ »rzÀÄ dUÁÎr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹zÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.155/2010 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 11-07-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß: 01:00 UÀ0mÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §zÀÄ«£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÆ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£Éß £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è §gÀĪÁUÀ £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¨ÁåqÀ CAvÁ ºÉý¢Ý. EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁåPÀ §A¢¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÀZÁåªÁV "¨ÉÊzÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ ¸À®PɬÄAzÀ ºÉÆr¢gÀÄvÀÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008