Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, September 16, 2010

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.150/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 14-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÁgÀlV- UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÀ«£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉAPÀmÉñÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-36-AiÀÄÄ-3671 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnÖzÀÝ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÊ£ÁvÀ¥Àà JA§ÄªÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ DgÉÆævÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.151/2010 PÀ®A: 279, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-9-2010 gÀAzÀÄ 20-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37-PÀÆå-2755 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ JA¨ÁvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ²æÃzsÀ£À®Qëöä gÉʸï«Ä¯ï¤AzÀ PÁgÀlVUÉ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ J¯ï.«.n.gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¯Áj £ÀA. J.¦.-37-JPïì-803 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀA¢üÃ¥À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-PÀÆå- 2755 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vɯÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦gÁå¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.245/2010 PÀ®A: 447, 504, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà eÉêÀĹAUï vÀAzÉ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqï, ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÁ°ªÀ¹Û: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï£À°è CAzÀgÉ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ¸ÀªÉð £ÀA: 157 gÀ°è 3-00 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, CzÀgÀ°è UÀÄr¸À®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÉÛãÉ. C®èzÉà £À£Àß CtÚ ¢ªÀAUÀvÀ ZÀAzÀÆ gÁoÉÆÃqï FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÉÆêÀĹAUï FvÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ¸ÀªÉð £ÀA:114/© «¹ÛÃtð 2-00 JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ RjâUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ ¥ÉÆêÀiï¹AUï£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð, ¸Á: 10 £ÀA§gï PÉ£Á¯ï PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ DUÁUÉÎ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ §gÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß §Azï ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ wgÀÄUÁqÀzÀAvÉ CrØ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ gÁeÉñÀ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÆ° d£ÀgÁzÀ 1) ¨Á¯Áf 2)PÀȵÁÚ EªÀgÉÆA¢UÉ UÉƧâgÀªÀ£ÀÄß «ÄPïì ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÆgÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä d«Ää£À°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ "¯Éà PÀÄAl ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, ¤£Àß vÁ¬Ä£À ºÀqÁ, ¤£Àß ºÉAqÀw£À ºÀqÁ " CAvÁ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¤ªÀÄä£ÀÄß F ºÉÆ®¢AzÀ Nr¸ÀÄvÉÛÃ£É ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà EªÀvÀÄÛ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, E°èAiÉÄà ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ C°èzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÀÆ°PÁgÀgÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ CªÀ£ÀÄ EªÀvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ G½zÀÄPÉÆAr¢ÝAiÀiÁ M§âAnAiÀiÁV ¹PÁÌUÀ ¤£ÀߣÀÄß ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.246/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ºÉÃgÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ £À£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀªÀÄUÀÄΰ£À°è PÀ®äAV gÀÄzÀæ[¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ¸Á: qÁPÀÖgï PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå ¸Á: CgÀ½ºÀ½î EªÀj§âgÀÆ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ CmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/J-866 £Éà CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ¢AzÀ §AzÀÄ MªÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁUÀPÉÌ §AzÀÄ eÉÆÃgÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌPÉÌ ¤AwzÀÝ ¨Á¸ÀÌgÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÀAiÀÄå EªÀgÀ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ vÀ¯ÉUÉ wêÀæªÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.247/2010 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 15-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä G: ©¹ HlzÀ CqÀÄUÉzÁgÀ¼ÀÄ ¸Á: GqÀĪÀÄPÀ¯ï EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "£Á£ÀÄ vÁ®ÆPÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå¤AiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ £À£Àß C¢üPÁgÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©.N. D¦Ã¹ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À PÀlÖqÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ §A¢zÀÄÝ EzÀ£Éßà UÀÄwÛUÉzÁgÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀlÖqÀ PÉ®¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ E£ÀÆß ¸Àé®à PÉ®¸À G½¢zÀÄÝ EzÉ. ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 14:09:2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è EAf¤ÃAiÀÄgÀ §AzÀÄ PÀlÄÖwÛgÀĪÀ PÀlÖqÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ «ZÁj¹ gÀÆ«Ä£À PÉ®¸À ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. vÀzÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ EgÀĪÀ 1] ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà PÀAzÀPÀÆgÀÄ, 2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹¢èAUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ£Á¼À 3] ªÉAPÀmÉñÀ ¨sÉÆë 4] §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CªÀÄgÉÃUËqÀ EªÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀlÖqÀªÀ£Éßà «Që¹ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ M¦àUÉ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É vÀzÀ£ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÉêÀÅ £ÀAvÀgÀ gÁwæ CAzÁdÄ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ £ÀÄVÎ "¯Éà C¯ÁÌ ¸ÀÆ¼É ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼À D¬ÄvÀÄ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ vÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢¢AiÀiÁ £ÀªÀÄUÉ F PÀlÖqÀzÀ UÀÄwÛUÉzÁgÀjAzÀ PÀ«ÄõÀ£ï ºÀt §gÀ¨ÉÃPÁVvÀÄÛ DzÀgÉ D ºÀt ¤¤ßAzÀ £ÀªÀÄUÉ vÀ¦à ºÉÆìÄvÀÄ. ¤£ÀߣÀÄß E°èAiÉÄà PÉÆAzÀÄ©qÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉà ¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ ¤£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À§AUÀ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ¹gÉAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¥Á£ÀªÀÄvÁÛVzÀÝgÀÄ, £Á£ÀÄ C°èAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ NrzÀÄÝ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á; ºÉƸÀ½î EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2010 gÀAzÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀ J¯Áè WÀl£ÉUÀ¼À£ÀÄß w½¹zÉÃ. ¸ÀzÀj £Á®ÄÌ d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É vÀqÉAiÀįÁgÀzÉà EAzÀÄ vÀqÀªÁV £À£Àß C½AiÀÄ£À eÉÆvÉUÉ §AzÀÄ F °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.248/2010 PÀ®A: 302 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 22-01-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¥ÀgÀªÀIJªÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå, ¸Á: «£ÉÆç£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ 32 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-01-10 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è CªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉƧ⠺ÉAUÀ¹£ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÁgÀt UÀAqÀ-ºÉAqÀw E§âjUÀÆ dUÀ¼ÀªÁV CªÀ¼À UÀAqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ, qÁ: ªÀiÁtÂPÀ¥Àà D¸ÀàvÉæUÉ C£ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ, £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzɪÀÅ. DUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ £ÀqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ºÉýzÀ¼ÀÄ. DzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-10 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÉÎ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2010 PÀ®A 174 '¹' ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À ±ÀªÀ vÀ¤SÁ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀð»¹, «ªÀiïì §¼Áîj ªÉÊzÀåjAzÀ ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸À¯Á¬ÄvÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀÄÈvÀ¼À «±ÁæªÀ£ÀÄß gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï. UÀÄ®§UÁðPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ «¸Áæ ¥ÀjÃPÉëAiÀiÁV Dgï.J¥sï.J¸ï.J¯ï.¤AzÀ gÀ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀjÃPÁë ªÀgÀ¢AiÀÄÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁrzÀ qÁ: gÀ«±ÀAPÀgÀ, JA.f., lÆålgï E£ï ¥sÉÆÃgɤìPï ªÀÄr¹£ï, «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ, §¼Áîj EªÀgÀ°è ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, ªÉÊzÀågÀÄ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ°è CAwªÀÄ C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄ.¦.¹. 08 ºÀĸÉãï©Ã EªÀgÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:30 UÀAmÉUÉ ¦.JA.E. ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ°è ªÉÊzÀågÀÄ " FINAL OPINION : After perusal of RFSL Report and Case Sheet I.P. No: 442487/ O.P. No: 217495 and P.M. Report I am of the Opinion that the Causes of Death was due to Respiratory failure as a result of Cervical Spino Injury sustained. " CAvÁ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÉÊzÀågÀ C©ü¥ÁæAiÀÄzÀAvÉ " ªÀÄÈvÀ¼À ¸ÁªÀÅ G¹gÁlzÀ vÉÆAzÀgɬÄAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ. F vÉÆAzÀgÉAiÀÄÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¨É£É߮ĩ£Á¼ÀzÀ UÁAiÀÄ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É" CAvÁ EzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀªÀÄä¼À£ÀÄß CªÀ¼À UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008