Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, October 28, 2010

¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢UÀ½UÉ ªÀÄÄA§rÛ

¢£ÁAPÀ: 27-10-10 gÀAzÀÄ ²æà «ÃgÀtÚ ±ÉnÖ, J¦¹-66 gÀªÀjUÉ J.JZï.¹.-01 CAvÁ ªÀÄÄA§rÛ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. CzÀgÀAvÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-10-2010 gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¹¦¹-158 gÀªÀjUÉ ¹ºÉZï¹-113, ²æà ªÀįÉèñÀ¥Àà ¹¦¹-160 gÀªÀjUÉ ¹ºÉZï¹-26, ²æà C§Äݯï UÀ¥sÀÆgï ¥ÁµÁ, ¹¦¹-159 gÀªÀjUÉ ¹ºÉZï¹-79 CAvÁ vÉgÀªÁzÀ ¸ÁÜ£ÀUÀ½UÉ ¨sÀwð ªÀiÁr ªÀÄÄA§rÛAiÀÄ DzÉñÀ ¤ÃqÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008