Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, October 1, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢:30-9-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA§gÀÄ 2 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ MrºÉÆVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EvÀ¤AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨ÁPÀìzÀ°è Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ MlÄÖ 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 1614,48 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁPÀì «AqÀìgï rîPÀì «¹Ì 48 PÁélgï ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ [180 JA.J¯ï] UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 1845,12 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: PÀAzÁAiÀÄ/JA.J.f/¹.Dgï/13/2010-11 ¢£ÁAPÀ: 29-9-2010 gÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¤µÉÃzÁeÉÕ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 53/10 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥Éî ±DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ±Á¯É ©nÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÉ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä FUÀ zÉÆqÁØQ DV¢ £ÀªÀÄä »AzÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ §gÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQÃvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è aQÃvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/10 PÀ®A: 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¥ÁåmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦.J¸ï ºÀÄ°V, ²ªÀ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÁåmÉÆæðAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ PÉqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀÄA¨Á Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ. ªÀqÀØgÀ G. n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. PÀ®èºÀ½î vÁ. ºÉƸÀ¥ÉÃn CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj n¥Ààgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæöªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ CºÀäzï ¥Á±Á EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.24,500/-UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 15,500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/10 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ «±Àé¨sÁgÀw ±Á¯ÉUÉ CzsÀð ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ±Á¯ÉAiÀÄ°è nÃZÀgïUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À.: PÀÄ: ©.JA. eÉÆåÃw²æà vÀAzÉ ©.JA. PÉÆmÉæñÀ 15 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä SÁ£ÁªÀ½ PÉ.J¯ï.E. PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw.PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀlÖ. :- JvÀÛgÀ 4" 5'', ¸ÁzÁ UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ UÉÆïïØ PÀ®gï ¸ÀÌlð, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ®AUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ MlÄÖ 4 gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 48 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 192 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀªÀÅ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «Aqï¸Àgï r®Pïì «¹Ì JAzÀÄ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À CA.Q. 7,380=48 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ C®ºÀ¨Ázï ºÉÊPÉÆÃlð wæð£À »£É߯ÉAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÁÝUÀÆå CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/10 PÀ®A: 454,457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °ÃTvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-09-2010 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JA.¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27-09-2010 gÀ 09:00 J.JA. ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è QqÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¼ÉAiÀÄ°è ±Á® ªÀÄPÀ̽UÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ©¹AiÀÄÆlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 2 ¹®égï ¨ÉÆÃUÀÄtÂUÀ¼ÀÄ, 2 ªÀÄÄZÀѼÀ, 1 UÀÄAr, 1 §ÄnÖ, 2 ¤Ãj£À dUÀÄÎ ºÁUÀÆ ZÀªÀÄZÀ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 8,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/10 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ dÆ®PÀnÖ PÁæ¸ï£À°è wgÀÄV AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §Ar PÀqÉUÉ lAlA UÁr £ÀA. PÉJ-37/6131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008