Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, October 1, 2010

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 158/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢:30-9-2010 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀzÀ PÉÃA¢æÃAiÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ±ËZÁ®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆqÀVzÀÝ E§âgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ £ÀA§gÀÄ 2 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ MrºÉÆVzÀÄÝ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà EvÀ¤AzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 510=00 gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨ÁPÀìzÀ°è Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉAiÀÄ MlÄÖ 42 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ 1614,48 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ¨ÁPÀì «AqÀìgï rîPÀì «¹Ì 48 PÁélgï ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ [180 JA.J¯ï] UÀ½zÀÄÝ CzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 1845,12 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÁPÀìUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmɬÄAzÀ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀÆgÉʹzÀÄÝ CzÉ. ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉà ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: PÀAzÁAiÀÄ/JA.J.f/¹.Dgï/13/2010-11 ¢£ÁAPÀ: 29-9-2010 gÀ DzÉñÀzÀAvÉ ªÀÄzsÀå¥Á£À ¤µÉÃzÁeÉÕ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÀ DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ D¥Á¢vÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA: 53/10 PÀ®A: 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥Éî ±DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ±Á¯É ©nÖzÀÄÝ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÉ §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä FUÀ zÉÆqÁØQ DV¢ £ÀªÀÄä »AzÉ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ §gÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EgÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉä£À ¥ÀÄr vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ aQÃvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQÃvÉìUÁV §¼ÁîjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è aQÃvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ. ªÀÄÈvÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 176/10 PÀ®A: 279 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¥ÁåmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦.J¸ï ºÀÄ°V, ²ªÀ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÁåmÉÆæðAUï ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¤AUÁ¥ÀÄgÀ PÉqɬÄAzÀ MAzÀÄ n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ°V ¨ÉÊ¥Á¸ï ºÀwÛgÀ CqÁØ¢rØAiÀiÁV gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀÄA¨Á Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ. ªÀqÀØgÀ G. n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á. PÀ®èºÀ½î vÁ. ºÉƸÀ¥ÉÃn CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj n¥Ààgï £ÀA. PÉ.J 35 J-1771 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CqÁØ¢rØAiÀiÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj n¥Ààgï ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæöªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÀØgÀ NtÂAiÀÄ KjAiÀiÁzÀ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ CtÚ£ÁzÀ CºÀäzï ¥Á±Á EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.24,500/-UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/10 PÀ®A: 457, 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ 07-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À a®PÀzÀ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C¯ÁägÀzÀ°ènÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 15,500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 165/10 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄeÁªÀgÀ PÁåA¦£À°ègÀĪÀ «±Àé¨sÁgÀw ±Á¯ÉUÉ CzsÀð ªÁ¶ðPÀ ¥ÀjÃPÉëUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ±Á¯ÉAiÀÄ°è nÃZÀgïUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ & «¼Á¸À.: PÀÄ: ©.JA. eÉÆåÃw²æà vÀAzÉ ©.JA. PÉÆmÉæñÀ 15 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ, ¸Á: ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä SÁ£ÁªÀ½ PÉ.J¯ï.E. PÁ¯ÉÃeï JzÀÄgÀÄUÀqÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛ, UÀAUÁªÀw.PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄVAiÀÄ ZÀºÀgÉ ¥ÀlÖ. :- JvÀÛgÀ 4" 5'', ¸ÁzÁ UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ UÉÆïïØ PÀ®gï ¸ÀÌlð, PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ®AUÁ zsÀj¹gÀÄvÁÛ¼É, PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É, 10 £Éà vÀgÀUÀw «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁݼÉ.

PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 198/10 PÀ®A: 188 L¦¹ & 32,34 PÉF PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ RavÀªÁzÀ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁåªÀÄtÚ F¼ÀUÉÃgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ±ÉÆÃzsÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ MlÄÖ 4 gÀnÖ£À ¨ÁPïìUÀ¼À°è ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïì£À°è 48 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀAvÉ MlÄÖ 192 ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï. ¸ÁªÀÄxÀðzÀªÀÅ EzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É «Aqï¸Àgï r®Pïì «¹Ì JAzÀÄ ¯Éç¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj J¯Áè ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À CA.Q. 7,380=48 gÀÆ. UÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-09-2010 gÀAzÀÄ C®ºÀ¨Ázï ºÉÊPÉÆÃlð wæð£À »£É߯ÉAiÀÄ°è f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÁÝUÀÆå CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 208/10 PÀ®A: 454,457,380 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °ÃTvÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ: 25-09-2010 gÀAzÀÄ 01:00 ¦.JA.¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:27-09-2010 gÀ 09:00 J.JA. ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è QqÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄÃPÀ ±Á¼ÉAiÀÄ°è ±Á® ªÀÄPÀ̽UÉ vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ©¹AiÀÄÆlzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÁzÀ 2 ¹®égï ¨ÉÆÃUÀÄtÂUÀ¼ÀÄ, 2 ªÀÄÄZÀѼÀ, 1 UÀÄAr, 1 §ÄnÖ, 2 ¤Ãj£À dUÀÄÎ ºÁUÀÆ ZÀªÀÄZÀ J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 8,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆÃPÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/10 PÀ®A: 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 30-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ dÆ®PÀnÖ PÁæ¸ï£À°è wgÀÄV AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §gÀĪÀ PÁ®PÉÌ AiÀÄ®§ÄUÁð PÀqɬÄAzÀ §Ar PÀqÉUÉ lAlA UÁr £ÀA. PÉJ-37/6131 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÄ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉà £À£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2010 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008