Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, October 23, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢:- 21-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 jAzÀ ¢:- 22-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß PÁ¯ÉÃeï ¨ÁåUï£ÀÄß ºÀjzÀÄ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦£ÀUÀÄwð gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸ÀgÀÄ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ
vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è £À£ÀßzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®QëöäÃPÁåA¥ïUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÁªÀÄPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ.

¢:- 21-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 jAzÀ ¢:-22-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 03:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀÆmïPÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ læAPï£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀtÚ ¨ÁPïì£À°ènÖzÀÝ CAzÁdÄ 2 UÁæA. vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀgÀ½£À ¸ÀtÚ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ. 3,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

    

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008