Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, October 23, 2010

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 274/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ JA. ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ G: r¥ÉÆèêÀiÁ «zÁå¨sÁå¸À ¸Á: 1£Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¢:- 21-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 jAzÀ ¢:- 22-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 06:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß PÁ¯ÉÃeï ¨ÁåUï£ÀÄß ºÀjzÀÄ CzÀPÉÌ ºÁQzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è EnÖzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 10,000-00 UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 275/2010 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ:- 22-10-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ¦£ÀUÀÄwð gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: CUÀ¸ÀgÀÄ G: PÀÄ® PÀ¸ÀÄ§Ä ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ
vÁ: UÀAUÁªÀw oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è £À£ÀßzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆ£Éß ¢ªÀ¸À £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ®QëöäÃPÁåA¥ïUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ £ÁªÀÄPÀgÀt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ. ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÉݪÀÅ.

¢:- 21-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 jAzÀ ¢:-22-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 03:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ ¥ÀvÀÛªÀ£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀÆmïPÉÃ¸ï ªÀÄvÀÄÛ læAPï£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀÆmïPÉøï£ÀÄß MqÉzÀÄ vÉUÉzÀÄ CzÀgÀ°è ¸ÀtÚ ¨ÁPïì£À°ènÖzÀÝ CAzÁdÄ 2 UÁæA. vÀÆPÀzÀ MAzÀÄ eÉÆvÉ ºÀgÀ½£À ¸ÀtÚ ¨ÉAqÉÆÃ¯É CA.Q. gÀÆ. 3,000-00 ¨É¯É G¼ÀîªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ." CAvÁ EzÀÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.    

    

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008