Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, November 15, 2010

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/10 PÀ®A 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-11-2010 gÀAzÀÄ ºÉZï.¹ -49 gÀªÀgÀÄ ºÀħâ½î «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÉÆëAzÀUËqÀ FvÀ£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 09-11-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¤AwzÀÄÝ, C°è ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ EgÀzÉà EzÀÄÝ, CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ C°èUÉ §A¢zÀÄÝ,DUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À r¸Éïï mÁåAPÀ¤AzÀ AiÀiÁgÉÆà E§âgÀÆ r¸Éïï vÉUÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁgÀÄ JAzÀÄ PÀÆUÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ r¸Éïï PÁå£ï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É MUÉzÀÄ PÀvÀÛ®°è Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀvÀÛ°¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÀÄgÀÄw¸À®Ä DUÀ¢zÀÄÝ, DUÀ C°èUÉ §AzÀ ¸ÀzÀj §¸ï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ §¹ì¤AzÀ r¸Éïï£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà vÉUÉ¢zÁÝ£ÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½ªÀÄzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, ZÁ®PÀ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¤ªÁðºÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ UÀAUÀ£Á¼À gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/10 PÀ®A (E) (eÉ) 110 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 14-11-10 gÀAzÀÄ §¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÀÄw PÉÆêÀiÁgÀ J£ÀÄߪÁvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr, HgÀ°è ±ÁAw¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÀÝjAzÀ §¼ÀUÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÉÆÃqÀ¯ÁV, ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ¸ÀÄgÀPÀëvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁrPÉƼÀîzÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÝzÀÄÝ C®èzÉÃ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ " AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. Erà §¼ÀUÉÃj £À£ÀßzÉà EzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼ÀzÀÄ K£ÀÄ" CAvÁ ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀAvÉ MzÀgÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ºÉýzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉAiÉÄà ©lÖ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À CªÀÄ°£À°èzÀÝ PÁgÀt, CªÀ£À£ÀÄß PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðjà D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzsÀévÀð£ÉUÁV PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw¹, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÉ.

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/10 PÀ®A 309 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-11-10 gÀAzÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ EªÀ£À ¹ÜwUÀw §UÉÎ «ZÁj¹, £ÀAvÀgÀ, CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ UÀÄgÀªÀÄä PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹, CªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ n.©. gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀAlÄ EzÀÄÝ, vÁæ¸À ¥ÀqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj gÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß UÀzÀUÀzÀ°è vÉÆÃj¹PÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀgÉ, UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EwÛvÀÛ¯ÁV eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¥Á°£À ªÀÄ£É,ºÉÆ® MvÉÛ ºÁQ vÉÆÃj¹PÉÆAqÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ°¯Áè, ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÉ AiÀiÁgÀÆ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ fêÀ£ÀzÀ°è ¨ÉÃeÁgÀÄ ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £Á£ÀÄ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:14-11-10 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è vÀ£ÀVzÀÝ gÉÆÃUÀzÀ ¨sÁzsɬÄAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀzÀ JuÉÚ PÀÄrzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ PÁgÀt, CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¹j CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 245/10 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:14-11-2010 gÀAzÀÄ VtÂUÉÃj gÀ¯Ééà UÉÃmï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨sÁUÀå®Qëöä ºÉÆÃl®zÀ°è DPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÉÆÃl¯ï ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃvÀ£ÁzÀ PÀȵÀÚ FvÀ¤AzÀ 1] M¯ïØlªÀgÉ£ï «¹ÌAiÀÄ ¥ËZï 180 JA.J¯ï.£À 48¥ËZï2] Mjd£À¯ï ZÁAiÀiïì «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 14 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 3] gÁAiÀįï UÉÆÃ®Ø PÁ¥sï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 30 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 4] ªÀiÁåPïqÀ¯ï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 25 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 5]gÁAiÀÄ¯ï ¸ÁÖUï «¹ÌAiÀÄ 180 JA.J¯ï.£À 10 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6,500=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«Ät oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/10 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 14-11-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀwñÀ PÁZÀªÁ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt PÁZÀªÁ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð G: ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgï VtÂUÉÃgÀ ±ÁSÉ ¸Á:eÉÊ¥ÀÄgÀ gÁdå: gÁd¸ÁÜ£À ºÁ:ªÀ: VtÂUÉÃgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÀAzÀgÉ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ VtÂUÉÃgÀ ¨sÁgÀwAiÀÄ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï£À°ègÀĪÀ J.n.JA. gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®Ä vÀUÉzÀÄ J.n.JA «ÄõÀ¤£À ªÀÄÄA¨ÁUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀzÉÆà MAzÀÄ ¸À®PÀgÀuɬÄAzÀ QwÛ ¸ÉÃ¥sï ¯ÁQ£À ºÁåAqÀ®£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄjzÀÄ rdl®£ÀÄß QwÛ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008