Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, December 25, 2010

¢£ÁAPÀ 24-12-2010 gÀAzÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ f¯Áè ªÀÄlÖzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiÁ®£ÀÄß »A¢gÀÄV¸ÀĪÀ ¢£ÁZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ £ÀqɬÄvÀÄ. ²æà F±ÀégÀZÀAzÀæ «zÁå¸ÁUÀgÀ, L¦J¸ï, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, ²æà «dAiÀÄ f. qÀA§¼À, rJ¸ï¦ PÉÆ¥Àà¼À ºÁUÀÆ f¯ÉèAiÀÄ ¦.L., ¹¦L, ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¥Á¯ÉÆÎArzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÀ¼ÀÄ PɼÀV£ÀAwªÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008