Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, January 19, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.3/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 37-nJ-.5710. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd §UÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀqÀUÀ° EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½îAiÀÄ°è G¼ÁîUÀrØ CV vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è£À gÀ¸ÉÛ §® §¢AiÀÄ°è£À zÉÆqÀØ vÀVΣÀ°è mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀÝ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.4/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA OW.D.No-91/2011 Dt: 17-01-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 4/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ óµÀtÄääR¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹¬ÄzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-010-2010 gÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37 n.J-3315 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃjUÉAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ²ªÀ±ÀQÛ UÁågÉÃd »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸Áé«Ä mÁæPÀÖgï UÁågÉÃf£À°è mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæPÀÖgï mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÄÝ E¢ÝgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀ 5-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,25,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.2/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-7243 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀȵÀgÀ UÁr ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀȵÀgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆmÁÖUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢¬ÄAzÀ PÀȵÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §gÀvÀPÀÌ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆr¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀtÚAiÀÄå vÀA/ gÁªÀĸÁé«Ä ¦¼ÉÊ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ¦¼ÉÊ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA/ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÉÊvÁ° ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.35/J¯ï-6360 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.8/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506, 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:17-01-2011 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzÉà £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÀÄ ¸ÁPÀĪÀiÁr¢Ýà CAvÁ CAzÀªÀgÉà C° SÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ CdÄÓ SÁ¢æ EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ £À¬ÄªÀiï SÁ¢æ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ £À£Àß KqÀUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ Qj¨ÉgÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀŧA¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV agÁqÀ ºÀvÀÛ®Ä ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§À½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀÄ«AiÀiÁ E°èAzÀ SÁ°ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÆßvÁÛ £À£Àß ¥sÁåQÖçUÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀĶãï, J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ºÉý mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤£Éß £Á£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¸ÀzÉ ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÁVgÀĪÀ UÁAiÀÄzÀ §UÉÎ E¯Ád£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ¤qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ EAzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹

¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ¸Á: ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁzÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà @ VjñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉà ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÉÆÃgÁzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Áè 3 d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MnÖUÉ ¸ÉÃj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛãÀ¥ÉÆàà CAvÁ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ CªÀ¤UÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁqÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀ¯Éà PÀAqÀPÀÖgï ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ EªÀvÀÄÛ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 30, G: J¯ÉQëç¶AiÀÄ£ï ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÉZï. ¨ÁUÀåªÀAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÉZï.¯ÉÆÃPÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ ¹éÃlì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ KPÁKQAiÀiÁV DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj, £ÁUÀgÁd E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008