Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, January 19, 2011

¨ÉêÀÇgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.3/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 37-nJ-.5710. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd §UÀ£Á¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢ü ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ºÀqÀUÀ° EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ¢AzÀ ºÉƸÀ½îAiÀÄ°è G¼ÁîUÀrØ CV vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃUÀĪÁUÀ °AUÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉêÀÇgÀ-AiÀÄ®§ÄUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÉA¥À½î ¹ÃªÀiÁzÀ°è£À gÀ¸ÉÛ §® §¢AiÀÄ°è£À zÉÆqÀØ vÀVΣÀ°è mÁåPÀÖgÀ£ÀÄß ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀÝ mÁåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ °AUÀgÁd CªÀ£À eÉÆvÉUÉ EzÀÝ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ zÀÆgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ

PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.4/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ 8-45 ¦.JA PÉÌ PÉÆÃl𠦹-12 ±ÀAPÀæAiÀÄå gÀªÀgÀÄ PÉÆÃlð PÀvÀðªÀå¢AzÀ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉ,.JA.J¥sï.¹ PÉÆÃlð AiÀÄ®§ÄUÁð gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ £ÀA OW.D.No-91/2011 Dt: 17-01-2011 £ÉÃzÀÝPÉÌ ®UÀvï EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀASÉå 4/2011 ¦gÁå¢üzÁgÀ óµÀtÄääR¥Àà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á:PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ zÀÆgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ G¯ÉèÃTvÀUÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹¬ÄzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-010-2010 gÀ ¸ÀAeÉ 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J-37 n.J-3315 ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß j¥ÉÃjUÉAzÀÄ PÀÄPÀ£ÀÆj£À ²ªÀ±ÀQÛ UÁågÉÃd »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸Áé«Ä mÁæPÀÖgï UÁågÉÃf£À°è mÁæPÀÖgï ªÀÄvÀÄÛ mÉæîgÀ£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV mÁæPÀÖgï mÉæîgï ¸ÀASÉå PÉ.J-37 n.J-3316 £ÉÃzÀÄÝ E¢ÝgÀ°¯Áè, ¢£ÁAPÀ 29-10-2010 gÀ 5-00 ¦.JA ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 30-10-2010 gÀ ¨É¼ÀV£À 6-00 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj mÁæ°AiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1,25,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.2/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/Dgï-7243 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î ºÀwÛgÀ ©ÃgÀ®¢¤ß PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÀȵÀgÀ UÁr ºÉÆgÀnzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÀȵÀgÀ UÁr ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÉÊqÀ PÉÆmÁÖUÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢¬ÄAzÀ PÀȵÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀmÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-37/J¥sï-376 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¹ì£À ªÀÄÄAzÉ §gÀvÀPÀÌ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉ vÀ£Àß §¹ì£À ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ eÉÆÃgÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆr¢zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À §® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §® ºÀuÉUÉ, §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, §®UÀqÉ ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ CzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 341, 323, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀtÚAiÀÄå vÀA/ gÁªÀĸÁé«Ä ¦¼ÉÊ ªÀAiÀiÁ 40, eÁ. ¦¼ÉÊ G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÄʧƧ¸Á§ vÀA/ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ¨ÉÊvÁ° ¸Á. §¸Á¥ÀÄgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.17/2011 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.35/J¯ï-6360 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÀĵÀÖV §¸ï ¸ÁÖAqï ºÀwÛgÀ ¤°è¹ G¥ÀºÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃ.¸ÉÊ. EgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.8/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 323, 504, 506, 324 ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆævÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ C¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:17-01-2011 gÀAzÀÄ 2-00 ¦.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CgÉÆævÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯Éà ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀßzÀÄ §ºÀ¼ÀªÁVzÉà £ÀªÀÄUÉ ¸ÁPÀÄ ¸ÁPÀĪÀiÁr¢Ýà CAvÁ CAzÀªÀgÉà C° SÁ¢æ ªÀÄvÀÄÛ CdÄÓ SÁ¢æ EªÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ £À¬ÄªÀiï SÁ¢æ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢zÀÄÝ vÀ¦à¹PÉÆArzÀÝPÉÌ £À£Àß KqÀUÉÊUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ Qj¨ÉgÀ¼ÀÄ ¨ÁªÀŧA¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ eÉÆÃgÁV agÁqÀ ºÀvÀÛ®Ä ¸ÉÆÃ¼É ªÀÄUÀ£É EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä C¹ÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ§À½¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀÄ«AiÀiÁ E°èAzÀ SÁ°ªÀiÁr ºÉÆÃUÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ C£ÀÆßvÁÛ £À£Àß ¥sÁåQÖçUÉ ¸ÀA§AzÀ ¥ÀlÖ ªÉÆÃmÁgÀ ªÀĶãï, J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 15 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛªÉAzÀÄ ºÉý mÁæPÀÖjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¤£Éß £Á£ÀÄ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è w½¸ÀzÉ ¤£Éß ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ £À£ÀUÁVgÀĪÀ UÁAiÀÄzÀ §UÉÎ E¯Ád£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ zÀÆgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ¤qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ZÁj¹ EAzÀÄ F zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.9/2011 PÀ®A 341, 324, 504, 506 L¦¹

¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ²æà ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ¸Á: ¸ÀzÁ²ªÀ£ÀUÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢:18-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁzÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ £À£Àß E£ÉÆߧ⠪ÀÄUÀ£ÁzÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà @ VjñÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è £ÀªÀÄä £ÀªÀÄä ¥Á°UÉ §gÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®èªÁzÀgÉà ¤£ÀUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ eÉÆÃgÁzÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁr £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ J¯Áè 3 d£À ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MnÖUÉ ¸ÉÃj¹ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀªÁV ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ PÉüÀzÉ ¹nÖUÉzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÁAiÀÄĪÀªÀgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀªÀĸÉå §UɺÀjAiÀÄĪÀ¢®è CAvÁ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà £À£Àß vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀvÉÛãÀ¥ÉÆàà CAvÁ PɼÀUÉ PÀĽvÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ aÃgÁqÀĪÀ zsÀé¤ PÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ §AzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁqÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ ¥ÀªÀðvÀUËqÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ CªÀ¤UÉ ¸À¥ÉÆÃlð ªÀiÁqÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀ¯Éà PÀAqÀPÀÖgï ¸ÀƼɪÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CzÉà gÁr¤AzÀ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÉÆ¸É gÉÃSÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÀªÀÄä dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ UÀ«¹zÀÝ¥Àà£ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ EªÀvÀÄÛ G½¢gÀ¯Éà ¸ÀƼÉêÀÄPÀ̼Éà ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£ÉUÀ¼À «µÀAiÀĪÁV £À£Àß vÀAmÉUÉ §AzÀgÉà ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁPÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝ £Á«§âgÀÆ £ÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ°è f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉìUÁV ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj UÀ«¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ªÀ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ: 30, G: J¯ÉQëç¶AiÀÄ£ï ¸Á: §¤ßPÀnÖ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.11/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, ¸À»vÀ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17-01-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 20-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÉZï. ¨ÁUÀåªÀAvÀ £ÁAiÀÄPÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀAUÁªÀw vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀgÁzÀ ºÉZï.¯ÉÆÃPÉñÀ, ªÀÄvÀÄÛ ºÉZï.UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ EªÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ CªÀÄgÀ ¯ÁqÀÓ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ PÀȵÁÚ ¹éÃlì ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÁÝUÀ KPÁKQAiÀiÁV DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆj, £ÁUÀgÁd E£ÀÆß 5-6 d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄaѤAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008