Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, January 15, 2011

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.15/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 427 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-01-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀÄgÀPÀgÁA vÀAzÉ vÁeÁgÁA ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð G:²æà gÁªÀÄzÉêÀ qÁ¨Á ¸Á: PÀĵÀÖV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä £ÀÄr ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ £ÀªÀÄÆ¢zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ qÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀ®Ä UÁè¸ÀÄ PÉýzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ PÉÆqÀzÉà EzÁÝUÀ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ UÁè¸ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà qÁ¨ÁzÀ ªÁzïªÀÄ£ï gÁªÀvïgÁªÀiï EvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÆVUÉ, JzÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¸ÀzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆý¹zÀÝ C®èzÉà qÁ¨ÁzÀ°è 20 UÁf£À UÁè¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ºÉÆÃgÀV¤AvÀ N«Ä¤ PÁgï ¹.PÉ.J¯ï-2004 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï ºÉÆqÉzÀÄ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-01-2011 gÀAzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/Dgï-1452 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÉÆrظÁ§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¨ÁµÁ ¦AeÁgÀ, ¸Á: PÁgÀlV EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀÄĸÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀ£ÀPÀVj PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀ¥Àà ¨ÁgÀPÉÃgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ UÀAUÁªÀÄvÀ EªÀjUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ AiÀÄAPÀªÀÄä EªÀ½UÉ §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ UÀrظÁ§ EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ PÀqÉ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.06/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ fvÉÃAzÀæPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁuÁ vÀAzÉ eÁ¤ gÁuÁ ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð ¸Á: zÀÄ£ÉÊ PÀgÀqÀÄ eÁSÁðAqÀ gÁdå FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §gÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ ªÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¸ÀÄ DUÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 13-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 3 ¸ÁgÉ ªÁAwAiÀiÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 14-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É §AzÀÄ ªÁAw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAqÁ¸À DVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 9 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÉÊzÀågÀÄ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀÄ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.10/2011 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ. 14-01-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄPÀgÀ ¸ÀAPÀæªÀÄtzÀ ¤«ÄvÀå ªÀÄÈvÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ UɼÉAiÀÄgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J 30/ºÉZï. 5669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À ¹ªÀiÁè PÁæ¸ï zÁn J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ¥ÉÃl PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAPÀÑgÀ DVzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ PɼÀV½zÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® E½zÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è EzÀÝ ¥ÀAPÀÑgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÀ½îPÉÆAqÀÄ J£ï. ºÉZï. 13 gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉ.J 35/J. 632 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ CqÁØ ¢rØ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ UÁ° ªÀÄÈvÀ ±ÀjÃgÀzÀ ªÉÄ¯É JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À£ÀéAiÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008