Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, January 7, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2011 PÀ®A 211, 384 gÉ/« 120(©) & 500 L.¦.¹.

¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 149/2010 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æêÀÄw L£ÀA¥ÀÄr ¤ÃgÀeÁ UÀAqÀ J. ZÀAngÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «. ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À EªÀjUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ dUÀ¼À GAmÁV ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß «±ÁR¥ÀlÖtzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼É¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22,00,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è E°UÀ½UÉ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ «µÀzÀ CA±À ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ, Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ EzÉà PÁgÀt¢AzÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄvÁÛ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §ÄgÀÄUÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 9:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008