Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, January 7, 2011

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2011 PÀ®A 211, 384 gÉ/« 120(©) & 500 L.¦.¹.

¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀA: 149/2010 £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀÄîªÀ PÀÄjvÀÄ ¹éÃPÀÈvÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj zÀÆgÀ£ÀÄß ²æêÀÄw L£ÀA¥ÀÄr ¤ÃgÀeÁ UÀAqÀ J. ZÀAngÁdÄ, ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA: 2 ªÀÄvÀÄÛ 3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ¤gÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ £ÀA: 1 £ÉÃzÀݪÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ «. ªÀÄzsÀĸÀÆzsÀ£À EªÀjUÀÆ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ dUÀ¼À GAmÁV ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À ªÀÄvÀÄÛ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀļÀÄî zÀÆgÀ£ÀÄß «±ÁR¥ÀlÖtzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁr¹, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ°è EªÀgÀ ªÀÄAiÀiÁðzÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼É¢zÀÄÝ, C®èzÉà ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22,00,000-00 gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ D¹ÜAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÀÄ zÉÆÃZÀĪÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw" CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 04/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¹AUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢:- 06-01-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä UÀzÉÝAiÀÄ°è E°UÀ½UÉ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß EqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ «µÀzÀ CA±À ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DvÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉÊAiÀÄ£ÀÄß vÉƼÉAiÀÄzÉà ºÁUÉAiÉÄà ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ, Hl ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «µÀzÀ CA±À ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ EzÉà PÁgÀt¢AzÀ gÁwæ 9:00 UÀAmÉUÉ DvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MzÁÝqÀÄvÁÛ, ¨Á¬ÄAiÀÄ°è §ÄgÀÄUÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà gÁwæ 9:55 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008