Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, January 22, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 279, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J.43/ºÉZï.303 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÉ ºÀÄ®UÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §ÆzÀUÀÄA¥Á¢AzÀ §ÆzÀUÀÄA¥Á PÁæ¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀ£ÀߥÀà£À ºÉÆmÉÃ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¯Áj £ÀA. J.¦.21/n.AiÀÄÄ.2321 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CqÁØ¢rØ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä gÁAUï ¸ÉÊr£À°è §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ oÀPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ gÉÃtÄPÀ¥Àà @ gÉÃtÄPÀgÁd FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨ÁjUÁAiÀĪÁV aQvÉìUÁV PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà¤UÉ §® Q«UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §A¢zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «. PÉ. »gÉÃUËqÀgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ rvru ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥Á¸ÀuÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 21-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï vÀA¢ ±ÉõÀVjgÁªï ZÀ¼ÀîUÀļÀî ªÀAiÀiÁ :33 ªÀµÀð eÁ :PÀªÀiÁä G: ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ ¸Á : ±ÉõÀVjgÁªï PÁåA¥ï vÁ : UÀAUÁªÀw, vÀªÀÄä PÁgÀ £ÀA§gÀ : PÉ.J- 03 / ¦- 6901 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÁgÀlV- £ÀªÀ° gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆV EArPÉÃlgÀ ºÁQ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ ªÀ¸ÀÄAzÀgÁ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ l£Àð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è £ÀA : PÉ.J- 25 /eÉ- 9116 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉUÉ £ÁUÀgÁd JA§ ºÀÄqÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DgÉÆæ ±ÉÃRgÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀgÁd EªÀjUÉ UÀA©üÃgÀ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà r.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà. ¦.J¸ï.L PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2012 PÀ®A. 304(J), 201 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èPÁd¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀÄ. 35 ªÀµÀð eÁ.gÉrØ G.ºÉÊ£ÀÄUÁjPÉ ¸Á.¹zÁÞ¥ÀÄgÀ vÁ. UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ªÀgÀ®Qëöäà gÀªÀgÀ£ÀÄß ºÉjUÉ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄj±ÁAvÀ«ÃgÀÀ Qè¤PïzÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-12-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ gÀPÀÛ ¥ÀjÃPÉë ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä UÉÆæ gÀPÀÛ ¨sÀAqsÁgÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÉjUÉ DUÀĪÀ ®PÀëtUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛ®è DzÀÝjAzÀ ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr ºÉjUÉ ªÀiÁr¸À¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÉÌ 10,000-00 gÀÆ UÀ¼À ¦Ã¸ÀÄ ¸ÁPÁUÀĪÀÅ¢®è E£ÀÄß 5 ¸Á«gÀ gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ZÀ£Àߧ¸ÀªÀ¸Áé«Ä PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÉ.JA.J¯ï. D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ±À¸ÀÛç aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ, ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ DgÉÆÃUÀåzÀ°è vÉÆAzÀgÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¹PÉÆnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄÄ wêÀæ ¤UÁ WÀlPÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ 4-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 4-00 jAzÀ 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzsÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ gÁxÉÆÃqÀ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁwæ PÀ£Áß PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2012 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JAPÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀÄÄvÀÛtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà DªÁgÀzÀ ªÀĤ, ªÀAiÀÄ:31 ªÀµÀð, eÁ:qÉÆA§gÀ, G: PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯É ºÉqï ªÀiÁ¸ÀÛgï, ¸Á:PÀĵÀÖV ºÁªÀ PÀ¯ÉèñÀégÀ £ÀUÀgÀ, PÀÄPÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 20-01-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21-01-2012 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀ®¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä vÀgÉzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉò¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C¯ïªÀÄgï ©ÃUÀ vÀUÉzÀÄ CzÀgÀ°ènÖzÀÝ 1) 20,UÁæA, vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ vÁ½ ¸ÀgÀ. 2) JgÀqÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ UÀÄAr£À ¨ÉAqÉÆð, MlÄÖ 20 UÁæA, 3) ªÀÄPÀ̼À §AUÁgÀzÀ aPÀÌ aPÀÌ 4 GAUÀÄgÀ, MlÄÖ 8, UÁæA, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 48 UÁæA, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À ¨É½îAiÀÄ PÁ®Ä UÀqÀUÀ, ªÀiÁ«£ÀUÉeÉÓ, ¥ÉAqÁ®Ä UÉeÉÓ, °AUÀzÀ PÁ¬Ä ªÀÄÆgÀÄ, GqÀÄzÁgÀ JgÀqÀÄ, ªÀÄPÀ̼À PÉÊUÀqÀUÀ £Á®ÄÌ, MAzÀÄ eÉÆÃvÉ ZÉÊ£ÀÄ, J¯Áè ¸ÉÃj MlÄÖ 26 vÉÆÃ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 15,000-00 gÀÆ, J¯Áè MlÄÖ ¸ÉÃj CA.Q. 65,420-00,gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. ²æÃ. UÀÄgÀħ¸ÀªÀgÁd ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008