Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, January 12, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÁwæ 22:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ªÉÃAPÀmÉñÀ ªÁ°äÃQ ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: ªÁ°äÃQ G: «zÁåyð ¸Á: »gÉêÀAPÀ®PÀÄAmÁ ºÁªÀ. UÀÄ£Áß¼À vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 J¸ï-4152 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É J£ï.ºÉZï-13 ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ£Áß½UÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁåzÀ£ÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ CzÉ ªÉüÉUÉ J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÀÆ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀAPÀæ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 23 ¸Á: UÀÄ£Áß¼À EvÀ¤UÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ J.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw G¥À«¨sÁUÀ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ C¥ÀWÁvÀzÀ §UÉÎ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà ªÀÄĸÁÛ¥sï C° vÀAzÉ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: 1 £Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï¸Á§ vÀAzÉ D®A¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÀj¹ §gÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ¹¢ÝPÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹¢ÝPÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ §AzÀ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ ªÁå£ï £ÀA§gï: PÉ.J-36/ JA-3886 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀªÀÄzï vÀAzÉ JA.J. C°ÃA ¸Á: »gÉÃdAvÀPÀ¯ï-UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÁå£À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß vÀAzÉUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ £À£Àß vÀAzÉAiÀÄ §®UÀqÉ vÉÆqÉAiÀÄ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ C®è°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²ªÀ§¸À¥Àà, ºÉZï.¹. £ÀA: 106 UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008