Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, January 20, 2012

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: aPĄ̀ÉtPÀ¯ï vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19-01-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 jAzÀ 7:30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¥ÁªÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀAmÉÃUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ aPĄ̀ÉtPÀ¯ï PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ZÀºÀ PÀÄrzÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw-PÉÆ¥Àà¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è aPĄ̀ÉtPÀ¯ï ¹ÃªÀiÁzÀ °AUÀdÓ£À ¨Á«AiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£À JqÀUÀtÂÚ£À ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀĪÀgÉUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É MqÉzÀÄ «ÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ, §®UÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæªÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹, C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¥sÀgÁjAiÀiÁzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ²æÃ. £ÁUÀgÁd PÀªÀiÁägÀ ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19/01/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÉÆç vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀqÀQ, ªÀAiÀĸÀÄì 37 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 19-01-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ UÀAUÁªÀwUÉ PÉÆÃlð PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §A¢zÉÝ£ÀÄ. PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï D¥É DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-36/ J-866 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÁí¼ÀzÀ gÀÄzÉæñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÁí¼À PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆãÁ°PÀ EAlgï £ÁåµÀ£À¯ï mÁæöåPÀÖgï ªÀiÁqɯï rL 740, EAf£ï £ÀA: 855534 ZÉ¹ì £ÀA: J¸ïJ¯ï050/J¸ïJ46915 (£ÀA: PÉ.J-37/ n-8151-¸ÀjAiÀiÁV PÁt¸ÀÄwÛ¯Áè) £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¨Áâ¸ï C° FvÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆÃUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DmÉÆà £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà PÀj±ÉnÖ 40 ªÀµÀð, ¸Á: CgÀ¼ÀºÀ½î, ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, zÁåªÀĪÀé UÀAqÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ, 50 ªÀµÀð, AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ªÀqÀQ, 60 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, PÀĪÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀAzÉ ±ÉÃRgÀ¥Àà »gÉêÀÄoÀ, dAUÀªÀÄgÀÄ, 41 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr EªÀgÀÄUÀ½UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÁUÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. n.f. £ÁUÀgÁd J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 04/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà EªÀiÁªÀiïºÀĸÉãï vÀAzÉ ¸ÀĨÁ£ï¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: ªÉÆÃmÁgï ªÉÊArAUï PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À EªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ²æêÀÄw µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ vÁdÄ¢Ýãï, ªÀAiÀĸÀÄì 23 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¢:-15-01-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ªÉÄÃ¯É ¥ÁvÉæ ElÄÖ ¥ÀA¥ï ¸ÉÆÖêïUÉ ¥ÀA¥ï ºÉÆqÉzÁUÀ CzÀÄ §¸ÀÖð DV µÉÊ£Áeï ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀ¼À£ÀÄß UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ «ªÀiïì §¼ÁîjAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ, CªÀ¼ÀÄ E¯ÁdÄ ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÁUÀzÉà ¢:- 19-01-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀħA¢gÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008