Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, May 11, 2012

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2012 PÀ®A: 454, 457,380 IPC

¢£ÁAPÀ: 10-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. r. ²æÃzsÀgÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªï zÀAr£À ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: §¤ßPÀnÖ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸Á: J¸ï.r. §qÁªÀuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 09-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉAQ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ §¤ßPÀnÖ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2012 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆoÀrUÉ ºÁQÌzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ DUÀ UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ MAzÀÄ vÀÄA©zÀ ¨sÁgÀvÀ UÁå¸ï ¹¯ÉÃAqÀgïEgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¹¯ÉAqÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ CA:Q: 1500=00 ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¹¯ÉAqÀgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012, PÀ®A-279,337,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:10-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/9525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¨sÀQë EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ eÉÃAmï PÀmÁÖVPÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA:PÉ.J-22/©-2964 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/9525 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¨sÀQë ºÁUÀÆ QèãÀgï «£ÉÆÃzsÀ gÁoÉÆÃqÀ JA§ÄªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-22/©-2964 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¨sÀQë EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008