Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, May 11, 2012

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 84/2012 PÀ®A: 454, 457,380 IPC

¢£ÁAPÀ: 10-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. r. ²æÃzsÀgÀªÀÄÆwð vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªï zÀAr£À ªÀAiÀiÁ 60 ªÀµÀð eÁ: ¨ÁæºÀät G: §¤ßPÀnÖ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ ¸Á: J¸ï.r. §qÁªÀuÉ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ. ¦ügÁå¢ ¢£ÁAPÀ: 09-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉUÉ ¨ÉAQ£ÀUÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ §¤ßPÀnÖ ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆV £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2012 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÀtPÀAiÀÄAvÀæ PÉÆoÀrUÉ ºÁQÌzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ DUÀ UÁ§jAiÀiÁV M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M¼ÀUÀqÉ EnÖzÀÝ MAzÀÄ vÀÄA©zÀ ¨sÁgÀvÀ UÁå¸ï ¹¯ÉÃAqÀgïEgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¹¯ÉAqÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ CA:Q: 1500=00 ¨ÉïɨÁ¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¹¯ÉAqÀgï PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2012, PÀ®A-279,337,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:10-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 5:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/9525 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¨sÀQë EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ eÉÃAmï PÀmÁÖVPÉlÄÖ ¤AwzÀÝ ¯Áj £ÀA:PÉ.J-22/©-2964 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀªÀĤ¸ÀzÉ eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »AzÀÄUÀqÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-28/9525 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¨sÀQë ºÁUÀÆ QèãÀgï «£ÉÆÃzsÀ gÁoÉÆÃqÀ JA§ÄªÀjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¯Áj £ÀA: PÉ.J-22/©-2964 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ C¯Áè¨sÀQë EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008