Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, April 12, 2014UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2014 PÀ®A: 143, 147, 447, 379 gÉqï«vï 149 L¦¹.
¢£ÁAPÀ:- 11/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©. ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 15£Éà ªÁqÀð, ZɮĪÁ¢ PÉÃj, gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä£À PÉgÉ ºÀwÛgÀ, PÀA¦è. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 255/1, 255/2 ªÀÄvÀÄÛ 259 vÀ¯Á 1 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ MlÄÖ 4 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹ (1) ²æêÀÄw d»gÁ© UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï G¸Áä£ï¸Á§ (2) ¸ÉÊAiÀÄåzï SÁeÁ¦Ãgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï G¸Áä£ï¸Á§ (3) ¸ÉÊAiÀÄåzï C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï G¸Áä£ï¸Á§ EªÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JA.¹. ªÀiÁAiÀÄ¥Àà vÁ¬Ä FgÀªÀÄä, ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: PÀA¦è EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¢:- 16-12-2013 gÀAzÀÄ gÀÆ. 1,00,000-00 UÀ¼À ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ãr UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ d«Ää£À R¨ÁÓ ºÉÆA¢ F ¨ÁjAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉà ¨É¼É¢zÉݪÀÅ. ¨É¼ÉAiÀÄÄ E£ÀÆß 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è PÀmÁ«UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ:- 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«Ää£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ  (1) UÉdÓ½ ¨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á: PÉÆÃmÉ-PÀA¦è  (2) PÀ®Äè¨Á« ªÀÄÄzÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ (3) ¨sÀAV ©üêÀÄ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï (4) GV ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ CAd¯ï ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï (5) ©üêÀÄ vÀAzÉ DqÀÄPÁAiÀÄÄ °AUÀ¥Àà ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ UÀÄwÛUÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ EzÀPÉÌ CrØ¥Àr¹ £ÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃgÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæwQæÃAiÉÄ ¤ÃqÀzÉà MlÄÖ 4 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ  F ¢£À ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008