Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, April 12, 2014UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2014 PÀ®A: 143, 147, 447, 379 gÉqï«vï 149 L¦¹.
¢£ÁAPÀ:- 11/04/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ©. ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÁ¬Ä §¸ÀªÀÄä, ªÀAiÀĸÀÄì 43 ªÀµÀð, eÁw: ZɮĪÁ¢ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: 15£Éà ªÁqÀð, ZɮĪÁ¢ PÉÃj, gÁªÀÄ°AUÀªÀÄä£À PÉgÉ ºÀwÛgÀ, PÀA¦è. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. UÀAUÁªÀw vÁ®ÆQ£À aPÀÌdAvÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA: 255/1, 255/2 ªÀÄvÀÄÛ 259 vÀ¯Á 1 JPÀgÉ 18 UÀÄAmÉ MlÄÖ 4 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß CªÀÅUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ ¤ªÁ¹ (1) ²æêÀÄw d»gÁ© UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄåzï G¸Áä£ï¸Á§ (2) ¸ÉÊAiÀÄåzï SÁeÁ¦Ãgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï G¸Áä£ï¸Á§ (3) ¸ÉÊAiÀÄåzï C§Äݯï SÁzÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï G¸Áä£ï¸Á§ EªÀjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JA.¹. ªÀiÁAiÀÄ¥Àà vÁ¬Ä FgÀªÀÄä, ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: PÀA¦è EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¢:- 16-12-2013 gÀAzÀÄ gÀÆ. 1,00,000-00 UÀ¼À ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤Ãr UÀÄwÛUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉݪÀÅ. £ÀAvÀgÀ d«Ää£À R¨ÁÓ ºÉÆA¢ F ¨ÁjAiÀÄ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÁªÉà ¨É¼É¢zÉݪÀÅ. ¨É¼ÉAiÀÄÄ E£ÀÆß 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è PÀmÁ«UÉ §gÀĪÀÅzÀÄ EvÀÄÛ. ¢£ÁAPÀ:- 09-04-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ d«Ää£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ  (1) UÉdÓ½ ¨ÁµÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ ¸Á: PÉÆÃmÉ-PÀA¦è  (2) PÀ®Äè¨Á« ªÀÄÄzÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¸Á: «£ÉÆèsÀ£ÀUÀgÀ (3) ¨sÀAV ©üêÀÄ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï (4) GV ¨ÁµÁ vÀAzÉ ªÀiÁ§Ä¸Á§ CAd¯ï ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï (5) ©üêÀÄ vÀAzÉ DqÀÄPÁAiÀÄÄ °AUÀ¥Àà ¸Á: aPÀÌdAvÀPÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ UÀÄwÛUÉUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÄîÌAqÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀÄ £É®Äè PÉÆAiÀÄÄåªÀ «ÄµÀ£ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ KPÁKQ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÀÄ. £ÁªÀÅ EzÀPÉÌ CrØ¥Àr¹ £ÁªÀÅ ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁPÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝÃgÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæwQæÃAiÉÄ ¤ÃqÀzÉà MlÄÖ 4 JPÀgÉ 14 UÀÄAmÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀ ¨sÀvÀÛzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß gÁwæ 9:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ PÀmÁªÀÅ ªÀiÁr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß d«Ää£À ªÀiÁ°ÃPÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÄ  F ¢£À ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt 5 d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008