Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Monday, April 7, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 06-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ£ÀUËqÀ UÀÄjPÁgÀ ¸Á : ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-2549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ w¥Àà£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ zÀÄUÀðªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ£À »A¢£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀuÁÚ J¸ï. ªÀÄV, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008