Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, April 7, 2014PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:
1] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2014 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.
¢£ÁAPÀ 06-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-15 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà ¨ÉlÖ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ£ÀUËqÀ UÀÄjPÁgÀ ¸Á : ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¸ÀzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄÈvÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ PÀÄAmÉ¥Àà UÀÄ£Áß¼À FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸ï. JPïìJ¯ï ¸ÀÄ¥Àgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-2549 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-04-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ£ÀPÀVj PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw PÀqÉ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Cwà eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ w¥Àà£Á¼À ¹ÃªÀiÁzÀ zÀÄUÀðªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ CªÀ£À »A¢£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F WÀl£ÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà FvÀ£Éà PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà «ÃgÀuÁÚ J¸ï. ªÀÄV, ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008