Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, September 28, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 179/2014 ಕಲಂ. 279, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ : 27-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À-PÀ£ÀPÀVj gÀ¸ÉÛ ºÁ¸ÀUÀ¯ï  ¹ÃªÀiÁzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-37/n.J-9005 ªÀÄvÀÄÛ  mÁæöå° £ÀA §gÉìĸÀzÉà EgÀĪÀÅåzÀgÀ°è DgÉƦvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¹zÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 215/2014 ಕಲಂ. ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ:

ಇಂದು ದಿ: 27-09-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶಾಂತೇಶ ತಂದೆ ಶೇಖರಪ್ಪ ಸಂಕ್ಲಾಪೂರ. ಸಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೇ, ದಿ:22-09-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಪ ಸಂಕ್ಲಾಪೂರ. ವಯ: 50 ವರ್ಷ, ಉ: ಜೆರಾಕ್ಸ ಅಂಗಡಿ ಸಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ಈತನು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಾಗಿ ವಾಪಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 215/2014 ಕಲಂ: ಮನುಷ್ಯ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008