Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, September 3, 2014

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 249/2014 ಕಲಂ. 279, 337, 304(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ:-02/09/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ²æà §ÄqÀ£À¸Á§ vÀAzÉ ±Áå«ÄzsÀ¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì: 50 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA, G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï ZÁ®PÀ, ¨ÁåqïÓ £ÀA: 1089 UÀAUÁªÀw r¥ÉÆà ¸Á: §½UÉÃgÀ Nt UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-09-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6:30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀQ ²æêÀÄw ¥ÉæêÀiÁ ¸ÀA: 239 E§âgÀÆ PÀÆr £ÀªÀÄUÉ ªÀ»¹zÀ C£ÀĸÀÆa ¸ÀA: 64 gÀ°è UÀAUÀªÀw¬ÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀPÉÌ §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/J¥sï-419 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ wgÀÄV UÀAUÁªÀwUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2:15 UÀAmÉUÉ «zÁå£ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ ±ÁgÀzÁ JdÄPÉåõÀ£ï ¸ÀÆÌ® ªÀÄÄA¨ÁUÀzÀ°è UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ wêÀæ ¤®ðPÀëöå£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ §A¢zÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß §¸Àì£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÉ£ÀÄ. DzÀgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß §¹ìUÉ §®¨sÁUÀzÀ »A¨ÁUÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ £Á£ÀÄ vÀPÀët £À£Àß §¸Àì£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀgÀ vÀ¯É MqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ DvÀ£À »A¨ÁUÀzÀ°è PÀĽvÀªÀ¤UÉ C®è°è PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢vÀÄ. «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ CZÀÄåvÀgÁªï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ ºÁUÀÆ »A¨ÁUÀ PÀĽvÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «gÀÄ¥ÁQë vÀAzÉ ¯ÉÆÃPÉñÀégÀgÁªï ªÀAiÀĸÀÄì: 21 ªÀµÀð ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ JAzÀÄ w½zÀħA¢vÀÄ. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ.J-37/qÀ§Æèöå-7929 CAvÁ EzÀÄÝ CzÀÄ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï PÀA¥À¤AiÀÄzÁVzÀÄÝ EzÉ. £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà §¸ï£ÀÄß ©lÄÖ vÀPÀët UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹ £À£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹gÀÄvÉÛãÉ. ¸ÀzÀj CwêÉÃUÀ¢AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß §¹ì£À §®¨sÁUÀPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ CZÀÄåvÀgÁªï FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.
2) ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗಂಗಾವತಿ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 29/2014 ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿನಾಂಕ 02-09-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ನವಾಜ ತಂದೆ ಗುಲಾಮನಬಿ   ತನ್ನ ಹಿರೊಸ್ಪಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ ಕೆ.ಎ. 37-ಎಕ್ಸ 0796 ನೇದ್ದನ್ನು ಪವನ ಭಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಗೊಳ್ಳದೇ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತೆರೆಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಸದರ ಘಟನೆಗೆ ಆರೋಪಿತನೇ ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತನು ತಾನೇ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ಲ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
3) ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 101/2014 ಕಲಂ. 323, 427, 447, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ 02-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀÄtÚ PÀÄj, ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ, G : JUï gÉÊ¸ï §Ar,  ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr, EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr  UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA.6/6 «¹ÛÃtð 5-38 UÀÄAmÉ £ÉÃzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀ£À ¸Áé¢Ã£ÀzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£Éà D ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¢£ÁAPÀ 29-08-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 01) FgÀ¥Àà vÀAzÉ GqÀÑ¥Àà £ÀªÀ° , 02) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ GqÀÑ¥Àà £ÀªÀ° , 03)  zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀj£ÁUÀ¥Àà zÁ¸À£Á¼À, 04) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà zÁ¸À£Á¼À, J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄ®PÀ£ÀªÀÄgÀr EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÉÄÃ¯É zËdð£Àå ªÀiÁr   CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀ¨ÁÓPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝ®èzÉÃ, ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À JUï gÉʸï£À PÀ¥Án£À vÀnÖUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛºÁQzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
4) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 187/2014 ಕಲಂ. 32, 34 ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು 188 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿ: 02-09-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03-30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪಿ.ಎಸ್.. [.ವಿ] ನಗರ ಠಾಣೆ ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ,, ದಿ: 02-09-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01-45 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ಐನೂರ ಪ್ಲಾಟದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ನೀರಿನ ಟಾಕಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಈಳಗೇರ ಸಾ: ಐನೂರ ಪ್ಲಾಟ ಈತನು ಯಾವುದೇ ಅಧೀಕೃತ ಲೈಸನ್ಸ ಇಲ್ಲದೆ, ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮಧ್ಯದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ರವರ ಮಧ್ಯಪಾನ ನಿಷೇದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಆರೋಪಿ, ಮುದ್ದೆಮಾಲು ಸಮೇತ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
5) ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 107/2014 ಕಲಂ. 143, 147, 148, 323,324, 326, 504, 506  ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು 3(1)(10) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ. ಕಾಯ್ದೆ 1989:.
¢£ÁAPÀ: 01-09-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ  vÀÀªÀÄä vÀAzÉ, vÀÀ£Àß ºÉAqÀw J®ègÀÆ ¸ÉÃj HlªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÄÝ. vÀÀªÀÄä vÁ¬Ä vÀÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀÀªÀÄä CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÀݼÀÄ. C°èAiÉÄà vÀÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À°è G¥ÁàgÀ d£ÁAUÀzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Àà 2] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà 3] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà 4] ªÀiÁgÀÄw 5] ¨Á®¥Àà  6] ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 7] ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀAqÁj gÀªÀgÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉ KPÁKQ gÉÆÃr£À°è ¥ÀmÁQ ºÁj¸ÀºÀwÛzÀgÀÄ. vÀÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ vÀÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀmÁQAiÀÄ Qr §AzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¥ÀmÁQAiÀÄ Qr¬ÄAzÀ vÀÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ¹ÃgÉ C®è°è ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ¥ÀmÁQAiÀÄ ±À§Ý¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆVPÉÆArzÀÄÝ DUÀ vÀÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀAzÉ PÀÆr E°è ¥ÀmÁQ ºÁj¸À¨ÁåqÀj CAvÁ ºÉýzÀgÉ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀAqÁj ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ vÁªÀÅ E¯Éè ºÀZÀÑwë ¤ÃªÉãÀ ºÉüÀwj¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À CAvÁ PÀÆUÁrzÀÄÝ. DUÀ CAUÀrUÉ §A¢zÀÝ ªÁ°äÃQ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©üªÀÄ£ÀUÀqÀ ªÀÄvÀÄÛ VjAiÀÄ¥Àà  gÀUÀt gÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¥ÀmÁQ E°è ºÀZÀѨÁåqÀj ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁå¯É ©Ã¼ÀvÉÛ ¸Àé®à D PÀqÉ ºÀZÀÑj CAvÁ vÀ£ÉÆßA¢UÉ PÀÆr ºÉýzÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ `` ªÀqÀØgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ, ¨ÁåqÀæ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ K£À PÉüÀvÀgÀ¯Éà F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÉãÀÄ ±ÉAl ºÀgÀPÉÆÌÃvÁgÀ ºÉÆrgÀ¯Éà F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£Àß C£ÀÄß C£ÀÄßvÀ¯É §AzÁUÀ CªÀgÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ 8] ®PÀëöä¥Àà  ¨sÀAqÁj 9] ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¥ÁzÀ£ÀPÀnÖ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨Áåræ CAvÁ ºÉýzÀ ºÁUÉ £ÁlPÀ ªÀiÁr ºÁPÀæÀ¯Éà EªÀgÀ£Àß CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ºÀÄqÀÄUÀjUÉ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr ºÉýzÀgÀÄ. ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C°è ¸ÉÃjzÀÝ ªÉÄïÁÌt¹zÀªÀgÀÄ C°èAiÉÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨ÉÆÃqÀæ¸ï PÀr PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÛ ªÀiÁqÀ®Ä vÀAzÀ PÀnÖUÉ UÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ vÀÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀÀªÀÄä vÀAzÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ. §rUÉUÀ½AzÀ §rzÀÄ, vÀÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ PÀ®Äè MUÉzÀgÀÄ. vÀÀªÀÄä vÀAzÉUÀÆ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ §qÉzÀgÀÄ. UÀ¯ÁmÉAiÀÄ°è vÀÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ. vÀ£Àß vÀAzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ªÁ°äÃQ ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. VjAiÀÄ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ KlÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ vÀÀªÀÄä vÁ¬Ä aÃjPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è C°èUÉ vÀÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥À,à gÁªÀÄtÚ  ªÀqÀØgÀ, ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀqÀØgÀ, wªÀÄätÚ  ªÀqÀØgÀ, ®PÀëöäªÀé ªÀqÀØgÀ, AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. dUÀ¼À ©r¹zÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj `` F  ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀqÀØgÀzÀÄ, ¨ÁåqÀgÀzÀÄ §ºÀ¼Á DUÉÊw ºÁPÀæÀ¯Éà CAvÁ DgÉÆævÀgÁzÀ 10] AiÀĪÀÄ£À¥Àà  ªÀÄÄUÀ½ 11] AiÀÄ®è¥Àà ¨sÀAqÁj 12] ªÀĺÁAvÉñÀ ¨sÀAqÁj 13] ªÀiÁgÀÄw ¨sÀAqÁj 14] ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà  §¼ÀÆlV 15] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zÀªÀÄÆägÀ 16] ¹zÀÝ¥Àà PÀ½î 17] ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀAqÁj 18] PÀ£ÀPÀ¥Àà ¨sÀAqÁj 19] ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀAqÁj 20] ¹zÀÝ¥Àà  «ÄlÖ®PÉÆÃqÀ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß MUÉAiÀÄÄvÁÛ, §qÉAiÀÄÄvÁÛ vÀÀªÀÄä£ÀÄß PÀa¦a vÀĽAiÀÄ ºÀwÛzÀgÀÄ DUÀ vÁ£ÀÄ  ªÀÄÄZÉðºÉÆV ©zÀÝgÀÄ DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÉ vÀÀªÀÄä£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ ºÉÆzÀgÀÄ. dUÀ¼ÀzÀ°è vÀ£ÀUÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ªÀÄÆR¥ÉlÄÖ, ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖUÉ, ZÉAr£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ PɼÀUÉ vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄÆR¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ. gÉÃtÄPÁ FPÉUÉ JqÀUÀqÉ JzÉUÉ PÀ®Äè ©zÀÄÝ ªÀÄÆR¥ÉlÄÖ, AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, gÁªÀÄtÚ ªÀqÀØgÀ FvÀ¤UÉ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ wªÀÄätÚ ªÀqÀØgÀ FvÀ¤UÉ §®ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, VjAiÀÄ¥Àà gÀUÀt FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ JqÀUÉÊ ªÉÆÃtPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ©üêÀÄ£ÀUÀqÀ FvÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ FvÀ¤UÉ »AzɯÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ®PÀëöäªÀé ªÀqÀØgÀ FPÉUÉ JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ 108 DA§Ä¯ÉÊ£ïì zÀ°è vÁªÀÇ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì ªÀiÁr¹PÉÆArzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ VjAiÀÄ¥Àà gÀUÀtÂ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©üêÀÄ£ÀUÀqÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß E®PÀ¯ï CQÌ D¸ÀàvÉæUÉ 108 DA§Ä¯ÉÊ£ÀìzÀ°è PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ vÀqÀªÁV §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
6) ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 108/2014 ಕಲಂ. 143, 147, 323, 324, 326, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:01-09-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨sÀVÃgÀxÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è ¸ÀªÀiÁdzÀ ªÀw¬ÄAzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄÆwð ¥ÀæwµÁ×¥À£É ªÀiÁrzÀÄÝ vÀÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ°è UÀuÉñÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸À®Ä vÀÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀAqsÁj §A¢zÀÄÝ DUÀ ±ÀgÀt¥Àà §AqÁj gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ ¥ÀÆeÉ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV 5 ¥ÀmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÉ 2 ¥ÀmÁQëUÀ¼À£ÀÄß ºÀaÑzÀgÀÄ. DUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd ªÀqÀØgÀ, w¥ÀàtÚ ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀmÁQëUÀ¼À£ÀÄß E°è ºÀZÀѨÉÃrj CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ. DUÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà  ¨sÀAqÁj FvÀ£ÀÄ ¥ÀmÁQë ºÀZÀÄѪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ DUÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ w¥ÀàtÚ ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ¨sÀAqÁjgÀªÀjUÉ ªÀqÀØgÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÁzÀ DgÉÆævgÁzÀ 1] §¸ÀªÀgÁd  2] w¥ÀàtÚ 3] ±ÀAPÀæ¥Àà 4] ©üêÀÄ¥Àà 5]  §¸À¥Àà 6] ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà  7] ±ÀgÀt¥Àà  8] ®PÀëöät 9] ¸ÀvÀå¥Àà 10] ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà 11] ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 12] ¥ÀgÀ¸À¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ §AzÀgÀÄ ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀAqÁj EvÀ¤UÉ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ UÀÄ¢ÝzÀÄÝ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ MUÉAiÀÄ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÆ C°èAiÉÄà EzÀÝ AiÀÄ®è¥Àà ¨sÀAqÁj FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ JqÀ§ÄdzÀ ºÀwÛgÀ ©gÀIJ¤AzÀ PÀ®Äè ©¢ÝzÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀAqÁj FvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöä¥Àà ¨sÀAqÁj FvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ UÀzÀÝzÀ ºÀwÛgÀ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß §®§ÄdPÀUÉÌ PÀ°è£À KlÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ §ÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ¤UÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ PÀ®Äè §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J® DgÉÆævÀgÀÄ  MzÀgÁqÀÄvÁÛ, agÁqÀÄvÁÛ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼ÀzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw M¢j, §rj ¸Á¬Ä¹j CAvÁ ªÉÄÃ®Ä zÀé¤AiÀÄ°è MzÀgÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ºÁUÀÆ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©qÀ ¨Áårj fêÀªÀ£ÀÄß vÉUɬÄj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ E®PÀ¯ï CQÌ D¸ÀàvÉæUÉ AiÀÄ®è¥Àà ¨sÀAqÁj, ¹zÀÝ¥Àà ¨sÀAqÁj, ®PÀëöä¥Àà ¨sÀAqÁj ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©ÃªÀÄ¥Àà §¼ÀÆlV, ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨sÀAqÁj gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¹ £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊzÁr, PÀ°è¤AzÀ MUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ §qÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ QgÀĨÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ ªÉÄ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw, CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦ügÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ,

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008