Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, December 1, 2014// ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ //

                        ¢£ÁAPÀ 01-12-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÁàgÀ Nt »gÉÃdAvÀPÀ¯ï UÀAUÁªÀwAiÀÄ°è AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ ¸Á: G¥ÁàgÀ Nt  »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw EvÀ¤UÉ  01]      ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄAoÀAiÀÄå¸Áé«Ä. 02] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà.  03] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà.  04] «gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà. 05]  ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà.  ºÁUÀÆ ¸À°A vÀAzÉ PÁ¹A¸Á§  ¸Á: UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÝjAzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ aQvÉìUÁV UÀAUÁªÀwAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÁUÀ gÁwæ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ 01-12-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 00-30 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 261/14 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 302, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

            £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 01] ¸ÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄAoÀAiÀÄå¸Áé«Ä ¸ÉƦà£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ 29 eÁ:dAUÀªÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁéUÀvÀ «Ä¯ï ºÀwÛgÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 02] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÉÊ¥ï ¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÁéUÀvï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw.  03] dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV UÀĪÀiÁ¸ÀÛ  ¸Á: PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw.  04]«gÉñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ¸ÉgÉrØ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. 05] ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ¸ÀgÉrØ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥sÀèA©AUï PÉ®¸À ¸Á: PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw 06]   ¸À°A vÀAzÉ PÁeÁ¸Á§ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: ¥ÉÊ¥À¯ÉÊ£ï PÉ®¸À ¸Á:  PÀ¤ßPÁ¥ÀgÀªÉÄñÀéj UÀÄr »AzÀÄUÀqÉUÉ »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw. EªÀgÀ£ÀÄß EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ  01-12-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¤SÉAiÀÄÄ ¥ÀæUÀwAiÀÄ°èzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008