Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, January 19, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 14/2015 ಕಲಂ. 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ:
¢: 18-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀ£ÀĪÀÄgÀqÉØ¥Àà, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV ¸ÀéAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ:-18-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ §¸Á¥ÀlÖt ¹ÃªÀiÁzÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦. UÀAUÁªÀw ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 37, 91, 64, 129, 160, 323, 378 J.¦.¹. 77 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-307 ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À°è ¸ÀAeÉ 4:15 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ §¸Á¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃV ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è UÀÄqÀØzÀ §AqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï §ºÁgï J£ÀÄߪÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁzÀ CzÀȵÀ×zÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 4:45 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ªÀÄƪÀgÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, E£ÀÆß E§âgÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¹PÀ̪ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ (1) ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÉ¥Àà C¼Àî½î, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: N§¼À§Ar (2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 34 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï ¸Á: ¨Á¥ÀÄf PÁ¯ÉÆä-§¸Á¥ÀlÖt (3) gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ CfÃvÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 2£Éà ªÁqÀð-§¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ, Nr ºÉÆÃzÀªÀgÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä (4) ªÉAPÀmÉñÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt (5) ¤Ã®¥Àà ZÀªÁít ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt CAvÁ w½¹zÀÄÝ,  ¸ÀzÀj ¹PÀ̪ÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,100/ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ. F §UÉΠ ¸ÀAeÉ 4:45 jAzÀ 5:30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¤ªÀ𻹠£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 6:00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ F ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ Cr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 15/2015 ಕಲಂ. 143, 147, 447, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
ದಿ; 18-01-2015 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02-15 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ವೀರೇಶ ಕೊತಬಾಳ ಸಾ: ಕೊಪ್ಪಳ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿ; 17-01-2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 04-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರದ ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲನಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಬಾಬತ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಮೀನು ಸರ್ವೇ ನಂ: 205/ಸಿ/3 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೆಯ ಎಂ.ಬಿ. ನಂ: 7-3-212/1ಎ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ. ನಂ; ಕೆ.ಎ-37/ಎ-119 ನೇದ್ದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರಾದ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಮುದಿಯಪ್ಪ, ಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೋಗಿ ಸ್ವಚ್ಚ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದವರಾದ ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ರವರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತಳ್ಳಾಡಿ  ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡಿಬಡಿ ಮಾಡಿ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ನಿನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಜಾಗೆಯನ್ನು ಹೂಳಿಸಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 15/2015 ಕಲಂ: 143, 147, 447, 323, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.
3)  ಕುಷ್ಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 10/2015 ಕಲಂ. ಕಲಂ. 279, 337, 338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ 18-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀAzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 18-01-2015 gÀAzÀÄ §Ar UÁæªÀÄzÀ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§AzsÀPÀgÉƧâgÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£À «ÃgÉñÀ PÀrªÁ®, zɪÀ¥Àà gÀÄ«Ää, ªÀĺÁzɪÀ PÀrªÁ® PÀÆrPÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ.UÀ¼À°è §Ar UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ «ÃgÉñÀ PÀrªÁ® FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß MªÀgï mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgï£À mÁæ° £ÀªÀÄUÉ §r¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ¹Ìqï DV ©¢ÝzÀÄÝ, CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ JqÀ vÀ¯ÉUÉ, JqÀªÀÄ®QUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® »ªÀÄäqÀPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, «ÃgÉñÀ PÀrªÁ® FvÀ¤UÉ ªÀÄÄAzɯÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀªÀÄä ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgï ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA§gï ªÀUÉÊgÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ £ÁªÀÅ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, PÁgÀt ¸ÀzÀj «ÃgÉñÀ PÀrªÁ® FvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
4)  AiÀÄ®§ÄUÁð ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 5/2015 ಕಲಂ. 498 (A), 302, 304 (B) R/w 34  IPC  and 3, 4 DP Act.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ C£ÀߥÀÆtð FPÉAiÀÄ£ÀÄß UÉzÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÞ£ÀUËqÀ ªÀÄjUËqÀgÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ¸À£ï 2012£Éà ¸Á°£À J¦æ¯ï wAUÀ½£À°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ºÁUÀÆ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀAVAiÀÄ UÀAqÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8, 9 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ vÀ£Àß vÀAV C£ÀߥÀÆtð EªÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA: 1 ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ DgÉÆæ £ÀA: 2 ¹zÀÞ£ÀUËqÀ ªÀÄjUËqÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CvÉÛAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA: 3 ®PÀëöäªÀé UÀAqÀ ¹zÀÞ£ÀUËqÀ ªÀÄjUËqÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÉÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ ºÀt 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÀgÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ PÀAmÉ¥Àà AiÀÄ®§Äwð EªÀgÉÆA¢UÉ §AzÀÄ PÉÆlÄÖ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÁUÀÆå PÀÆqÁ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAV C£ÀߥÀÆtð EªÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ §AUÁgÀªÀ£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV avÀæ»A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß vÀAV C£ÀߥÀÆtð EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÉzÀUÉÃj UÁæªÀÄzÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÀ©âtzÀ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008