Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, February 3, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ತಾವರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 9/2015 ಕಲಂ.  143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 109,354 ಸಹಿತ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.
¢£ÁAPÀ 02-02-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ  8-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ bÀvÀæªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ G: ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À. ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀÈvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß  £ÁUÀ¥Àà UÁtzsÁ¼À FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¤AUÀgÁd ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ r¥ÉÆÃzÀ°è PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ. ºÁ.ªÀ¹Û. ºÁ¸À£À. FvÀ£ÀÄ «ªÁºÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. EzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02-02-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd E§âgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀªÀÄÆäj£À AiÀÄAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¤AUÀgÁd UÁtzsÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr D ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀ¨ÉÃr CªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV MzÀÄÝ §Ä¢Ý PÀ°¹ CAvÁ ºÉý ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁr PÀ½¹zÀÄÝ 2) ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÁtzsÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, 3) gÀÄPÀätÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÁtzsÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 4 ) ±ÁAvÀ¥Àà vÁ¬Ä zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÁtzsÁ¼À, ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð 5) ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà UÁtzsÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 6) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà UÁtzsÁ¼À, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, F LzÀÄ d£ÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÊAiÀÄ°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆgÀnzÀÝ £ÀªÀÄä ªÉÄÃ¯É KPÁKQ zÁ½ ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ°è ºÀÄ®UÀ¥Àà UÁtzsÁ¼À FvÀ£ÀÄ F ¸ÀƼÉÃzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ £À£Àß ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀÄÝ, £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ gÀÄPÀätÚ FvÀ£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À JqÀUÁ® ªÉÆÃtPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÀÄ vÀ¦à PÉÆqÀ° vÀÄA©£À KlÄ ©¢ÝzÀÄÝ, gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ C¯Éè EzÀÝ ¥ÁªÀ¥Àà vÁ¬Ä ¸ÀtÚAiÀĪÀÄ£ÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ vÁAiÀÄ¥Àà ºÀjd£À EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà UÁtzsÁ¼À FvÀ£ÀÄ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É E£ÉÆߪÉÄä £ÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉÆý¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ªÉÄîÌAqÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
2)  ತಾವರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 7/2015  ಕಲಂ. 107 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ:.

ನಾನು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ತಾವರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ವಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಏನೆಂದರೆ ನಾನು ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 02-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗ್ರಾಮಭೇಟಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಕುರಿತು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ವಿರುಪಾಪುರ,ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ. ಹೊನಗಡ್ಡಿ.ಹೊಮ್ಮಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು  ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಪಿತರ ಕಾಲಂ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊದನೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಹುಲಗಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗಾಣಧಾಳ ವಯ: 35 ವರ್ಷ, ಹಾಗೂ ಆತನ ತಮ್ಮನಾದ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗಾಣಧಾಳ ವಯ: 33 ವರ್ಷ ಇವರ ತಮ್ಮನಾದ ನಿಂಗರಾಜ ಈತನು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾದ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಹಾಗೂ ಹನಮಂತ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ಹರಿಜನ ವಯ: 40 ವರ್ಷ ಈತನ ಮಗಳಾದ ಸರಸ್ವತಿ ಈಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗುತ್ತಾ ದ್ವೆಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ತೀವ್ರ ದ್ವೆಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಅವರು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡಿ-ಬಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ, ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಯಾವುದಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು ಯೊಗ್ಯ  ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 07/2015 ಕಲಂ 107 ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008