Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Thursday, May 7, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 42/2015  ಕಲಂ 87 Karnataka Police Act.
¢£ÁAPÀ: 06-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 03 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 1,500=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï SÁ° aî, 04 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 36/2015  ಕಲಂ 498(ಎ), 306 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:

¢£ÁAPÀ 06-05-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄ©â ªÀAiÀÄ.55 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.vÁAiÀĪÀÄä£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀĻçƧ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ²ªÀgÉqÉØ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ½UÉ zÁ¸À£ÁVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ºÀt ¸ÉÆÃvÀÄ §AzÁUÀ ²ªÀªÀÄä½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄUÀ¼À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà C®à ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è PÀÆqÀ ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀªÁqÉ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ºÁUÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ §AeÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E°èAiÉÄà ºÉtªÁzÀgÀÆ ¸Àj PÀ½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¤Ã£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀ¨ÉÃqÁ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤A¢¹zÀÄÝ EzÀjAzÁV ªÀÄ£À£ÉÆAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËj¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®PÉÌ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ (wªÉÄmï) UÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt 4 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008