Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Thursday, May 7, 2015

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1) ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 42/2015  ಕಲಂ 87 Karnataka Police Act.
¢£ÁAPÀ: 06-04-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-05 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »gÉÃCgÀ½ºÀ½î ¹ÃªÀiÁzÀ°èAiÀÄ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 03 d£ÀgÀÄ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, E£ÀÆß PÉ®ªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¹QÌ ©zÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 1,500=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPï SÁ° aî, 04 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2015 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) ಕನಕಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 36/2015  ಕಲಂ 498(ಎ), 306 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:

¢£ÁAPÀ 06-05-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà UÀÄ©â ªÀAiÀÄ.55 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.vÁAiÀĪÀÄä£À PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ªÀĻçƧ £ÀUÀgÀ UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀÄ°ºÉÊzÀgï UÁæªÀÄzÀ ²ªÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ²ªÀgÉqÉØ¥Àà FvÀ£ÀÄ PÉlÖ ZÀlUÀ½UÉ zÁ¸À£ÁVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ºÀt ¸ÉÆÃvÀÄ §AzÁUÀ ²ªÀªÀÄä½UÉ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀÄvÁÛ ¤ªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ¦Ãr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ºÀ®ªÁgÀÄ ¨Áj ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¹zÀÄÝ DUÁUÀ ªÀÄUÀ¼À ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀzÉà C®à ¸Àé®à ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÁzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è PÀÆqÀ ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄ CvÉÛ ªÀiÁªÀA¢gÁzÀ ²æêÀÄw ¨Á¼ÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà, £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀªÁqÉ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀAPÀ£Á¼À ºÁUÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤Ã£ÀÄ §AeÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁr ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸ÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-05-15 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀPÉÌAzÀÄ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ E°èAiÉÄà ºÉtªÁzÀgÀÆ ¸Àj PÀ½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÀÄ ¤Ã£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀ¨ÉÃqÁ ¸ÀvÀÄÛ ºÉÆÃUÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤A¢¹zÀÄÝ EzÀjAzÁV ªÀÄ£À£ÉÆAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ²ªÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ EAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 02-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UËj¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®PÉÌ ¹A¥Àr¸ÀĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ (wªÉÄmï) UÀĽUÉAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë C¸ÀÛªÀå¸ÀÛUÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÁgÀt 4 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008