Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, March 29, 2008

DAILY INCIDENTS FOR FRIDAY 28th MARCH 08:

C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÁ®¬Ä¹zÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 6-15 ¦JAPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ TRAX NO. KA.36. M-3460 gÀ ZÁ®PÀgÁzÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄgÀr ¸Á:zÉøÁ¬Ä PÁåA¥ï [2] ¦AlÆ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ eÁzÀ¯ï 22 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt ¸Á: gÀ«£ÀUÀgÀ
TRAX NO. KA.37 6233 gÀ ZÁ®PÀgÀÄ dÆgÀlV ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁæöåPïì UÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑUÉ ¥Áå¸ÉÃAdgï ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 6-45 ¦.JAPÉÌ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ ¦.J¸ï.L.PÁgÀlV oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr £ÀAvÀgÀ eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 11-00 JJAPÉÌ PÀ.gÁ.¥ÉÆ.ªÀw¬ÄAzÀ gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÀA±À K£ÉAzÀgÉ

¢£ÁAPÀ: 28.03.2008 gÀAzÀÄ 10-00 JJAPÉÌ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄæ¸Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ n.§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §®gÁªÀÄgÀrØ 24 ªÀµÀð ¸Á:UÉÆgɨÁ¼À vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-17/2104 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß UÀAUÁªÀwAiÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ C¥ÀWÁvÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØ ªÁºÀ£À ZÀ¯Á»¹zÀÄÝ ²æà gÀ« ¥ÀÄgÀĵÉÆvÀÛªÀÄ ¦.J¸ï.L UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr eÉ.¹.UÉ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-3-08 gÀAzÀÄ 8-00 ¦JAPÉÌ ²æêÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀÄä UÀAqÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn, ªÀ:40ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢: 28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ, ªÀÄUÀ, ¸ÉƸÉAiÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄUÀ, ¸ÉƸÉUÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ PÀnÖUɬÄAzÀ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 355, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28-3-08 gÀAzÀÄ 9-00 ¦JAPÉÌ ²æêÀÄw ªÀĺÁªÀiÁAiÀĪÀé UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ PÀÄqÀUÀÄAn, ªÀ:45ªÀµÀð, eÁ:UÁtÂUÉÃgÀ G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:PÉÆÃmÉ KjAiÀiÁ PÉÆ¥Àà¼À UÀAqÀ£À vÀAzÉAiÀÄ ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ D¹Û ºÀAaPÉ ¸À®ÄªÁV dUÀ¼À«zÀÄÝ, EAzÀÄ ¢:28-3-08 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ, C½AiÀÄ CPÀÌ£ÉÆA¢UÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà£À ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà PÀÄqÀUÀÄAn ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ C½AiÀÄ, ªÀÄPÀ̽UÉ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝr, PÉʬÄAzÀ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄ:SÁ¥ÁvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A. 107 ¹.Dgï.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-3-08 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀĪÀÄ£ÀªÀéUÀAqÀ UÀAqÀ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°ÃUËqÀæ, ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÀ¨ÁÓzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä aPÀ̸ÀƽPÉÃjAiÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã ¥Ánïï, ªÀ:36ªÀµï, eÁ:¥ÀAZÀªÀĸÁ°, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÉà 4d£ÀgÀÄ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¸ÁܤPÀ ZËPÁ¹ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ¥ÀæwªÁ¢UÀ½AzÀ AiÀĪÀÄ£ÀªÀé EªÀjUÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆr -§r ªÀiÁr fêÀPÉÌ ºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ w½zÀħA¢zÀÄÝ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ J£ï.JA.¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008