Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, March 28, 2008

DAILY INCIDENTS FOR THURSDAY 27th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹:.

¦ügÁå¢ zÁgÀ£Á ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀA¢ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀiÁ° ªÀiÁnî ªÀAiÀiÁ: 42 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdÄ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 27-03-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À §AzÀÄ §¼ÀUÀzÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ.J-37/5121 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÀwÛPÉÆAqÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁð vÁ®ÆQ£À ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀzÀPÁÌV 10-45 J.JA PÉÌ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛ JqÀ¨sÀ¢UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CvÉÆÃn vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀVΣÀ°è JqÀ ªÀÄUÀίÁV ¥À°Ö ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯ÁjAiÀÄAiÀÄ PÉüÀ ¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀA¢ §¸À¥Àà J«Ää ªÀAiÀiÁ: 48 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. ªÀÊQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ 30 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÆ ¨Áj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà Dgï.Dgï ¥Ánî ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀAUÁªÀw UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ: 27-03-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ PÉÆ¥Àà¼À - UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è, ªÀÄÄ¶Ö ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 27-eÉ- 9014 £ÉÃzÀÝgÀ »AzÉ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹.©. ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ PÉÆ¥Àà¼À PÀqÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ¥ÉÊQ «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è E¯ÁdÄ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ²æÃ. gÀ«¥ÀÄgÉÆõÀvÀÛªÀÄ ¦.J¸ï.L ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-03-08 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦ügÁå¢ ¨Á®PÀȵÀÚ vÀAzÉ zÉêÀgÁªÀÄ PÉÃjqÉÃj, ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð, ¸Á: gÁªÀÄ°AUÀ vÁ: ²gÀÆgÀ f: ¥ÀÄuÉ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.-12/r.f.-465 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÉ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ §ºÀzÀÆÝgÀ¹AUï, 28 ªÀµÀð, [¸Á: ¸ÀÄAzÀgï, ¥ÉÆÃ. vÁ: PÉÆÃn¥ÉvÀÛr f¯Áè eÉÊ¥ÀÄgÀ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå ¯Áj £ÀA. Dgï.eÉ.-32/fJ-4175 ] EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¯ÁjUÉ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ, JgÀqÀÆ ¯ÁjUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ½UÀÆ ºÁUÀÆ M§â QèãÀgÀ¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CzÀgÀ°è E§âjUÉ ¨sÁjÃUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E£ÉÆߧâ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27/3/08 gÀAzÀÄ ¨É½ÃUÉÎ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À ªÀÄrªÁ¼ÀgÀ, ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: vÀ¼ÀPÀ¯ï vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð PÁgÀ £ÀA§gï PÉJ-35/JªÀiï.-53 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ J£ï.ºÉZï.-13 gÀ¸ÉÛ »mÁß¼ï PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà aUÀj ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-29-7332 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: eÁ£ÀªÀÄnÖ EªÀ£ÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ ¦ügÁå¢ PÁjUÉ CwêÉÃUÀ, C®PÀëöåvÀ£À¢AzÁ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¸ÀÄgÁÛ£É. ²æà ªÉÆÃw¯Á® ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ:- 26-03-2008 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ±ÉÃSïAiÀÄƤ¸ï vÀAzÉ ±ÉÃSïªÉÄÊ£ÀÆzï ªÀAiÀiÁ:38 ¸Á//DqÀƯï f//OgÀAUÀ¨sÁzÀ JA.ºÉZï-20/J.J.9942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV £Ér¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀmÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ «oÀ® PÀÄA¨ÁgÀ ¯Áj £ÀA- JA.ºÉZï-04/¹.¦-8170. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á//ªÀįÉUÁAªï vÁ//¨ÁgÀªÀÄ¯É f// ¥ÀÅ£Á [ªÀĺÁgÁµÀ×]¯Áj £ÀA- JA.ºÉZï-04/¹.¦-8170. £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Cwà eÉÆÃgÁV J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Áß¼À qÁ§zÀ ©æeï ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¯ÁjUÉ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 143, 147, 323, 324, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-03-08 gÀAzÀÄ ¯ÉçUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¨É½UÉÎ 08-0 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀªÀĪÀé UÀAqÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁåzÀ£ÉÃj 40 ªÀµÀð, ªÉÆ®ªÀÄ£É PÀÆ° PÉ®¸À, vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£ÀªÀÄgÀ PÀr¹zÀÝPÉÌ DgÉÆæ zÁåªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¯ÉçUÉÃj ( ¦ügÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ) ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr zÀÄ:SÁ¥ÀvÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

7] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A. 447, 504, 506 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¨sÀƵÀt ¥ÀlÖt±ÉlÖgï, 26 ªÀµÀð ¸Á: PÀĵÀÖV, F¢£À ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ AiÀĪÀÄ£À¥Àà UÀÄqÀzÀÆgÀ ¸Á: zÀÄUÁð PÁ¯ÉÆä, PÀĵÀÖV EªÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqɸÀ®Ä PÀ½¹zÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ EzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®, E°è AiÀiÁPÉ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆqɸÀÄwÛÃj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ®èzÉÃ, fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. © CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

8] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 27-3-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ £À«Ã£À ¤±ÁѼÀ vÀAzÉ ªÀÄj¸Áé«Ä, 28 ªÀµÀð, ¥ÉÆæeÉPïÖ ªÀiÁå£ÉÃdgï, J.©.©., PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀ zÀÆgÀÄ - ¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 2.20. J.JªÀiï. ¢AzÁ 07-00 J.JªÀiï. ªÀgÉV£À CªÀ¢üAiÀÄ°è C¨sÀAiÀÄ ¸Á®éAmï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ J.©.©. GUÁætzÀzÀ°ènÖzÀÝ J.¹.J¸ï.Dgï. gÁå©mï C.Q. 1.5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ GUÁætzÀ ¸ÀÄvÀÛ ºÁQzÀ vÀAw ¨ÉðAiÀÄ£ÀÄß PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

9] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 27-3-08 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà gÁåªÀtQ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð, PÁ«ÄðPÀ, PÀÄgÀħgï, ¸Á: VtÂUÉÃgÀ zÀÆgÀÄ - ¢£ÁAPÀ 26/3 2100 UÀAmɬÄAzÀ 27/3/08 gÀ 0700 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀºÉÆÃV §AUÁgÀzÀ ¨ÉÆÃgÀªÉÆüÀ C.Q. vÀÆPÀ 1/2 vÉƯÉ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3500/- »ÃUÉ MlÄÖ 18,500 gÀÆ . ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ºÀt, §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà J£ï.JA. ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ ¦.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

10] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/03/2008 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA.PÉÌ ²æà ©.gÁeÉñÀ vÀAzÉ ©.UÀ¢UÉ¥Àà ¸Á; »gÉÃdAvÀPÀ¯ï, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ: 25/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ 10-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è PÉÆ¥Àà¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀªÀ£À¨Ágï-L¸À¯ÁåAqï ºÀwÛgÀ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ »gÉÆúÉÆAqÀ ¥Áå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹®égï §tÚzÀÄÝ. ªÀiÁqÀ¯ï 2001, ZÁ¹ £ÀA. 01 f. 21 ¹. 12234, EAd£ï £ÀA. 01 ºÉZï. 21 JA. 31783 gÀ.£ÀA. PÉ.J.37/f.3572, CA.Q.gÀÆ. 20,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¹gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà UÀ«¹zÀÝAiÀÄå J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

ºÀÄqÀV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:.

11] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-3-08 gÀAzÀÄ 6-30 ¦JAPÉÌ ²æà Q±ÉÆÃgÀ¹AUï vÀAzÉ gÁzsÁQ±À£ï¹AUï ªÀÄÄzÀUÀ¯ïPÀgï, ªÀ: 49ªÀµÀð, eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ, G:f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ£À°è J¸ï.r.¹. ¸Á:ºÀ¸À£ÀgÉÆÃqÀ, AiÀÄÆgÉÆÃ¥ï mÉîgï JzÀÄgÀÄUÀqÉ, PÉÆ¥Àà¼À, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¥ÀÆeÁ¹AUï vÀAzÉ Q±ÉÆÃgÀ¹AUï ªÀÄÄzÀUÀ¯ïPÀgï, ªÀ: 17ªÀµÀð, G:¦AiÀÄĹ «zÁåyð¤ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:20-3-08 gÀAzÀÄ 12-30 ¦JAPÉÌ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß CdÓ¤UÉ §mÉÖ ºÉÆðAiÀÄ®Ä PÉÆlÄÖ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸ï §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt ºÀÄqÀÄQ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd ¨sÀdAwæ, ¦.L, PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆAqÀgÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008