Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR MONDAY 31st MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢: 31-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ PÉ.gÁªÀĸÁé«Ä FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgï DzÀ PÁgÀt ®ºÀj qÁ¨ÁzÀ°è ¤°è¹ UÁ°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉ.J.-25/ r-9263 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ §® PÉÊ ºÁUÀÆ §®UÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÄÝ ¨sÁjà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 31-03-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5-40 UÀAmÉUÉ ¸ÀégÁd ªÀÄdqÁ PÉ.J.37/f-157 CA§Äå¯É£Àì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀªÉÄñÀ ªÀqÀØgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À UÀzÀUÀ J£ï ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¤ßPÉÆ¥Àà zÁn 2 Q.«Ä zÀÆgÀzÀ°è vÀ¼ÀPÀ¯ï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÀnzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¯ÉÊmï ¥sÉÆPÀ¸ï EzÀÝjAzÀ M«ÄäAzÉƪÀÄä¯Éà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÉÃvÀÄªÉ UÀªÀĤ¸ÀzÉ §®UÀqÉ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃvÀÄ«UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆlÄÖ CA§Äå¯É£Àì ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, JgÀqÀÄ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà ZÀ£Àß«ÃgÀ ¦.¹. 22 ºÁUÀÆ ¦.¹ 39 ±ÀAPÀgÀ¥Àà E§âgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ VtÂUÉÃgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV HgÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ HgÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄAdƲæà ¹¤ªÀiÁ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ, gÁwæ 3:00 UÀAmÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ vÀPÀët ªÀÄÄR ªÀÄgɪÀiÁaPÉÆAqÀÄ C«vÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÁªÀÅ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ UÁ§jAiÀiÁV vÉÆzÀ°¸ÀÄvÁÛ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄzÁ¸ï ªÀAiÀi: 21 eÁ: zÁ¸Àgï G: ºÉÆl¯ïzÀ°è ¸À¥ÁèAiÀÄgï PÉ®¸À ¸Á: wgÀĪÀÄ® £ÀUÀgÀ 3 £Éà ªÁqÀð ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ 5:30 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. J£ï.JªÀiï. ¨ÁUÀ®PÉÆÃl ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008