Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Monday, March 31, 2008

DAILY INCIDENTS FOR SUNDAY 30th MARCH 08:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 29-03-2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ mÁmÁ EArPÁ PÁgï £ÀA§gï KA-35/M-5381 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß ¹.©.J¸ï. ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ JqÀUÀqÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gï JA-26/J-986 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ JqÀ¨ÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ »AzÉ PÀĽwzÀÝ zÀÄgÀUÀ¥Àà ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀ PÉÊ-PÁ®Ä, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ wêÀæ vÀgÀºÀzÀ ºÁUÀÆ vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ²æà gÀ« ¥ÀÄgÀıÉÆÃvÀÛªÀiï ¦.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¢£ÁAPÀ 31-03-08 gÀAzÀÄ 01:30 UÀAnUÉ ¦ügÁå¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀUÉñÀ 26 ªÀµÀð eÁ: D¢ PÀ£ÁðlPÀ G : J¸ï.«.PÉ AiÀÄ°è ¸ÀÆ¥ÀgÀªÉÊdgï, ¸Á: ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ PÀ£ÀPÀVj¬ÄAzÀ §gÀĪÀÅzÁV ¥ÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀÄÝ, §gÀzÉ EzÁåUÀ DvÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä vÁ¬ÄAiÀÄÄ eÉÆvÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÄîÌAqÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£Éà ¦ügÁå¢ vÀAzÉ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30-03-08 gÀAzÀÄ 10:15 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ »mÁß¼À gÉʯÉé UÉÃmï ¸À«ÄÃ¥À J£ï.ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀÅ [ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛV®è] ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÁ ¨Ájà UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjUÉ zÁR®Ä ªÀiÁ¢J ¦.J¸ï.L ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

3] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A. 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ:.

30-3-08 gÀAzÀÄ 6 ¦.JªÀiï.PÉÌ ¦.J¸ï.L. PÀ£ÀPÀVj gÀªÀgÀÄ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. gÀÆgÀ¯ï UÀAUÁªÀw EªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è 4 .¦.JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²gÀªÁgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï ¨ÁºÀgï dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÀÝ gÁdªÀĺÀäzï vÀAzÉ ±ÉÃR C§ÄݯÁè, 50 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw [2] ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 60 ªÀµÀð,fÃgÁ¼À PÀ®ÄÎr [3] £ÁUÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà 30 ªÀµÀð, UÀAUÁªÀw [4] zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ PÉÆêÀiÁgÀ¥Àà 30 ªÀµÀð ,ºÀÄ°ºÉÊzÀgï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 09 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«Ää£À ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ«zÀÝ dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 46,224=00 gÀÆUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

4] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è EªÀgÀ CPÀÌ£ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀé UÀAqÀ FgÀ¥Àà EªÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ EzÁÝ£ÉAzÀÄ ºÉý CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è EvÀ£ÀÄ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ §eÁgÀzÀ°èzÀÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-3-08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-10 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV £À£ÀUÉ JPÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ §A¢ CAvÁ ºÉý «ZÁj¹zÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà £ÀgÉÃUÀ®è eÁ: ºÀjd£À, §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À, §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vɼÀV£À ªÀĤ ºÀjd£À, ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà ºÀjd£À,UÁ¼É¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà vÀ¼ÀV£À ªÀĤ ºÀjd£À,ºÀÄ°UɪÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ºÀjd£À , PÀ£ÀPÀªÀé UÀAqÀ UÁ¼É¥Àà ºÀjd£À , ¥ÁgÀªÀé UÀAqÀ ªÀÄÄrAiÀÄ¥Àà ºÀjd£ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ J¯Éà ªÀÄUÀ£Éà ªÀģɪÀgÉUÉ PÉüÀ®Ä §A¢AiÉÄãÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉƯɪÀiÁr©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À JzÉ ªÉÄÃ¯É CAV »rzÀÄPÉÆAqÁUÀ §¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄj§¸À¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉM¼ÀUÀqɬÄAzÀ PÉÆrèAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ MªÉÄä¯É ¦gÁå¢zÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ §®ªÁV ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ CAiÉÆåà ¸ÀvÉÛ CAvÁ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆrè §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ EzÀjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUɪÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉ JqÀ¨ÁUÀzÀ°è ¨Áj ºÀjvÀªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉM¼É¥ÀmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30/03/2008 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà gÁd±ÉÃRgÀ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ vÀAzÉ °AUÁ£ÀAzÀ±ÀªÀÄð ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 08/09/2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥Àæ¸À£Àß gÉÃtÄPÀ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á:«dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ UÀAUÁ §eÁgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÄߪÀgÉUÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ, PÀÄlÄA§zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ°è ªÀÄvÀÄÛ §AzsÀÄ-§¼ÀUÀzÀªÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ J°èAiÀÄÆ DvÀ£À EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀĽªÀÅ §A¢gÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ²æà ¥ÁæuÉñÀgÁªï J.J¸ï.L. £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

6] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 09/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:.

ªÀÄÈvÀ ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ ¸ÀħâtÚ zÉêÀgÀ¸Á½ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄgÁoÀ ¸Á: §ºÀzÀÆÝgÀ§Ar EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2008 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ §AzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥Á¸ï HjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 24.03.2008 jAzÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ªÀgÉUÉ MAzÉà ¸ÀªÀÄ£Éà zsÁgÁPÁgÀªÁV ¸ÀÄjzÀ ªÀļÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è PÉÆaÑ ºÉÆÃV £ÉʸÀVðPÀ «PÉÆÃ¥À¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FvÀ£À ºÉAqÀw ²æêÀÄw «ÄãÁQë¨Á¬Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà JJ¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008