Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, February 28, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/09 PÀ®A. 279, 304 (J) L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 26/2/09 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ J£ï ºÉZï 63- gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÀPÁ¥ÀÄgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬Ä ¥ÉÊmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥Ààgï ªÁºÀ£À ¸ÀA. PÉ.J. 37/ 6437 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÀÄ CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÉqÀ¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EArPÁ PÁgÀ £ÀA. Cgï eÉ-19/5802 UÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PÁj£À ªÉÄÃ¯É n¥Ààgï ©¢zÀÄÝ PÁj£À°èzÀÝ (03 d£ÀgÀÄ) ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ (.) ªÀÄÈvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À°ÃªÀÄ SÁ£ï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï zsÁgÀªÁqï ¸Á// ºÀħâ½î 2) ªÀĺÀªÀÄäzï C©Ãzï 3) ¸Áé«Ä C°AiÀiÁ¸ï ªÀÄ®èAiÀÄå PÁgï ZÁ®PÀ (.) CgÉÆævÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/09 PÀ®A 279, 283 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« CåPïÖ:.

¢£ÁAPÀ 27/2/09 1230 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀgÀÄ ¯Áj£ÀA. PÉ.J. 25/ r. 4036 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉ.J. 28 J 4789 ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛ®è ¦AiÀiÁ𢠦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ J£ï ºÉZï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÉZï ¹ 11 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. : 13/2009 PÀ®A. 279, 337 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-02-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ UÀAUÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÄÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼À ¥ÉÊQ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ AiÀÄ®è¥Àà ºÀÄzÁÝgÀ ªÀAiÀiÁ 35, eÁ. PÀÄgÀħgÀ ¸Á. UÀAUÀ£Á¼À. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 27-02-09 gÀAzÀÄ vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ «Ä¤ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 36 2839 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ«Ää£Á¼À ºÀwÛgÀ 11-00 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj «Ä¤¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Ér¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/2009 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä ²æà Dgï.Dgï.¥Ánïï, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. UÀAUÁªÀw (UÁæ) ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀqÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÀÄr ºÀwÛgÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) ¥ÀªÁqÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf. 2) ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 3) «gÀÄ¥ÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀÄå, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 4) ²ªÀgÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. 5) UÁ¢°AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, 6) ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀqÀQ. 7) ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ PÉÆgÀ¥Àà, ¸Á: PÀÄAmÉÆÃf. 8) FgÀtÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,690/-UÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ CzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/09 PÀ®A, 143, 147, 323, 324, 504, 506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà DzÉÆä ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀÄlUÀ£ÀºÀ½î EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ¤ÃrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 27.02.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ£ÀÄ Hj£À ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ EªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà ºÁUÀÆ CvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ C½AiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzÀ ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÀ §rªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£ÀUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÉÆÃw¯Á¯ï ¦.J¸ï.L. PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008