Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, February 27, 2009

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt:.

1] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/09 PÀ®A. 302, 201 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 23-02-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀÄAUÀ¼ÉñÀ¥Àà FvÀ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄzÀ°è CxÀªÁ E£ÁöåªÀÅzÉà §®ªÁzÀ PÁgÀtPÁÌV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà UÀnÖAiÀiÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr CªÀ£À PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ¨É£Àß »AzÉ ®ÄAVAiÀÄ vÀÄAr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ PÀ®è£ÀÄß PÀnÖ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß £Á±À¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°ègÀĪÀ gÁeÁ¸Á§ £ÀªÀ£ÀQÌ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

2] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/09 PÀ®A. 279, 337, 427 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà «gÀÄ¥ÀtÚ vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ, ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ G: zÀ£À PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð, ¢: 26-02-2009 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ fÃ¥ï ZÁ®PÀ£ÀÄ fÃ¥ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà §¸Á¥ÀlÖtzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ zÀ£ÀUÀ½UÉ lPÀÌgï ªÀiÁr £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÀuÉÚ¥Àà£À MAzÀÄ zÀ£À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄ ¹ÜwAiÀÄ°èzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀÄ mÉA¥ÉÆà mÁæöåPïì UÁªÀiÁ £ÀA: PÉ.J-28/ JA-2587 CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. «ZÁj¸À¯ÁV ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®UÀÄqÀzÀ¥Àà £ÁnÃPÀgï ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: ªÁ°äÃQ ¸Á: ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr CAvÁ w½¬ÄvÀÄ. ²æÃ. Dgï. Dgï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

3] AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 323, 324, 504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.

DgÉƦ ¸ÀĨsÁ¸À §eÉÃAwæ FvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁgÀªÀé FPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤zÀÄÝ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¥ÁgÀªÀé¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ±ÀAQ¹ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ F §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÉÆA¢UÉ AiÀÄ®§ÄUÁðPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÁgÀªÀé EPÉAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÀwÛzÁÝUÀ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀiÁgÀÄw §eÉÃAwæ FvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÁPÀĪÀ ¹Öïï dVΤAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt:.

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/09 PÀ®A. 420 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 26-02-2009 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð ¸Á: ºÉƸÀ½î gÉÆÃqÀ, UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-02-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà 03 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ CA. 25 ªÀµÀð¢AzÀ 40 ªÀµÀðzÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀjUÉ £ÁªÀÅ ¥ÉưøÀjzÉÝêÉ, FUÀ Hj£À°è ©ºÁgÀ¢AzÀ PÀ¼ÀîgÀÄ §A¢zÁÝgÉ, ºÁUÉ®è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ, ¤£Àß PÉÊAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÆgÀ¼À°è §AUÁgÀzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ©qÀÄ, ¤Ã£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è »rzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀAvÉ JAzÀÄ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èAiÀÄ 04 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ MlÄÖ CA.Q.gÀÆ. 50,000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ©aѹPÉÆAqÀÄ, MAzÀÄ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ºÁQzÀAvÉ ªÀiÁr §AUÁgÀzÀ §¼ÉUÀ¼À §zÀ¯ÁV 02 qÀĦèPÉÃmï §¼ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ PÀ®Äè, ªÀÄtÄÚ ºÁQ ºÁ¼ÉAiÀÄ°è ¸ÀÄwÛPÉÆlÄÖ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ²æÃ. ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«) UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008