Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Friday, June 26, 2009

PRESS MEET
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.63/09 PÀ®A 409, 465, 468, 471 L¦¹.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À PÁå¶AiÀÄgï/PÀPÀèð gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À zÁR¯ÁwUÀ½AzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, 1] J¸ï.©. CPËAn¤AzÀ «vï qÁæ 182 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 60,00,000=00 2] ¯ÉÆãï CPËAlgï 6 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 5,00,000=00 3] ¦üPïì r¥Áfmï CPËAmï12 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 25,00,000=00 F jÃw MlÄÖ gÀÆ.90,00,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ªÀÄÄzsÉÆüÀzÀ°è ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀjUÉ ªÉÄîÌAqÀ CPËAmïUÀ¼À°èAzÀ C¥ÀgÀvÀ¥ÀgÀ ªÀiÁr zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr, §gÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÁ£Éà ªÀiÁå£ÉÃdgï JA§AvÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£À ¸À»AiÀÄ£ÀÄß SÉÆnÖAiÀiÁV dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ºÀtzÀ ¥ÉÊQ ¸ÀzÀåPÉÌ gÀÆ.1,10,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀtzÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008