Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, June 26, 2009

PRESS MEET
AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA.63/09 PÀ®A 409, 465, 468, 471 L¦¹.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À PÁå¶AiÀÄgï/PÀPÀèð gÀÄzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ §UÉÎ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåAQ£À zÁR¯ÁwUÀ½AzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, 1] J¸ï.©. CPËAn¤AzÀ «vï qÁæ 182 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 60,00,000=00 2] ¯ÉÆãï CPËAlgï 6 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 5,00,000=00 3] ¦üPïì r¥Áfmï CPËAmï12 PÉøïUÀ¼ÀÄ gÀÆ. 25,00,000=00 F jÃw MlÄÖ gÀÆ.90,00,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæUÀw UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPï ªÀÄÄzsÉÆüÀzÀ°è ¨ÁåAQ£À UÁæºÀPÀjUÉ ªÉÄîÌAqÀ CPËAmïUÀ¼À°èAzÀ C¥ÀgÀvÀ¥ÀgÀ ªÀiÁr zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß wzÀÄÝ¥Àr ªÀiÁr, §gÉzÀÄ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÁ£Éà ªÀiÁå£ÉÃdgï JA§AvÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ£À ¸À»AiÀÄ£ÀÄß SÉÆnÖAiÀiÁV dªÀiÁ ªÀiÁrzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÀéAvÀPÉÌ §¼À¹PÉÆAqÀÄ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤AzÀ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ºÀtzÀ ¥ÉÊQ ¸ÀzÀåPÉÌ gÀÆ.1,10,000=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀtzÀ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÀÄÝ EzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008