Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Friday, June 26, 2009

MEETING WITH ALL BANK OFFICIALS
f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¨ÁåAPï C¢üPÁjUÀ¼À eÉÆvÉ ¨ÁåAPïUÀ¼À ¨sÀzÀævÉAiÀÄ §UÉÎ ZÀZÉð

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃjAiÀÄ ¸À¨sÁAUÀtzÀ°è ¨ÁåAPïUÀ¼À ¨sÀzÀævÉ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¨ÁåAPï ªÀiÁå£ÉÃdgïgÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ZÀað¸À¯Á¬ÄvÀÄ. EªÀgÀ eÉÆvÉUÉ f¯Áè J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008