Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, June 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 38 eÁ/ ºÀjd£À ¸Á// §ÄzÀUÀÆA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ zÀAiÀiÁ®£ï ¯Áj £ÀA. J¦-16/AiÀÄÄ.5472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAUï ¸ÉÊr£À°è ¯Áj ¤°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°UÀ¼À UÁ½AiÀÄ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ZÉPï ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà »AzÀPÉÌ M«ÄäAzÀªÉÄä¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »A¢£À ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár §rzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 37 eÁ// ºÀjd£À ¯Áj £ÀA.PÀ.J.01/J-9599 ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á// PÉ.±ÉnÖºÀ°è vÁ..²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt f// ªÀÄAqÀå ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁQÃgï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á// zË®vÀ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¯Áj ZÉ¹ì £ÀA. ECOMET
1112723 1 £Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ墣ÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Dgï.n.M. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸À®ÄªÁV DgÀ.n.N. ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA.PÉÌ ²gÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±À¥Àà PÉAZÀgÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-23/PÀÆå-4203 »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àAqÀgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀ¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ZÀÄAZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: £É®ªÀr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ: UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃSïªÀĺÀäzï ¦Ãgï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, G: §rUÀvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ §rUÀvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-8246 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ïUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï£À°è PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ n.«. ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2009 PÀ®A 309 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ µÀtÄäR¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ µÀtÄäR¥Àà£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¨ÁdÄ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ K£ÉÆà D£ÁºÀÄvÀ DVzÉ DPÉAiÀÄ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É §zÀÄQ ¥ÀæAiÉÆÃd£À K£ÀÄ ? CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ EjzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EjzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 307 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 34 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĨÁå¼À UÁæªÀÄzÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤£Àß CPÀ̤UÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ »j¢zÀÄÝ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ºÉÆUÀÄwÛà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°è E°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛà CAvÁ «£ÁPÁgÀt DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ EAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®¸ÀÜ£ÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/09 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. CPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 29-6-09 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ £ÀUÀgÀzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀiÁ:24ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¢ªÀlgï NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÉÎ ²æà JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1145-00 gÀÆ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2009 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 2) gÀAUÀtÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, 3) PÀjAiÀÄtÚ vÀA¢ gÀAUÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢. 4) gÁeÁºÀĸÉä vÀA¢ D®A¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA,G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 5) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 6) gÀAUÀtÚ vÀA¢ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: PÉ.E.©/ ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1300-00. zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008