Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, June 30, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 38 eÁ/ ºÀjd£À ¸Á// §ÄzÀUÀÆA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ, DgÉÆæ zÀAiÀiÁ®£ï ¯Áj £ÀA. J¦-16/AiÀÄÄ.5472 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß gÁAUï ¸ÉÊr£À°è ¯Áj ¤°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ E£ÉÆߧâ ZÁ®PÀ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ UÁ°UÀ¼À UÁ½AiÀÄ£ÀÄß »AzÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ZÉPï ªÀiÁrwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃqÀzÉà »AzÀPÉÌ M«ÄäAzÀªÉÄä¯É ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß jªÀ¸Àð vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ ªÀÄÈvÀ ±ÉÃRgÀ£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »A¢£À ¯ÁjAiÀÄ ¨Ár §rzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2009 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ 37 eÁ// ºÀjd£À ¯Áj £ÀA.PÀ.J.01/J-9599 ¯ÁjAiÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ZÁ®PÀ ¸Á// PÉ.±ÉnÖºÀ°è vÁ..²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt f// ªÀÄAqÀå ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÁQÃgï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á// zË®vÀ¥ÀÄgÀ GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ ¯Áj ZÉ¹ì £ÀA. ECOMET
1112723 1 £Éà ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ墣ÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ Dgï.n.M. ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ¸À®ÄªÁV DgÀ.n.N. ºÀwÛgÀ §A¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ 4-45 ¦.JA.PÉÌ ²gÀÆgÀ-PÀÄPÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ F±À¥Àà PÉAZÀgÀrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA.PÉJ-23/PÀÆå-4203 »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éè÷àAqÀgÀ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ²gÀÆgÀ¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §AzÀ DgÉÆæ ¯Áj £ÀA. PÉJ-25/¹-576 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ZÀÄAZÀ£ÀÆgÀ ¸Á: £É®ªÀr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃ/¸ÉÊ: UÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2009 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹:.

UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉÃSïªÀĺÀäzï ¦Ãgï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, G: §rUÀvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï vÁ: UÀAUÁªÀw, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10:00 UÀAmÉUÉ §rUÀvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ¨ÉÃPÁUÀĪÀAvÀºÀ PÉ®ªÀÅ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV £À£Àß n.«.J¸ï. JPÉì¯ï ¸ÀÆ¥Àgï ªÉÆ¥ÉÊqï £ÀA: PÉ.J-37/ PÉ-8246 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀAUÁªÀwUÉ §A¢zÉÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ïUÉ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀmÉ£ÀÄ. ªÀÄzsÁåºÀß 3:00 UÀAmÉUÉ ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï£À°è PÀȵÀÚªÉÆúÀ£ÀgÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä PÁåA¥ï£À £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ n.«. ¸ÀħâgÁªï vÀAzÉ «ÃgÀgÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 32 ªÀµÀð, PÀªÀiÁä G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ §eÁeï ¥Áèn£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/ PÀÆå-723 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¦gÉrØPÁåA¥ï PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆgÀnzÀÝ £À£ÀUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ vÉVΣÀ°è ©zÀÄÝ, £À£ÀUÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ªÀÄÄjzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DvÀäºÀvÉåUÉ AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

5] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2009 PÀ®A 309 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ PÀÄ®¸ÀÜgÁzÀ µÀtÄäR¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ EjzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ µÀtÄäR¥Àà£À ºÉAqÀw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä EªÀ¼ÀÄ PÀĹzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ ¦ügÁå¢zÁgÀgÀÄ £ÉÆÃr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà¤UÉ «µÀAiÀÄ w½¹ D¸ÀàvÉæUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ µÀtÄäR¥Àà EªÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà ¨ÁdÄ ¤AvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ K£ÉÆà D£ÁºÀÄvÀ DVzÉ DPÉAiÀÄ UÁAiÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛÃ£É §zÀÄQ ¥ÀæAiÉÆÃd£À K£ÀÄ ? CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ EjzÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ EjzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

6] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2009 PÀ®A 307 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀààvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁ»w C£ÀéAiÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¸Á: EA¢gÁ PÁ¯ÉÆä PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À ªÉãÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÁzÀ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä 34 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀĨÁå¼À UÁæªÀÄzÀ µÀtÄäR¥Àà vÀAzÉ a£ÀߥÀà zÉÆqÀتÀĤ 38 ªÀµÀð EvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÀĵÀÖVAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁUÉ ¦ügÁå¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¤£Àß CPÀ̤UÉ ¤ªÀÄä ªÀiÁªÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ »j¢zÀÄÝ CAvÁ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr «ZÁj¸À¯ÁV ¦ügÁå¢ CPÀ̼ÀÄ PÀĵÀÖV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ PÀÆ°PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ zÉøÁ¬Ä qÁPÀÖgÀ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ºÉÆgÀmÁUÀ ¦ügÁå¢ ªÀiÁªÀ£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä½UÉ AiÀiÁPÉ ¤Ã£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ ºÉÆUÀÄwÛà ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ C°è E°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀwÛà CAvÁ «£ÁPÁgÀt DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ EAzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ §®¸ÀÜ£ÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ CzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

dÆeÁlzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

7] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 195/09 PÀ®A: 78(3) PÉ.¦. CPïÖ:

¢£ÁAPÀ: 29-6-09 gÀAzÀÄ 7-00 ¦JAPÉÌ £ÀUÀgÀzÀ zÀÄgÀUÀªÀÄä£À UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà GªÀÄZÀV, ªÀAiÀiÁ:24ªÀµÀð, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ¢ªÀlgï NtÂ, PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Á¨sÀUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÉÎ ²æà JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr, DgÉÆævÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1145-00 gÀÆ. ªÀÄÆgÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÉ. DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, eÁ«ÄãÀÄ ªÉÄÃ¯É ©qÀ¯ÁVzÉ.

8] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/09 PÀ®A: 87 PÉ.¦. CPïÖ:

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-06-2009 gÀAzÀÄ 00-30 UÀAmÉUÉ D¥Á¢vÀgÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀzÀ FzÁÎ ªÀĹâ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ºÉZï.©. £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà ¦.J¸ï.L.(C.«) ¥ÉÆæÃ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĤ¯ïPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÀQÃgÀ¥Àà vÀA¢ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 2) gÀAUÀtÚ vÀA¢ CAiÀÄå¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð,eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, 3) PÀjAiÀÄtÚ vÀA¢ gÀAUÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ,G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gËqÀPÀÄA¢. 4) gÁeÁºÀĸÉä vÀA¢ D®A¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA,G: MPÀÌ®ÄvÀ£ÀÀ ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 5) PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA¢ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð, eÁ: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: gËqÀPÀÄA¢, 6) gÀAUÀtÚ vÀA¢ FgÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 27 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ, G: PÉ.E.©/ ¯ÉÊ£ï ªÉÄ£ï ¸Á: gËqÀPÀÄAzÁ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ (01) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ. (02) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 1300-00. zÉÆgÉwzÀÄÝ CzÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008