Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, July 1, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 30-6-09 gÀAzÀÄ 6-15 ¦JAPÉÌ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¸Á®ªÀĤ, eÁ:J¸ï.¹. ªÀ:25ªÀµÀð, G:mÁæöåPïì £ÀA:PÉJ;37 5353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:Nd£ÀºÀ½î vÁ:PÉÆ¥Àà¼À, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À£ÀUËqÀ ¸Á:UÀÄqÁè£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA PÉJ-25 ºÉZï-1875 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁd JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ §¤ßPÀnÖ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 ¦JAPÉÌ ±ÀªÀiÁð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ PÀ«ðAUïzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸ï£ÀÄß gÉÆÃr£À ¹ÜwUÀw CjAiÀÄzÉà NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉúÀ¼Àî PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ E§âgÀÆ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-35/PÉ-4335 gÀ°è vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹ̬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HgÁzÀ PÀA¦èUÉ PÁgÀlV ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ °AUÀgÁd gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ ¸ÀzÀgÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï M¼ÀV¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ.¯ï £ÀA: PÉ.J.-33/eÉ-1061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ §¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, dUÀ¢Ã±À¤UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008