Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, July 1, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 196/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¢: 30-6-09 gÀAzÀÄ 6-15 ¦JAPÉÌ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà ¸Á®ªÀĤ, eÁ:J¸ï.¹. ªÀ:25ªÀµÀð, G:mÁæöåPïì £ÀA:PÉJ;37 5353 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á:Nd£ÀºÀ½î vÁ:PÉÆ¥Àà¼À, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À£ÀUËqÀ ¸Á:UÀÄqÁè£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA PÉJ-25 ºÉZï-1875 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁd JA§ÄªÀªÀgÀ£ÀÄß PÀĽîj¹PÉÆAqÀÄ §¤ßPÀnÖ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 ¦JAPÉÌ ±ÀªÀiÁð ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄAzÉ PÀ«ðAUïzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸ï£ÀÄß gÉÆÃr£À ¹ÜwUÀw CjAiÀÄzÉà NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ªÉÆÃ.¸ÉÊ£ÀÄß gÉÆÃr£À §®¨sÁUÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ »gÉúÀ¼Àî PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃqÀ JqÀ¨ÁdÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ E§âgÀÆ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ. ²æÃ. JA.J¸ï. §Ä¼ÀîPÀÌ£ÀªÀgï, ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 97/2009, PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-06-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. £ÀA: PÉ.J-35/PÉ-4335 gÀ°è vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÀĹ̬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï vÀªÀÄä HgÁzÀ PÀA¦èUÉ PÁgÀlV ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÁgÀlVAiÀÄ °AUÀgÁd gÉÊ¸ï «Ä¯ï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DUÀ ¸ÀzÀgÀ gÉÊ¸ï «Ä¯ï M¼ÀV¤AzÀ DgÉÆæ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ.¯ï £ÀA: PÉ.J.-33/eÉ-1061 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃ. ¸ÉÊ. UÉ JqÀUÀqÉAiÀÄ §¢UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ, dUÀ¢Ã±À¤UÉ JgÀqÀÆ ªÉÆtPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. C±Àæ¥sÀ ºÀĸÉãï J.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008