Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Wednesday, July 8, 2009

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀjªÀļÁZÁgÀ ºÉZï¹-63 gÀªÀgÉÆA¢UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ CAzÀgÉ ªÁtÂdå vÉjUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÁë UÁågÉÃeï£À°è 3 DmÉÆà jÃPÁë UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï£À°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁd¨sÀªÀ£À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀPïì ±Áå¥ï [UÁågÉÃeï] £À°è 8-10 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀqÉØ¥Àà CrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á: a®ªÁqÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆäj£À EvÀgÉà PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©. PÀA§ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA§ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹ - 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2009. PÀ®A 447, 323, 324, 504, 506 R/W 34 IPC

¢£ÁAPÀ: 07-07-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƽîj, CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ºÁUÀÆ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2009 PÀ®A. 323,324,355,504,506 gÉ.«. 34 L.¦.¹

¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀvÀPÀÌ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ GªÀĽ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨ÁgÀPÉÆð¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 169/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 07-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 £ÁåµÀ£À¯ï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆøÉÊ UÀ¼À£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MzÀÝPÉÆÌAzÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 60/2009 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-07-09 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀzÉÝÃ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ G-¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.-28 / © - 5785 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï , ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ , J.¦.- 02 / AiÀÄÄ - 6638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÁ¬Ä¹ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ D¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008