Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Wednesday, July 8, 2009

1] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀjªÀļÁZÁgÀ ºÉZï¹-63 gÀªÀgÉÆA¢UÉ E¯ÁSÉAiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ï ¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqÉUÉ CAzÀgÉ ªÁtÂdå vÉjUÉ PÀZÉÃjAiÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°èAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà jÃPÁë UÁågÉÃeï£À°è 3 DmÉÆà jÃPÁë UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/09, PÀ®A: 283 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 07-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ fÃ¥ï£À°è UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÁd¨sÀªÀ£À PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ PÀA¦è ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ²ªÉ mÁQÃeï ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀPïì ±Áå¥ï [UÁågÉÃeï] £À°è 8-10 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ¯É ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀÄUÀªÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 22/09 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ zÀqÉØ¥Àà CrØ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: a®ªÁqÀV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07.07.09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2:00 ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä vÁ¬Ä CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Á: a®ªÁqÀV ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £ÀªÀÄÆäj£À EvÀgÉà PÉ®ªÀÅ d£ÀgÉÆA¢UÉ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ.E.©. PÀA§ ºÁPÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀA§ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æà ®PÀÌ¥Àà ºÉZï.¹ - 71 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÄð£ÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2009. PÀ®A 447, 323, 324, 504, 506 R/W 34 IPC

¢£ÁAPÀ: 07-07-2009 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ©nÖzÀÄÝ, PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƽîj, CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉÆqÀ° PÁªÀÅ, ºÁUÀÆ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ.

5] PÀ£ÀPÀVj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 45/2009 PÀ®A. 323,324,355,504,506 gÉ.«. 34 L.¦.¹

¦ÃAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀvÀPÀÌ ¥Á®Ä PÉüÀ®Ä PÀ£ÀPÀVj oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ GªÀĽ PÁmÁ¥ÀÆgÀ ¹ªÀiÁzÀ°è vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§Ý UÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨ÁgÀPÉÆð¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 169/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ : 07-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 £ÁåµÀ£À¯ï zÁ¨Á ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆøÉÊ UÀ¼À£ÀÄß »A¢¤AzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MzÀÝPÉÆÌAzÀÄ CPÀÌ¥ÀPÀÌ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7] ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 60/2009 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 07-07-09 gÀAzÀÄ 1-30 J.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ UÀzÉÝÃ¥Àà vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ G-¯Áj £ÀA§gÀ PÉ.J.-28 / © - 5785 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgï , ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß J£ï,ºÉZï-13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀÄlUÀªÀÄj ¹ÃªÀiÁ ºÀwÛgÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA§gÀ , J.¦.- 02 / AiÀÄÄ - 6638 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄgÀ½ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀl ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÉ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV, gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ºÉÆgÀl £ÀªÀÄä ¯ÁjUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ ºÁ¬Ä¹ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ D¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÁAvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ DgÉÆæ ªÀÄÄgÀ½ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008