Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Tuesday, July 7, 2009

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 63/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 15-06-09 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÊ®eÁ EªÀ¼ÀÄ ®PÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨É½UÉÎ 09-00 PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¹UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 7-00 ¦.JA.PÉÌ DzÀgÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 59/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁr £ÀA§gÀ PÉ.J.-37,/PÉ- 5927,£ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄÆzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 64/09 PÀ®A 3, 42, 43, 44 PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 ºÁUÀÆ R¤d ªÀÄvÀÄÛ UÀt ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Ý [JA.JA.Dgï.r] PÁAiÉÄÝ 1957 gÀ 4 [1], 4[1-J]

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/F -0.34 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/E -0.-34 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ¸ÀPÁðj ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢:- 06-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀ£Àß½î, UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgï FvÀ£À£ÀÄß §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¥sï-177 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ªÀiÁ¤é¬ÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÁgï §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀqɬÄAzÀ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §¸ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ 3 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgï¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ï£ÀÄß E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÁ®£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, °AUÀAiÀÄvÀ G: ¥Áåj PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¦üïïØ C¹¸ÉÖAmï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ J£ï. PÀȵÀÚ ¸Á: ªÀįÁð£À ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.07.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÃRªÀé vÁ¬Ä ©üêÀĪÀé ¥ÀæeÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:15 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 37/ ©-3699 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄtÂPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 26- PÉ. 6164 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÀgÀzÉ EzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀì£À°èzÀÝ PÀĽwzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ C®è°è ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ«ZÀAzÀæ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¦.J¸ï.L ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 168/2009 PÀ®A 323, 353, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 06-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 ¹ªÀiÁè PÁæ¸ÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: »mÁß¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: »mÁß¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÉÎ C¯Éèà ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉà ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÉÎ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÉÎ DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÁPÀ §gÀÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ ¥ÉǰøÀ¤zÀígÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÁîPÁUÀ®è CAvÁ DzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÉÎ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÁÝ0 ¤ªÉâ¹PÉÆArzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 154/2009, 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸Á¢üÃPï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw. 2] ºÀĸÉä vÀAzÉ C°¸Á§ £ÀÆgÀªÀ° 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¹ªÉÄÃAmï PÉ®¸À ¸Á:- §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw. D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ (oÁuɬÄAzÀ zÀQëtPÉÌ CA.1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1535-00, 03 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï 1650 £ÉÃzÀÄÝ zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 19-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ªÉÄðAzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVz

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008