Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Tuesday, July 7, 2009

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA 63/09 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ

¢£ÁAPÀ 15-06-09 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÉÊ®eÁ EªÀ¼ÀÄ ®PÁä¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨É½UÉÎ 09-00 PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ PÀA¥ÀÆålgÀ PÁè¹UÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ gÁwæ 7-00 ¦.JA.PÉÌ DzÀgÀÆ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀUÉ ªÁ¥À¸ï ¨ÁgÀzÀ PÁgÀt ¦gÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼ÀPÉÌ ºÉÆÃV J¯Áè PÀqÉ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ CªÀgÀ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

2] ¨ÉêÀÇgÀ oÁuÉ. 59/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁr £ÀA§gÀ PÉ.J.-37,/PÉ- 5927,£ÉÃzÀÝgÀ°è ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ ¸ÉÆêÀÄtÚ gÀªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀÄÆzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß DwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ dUÀ¢Ã±À¤UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA- 64/09 PÀ®A 3, 42, 43, 44 PÀ£ÁðlPÀ G¥ÀR¤d jAiÀiÁ¬Äw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 ºÁUÀÆ R¤d ªÀÄvÀÄÛ UÀt ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Ý [JA.JA.Dgï.r] PÁAiÉÄÝ 1957 gÀ 4 [1], 4[1-J]

¢£ÁAPÀ: 06-07-09 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ AiÀÄrAiÀiÁ¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/F -0.34 UÀÄAmÉ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉð £ÀA. 87/E -0.-34 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ®Äè §AqÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÉUÉzÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ¸ÀPÁðj ¸ÀA¥ÀvÀÛ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2009 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. gÉqï«vï 187 L.JA.«. DåPïÖ

¢:- 06-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 7:30 UÀAmÉUÉ ²æà CA§gÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ZÀ£Àß½î, UÀzÀUÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. ¢£ÁAPÀ: 06-07-2009 gÀAzÀÄ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ PÀAqÀPÀÖgï FvÀ£À£ÀÄß §¸ï £ÀA: PÉ.J-37/ J¥sï-177 £ÉÃzÀÝPÉÌ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĹzÀÄÝ, ªÀiÁ¤é¬ÄAzÀ ªÀÄzsÁåºÀß 2:30 UÀAmÉUÉ ªÁ¥À¸ï UÀAUÁªÀwUÉ §gÀ®Ä ºÉÆgÀmɪÀÅ. £Á£ÀÄ §¸Àì£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ zÁn UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è JzÀgÀÄUÀqÉ UÀAUÁªÀw PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj §gÀÄwÛzÀÄÝ, CzÀgÀ »AzÀÄUÀqÉ MAzÀÄ PÁgï §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PÁgï£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀ£Àß JqÀUÀqɬÄAzÀ MªÉÄä¯Éà §®UÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, JzÀÄgÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ £À£Àß §¸ï£À ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ eÉÆÃgÁV lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀݪÀgÀ ¥ÉÊQ 3 d£ÀjUÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÀAqÀPÀÖgï¤UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ §¸ï£ÀÄß E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀ PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÁ®£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánïï, ªÀAiÀĸÀÄì 33 ªÀµÀð, °AUÀAiÀÄvÀ G: ¥Áåj PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¦üïïØ C¹¸ÉÖAmï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw JA§ÄªÀªÀjUÉ JqÀUÁ® vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É wêÀæ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ. C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÁgï£À°èzÀÝ ªÀÄ®è£ÀUËqÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ J£ï. PÀȵÀÚ ¸Á: ªÀįÁð£À ºÀ½î vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀgÀÄ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 148/2009 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 06.07.09 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÃRªÀé vÁ¬Ä ©üêÀĪÀé ¥ÀæeÁj ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¯ÁZÀ£ÀPÉÃj, vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06.07.09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6:15 UÀÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¯ÁZÀ£ÀPÉÃjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁæöåPÀì £ÀA. PÉ.J. 37/ ©-3699 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀÄtÂPÉÃj ¹ÃªÀiÁzÀ°è MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 26- PÉ. 6164 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÃUÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ vÀgÀzÉ EzÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀì£À°èzÀÝ PÀĽwzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ C®è°è ¸ÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ«ZÀAzÀæ CAvÁ w½¢gÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀîÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ¦.J¸ï.L ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñï. «. ²ªÀAiÉÆÃV gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉPÉÆArzÀÄí EgÀÄvÀÛzÉ.

6] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï UÀÄ£Éß ¸ÀA. 168/2009 PÀ®A 323, 353, 504 L¦¹

¢£ÁAPÀ : 06-07-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ J£ï.ºÉZï. 13 ¹ªÀiÁè PÁæ¸ÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ ¸Á: »mÁß¼À ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ CrªÉ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: »mÁß¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÉÎ C¯Éèà ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ AiÀiÁPÉà ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÉÎ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÉÎ DgÉÆæ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¤£ÉãÀÄ ¸ÉAmÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉüÁPÀ §gÀÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ ¥ÉǰøÀ¤zÀígÉãÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¸ÉAmÁ ºÀgÀPÉƼÁîPÁUÀ®è CAvÁ DzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÉÎ ±ÉÃR¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛªÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ.ªÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ²ÃWÀæ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÁÝ0 ¤ªÉâ¹PÉÆArzÉ.

7] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉUÀÄ£Éß £ÀA. 154/2009, 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 20-15 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ £À£Àß PÀqÉUÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-07-2009 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸Á¢üÃPï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ 30 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¥ÉÃAlgï PÉ®¸À ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ, UÀAUÁªÀw. 2] ºÀĸÉä vÀAzÉ C°¸Á§ £ÀÆgÀªÀ° 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: ¹ªÉÄÃAmï PÉ®¸À ¸Á:- §¸ÀªÀtÚ ¸ÀPÀð¯ï, UÀAUÁªÀw. D£ÉÃUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀzÀ°èAiÀÄ ªÀĹâAiÀÄ (oÁuɬÄAzÀ zÀQëtPÉÌ CA.1 Q.«ÄÃ. CAvÀgÀzÀ°è.) ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ²æà ±ÁAvÀUËqÀ, J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÉÆæ.¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ ªÀÄlPÀ dÆeÁl¢AzÀ ¸ÀAUÀ滹zÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1535-00, 03 ¸ÀtÚ ªÀÄlPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃnUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉʯï 1650 £ÉÃzÀÄÝ zÉÆgÀQgÀÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 19-00 UÀAmɬÄAzÀ 19-45 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉʪÀ °Ã¯É ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄĪÀ Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ ªÉÄðAzÀ ²æà AiÀÄ®è¥Àà ºÉZï.¹. 78 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¸À¯ÁVz

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008