Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Saturday, July 11, 2009

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉøÁ¬Ä, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 750-00 ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¹zÁæªÀÄ @ ¹zÁæªÀĸÁé«Ä ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.     

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAV gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¸À®Ä PÁgÀlV J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ZÀ£Àß«ÃgÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ,J-37/ PÀÆå-1833 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÉqÀ« vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©¢ØzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAVUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd dPÀÌAr EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄÊPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ LzÀÄ wAUÀ¼À EAzÉ PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀ F¼ÀUÉÃgï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁ½ ±ÀPÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ UÁ½ ±ÀPÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/09 PÀ®A 457, 380, 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÆègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀÄj EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 2] §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÁÝgÉ, EzÀ®èzÉà JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ¢£À gÁwæ £ÁlPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÉÖÃf£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÉÖÃf£À°è §gÀ°PÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆr §r ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008