Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Saturday, July 11, 2009

1] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éǰøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 153/2009 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ

¢:- 10-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7:00 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÉøÀgÀºÀnÖ UÁæªÀĪÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦ fÃ¥ï£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ¥ÀPÀÌzÀ MAzÀÄ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©Ã¢AiÀÄ PÉ.E.©. ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjzÀÄÝ, CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80-00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉ, CzÀȵÀÖzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ½UÉ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑj CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ d£ÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ½UÉ ¥ÀtPÉÌ ºÀaѹPÉÆAqÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ°è §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀÀjUÉ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï£À aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ gÁwæ 7:30 UÀAmÉAiÀiÁVzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä d£ÀgÉ®ègÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ §gÉAiÀÄÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉøÁ¬Ä, ¸Á: PÉøÀgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ, CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 750-00 ¹QÌzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁjUÉ PÉÆqÀÄwÛà CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄlPÁ §ÄQÌAiÀiÁzÀ ¹zÁæªÀÄ @ ¹zÁæªÀĸÁé«Ä ¸Á: UÉÆgÉèÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.     

2] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 102/09 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹

¢£ÁAPÀ: 10-07-09 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀAV gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA ªÀ: 9 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ zÀªÀSÁ£ÉUÉ vÉÆÃj¸À®Ä PÁgÀlV J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ZÀ£Àß«ÃgÀUËqÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃ/ ¸ÉÊ £ÀA: PÉ,J-37/ PÀÆå-1833 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢0zÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¢¤AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ CªÀgÀ£ÀÄß PÉqÀ« vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ©¢ØzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAVUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀgï ªÉÆÃ/¸ÉÊ »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd dPÀÌAr EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖV ªÉÄÊPÉÊUÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

3] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 09/09 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdļÁ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ LzÀÄ wAUÀ¼À EAzÉ PÉÆãÀ¸ÁUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ azÁ£ÀAzÀ F¼ÀUÉÃgï FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ UÁ½ ±ÀPÀ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 10-07-09 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 03-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ UÁ½ ±ÀPÀ EgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è dÄUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀA¥ï¸Émï ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀwÛUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ AiÀÄ®§ÄUÁðzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4] AiÀÄ®§ÄUÀð ¥Éǰø oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/09 PÀ®A 457, 380, 302 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÆègÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è §gÀĪÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà PÀÄj EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 2] §¸ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀiÁzÀgÀ FvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr¹zÁÝgÉ, EzÀ®èzÉà JgÀqÀÄ wAUÀ¼ÀzÀ »AzÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÆègÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ¢£À gÁwæ £ÁlPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÉÖÃf£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ±ÀgÀt¥Àà ªÀiÁåUÉÃj, ªÉÄʯÁgÀ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¸ÉÖÃf£À°è §gÀ°PÉÌ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ, ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆr §r ªÀiÁr eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀÆj£À°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008