Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

To view, you need to download kannada fonts from the link section.
Follow on FACEBOOK
Koppal District Police
As per SO 1017 New beat system is introduced in Koppal District. Click on Links to know your area in charge officers ASI/HC/PC

Sunday, July 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 10-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-4706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ gÁdÆgÀ PÀqÉUÉ zÁåA¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀPÉÌ vÁ£Éà lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄævÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw
vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ¢AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ºÉZï.Dgï.J¸ï.JªÀiï. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ gÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà D®ÆgÀ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/eÉ-3101 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÖ¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 30 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. EzÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 10-07-09 gÀAzÀÄ EzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄ, ¤£Éß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008