Our Commitment For Safe And Secure Society

Our Commitment For Safe And Secure Society

This post is in Kannada language.

Visit to our new website which is launched on 15-02-2018 www.koppalpolice.in & www.koppalpolice.in/kan

Sunday, July 12, 2009

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 10-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-15 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-37/PÉ-4706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ gÁdÆgÀ PÀqÉUÉ zÁåA¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è Nr¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà MAzÀÄ ¨sÁj ªÁºÀ£ÀPÉÌ vÁ£Éà lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀzÀ°è ªÀÄævÀ¤UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 11-07-2009 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÁzÀ ²æà §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ: 45, eÁ: dAUÀªÀÄ, G: SÁ¸ÀV ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ, ¸Á|| ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ, UÀAUÁªÀw
vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀįÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ ¢AzÀ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï PÀqÉUÉ D£ÉUÀÄA¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CAzÀgÉ ºÉZï.Dgï.J¸ï.JªÀiï. PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÉ £ÉqÉAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÉÄñÀ gÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà D®ÆgÀ, vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-37/eÉ-3101 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ZÀ£ÀߪÀÄä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼À JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉà M¼À ¥ÉlÄÖ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà QæµÀÖ¥Àà J.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt:

3] vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2009, PÀ®A 143, 147, 341, 323, 504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ¸ÉÆêÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî ªÀAiÀiÁ 30 eÁ. ªÁ°äÃQ ¸Á. EzÁè¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ. 10-07-09 gÀAzÀÄ EzÁè¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvÀUËqÀ vÀA/ ºÀ£ÀªÀÄUËqÀ ªÀiÁ° ¥Ánî EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀĪÀgÀÄ §A¢zÀÄ, ¤£Éß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ. 11-07-09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

0 comments:

 
Will Smith Visitors
Since 01/02/2008